ΑΝΑΒΡΑ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ...

..Μέ 0% κρίση 0% ἀνεργία


Ανάβρα, ένα χωριό πρότυπο με 0% κρίση και 0% ανεργία | ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ:

Αὐτό εἶναι ἓνα φωναχτό παράδειγμα τοῦ τί μπορεῖ νά δημιουργήση ὁ ἓλληνας, ὃταν δρᾶ συλλογικά καί συγκροτημένα, πρό παντός δέ ἂλλου ὃταν ξεκινήσει καί δημιουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα ἀρχηγοῦ μέ γνώση καί ἐμπειρία. Ὃ,τι δημιουργήθηκε στήν Ἀνάβρα Μαγνησίας, ἒγινε ξεκινώντας ἐκ τοῦ μηδενός, ἐνῶ τά κύρια ὑλικά τά ὁποῖα συνετέλεσαν στό θαῦμα που θά ἀναγνώσετε, ὑπῆρξαν μέν πρωτόλυα, ἀλλά πολύ σημαντικά κι αὐτά ἦσαν, ἡ ἀγάπη γιά δημιουργία, τό κέφι κι ἡ ὂρεξις γιά δουλειά, μεράκι γιά τό ὡραῖον, καθώς καί ὃραμα γιά ἓνα καλύτερον αὒριο, ὑλικά τά ὁποῖα μέ τήν ἀνάμιξιν τῆς πίστης τῶν ἀπλῶν ἀνθώπων σέ ἐκεῖνο που ἢθελαν νά δημιουργήσουν, ἐπέφερε τελικῶς τά θαυμαστά ἀπτά ἀποτελέσματα, που θά διαβάσετε παρακάτω.
Ἀπό προηγούμενη ἐμπειρία που ἒχω σχετικά μέ τό θέμα, θά σημειώσω ἐδῶ πώς ὁ πρώην κοινοτάρχης κ. Τσουκαλᾶς, νῦν πρόεδρος τοῦ συλλόγου ΑΝΑΒΡΑ-ΖΩ, πολιτικός μηχανικός ἂν ἐνθυμοῦμαι καλά, προετίμησε νά ἀναλώση τά ἐπόμενα χρόνια τῆς ζωῆς του βοηθώντας  τόν τόπον ὃπου γεννήθηκε ἀντί νά σπαταλήση τήν ζωήν του περαιτέρω ὃπως πολλοί συνάδελφοί του, στό κυνῆγι τοῦ εὒκολου ἢ γρήγορου πλουτισμοῦ, ζώντας στόν βόρβορο τῆς πρωτευούσης ἢ κάποιας ἂλλης ἐνδεχομένως μεγάλης πόλεως. Οἱ μέθοδοι ἀπό ὃ,τι κι ὁ ἲδιος ἀναλύει γνωστοί τοῖς πᾶσι, τά εὐρωπαϊκά ἀναπτυξιακά προγράμματα, που υἱοθέτησε κι ἐπί τῶν ὁποίων ἐπέστησε τήν προσοχήν καί τό ἐνδιαφέρων τῶν συγχωριανῶν του, οἱ ὁποῖοι ἀρχικά τά ἀγνοούσαν τελείως.
Προσπάθειες ὃπως αὐτή, καταδεικνύουν σέ ἓνα εὐρύτατο φάσμα ἀτόμων κι ἐπαγγελματικῶν ἀπασχολήσεων, πώς τό κυριώτερο συστατικόν ὃλου αὐτοῦ, πρός ἐπιτέλεσιν τῶν ἀποτελεσμάτων που προκαλοῦν τήν δικαιολογημένην ἀπορίαν, εἶναι λίγη προσπάθεια γιά συνένωση κι ὁμόνοια μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος, ὃπως κι ἀγάπη καί πίστη σ'αὐτό που θέλουν νά φτιάξουν. Ἐφ' ὃσον ἐξασφαλισθοῦν αὐτά, χωρίς ἐγωϊσμούς , διαγκωνισμούς κι ἀρχηγικές τάσεις, ὃλα τά ἂλλα ἒρχονται μόνα τους. Πάλι θά ἐπαναλάβω πώς οἱ ἓλληνες ἐνωμένοι θαυματουργοῦν καί ὃπως σέ μίαν ἀκόμη περίπτωση παρατηρεῖτε σέ παρόντα χρόνον τευχθείσαν, τό προϊόν αὐτῆς τῆς συλλογικῆς προσπάθειας προκαλεῖ τόν ἀνυπόκριτον θαυμασμόν ὃλων ὃσων ἀσχολοῦνται μέ τόν ἐντοπισμόν παρομοίων φαινομένων.Πηγή: aaellines.org


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;