Αναρτήσεις

Ἐπὶ τέλους φθάνουμε στὴν πολυπόθητον "ἐπαναφορὰ"

Εικόνα
Ἀποκάλυψις :  Ἡ πρώην Γενικὴ Νομικὴ Σύμβουλος τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης κ. Ηudes ἐξηγεῖ πῶς δρομολογεῖται τὸ "Reset" 
Μία σειρὰ ἀπὸ λεπτομερεῖς κινήσεις που ἐφαρμόζει Τὸ ΔΣ καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης προκειμένου, νὰ ἀνακτήσουν τὸν ἒλεγχον ἐπὶ τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστἠματος, ἐνάντια στὴν Καζάρικη Μαφία. Τὶ λέει γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς νομιμότητος.

Ἡ μέθοδος ἀποκατάστασης που ἒχει υἱοθετήσει τὸ ἐπιτελεῖον τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης. Τὸ πιστεύω της πώς εἶναι οὐσιαστικὰ σὲ πλεονκτικώτερη θέσιν, ἀπὸ τὸ Παγκόσμιον Ἑταιρικὸ Μπλόκ τῶν σιωνιστῶν τραπεζιτῶν (ΕΜΣΤ), τὸ ὁποῖον ἒχει χρεοκοπήσει καὶ μὲ ποιὸν τρόπον σχεδιάζεται κι ἐφαρμόζεται ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν τόκων τῶν κρατῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν καταχρηστικῶς εἰσπραχθέντων τόκων ἀπὸ μέρους τοῦ ΕΜΣΤ. Λεπτομερὴς περιγραφὴ κι ἀνάλυσις τῆς μεθοδολογίας.
Πηγὴ

Ἀνηρτήθη ἀπὸ : zeuxisblog46

Ἡ ἐπίπτωσις ἀπὸ τὶς ΤΡP-TISA-TTIP

Εικόνα
ΚάτιτὸὁποῖονδὲνἒχειἐκτενῶςἀναλυθεῖκαὶπεριγραφεῖστὸνἡμερήσιοντύποντῆςἙλλάδος τὴν ὁποίαν ἀφορᾷ ἂμεσα, ὃπωςκαὶγενικώτεραστὸνκόσμον, εἶναιτὸθέματῆςσυμφωνίαςΕὐρώπης-Ἀμερικῆςσχετικὰμὲτὸἐμπόριονκαὶτὶςἐπενδύσειςἀμφοτέρωντῶνμερῶν, καὶτὴνἐπίπτωσινπουθὰἒχῃτοῦτοπαγκοσμίως, ἐφ' ὃσονπρόκειταινὰκαλύψῃτὸ 75 % περίπουτοῦπαγκοσμίουΑΕΠ. Στὸἂρθροναὐτὸοἱ WikiLeaks ἀναλάμβάνουννὰμᾶςκατατοπίσουνσχετικῶς.
WikiLeaks

WikiLeaks ψάχνειτὰσχετικὰμὲτὸὑπερφυσικὸνεὐρωαμερικανικὸσύμφωνονἐμπορίου
Τὴν Τρίτην 11 Αὐγούστου στὶς 9:15 μ.μ., ἡ ὁμὰς WikiLeaks ξεκίνησε μίαν ἐκστρατεία γιὰ νὰ συγκντρώσῃ ποσὸν € 100.000 γιὰ τὸ πιὸ ἐπιθυμητὸ μυστικὸν τῆς Εὐρώπης: τὴν Διατλαντικὴν Ἐμπορικὴ κι Ἐπενδυτικὴ Σύμπραξιν (TTIP).
Οἱ ἀρχικὲς δεσμεύσεις ἒχουν ἢδη γίνει ἀπὸ πολλοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ διαφωτιστὲς ὑψηλοῦ προφίλ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Ἑλλάδος, Γιάννη Βαρουφάκη, τοῦ μεγάλου σχεδιαστοῦ μόδας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ τῆς περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας DameVivenneWestwood, τοῦ …

Τί μπορεῖ νὰ κάνῃ τὸ HAARP

HAARP - λεπτομέρειες τῶν δυνατοτήτων του ἀπὸ τὸ κύριο δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας HAARP (US 4.686.605): 1) Μπορεῖνὰ ἀνυψώσῃ ἓνα μέρος τῆς ἀτμοσφαίρας: "ἡ διέγερσις τοῦ συντονισμοῦ κυκλοτρονίου ἠλεκτρονίων εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ νὰ προκαλοῦν κίνησιν μίας περιοχῆς πλάσματος κατὰ μῆκος τῶν ἐν λόγῳ ἀποκλινουσῶν γραμμῶν μαγνητικοῦ πεδίου σὲ ὑψηλώτερον ὑψόμετρον ἀπὸ τὸ ὓψος στὸ ὁποῖο ξεκίνησεν ἠ ἐν λόγῳ διέγερσις".
2) Μετακινεῖ τμήματα τῆς ἀτμοσφαίρας : "ἡ ἀνερχόμενη περιοχὴ πλάσματος τραβάει μαζί της ἓνα οὐσιῶδες τμῆμα σωματίδια τῆς ἀτμοσφαίρας που ὑπάρχουν στὴν ἢ κοντὰ στὴν ἐν λόγῳ περιοχὴ πλάσματος".

3) Προκαλεῖ ἐνεργειακὰ κύματα στὴν ἰονόσφαιραν : "ἡ δεύτερη ἀκτινοβολία διεγείρει κύματα πλάσματος μέσα στὴν ἰονόσφαιραν".
4) Τροποποιεῖ ἐπιλεγμένες περιοχὲς τῆς ἀτμοσφαίρας : "Αὐτὴ ἡ ἐφεύρεσις ἀναφέρεται σὲ μία μέθοδο καὶ συσκευὴ γιὰ τὴν μεταβολὴν τοὐλάχιστον μίας ἐπιλεγμένης περιοχῆς που υπάρχει συνήθως ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς καὶ εἰδικώτερα ἀναφέρεται σὲ μιία …

Τὸ HAARP κι ἡ λειτουργία μέρος 3

Εικόνα
Τὰ κύματα HAARP: Δεῖτε, ἀκοῦστε κι αἰσθανθεῖτε τὸν ἒλεγχον τοῦ κλίματος, μέρος 3 ΓράφειἡCarol Duff, MSN, ΒΑ, RN - 10 Οκτωβρίου 2018

Σημείωσις ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνον ὑγείας :Ἐδῶ εἶναι τὸ 3ον μέροςτῶν κυμάτων HAARP, τὸ τελευταῖο μέρος, που ἐγράφη ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh. Τὸ ἂρθρο καλύπτει τὸ ἀπόλυτον ὃπλον, τὸ X-brand, κάποιες πηγὲς καὶ εἰκόνες συννέφων. Μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὰ μέρη 1 καὶ 2 πηγαίνοντας στὸ κάτω μέρος αὐτοῦ τοῦ ἂρθρου καὶ κάνοντας κλὶκ στοὺς συνδέσμους ... ..Carol
Κύματα HAARP ! Πάρετε ἀναλογικὰ ραδιόφωνα! Μπορεῖτε νὰ δῆτε, ν' ἀκούσετε καὶ νὰ νοιώσετε τὸν ἒλεγχον τοῦ κλίματος Μέρος 3
Ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh
Ἡ ψηφιοποίησις τοῦ ραδιοφώνου, ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ VHF ἐξυπηρετεῖ τὴν διαφύλαξιν τῶν ὑψηλῶν συχνοτήτων γιὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς στιβάδος τοῦ ὂζοντος κι αὐξάνει τὴν εἲσοδον τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς (ἰδιαίτερα τῶν ἀκτίνων UVB καὶ UVC) γιὰ τὴν διαχείρισιν τοῦ παγκοσμίου κύκλου νεροῦ μέσα στὴν τροπόσφαιραν!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
    Εἲσοδος     Ἀναλογικὸ-Ραδιόφωνον     Παρατηρῆστε τὶς συχνότητες!     …