Διαρροή

Πρόσφατα - Google Drive: https://docs.google.com/file/d/0BxTM8mHro4kGa3ctYWNkZTlOQjA/edit?usp=sharing

ΔΙΑΡΡΟΗ

Συνέντευξις τοῦ γνωστοῦ ἀπό προχθές Eric Snowden (στελέχους τῆς NSA)

Διαβᾶστε τήν συνέντευξιν στελέχους τῆς ἀμερικανικῆς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας σχετικά μέ τίς φοβερές ἀποκαλύψεις που ἒκανε σέ ἀμερικανό δημοσιογράφο. Πλήρης ἀπομαγνητοφώνησις καί κείμενον ὃλης τῆς συνεντεύξεως δοσμένο στήν ἑλληνικήν γλῶσσα (ὂχι μηχανική μετάφρασις). Οἱ λεπτομέρειες γιά τό τί μᾶς ἐτοιμάζουν εἶναι τρομακτικές, ψαλιδίζουν καθημερινῶς τίς ἐλευθερίες μας καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς δέν γνωρίζουν ἀκόμη ποῦ βαδίζουμε. Αὐτή ἡ συνέντευξις μᾶς δίδει τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ γιά τούς ἰσχυρούς αὐτοῦ τοῦ κόσμου, τί εἶναι ἱκανοί νά κάνουν καί τό τί μᾶς κρύβουν, πίσω ἀπό τήν ὂμορφη βιτρίνα που συνήθως κυττάζουμε έντελῶς ἀπονήρευτοι, τοῦ τί ὑπάρχει ἀπό πίσω.
Τό κείμενο εἶναι χωρισμένο σέ τρεῖς ἐνότητες. Τό πρῶτο εἶναι περιληπτικόν τοῦ συνόλου. Ἐν συνεχεία τό ἐπόμενον εἶναι ἓνα τμῆμα τῆς ἀπομαγνητοφώνησης. Τέλος τό τρίτο εἶναι (σχεδόν) τό πλῆρες κείμενο ὃλης τῆς συνεντεύξεως. Στό τέλος ὑπάρχει  βίντεο.

'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;