Αναρτήσεις

Ἡ οἰκονομία πάντα στὸ ἐπίκεντρον

Εικόνα
Ἡ κατωτέρω ἀνάρτησις δὲν εἶναι νέα, ἒχει προβληθεῖ πρὸ καιροῦ ἀλλὰ τὴν εἶδα πάλιν προσφάτως καὶ θεωρῶ ὃτι εἶναι πολὺ εὒστοχη καὶ ἀπὸ ἀναρτήσαντα που γνωρίζει ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας ἢ ἒχει ἐρευνήσει καλὰ τὰ οἰκονομικὰ θέματα καὶ γι' αὐτὸ τὴν προβάλλω πάλιν.
Μία οἰκονομικὴ ἀπάντησις στὸν μνημονιακὸ μονόδρομο, που παρουσιάστηκε στὸν λαόν
Ἀπὸ τὸν τοῖχον τοῦ Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στὸ Facebook..


ΑΚΟΥΩ

«Ἡ χώρα δέν ἒχει συναλλαγματικὰ ἀποθέματα γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικόν της νόμισμα. Ἡ ἂτακτη χρεοκοπία δὲν θὰ ὁδηγοῦσε μόνο στὴν κατάρρευσιν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἂρα καὶ στὴν ἐξαϋλωσιν τῶν καταθέσεων. Θὰ σὲ ἀνάγκαζε νὰ ἐκδόσῃς ἓνα νόμισμα που θὰ εἶχε τὴν ἲδια στιγμὴ μὶα δραματικὴν ὑποτίμησιν. Ταυτόχρονα οἱ συμπολῖτες μας που ὃλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἒβγαλαν 250 δισ. στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἐρχόντουσαν καὶ θὰ ἀγόραζαν τὴν μισὴν Ἑλλάδα».
ΑΠΑΝΤΩ
1ον. Δὲν ὑπάρχει ἂτακτη καὶ τακτικὴ χρεοκοπία πουθενὰ στὴν οἰκονομικὴ βιβλιογραφίαν. Ὑπάρχει ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟΝ τὸ ὁποῖο προκαλεῖς ὡς χώρα εἲτε εἰς βάρος τ…

Tώρα θυμήθηκεν ἡ διεθνὴς κοινότης τὴν Ἑλλάδαν !!

Εικόνα
Ἒπειτα ἀπὸ σχεδὸν τριετῆ ἀπουσίαν λόγω σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας, ἐπανακάπτωμεν ἲσως ὂχι δριμύτεροι, ἀλλὰ μὲ διάθεσιν νὰ προσφέρωμεν τὴν δικὴν μας συμβολὴν εἰς τὴν εἰλικρινῆ  ἐνημέρωσιν. Ἐπίσης γιὰ τὶς τυχὸν παρατηρηθεῖσες ἀλλαγές ἢ ἀπομάκρυνσιν ὁρισμένων ἀναρτήσεων, πληροφοροῦμεν ὃτι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν σελίδαν "ἀρχεῖον", σὲ μίαν προσπάθειαν ἐνημερώσεως γενικῶς τοῦ blog.
Ξύπνησαν ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἢ μᾶς δουλεύουν ;; Οἱ εὐρωπαῖοι ἰθύνοντες νοιώθουν ἐνοχὲς γιὰ τὴν οἰκτρήν κατάστασιν καὶ τὸ ξεπούλημα στὴν Ἑλλάδαν τώρα, θέλουν νὰ διορθώσουν τί; 

Ἂρθρον τῆς Deutsche Welle
Θὰ γίνῃ ἀπομείωσις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐντὸς τοῦ 2018, ἐκτίμησεν ὁ Μαρσὲλ Φράτσερ, πρόεδρος τοῦ Γερμανικοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκονομικῶν Ἐρευνών DIW.
Σὲ συνέντευξίν του στὸν νεανικὸν ἱστότοπο jungundnaiv.de, που προσεγγίζει τὰ πολιτικά θέματα μὲ ἐναλλακτικό, κατὰ κανόνα χαλαρὸν ὓφος, ὁ γερμανὸς οἰκονομολόγος παραδέχεται ὃτι στὸ πλαίσιον τῶν προγραμμάτων προσαρμογῆς «συχνὰ τέθησαν ὃροι που ἒπληξαν σημαντικὰ τ…

Ποιός θά μιμηθῇ τούς πρωτοπόρους ;

Εικόνα
Ἡ σημαντικώτατη ὁμιλία τοῦ οὒγκρου πρωθυπουργοῦΠοιός θά κατηγορήσῃ γιά ἐθνικισμόν ἓνα ἂνθρωπο που νοιάζεται τήν πατρίδα του ἂραγε ;Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Θεατρική ὑποκριτική δεινότης

Εικόνα
Τό κοινοβούλιον βρίθει ἀπό κρυφά ταλένταἻσως τό σωματεῖον ἠθοποιῶν θά πρέπῃ νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος λόγῳ ὑπέρογκων μισθῶν που λαμβάνουν οἱ "εὐνοούμενοι" ἐπαγγελματίες πολιτικοί τοῦ κοινοβουλίου..!!!

Πολλές φορές οἱ σκηνοθέτες στό θέατρον ἢ τόν κινηματογράφον ἀναζητοῦν νά ἀνακαλύψουν διακαῶς ταλέντα, προκειμένου νά ἐπενδύσουν σ' αὐτόν ἢ αὐτήν κάποιον ρόλον δύσκολον ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος στό ἒργον που πρόκειται νά ἀνεβάσουν. Ἀναζητοῦν κάποιον ὁ ὁποῖος θά μποροῦσεν νά ὑποδυθῇ ἢ ἐκφράσῃ καλύτερα καί πιό ἀποδοτικά καί εὒγλωττα τόν ρόλον που θά κληθῇ ν' ἀναλάβῃ. Πρός τοῦτον κοπιάζουν, ξοδεύονται σπαταλοῦν χρόνον, ἀναθέτοντες σέ εἰδικούς ἢ ἑταιρεῖες, γιά νά ἀνακαλύψουν αὐτά τά ταλέντα.
Κανείς τους ὃμως μέχρι στιγμῆς δέν σκέφθηκε νά ψάξῃ στόν μόνον τόπον, ὃπου θά εὓρισκεν ὂχι μόνον ἓνα, ἀλλά πληθώρα κρυφῶν ταλέντων, διαθετώντων μάλιστα καί ἐπαγγελματική δεινότηταν. Ἁπλῶς δέν ἐπέρασεν ἲσως ἀπό τό μυαλόν τους ἡ ἰδέα, ὡς φαίνεται, ἐνῷ βλέπουμεν καί τούς τρῶμε στά μοῦτρα κα…

Στρατηγικές ἐξουθένωσης

Εικόνα
Τακτικές περαιτέρω ἀποδυνάμωσης τῆς χώρας  Ἐφαρμόζουν κυβέρνησις καί δανειστές
Καθημερινῶς γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐξέλιξης ἑνός πολυδαίδαλου στήν δομήν του δράματος. Ξεκινῶντες ἀπό τήν μεταπολίτευσιν γιά νά μήν τό σπρώξωμεν ἓως τήν μεταπολεμικήν Ἑλλάδαν ἢ κι ἐνωρίτερα, οἱ διαδοχικές κυβερνήσεις ἐδημιούργησαν ἓνα σύστημα διακυβέρνησης τῆς χώρας ἐγκαθιδρύοντας ὃλες ἐκεῖνες τίς ὑποδομές γιά τήν ἀνάπτυξιν ἑνός κράτους τέρατος. Μίας μηχανῆς ἡ ὁποία στήν ἐξέλιξίν της ἒφθασεν σήμερα νά καταστρέφῃ ἀδιακρίτως καί κυριολεκτικῶς νά καταναλίσκῃ, νά τρώγῃ τούς ἲδιους τούς δημιουργούς της, ἢ γιά νά τό θέσωμεν ἀλλιῶς πως τούς ἑκάστοτε χειριστές της, δηλαδή τούς κυβερνώντας.
Ἂν θεωρήσωμεν ὃλα τά μέχρις τοῦδε πεπραγμένα τῶν κυβερνήσεων, ἀνεξαρτήτως ἐκπροσώπων τους (πρωθυπουργῶν κλπ.), ὡς καλῶς ἢ κακῶς πραχθέντα ἀδιάφορον τί, νομίζω μποροῦμεν νά δεχθοῦμεν ἀνέτως, τό γεγονός πώς τό ὃτι κατελήξαμεν σέ κάποιον στάδιον, ὃπου προκύπτουν κάποια ἀποτελέσματα καί συμπεράσματα  τά ὁποῖα ἐπέτρεψαν στόν λαό τήν …

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Εικόνα
Τί ἐπιφέρει ἡ μόλυνσις ἐκ τῶν  ΕΜF (ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων)
Ὁ Jeromy Johnson [εἰσαγγελέας ἀσφαλοῦς τεχνολογίας (Safe Technology )]: Ὣστε ἐδῶ εἶναι μερικά βασικά πράγματα ... Ἓνα ἀσύρματον ἀκουστικό εἶναι ἓνα μεγάλο πρᾶγμα νά ἒχῃ κανείς γιά τό προσωπικόν του τηλέφωνον. Ἓνα μικρόφωνον ἢ μεγάφωνον εἶναι ἓνα ἀκόμη μεγάλο πρᾶγμα που μπορεῖ κανείς νά ἒχῃ. Κι ἒπειτα νά τό κρατήσῃ σέ λειτουργίαν μέσα στ' ἀεροπλάνον ὃταν ξέρῃ ὃτι δέν χρειάζεται νά μιλάῃ σέ μία κλῆσιν. Ἂν μπορείτε νά τό κρατήσετε, εἲτε σέ πλήρην λειτουργίαν στό ἀεροπλάνον ἢ ἀπλά νά τό μετατρέψῃ σέ λειτουργίαν μόνον δεδομένων, τότε τό τηλέφωνόν σας δέν θά ψάχνῃ στό δίκτυον κάθε πέντε δευτερόλεπτα, τό ὁποῖον εἶναι  περίπου αὐτό που συνήθως κάνει.
Ὃταν πρόκειται γιά τά παιδιά, αὐτό εἶναι πιθανῶς τό πιό σημαντικόν πρᾶγμα, διότι τά παιδιά εἶναι που πλήττονται περισσότερον. Τό κρανίον τους εἶναι λεπτότερον, οἱ ἐγκέφαλοί τους ἀναπτύσσονται πολύ πιό γρήγορα, κι ἀπορροφοῦν πολύ περισσοτέραν ἀκτινοβολίαν. Ὁ μυελός τῶν ὁστῶν ἑνός πα…

Πῶς ὀργανώθησαν οἱ ἀμερικανοί πολῖτες γιά τήν ἐπίλυσιν τῆς κρίσης ;

Εικόνα
Ἐδῶ πρόκειται περί μἰας ἀξιοσημείωτης προσπαθείας ὀργάνωσης ἀντίστασης ἒναντι τῶν καθεστωτικῶν πολιτικῶν που ἀπό τό 2007 κατεδυνάστευσαν τόν ἀμερικανικόν λαόν. Μέ ὑπομονήν καί συγκροτημένον τρόπον ὀργανώθησαν, ἀντιμετωπίζοντες τό "θηρίον" τήν ἐποχήν ἰσχύος του, ὣστε σήμερα νά ἒχουν φθάσει πλέον στό σημεῖον  νά  δρέπουν καθημερινῶς τούς καρπούς τοῦ κόπου τους.  Στρατηγικές οἰκονομικῆς ἐξυγίανσηςἘφηρμόσθησαν κι ἐξακολουθοῦν νά ἐφαρμόζονται μεθοδεύσεις καί παρωτρύνσεις, ἐκ μέρους φορέων καί πολιτῶν μέ ἂμεσο στόχον τήν καλυτέρευσιν τῆς καθημερινότητος στίς ΗΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


Στούς Ουρανοξύστες τῆς Financial District Νέας Ὑόρκης, ἀκόμη καί οἱ πιό ἐνημερωμένοι εἰδικοί διαφωνοῦν γιά τόν τρόπον ἐπίλυσης οἰκονομικῶν κρίσεων. Αὐτό που εῖναι προφανές, ὡς τόσον, εἶναι ὃτι ὑπάρχει μία σημαντική ἒλλειψις συζήτησης, σχετικά μέ τίς σοβαρές ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν τρέχουσαν οἰκονομία μας. Θέλουμε νά πάμε πέραν ​​ἀπό τήν συνηθισμένη συζήτησιν καί νά ἐξερευνήσετε ἐπαναστατικές …