Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

(Μάχη κατά τῆς Monsanto)

(Ἀπομαγνητοφωνημένο κείμενον ἐκ τῆς ἀγγλικῆς)
ἐδῶ τό κυρίως μαγνητοφωνημένον μήνυμα γιά τούς ἀγγλόφωνους : http://www.thrivemovement.com/audio/20130528-FG-Good-News-Episode-2.mp3

Ὁμιλεῖ ὁ Φόστερ:
Tά καλά νέα πρέπει νά διαχέονται ἀμέσως κατά τήν γέννεσίν τους. Ἀπό τήν πλευράν τῆς κινήσεως THRIVE (Θράϊβ) ἒχουμε τό ἀκόλουθο μήνυμα :

"Εἶμαι εὐτυχής νά σᾶς ἀναφέρω τίς εὐχάριστες εἰδήσεις που ἒχω γιά ἐσᾶς αὐτήν τήν ἐβδομάδα, που εἶναι τό δεύτερον ἐπεισόδιον (2). Τά καλά νέα συνεχίζουν νά ξεχύνονται κι ἒχω μία σειρά ἀπό γεγονότα ἐπί τῶν ὁποίων θέλω νά τοποθετηθῶ σήμερα.

Ἂς ξεκινήσουμε μέ τήν πορεία κατά τῆς Μonsanto που ἒλαβε χώραν κατά τό περασμένο Σαββατοκύριακο 25 Μαΐου σέ 52 χῶρες καί 436 πόλεις (τοὐλάχιστον) σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην.
Εἶναι δέ ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσα χρονική στιγμή, διότι ἡ κυβέρνησις καί ἡ Μοnsanto, κάνουν ὃ,τι μποροῦν προκειμένου νά θέσουν ἐμπόδιον ἐπ' αὐτοῦ. Ἡ γερουσία μόλις πρόσφατα κατεψήφισε τό νομοσχέδιο γιά τούς ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένους Ὀργανισμούς) κι ἐθέσπισεν τήν ἐπισήμανσιν , μέ ψήφους 71-27. Ὃμως αὐτά τά εἲδη τῶν διαδηλώσεων καί ἡ ἀγωγή που πρόσφατα κερδήθηκε ἀπό 6000 ἀγρότες στό Περού κατά τῆς Monsanto γιά τήν ἠθελημένην διασπορά (ἐμπορία) τῶν σπόρων, ἡ ὁποία ἐν συνεχεία ἐμήνυσεν τούς ἀγρότες γιά τήν ἐπεξεργασία καί χρῆσιν τους στόν τομέα τοῦ καθενός, τέτοιου εἲδους πράγματα χτίζουν , δημιουργοῦν μίαν ὑπέροχην δυναμικήν, παρόμοια μέ αὐτήν που καί στό παρελθόν ἒχουμε ἀναφέρει μέ τήν CISPA Act (ἒμπρακτη διαμαρτυρία ἒναντι ἰοῦ που παρενέβαλλε ἡ κυβέρνησις στό Internet κατά τήν ἡμέρα τῆς βομβιστικῆς ἐπίθεσης στήν Βοστώνην, καθ' ἣν στιγμήν ὁ κόσμος εἶχε στραφεῖ στό γεγονός). Ἡ Cyber-Intelligence Sharing & Protection Act, ἡ ὁποία πέρασε στήν Βουλήν, ἀλλά ἡ ὁποία γερουσία στήν συνέχεια βλέποντας ὃτι 168 ψήφισαν ἀρνητικά, τήν τοποθέτησεν ὁριστικά στό ράφι καί ἡ ACLU (American Civil Liberties Union = ἒνωσις πολιτικῶν ἐλευθεριῶν πολιτῶν Ἀμερικῆς), οὐσιαστικά θεωρεῖ πώς τό θέμα πλέον γιά τώρα τοὐλάχιστον, εἶναι νεκρόν.  
Τά ποσοστά ἂρνησης βεβαίως ἒχουν ἐνδιαφέρον διότι ὃταν ἀποτανθήκαμε στούς ἐμπειρογνώμονες γιά τό θέμα αὐτό στό παρελθόν ἀπό τήν THRIVE μᾶς ἐδίδαξαν πώς προκειμένου νά εὐδοκιμήση μία ἑταιρική πρᾶξις μετόχων, κατά βάσιν στοχεύουν σέ ἓνα ποσοστό ψήφων 6% φωνητικῆς στηρίξεως προκειμένου νά προχωρήσουν σέ ἐφαρμογήν τῆς ἀποφάσεως. Κι ὃτι ἂν τό ποσοστό αὐτό ἀντιτίθεται τότε ἀλλάζουν στήν πρᾶξιν τήν ἐφαρμογήν της. Τό ἐνδιαφέρον ἒγκειται λοιπόν στό ὃτι εἶναι ὁ ἲδιος ἀριθμός (ποσοστό σοφόν) μέ τό ὁποῖον συνέβαλλε ἐπαναστατικά στόν πόλεμον αὐτόν ὁ κόσμος καί τό πραγματοποίησε...! Πιστεύω πώς πλησιάζουμε καί σέ σχέση μέ τήν Monsanto, αὐτό εἶναι ἓνα προηγούμενο που μπορεῖ νά ἐφαρμοσθῆ καί σέ ἂλλες ἑταιρίες. 

Στό ἐπόμενο θέμα τώρα, εἶμαι ἐνθουσιασμένος νά σᾶς πῶ ὃτι τό Πόρτλαντ ἐνίκησε στήν προσπάθειάν του νά σταματήση ἡ φθορίωση τοῦ νεροῦ τους ἀπό τήν κυβέρνησιν καί τούς δῆθεν "ἀξιωματούχους Ὑγείας" της. Αὐτή εἶναι ἡ τέταρτη φορά που σταμάτησε ἡ φθορίωσις καί θά παραμείνη ἡ μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή τῶν ΗΠΑ, χωρίς τήν ὑποχρεωτικήν φθορίωσιν. Τώρα τό ἐνδιαφέρον σχετικά μέ αὐτό εἶιναι κατά τήν ἂποψίν μου ἐξ ἲσου συναρπαστικό μέ τό περιστατικόν ψεκασμοῦ ἐντόμων σκώρου πάνω ἀπό τήν Β.Καλιφόρνια, τό 2007 κι ἡ γνώμη μου εἶναι πώς δέν θά ἒπρεπε κἂν νά ὑπάρξη ψηφοφορία γι' αὐτό τό πρᾶγμα ἐκεῖ. Διότι ἡ ἰδέα πώς κάποια ἀνενημέρωτη πλειοψηφία θά μποροῦσε νά ἀποφασίση ψηφίζοντας σέ αὐτόματες μηχανές, ἂν καί κατά πόσον θά ἒπρεπε τόσοι ἂνθρωποι νά καταπίνουν τοξικές οὐσίες, ἢ νά πειραματισθοῦν ἐνάντια στήν συλλογικήν σας θέλησιν, ἡ ἐναντίωσις εἶναι ὂχι μόνον ἐφικτή, ἀλλά καί σάν ἡ ὑπ' ἀριθμόν 1 στρατηγική καταψήφησής τους καί  μοιάζει πολύ ἐνθαρρυντική.

Κατόπιν θέλω νά μοιρασθῶ μαζί σας μίαν ἒκθεσιν σχετικά μέ τόν Μάϊκελ Τέλιντζερ. Εἶχα μία συνολιμιλία μαζί του πρίν ἀπό λίγο στό διαδίκτυο.  Ἒχω ἐπανειλημμένως ἀναφερθεῖ στήν ὁμάδα μας γι' αὐτά τά συναρπαστικά πράγματα που ἒχει καταφέρει αὐτός στήν Νότιαν Ἀφρικήν σχεικά μέ τίς Τράπεζες, αὐτό δηλ. που ἀποκαλοῦν Newera (νέα συμμαχία οἰκονομικῶν δικαιωμάτων). Μόλις πρίν λίγες μέρες μοῦ εἶχε στείλει ἓνα μαίηλ, γιά νά μοῦ ἀνακοινώση ἐνθουσιασμένος ὃτι τό Ἀνώτατον δικαστήριον πρίν λίγο εἶχε ἀποφασίσει εὐνοϊκά ὑπέρ αὐτῆς τῆς συμμαχίας (ἀπό ὃσο γνωρίζω σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον) καί νά ἀπαγορεύση στίς 50 τράπεζες καί τίς θυγατρικές καί συνεργαζόμενους μαζί τους, νά κατασχέσουν ἢ πλειστηριάσουν τά σπίτια καί τά αὐτοκίνητα ἢ ἂλλα περιουσιακά στοιχεῖα 1000 νοτιοαφρικανῶν, αἰτιολογώντας τήν ἀπόφασή του μέ τό ὃτι οἱ τράπεζες δέν εἶχαν τήν δικαιοδοσίαν νά τό πράξουν. Καί ἰδού τό κλειδί τῆς ὑπόθεσης :  εὐθύς μόλις ἓνα δάνειον τιτλοποιηθεῖ (κατά μίαν ἒννοιαν διασφαλισθεῖ), που σημαίνει μέ ἂλλα λόγια ὃτι ἡ τράπεζα που δανείζει τά χρήματα  ( ἢ στήν οὐσίαν μεταθέτει κάποια νούμερα στήν ὀθόνην ἑνός ὑπολογιστοῦ), τά ενοποιοῦν κι ἐν συνεχεία τά πωλοῦν ὡς ἐπενδυτικά προγράμματα στήν ἀγορά, ὃπου ξεκινᾶτε κι ἐπενδύετε παίζοντας, καί στοιχηματίζοντας, εἶναι τά λεγόμενα παράγωγα ἀκινήτων κι εἶναι αὐτά ὑπαίτια που καταβαράθρωσαν τήν ἀγοράν ἀκινήτων καί τήν οἰκονομία ἀπό τό 2008.
Τί λέει λοιπόν ἡ ἀπόφασις αὐτή, ὃτι μόλις γίνει ἡ τιτλοποίησις ἑνός δανείου, ὃπως αὐτό που προανέφερα, τότε ὁ τίτλος θά ἒχη ἓναν καινούργιον ἰδιοκτήτην, που σημαίνει πώς ἡ τράπεζα παύει πλέον νά εἶναι ἐκείνη ὁ διαχειριστής οὓτως ὣστε δέν ἒχει τό δικαίωμα νά ἀφαιρέση τό ἀκίνητο ἀπό τόν κάτοχό καί ὀφειλέτην της. Κάπως ἒτσι ἒγινε καί στίς ΗΠΑ ὃπου 5 ἀμερικανικές τράπεζες ἒχοντας καταδικαστεῖ γιά δόλον, ἒπρεπε νά πληρώσουν 25 δισεκατομμύρια δολλάρια διότι ἀφαίρεσαν ἀκίνητα παρανόμως ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες τους. Αὐτό ἀνοίγει τόν δρόμο καί γιά ποινικές διώξεις κατά τραπεζῶν καί τῶν ἀνωτέρων στελεχῶν τους, σημεῖον καμπῆς σίγουρα στήν ὃλην ἀνάπτυξιν τῆς ἀντίδρασης σέ ὃλον τόν κόσμον.

Τό ἐπόμενο θά εἶναι καί τό τελευταῖο καλό νέο που θέλω νά σᾶς ἐκθέσω, ἐχω ἀναφέρει τήν Κάρεν Χάντς, ἡ ὁποία εἶναι ἀνώτερος σύμβουλος στήν Παγκόσμια Τράπεζα γιά 20 περίπου χρόνια κι ἒχει τώρα μετατραπεῖ σέ πληροφοριοδότη μας καί ὑπάρχει καί σχετική συνέντευξη μαζί της, ἀπό τήν περασμένην ἐβδομάδα, ὃπου ἀναγνωρίζει ἒχοντας δεῖ τόν ρόλον τῶν τραπεζῶν στήν χειραγώγησιν ἀγορᾶς χρυσοῦ. Πιστεύει προσωπικά ἀπό ὃ,τι ἒχει δεῖ, πώς δέν ἒχει ἀπομείνει χρυσός πλέον στό Φόρτ Νόξ κι εἶναι αὐτή που ἐπιβεβαιώνει ὃτι ἡ τράπεζα διεθνῶν διακανονισμῶν εἶναι στήν πραγματικότητα, ὁ σύλλογος αὐτῶν τῶν ἰδιωτικῶν κεντρικῶν τραπεζῶν. Κατ' αὐτόν τόν τρόπον ὃλο καί περισσότερο, οἱ ἀνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐμπλέκονται καί ἐνέχονται μέσα σέ αὐτές τίς συνομωσίες, ἀρχίζουν καί τίς ἀποκαλύπτουν στόν κόσμον δημοσίως.

Τό τελευταῖο που θέλω νά πῶ, εἶναι πώς αὐτό που ἡ THRIVE στοχεύει νά κάνη πραγματικότητα, εἶναι τό νά ἀντιστρέψη αὐτήν τήν παγκόσμιαν ἀντζέντα, κυριαρχία, κυριολεκτικῶς τά μέσα-ἒξω. Ἡ Κίμπερλυ προηγουμένως ἀνέφερεν πόσον κρυψίνοες καί πονηροί εἶναι ὃλοι αὐτοί τοῦ συστήματος. Αὐτές οἱ Ἐλίτ κρυφά προσπάθησαν καί προσπαθοῦν νά ἀναλάβουν καί νά ἐνσωματώσουν τούς 12 τομεῖς τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος, σέ ἓναν. Σίγουρα κάτι τέτοιο δέν τιμᾶ τήν ὁλότητα τοῦ συστήματος, ἀλλά προσπαθοῦν νά ἀποκτήσουν κυριαρχίαν ἐπί ὃλου τοῦ συστήματος κι ἐπειδή οἱ τραπεζίτες στηρίζονται ἀπό τήν κυβέρνηση (που οὐσιωδῶς αὐτοί τήν τρέχουν καί λειτουργοῦν), προκειμένου νά τῆς ἐπιβληθοῦν, καταλήγουν στό νά ἐλέγχουν ὃ,τι γίνεται καί στίς δύο πλευρές τοῦ πολιτικοῦ φάσματος (ἐννοεῖ συμπολίτευσιν-ἀντιπολίτευσιν).
Ἐκεῖνο τό ὁποῖον κυττᾶμε νά νά κάνουμε εἶναι νά κινηθοῦμε μέ βάση ὂχι πολιτικές λύσεις, ἀλλά κυρίως λύσεις βασισμένες ἐπάνω στίς ἀνθρώπινες ἀρχές καί ἀξίες, διότι ὃλα βασίζονται σέ ἀρχές ὃπως ἠ ἀκεραιότητα, ἡ ἐλευθερία καί ἡ μή παραβίαση τῶν δικαιωμάτων μας. Αὐτό ὑπερισχύει τῶν προσπαθειῶν αὐτῶν τῶν "δύο πλευρῶν" νά ἐλέγχουν ὂχι μόνον ὃλους τούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας, ἀλλά κι ἐμᾶς τούς ἲδιους καί τήν ζωήν μας. Ἒτσι αὐτό που ἒχουμε νά κάνουμεν εἶναι ἡ χρῆσις διαφάνειας παντοῦ κι ὂχι μόνον στούς 12 τομεῖς κι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κυριαρχία τους, ἀντί γιά μία συγκεκαλυμμένη ἀντζέντα. Ἀκριβῶς σάν νά παίρνετε ἓνα γάντι καί νά τό γυρίζετα τό μέσα ἒξω. Γιά τόν λόγον αὐτόν εἶμαι κι ἰδιαιτέρως ἐνθουσιασμένος μέ τήν αὒξησιν τῶν πλημμυρῶν, εἶναι μία καλή εἲδησις που ἒρχεται καί εἶμαι χαρούμενος ἐάν μέ τήν προσπάθειάν μας μποροῦμε νά συμβάλλουμε σ' αὐτό (ἐννοεῖ τήν κλιματικήν ὁμαλοποίησιν).

Σχόλιον : 
Τό πιό πάνω κείμενο δέν παρατίθεται ἑρμηνευμένο, παρά μόνον γιά νά καταδείξη, πέραν τῆς ἰδιότητός του ὡς πληροφορίας καί τήν δυναμικήν τήν ὁποίαν ἀνέπτυξαν αὐτοί που ἀποκαλοῦμεν "ἀμερικανάκια" που στήν προκειμένην περίπτωση μᾶς βάζουν τά γυαλιά μέ τήν δραστηριοποίησή τους που τά τελευταῖα δύο χρόνια ἀνέπτυξαν σιωπηλά ἀλλά μέ παγκόσμιαν ἀντανάκλαση κι ἐπιτυχῶς κατέληξαν καί σέ θετικά ἀποτελέσματα, ἂς μήν ξεχνᾶμε πώς μέχρι χθές ἀκόμη τό σύστημα τούς θεωροῦσε "ἀναλώσιμους", τροφή γιά τήν κρεατομηχανή τους. Τί ἂλλο νά εὐχηθῶ παρά καί στά δικά μας κύριοι..

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;