η.- θ. - Διαίρει και βασίλευε (remake) - YouTube

η.- θ. - Διαίρει και βασίλευε (remake) - YouTube:
Μία ἂποψις γιά τό πῶς λειτουργεῖ τό σύστημα καί πῶς ὀφείλει νά ἀντιδράση ὁ ἂνθρωπος προκειμένου νά καταφέρη νά βρῆ ἐπιτέλους τήν θύραν ἐξόδου ἀπό αὐτόν τόν λαβύρινθο, ὃπου μᾶς ἒχει ὁδηγήσει. Ἡ διέξοδος ὃπως καί νά ἒχη τό θέμα δέν εἶναι οὒτε εὒκολη, ἀλλά οὒτε κι ἂμεσα ἢ ἀνώδυνα ἐφικτή. Εἶναι ἀπολύτως δυνατόν νά βρεθῆ κατόπιν κόπου καί μόχθου, που μόνον ἐμεῖς ἒχουμε τήν δυνατότητα νά καταβάλλουμε, ἒχοντες στόν ἀγώναν αὐτόν καί ἀπώλειες που εἶναι ἀδύνατον νά μήν ὑπάρξουν κι αὐτό πρέπει ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς νά τό θυμᾶται πάντοτε σέ κάθε φάσιν του.

Στήν ἀνάλυσιν που ἀκολουθεῖ καί θά παρακολουθήσετε, δέν δίδονται οἱ λύσεις, ἐντοπίζονται ὃμως ξεκάθαρα τά ἐπί μέρους προβλήματα τῆς καθημερινότητος που μᾶς ὁδηγοῦν ἀκούσια καί μέ ἀσφάλεια (γιά τό σύστημα) μέσα στήν πεπατημένην, ἀνακυκλώνοντας σέ ἓναν ἀτέρμονα φαῦλον κύκλον τά ἲδια καί τά ἲδια ὑπάρχοντα προβλήματα , που ἀποτελοῦν σέ τελικήν ἀνάλυσιν καί τίς πληγές τῆς κοινωνίας μας σήμερα, μέ τίς ἀτελέσφορες καί μονόπλευρες (πάντα ὑπέρ του) λύσεις που μᾶς προσφέρει τό σύστημα που μᾶς περιβάλλει ὡς "νέα θεραπεία καί πανάκεια" , μέσω τῶν ἐργαλείων του ΜΜΕ καί πουλημένων κυβερνήσεων...

Μήν σᾶς ξεγελοῦν τά φαινόμενα, ὃποιος πεῖ πώς ἡ λύση ἢ οἱ λύσεις μας εἶναι εὒκολες, ἐπιχειρεῖ νά κοροϊδέψη πρῶτα τόν ἑαυτόν του...Ποτέ "αὐτές" οἱ λύσεις δέν ἦσαν εὒκολες, ἦσαν ἐν τούτοις ΕΦΙΚΤΕΣ καί πραγματοποιήσιμες, ἐφ' ὃσον κατεβλήθη προσπάθεια ἱκανή νά καθαρισθῆ καλά ἡ πληγή, μέ ὑπομονή, ἐπιμονή καί πρό παντός ἂλλου μέ σύστημα καί μεθοδολογία που ἐγγυᾶται τήν ἀπομάκρυνσιν κάθε μολυσματικοῦ στοιχείου, ἀποδίδοντας καί πάλι τήν κοινωνία μας καθαρή καί ὑγιῆ πίσω πάλι στούς ἀνθρώπους της..., δέν χρειάζεται νά πῶ ποῖα εἶναι τά μολυσμένα τμήματα, αὐτά τά γνωρίζετε ὃλοι, ἐκεῖνο που μένει εἶναι νά πάρουμε βαθειάν ἀνάσα, νά ἀνασκουμπωθοῦμε καί νά ξεκινήσουμε τήν ἀπομάκρυνσίν τους...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jS62LQUk1DI#!


'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;