Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2013

Tό Facebook πλέον ἐκθέτει τά προσωπικά στοιχεῖα

Εικόνα
Τό ἀπόρρητο παύει πλέον καί τά προσωπικά σας στοιχεῖα γίνονται δημοσίως γνωστά στόν κάθε ἓναν

Εἰδοποίησις ἀπό τό Cnet που μόλις ἒλαβα, πληροφορεῖ τό κοινόν πώς μέ ἀπόφασίν του προσφάτως τό Facebook καθιστᾶ τά προσωπικά στοιχεῖα τῶν χρηστῶν του, πλέον διαθέσιμα σέ οἰονδήποτε, ἀσχέτως ἰδιότητος. Πρέπει να γίνῃ γνωστό στούς χρῆστες ὑποστηρίζει ἡ Cnet τό γεγονός ὃτι πλέον δέν θά ὑπάρχῃ ἐκείνη ἡ στοιχειώδης κάλυψις που προϋπῆρχεν, μέχρις τοῦδε καί ὃτι τό προσωπικόν προφίλ τοῦ καθενός θά καταστῆ τοῦ λοιποῦ φανερόν  καί ὁρατόν δημόσια.
Ἒτσι ἀπό ἐδῶ κι ἐντεῦθεν τό προφίλ, ἡ φωτογραφία σας, ἡ εἰκόνα τῆς προσωπικῆς σας σελίδος καί ὃ,τι μέχρι σήμερα ἦταν ἀπόρρητον, προσωπική ἀπασχόλησις κι ἂλλα στοιχεῖα θά ἒχουν πρόσβασιν ἀπό τόν κάθε ἓναν καλό- ἢ κακόβουλον χρήστην. Ἡ δικαιολογία ἀπό ὃ,τι ἀναφέρει τό μήνυμα εἶναι γιά νά ἒχουν ἐλευθέραν πρόσβασιν οἱ developers νά ἐξελίσσουν τήν ἐπικοινωνίαν τῶν χρηστῶν. Ἀλλά ὃλοι γνωρίζουμεν τήν πραγματικήν αἰτίαν κι ἀπό ποῦ γίνεται ἡ παρέμβασις.

Τό κέντρο βοήθ…

Ὁλοκληρωτική "ἂλωσις"

Εικόνα
Μυστική βάσις στόν Ὑμηττόν(Ἡ δυσάρεστη πλευρά τῶν πραγμάτων, ἀπό τά πολλά που μᾶς ἀπασχολοῦν τελευταίως)Δέν φθάνει τό ὃτι δίκην εἰσβολέων ἒχουν εἰσχωρήσει σέ ὃλην τήν ἐπικράτειαν κι ἒχουν τοποθετήσει μηχανήματα ὑποήχων στά βουνά, σέ σημεῖα ἀπρόσιτα ἀκόμη καί γιά ὀρειβάτες, δέν φθάνει τό ὃτι κατάφεραν μέ τόν ἓναν ἠ τόν ἂλλον τρόπον νά εἰσχωρήσουν στά μύχια τῶν ὑποθέσεων τοῦ κράτους, δημιουργοῦντες ὑποχείρια τίς κυβερνήσεις μας, δέν φθάνουν οἱ τόσες ἀπαιτήσεις τοῦ συρφετοῦ τῶν ξένων κερδοσκόπων μέ τούς ὁποίους μᾶς ἐνέπλεξαν οἱ ποικιλλώνυμοι λακέδες ὑπάλληλοί τους μέσα στήν χώραν μας. Τώρα ἒφθασαν στό σημεῖον νά μᾶς τό δείχνουν κιόλας, ἂνευ αἰδοῦς, μέ τό νά τοποθετοῦν ἐμπρός στά μάτια μας, κάτω ἀπ' τήν μύτην μας, ἐγκαταστάσεις οἱ ὁποῖες στοχεύουν στόν ἒλεγχον τῶν σκέψεών μας, τῶν ἀντιδράσεών μας, τῆς ψυχολογίας μας.
Ἡ ἐγκατάστασις βἀσεως μηχανημάτων ἐλέγχου στόν Ὑμηττόν, εἶναι ἓνα ἀπό τά τελευταῖα (;), ἢ ἐν πάσει περιπτώσει πρόσφατα φαινόμενα, που δείχνουν τόν φόβον τῶν βαρβάρων Εὐρ…

Ἒκτακτη εἲδησις

Μετακινήσεις εὐρείας κλίμακος στρατιωτικῆς ἀστυνομίαςΤίς τελευταῖες ἡμέρες παρετηρήθησαν μεγάλες μετάκινήσεις ἑνός νέου σώματος στρατιωτικῆς ἀστυνομίας, σέ ἀρκετές περιαστικές περιοχές τῶν ΗΠΑ. Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται καί δέν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται.Ἡ δοθείσα δικαιολογία (διευκρινίζουμεν ὂχι ἐπίσημη) εἶναι ὃτι πρόκειται γιά ἂσκησιν, ἀλλά τόσον εὐρείας κλίμακος ἀσκήσεις "μέσα στό ἒδαφος τῶν ΗΠΑ" δέν ἒχουν ξαναγίνει καί μέ τήν παραφιλολογία καί τήν παραπλάνησιν που ἐπικρατεῖ, δέν ξέρουμε τί νά ὑποθέσουμεν. Πάντως στίς ἡμέρες που βιώνουμεν, κάτι τέτοια δέν εἶναι εὐοίωνα σημάδια......
Τό βίντεον εἶναι σέ ἀγγλικήν γλῶσσαν, θεωρήθηκεν ἀναγκαῖον νά δημοσιευθῆ διότι ἐκρίθη ὡς "ἐπείγουσα ἐπικαιρότης"(zeuxisblog46)


Θά παρακολουθοῦμεν ἐπισταμένως τό θέμα καί θά ἐπανέλθουμεν μέ τίς πρῶτες εἰδήσεις που θά φθάσουν ἒως ἐδῶ. Ὃλα πάντως δείχνουν πώς τό ἐπόμενον 4μηνον δέν προβλέπεται καθόλου ἢρεμον. Ἐντάσσεται κι αὐτό  ἂραγε στίς τελευταῖες κινήσεις που κάνει προκειμένου νά ἀ…

Oἰκονομία καί τράπεζες

Τί σημαίνει χρηματοδότησις ἀπό τήν τράπεζαν ;

Γράφει ὁ Ἀνδρ. Μπαξεβανίδης

Ἒχεις μίαν ἐπιχείρησιν, ἓνα κατάστημα, εἶσαι νέος ἂνθρωπος καί θέλεις νά φτιάξης τήν ζωήν σου, νά ἐξασφαλίσῃς τήν οἰκογένειάν σου. Εἲτε ἀκόμη εἶσαι ἀπό τούς εὐνοημένους τῆς τύχης κι ἀνακατεύεσαι μέ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καί θέλεις νά ξεκινήσῃς μίαν ἐπένδυσιν σέ οἰονδήποτε τομέαν ἢ ἐπίπεδον ἐπένδυσης. Κατά τά εἰωθότα, προτοῦ  ξεκινήσεις τό ἐγχείρημα, ἒχεις δύο ἐπιλογές : Πρώτη ἐπιλογή, νά χρηματοδοτήσῃς τήν ἐπένδυσίν σου ἀπό προσωπικά σου ἢ πιθανόν ἑταιρικά κεφάλαια, καίΔεύτερη ἐπιλογή νά βρῆς τά ἀναγκῖα ποσά ἢ ποσόν ἀπό κάπου ἀλλοῦ. Ἐπειδή ὃμως ἐκεῖνες οἱ χρυσές ἐποχές ὃπου ὑπῆρχεν ἐμπιστοσύνη (ἡ λεγομένη "μπέσα") μεταξύ τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας, μεταξύ κάποιων ὁμάδων, συγγενῶν, φίλων κλπ  ἒχουν ὁριστικά διαβεῖ ἀνεπιστρεπτί, διότι σήμερα καλῶς ἢ κακῶς ὁ κάθε ἓνας κοιττάζει μόνον τό κεραμίδι που τόν σκεπάζει κι ὃ,τι αὐτό περικλείει, ἒχεις τό δύσκολον καθῆκον νά ἀπευθυνθῆς σέ κάποια τράπεζα. Γιατί τό χαρακτ…

Περί ἀνθρωπιστικῆς κρίσης...

Εικόνα
...καί χρηματοδοτήσεωςΟἱ τόσον ἀντιφατικές ἒννοιες που παραδόξως συνυπάρχουν ἐδῶ στήν Ἑλλάδα
Γράφει ὁ ἀνδρέας Μπαξεβανίδης
Τά στατιστικά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς ψυχολογικῆς κατάστασης τοῦ λαοῦ μας, κατά τήν τριετίαν 2010-2013, εἲχαμεν τό θλιβερόν ρεκόρ τῶν 6000 αὐτοκτονιῶν. Γνωρίζω ἐκ πεῖρας πώς τό νούμερον αὐτό ἀντιπροσωπεύει μέρος μόνον τῶν πραγματικῶν θανάτων ὀφειλομένων σέ αὐτοκτονίαν κι αὐτό γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους. Εἲτε διότι δέν δηλώνονται πάντοτε ὃλες οἱ αὐτοκτονίες, γιά κοινωνικούς λόγους ἐκ μέρους τῶν οἰκογενειῶν που χάνουν κάποιον δικόν τους ἂνθρωπον, φοβούμενοι τήν διαπόμπευσιν, εἲτε λόγῳ ἀδυναμίας τῶν τοπικῶν ἀρχῶν (που τελευταῖα ἐλλείπουν) νά ὀργανώσουν κι ἐνημερώνουν εἰδικούς καταλόγους, που μέ τήν σειράν τους θά γίνονται ἀντικείμενον ἐρεύνης καί καταμετρήσεως ἐκ μέρους τῆς ἑλληνικῆς στατιτιστικῆς ὑπηρεσίας. Τό ἀνοργάνωτον, ἐδιάφορον καί ἀνάλγητον κράτος σέ ὃλην του τήν δόξαν.
Τό ἐρώτημα δέν εἶναι τό γιατί γίνονται οἱ αὐτοκτονίες αὐτές, διό…

Ἡ σπουδαιότης τῆς Ζέας στήν διατροφήν τῶν Ἑλλήνων

Εικόνα
ΖΕΑ-ΖΕΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ ΑΛΕΥΡΙ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΚΑΙ ΖΩΗΝ
Πρόκειται περί μίας θαυμασίας ἀναλύσεως, μέ πολύ παραστατικόν τρόπον τῆς προελεύσεως, τῆς Ζέας, τῶν τεχνηέντως ἐφαρμοσθεισῶν μεθοδεύσεων γιά τήν κατάργησίν τῆς καλλιεργείας της, καί τῶν πλεονεκτημάτων που προκύπτουν γιά τόν ἂνθρωπον ἀπό τήν κατανάλωσίν της. Ἡ υἱοθέτησις τῆς Ζέας στήν καθημερινήν διατροφήν τῶν Ἑλλήνων, καθίσταται ἀπαραίτητος καί ἡ παρούσα προσπάθεια καί ἡ ἒρευνα ἀποκτᾶ χαρακτῆραν σχεδόν ἐμβληματικόν στήν Ἑλλάδαν.

Τό κείμενον μετετράπει εἰς πολυτονικόν.
ΕΙΚΟΝΑ: Ἂδης καί Περσεφόνη κρατοῦν ζειάὉμάδα ἐπιστημόνων ἒφθασεν εἰς τήν Θεσσαλονίκην, [...] ὃπου εὒρισκες τότε ἀνθρώπους ἀπό ὃλες τίς φυλές ... Ἠρεύνησεν προσεκτικά καί ἐδημοσίευσεν τό 1922 [...] τό πρῶτον σύγγραμμα διά τίς ὁμάδες αἲματος καί τίς ἰδιαιτερότητες ἑκάστης. Οἱ Ἓλληνες εἶναι κατά πλει­οψηφίαν "0" ὁμάδος καί οἱ ὑπόλοιποι "Α" ὁμάδος. Oἱ Χάζαροι εἶναι "Β" ὁμάδος κ.λπ. 
Ἀρχάς τοῦ 1923 στέ…