Αναρτήσεις

Ἡ συνομωσία νὰ ρίξουν τὸν Τράμπ συνεχίζεται

Εικόνα
Ἐναλλακτικὲς Εἰδήσεις

ἈνώνυμοστέλεχοςτοῦπροσωπικοῦτοῦΛευκοῦΟἲκουσχολιάζειστοὺςΤάϊμςτῆςΝέαςΥόρκηςσὲOp-Ed : Τὸβαθὺκράτοςἀντίδοτοστὸν Q;
(Op-Ed = OpinionEditorialἢ σχόλιον στὴν στήλην τοῦ ἐκδότου)

Δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ 2 ἡμέρες στὶς 10, Σεπτεμβρίου 2018, ἀπὸ τὸν Richard Enos
Συνοπτικά τα γεγονότα:
> Τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ : Ἓνα ἀνώνυμον ἐκδοτικὸ σημείωμα σὲ op-ed δημοσιεύθηκε στοὺς New York Times, ὃπου ὁ συγγραφεύς λέει ὃτι ἀνήκει σὲ μίαν ὁμάδαν «ἀντίστασης» τῆς διοίκησης τοῦ Trump που διαχειρίζεται τὴν πολιτικὴ παρὰ τὸν «ὁδυνηρὸν, ἀντιφατικὸν, ἀσήμαντον καὶ ἀναποτελεσματικὸν Trump». > Ἂς ἀναλλογισθοῦμεν : Εἶναι αὐτὴ ἡ μάχη που ἀρχίζει νὰ ἐμφανίζεται ὡς μὶα πολυδιάστατη πραγματικὴ ἐκπομπὴ που παίζεται γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς «Μεγάλης Ἀφύπνισης»;
Στὶς 5 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκεν ἓνα ἀνώνυμον op-ed ἂρθρον στοὺς Times τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ ἓναν πολὺ ἀποκαλυπτικὸν τίτλο καὶ ἐμφατικὸν : Εἶμαι μέρος τῆς ἀντίστασης στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο Ἀμύνης τοῦ Τράμπ: ἐργάζομαι γιὰ τὸν Πρόεδρον ἀλλὰ μὲ ὁ…

Μία σημαντικὴ χθεσινὴ εἲδησις που ἀφορᾷ ὃλους

Εικόνα
Wilcock Insider: "Ἡἐπερχομένηἀλλαγὴἀψηφᾷὃληντὴνφαντασίαν. ΖοῦμετὴνἹστορίαν"
Ἐνσυντομίᾳ
> Τὰπραγματικὰπεριστατικά : ἩτελευταίαἐνημέρωσιςτοῦDavid Wilcock παρέχειπιὸἐντυπωσιακὲςἀποδείξειςὃτιμπορεῖνὰὑπάρξῃμίασημαντικὴἐνέργειαγιὰνὰπέσῃσύντοματὸβαθὺκράτος(Deep State). > Ἂςἀναλογισθοῦμεν:ΤὰστοιχεῖαπουπαρέχειὁΝτέϊβιντστὴνἐπικαιροποίησίντου, σᾶςδίνουντὸνλόγονὰπιστεύετεὃτιἐνῷἒχειἢδηπροβλεφθεῖμὶαπτῶσιςτοῦβαθέωςκράτους, ἒχουμεκάθελόγονὰπιστεύουμενὃτιαὐτὴἡδρᾶσιςεἶναιἀληθινὰἐπικείμενη; ἒχειὡριμάσειτώραἡσυνείδητότηςμας;
Δημοσιεύθηκε 15 ὧρες πρίν στὶς 12 Σεπτεμβρίου 2018 ὑπὸ

Ὁ Τράμπ συνεχίζει νὰ ἐκπλήσῃ θετικὰ

Εικόνα
Ὁ DonaldTrumpὑπονοεῖ ὃτι ἡ 9/11 ἦταν ἐλεγχόμενη κατεδάφισις
Δημοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ 17 ὣρες στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2018 Ἀπὸ τὸν ArjunWalia
Ἐν συντομίᾳ :
Τὰ πραγματικὰ περιστατικά : Τὰ σχόλια τοῦ DonaldTrump στὶς 9/11 ὑποδηλώνουν ὃτι οἱ βόμβες εἶχαν τοποθετηθεῖ ὣστε νὰ πέσουν οἱ πύργοι τοῦ Παγκοσμίου Ἐμπορίου. Συμμετέχει σὲ μία μακρὰ καὶ αὐξανομένη λίσταν ἀνθρώπων που ὑποδηλώνουν ὃτι αὐτὴ ἦταν στὴν πραγματικότητα μὶα ἐλεγχόμενη κατεδάφισις. Ἂς ἀναλογισθοῦμεν: Γιατὶ συνεχίζουν οἱ ΗΠΑ νὰ κρύβουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν 11η Σεπτεμβρίου; Γιατὶ ἀρνοῦνται νὰ κάνουν μία σωστὴν ἒρευναν ;
Ἡ καταστροφὴ τῶν Πύργων τοῦ Παγκοσμίου Ἐμπορίου στὶς 9/11 εἶναι ἓνα γεγονὸς που συνεχίζει νὰ προκαλῇ τὴν ἀφύπνισίν μας ὃσον ἀφορᾷ στὴν κακία που περιέχεται στὴν καρδιὰ πολλῶν κυβερνήσεων. Αὐτὲς οἱ κυβερνήσεις κρέμονται ἀπὸ μὶα κλωστὴν ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες που κάθονται πάνω τους, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειράν τους εἶναι ἐμπλεκόμενες στὴν οἰκονομικὴν ἑλὶτ που στηρίζεται πάνω τους. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ τὸ γνωρίζουμεν. Οἱ διάσημοι πολι…