Οἱ διαρροές εἶναι κι αὐτή μία μορφή πολιτικῆς

 Οἱ διαρροές εἶναι μορφή πολιτικῆς ;;

 ..ἐπί τῆ εὐκαιρία τῆς ἀποφάσεως τοῦ ΣτΕ..

Νοιώθω τήν ἀνάγκη νά ἀπευθύνω κάποιες ἐρωτήσεις πρός τό ΣτΕ, ἀλλά καί στήν κυβέρνησιν, που ἀμφιβάλλω ἂν θά τύχουν ἀπάντησης, ἀλλά που θά μποροῦσε ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά ὑποβάλλη, κατόπιν εὐλόγου ἀπορίας. Μά κ.κ. δικαστές τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ δικαστηρίου-ὀργάνου, εἶναι ποτέ δυνατόν νά θέτετε ἑαυτούς τόσον ἐκθέτους στήν κοινωνική κρίσιν, χωρίς τόν παραμικρόν ἐνδοιασμόν, ἂνευ σεβασμοῦ τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τό ἂτομό ἢ τό ἀξίωμά σας...;; Ἐκτίθεστε στά ὂμματα ἁπάσης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας κύριοι, μέ τούς χειρισμούς σας, ἢ νά τό θέσω σέ ἂλλην βάσιν : Μέ τούς χειρισμούς της καί τίς μικροαστικές της πονηριές ἡ κυβέρνηση ἐκθέτει κι ἐσᾶς...
Ἐξηγοῦμαι, ἐδῶ καί δύο ἐβδομάδες, κάποιο μέλος τοῦ συλλόγου τῶν κατόχων ὁμολόγων ἑλληνικοῦ δημοσίου, σέ συνέντευξίν  του σέ νυκτερινό δελτίον εἰδήσεων, εἶπε (ἐνῶ ἀκόμη ἐσυζητεῖτο τό θέμα ἀκύρωσης τοῦ PSI+), πώς ἀπό τήν Πάρον ὁ ὑφυπουργός κ. Σταϊκούρας, ἐξέφρασε τήν γνώμην μετά βεβαιότητος μάλιστα πώς "οἱ ὁμολογιοῦχοι δέν ἐπρόκειτο νά δικαιωθοῦν κι ὃτι ὁ κόπος καί ἡ προσμονή δικαίωσης πήγαιναν ἂδικα". Αὐτό κύριοι στήν σύγχρονη πολιτική γλῶσσα λέγεται διαρροή, ἀσχέτως ἐάν ὁ πονηρούλης κ. ὑπουργός τό εἶπε ὑπό τύπον "γνώμης".
Τά τελευταῖα χρόνια εἶναι πάγια τακτική τῶν κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν τά κελεύσματα καί τίς πρακτικές τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τους, ὃταν γνωρίζουν ἐκ τῶν προτέρων πώς μία ἀπ' εὐθείας ἀνακοίνωση , δυνατόν εἶναι νά ξεσηκώση τήν ἀδικούμενη ἢ καταπιεζόμενη μερίδα λαοῦ, νά διαρρέη λίγο πρίν, τάχα ὑπό μορφήν "μυστικοῦ που ξέφυγε", τήν ἀπόφασιν σάν ἀνεύθυνη πληροφορία που ἐν τούτοις στήν συνέχεια, ἀποδεικνύεται πέρα γιά πέρα ἀληθινή.

Εἶναι κι αὐτή μία μορφή πολιτικῆς, κάπως ἐβραίϊκη θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά πῶ, ἀλλά σήμερα "πιάνει" κι ἐφαρμόζεται εὐρύτατα παγκοσμίως. Ὃμως ἐδῶ, ἒρχεται κάτι ἂλλο που μᾶς ἂγει κατ' εὐθείαν στό ρητό τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ, διότι ἐνῶ ἡ ἐπίσημος ἐξαγγελία τῆς ὁριστικῆς ἀποφάσεως κατόπιν τῶν γενομένων διαβουλεύσεων μέ παράγοντες καί γνῶστες τοῦ θέματος καθυστερεῖ γιά τό μέσον τοῦ καλοκαιριοῦ, σύμφωνα μέ ἀνακοίνωσίν σας, ἒρχεται κι ἂλλη δεύτερη διαρροή ἐχθές μόλις τό ἀπόγευμα 24/6/13, πώς τό ΣτΕ ἐξέδωσεν ἀπορριπτικήν ἀπόφαση κι ὃτι τό κούρεμα τῶν ὁμολόγων δέν χαρακτηρίζεται ἀντισυνταγματικό.
Δέν νομίζετε σεβαστοί δικαστές τοῦ Στε πώς τελικῶς κάποιον λάκκον ἒχει ἡ φάβα ;; Μήπως ὃμως δέν ἀντελήφθη καλῶς τό κοινό, μήπως κατά λάθος κυκλοφόρησεν ἡ εἲδησις, ἀπό ἀνεύθυνα χείλη...;; Φοβοῦμαι πώς ὂχι κύριοι, διότι ἡ πληροφορία διπλά τσεκαρισμένη ἀπό τούς ὑπευθύνους τῶν καναλιῶν (ἐργαλεῖα τῶν διαρροῶν στά χέρια πολιτικῶν), κυκλοφόρησεν ὡς διαρροή καί ὂχι μόνον ἀλλά εἶναι κι ἐπιβεβαιωμένη.
Μά πῶς γίνεται αὐτό κύριοι τοῦ ΣτΕ, νά δίνετε ἓνα περιθώριον 6 μηνῶν ἀπό τόν Φεβρουάριον ἒως τά μέσα καλοκαιριοῦ προκειμένου νά ἀποφασίσετε (ἢ μήπως καθυστερήσετε ;;), κυκλοφορεῖ φήμη περί ἀποφάσεως ἡ ὁποία δέν ἒχει ἀκόμη ἀνακοινωθεῖ ἐπισήμως ἀπό τά ὑποτίθετε δικά σας ὑπεύθυνα χείλη...;; Οἱ συνειρμοί γίνονται αὐτόματα, μήπως κύριοι ἀξιοσέβαστοι λειτουργοί τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου αὐτῆς τῆς χώρας που οἱ πολιτικοί μας ταγοί δίκην καραγκιόζηδων κατήντησαν μπανανίαν, εἲχατε ἢδη ἐξ ἀρχῆς λάβει τήν ἀπόφασίν σας..;; Γνωρίζοντες τίς συνθῆκες κι ἀπορρίπτοντες ἀπνευστί τήν προσφυγήν τῶν διαμαρτυρομένων καταφευγόντων στά φῶτα  ὑμῶν γι' ἀπονομήν  δικαιοσύνης, ἡ ὁποία ἐξέλειπε στόν τόπον αὐτόν ;;
Μέ τό δίκιο τους βεβαίως ἀπαξάπαντες, οἱ διαμαρτυρόμενοι γιά τήν κατάφωρον ἀδικίαν που ὐπέστησαν, ἀλλά κυρίως καί πρωτευόντως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ποσῶς ἐρωτήθησαν (ἂν καί διεθνῶς εἶχεν ἐκφραστεῖ ἡ γνώμη πώς δέν ἒπρεπε νά συμπεριληφθοῦν στό PSI+ τά φυσικά πρόσωπα, ἀπό τήν ἲδιαν ἑταιρεῖα που τό ἀνέλαβεν), περί συμμετοχῆς των στό κούρεμα, τό ὁποῖον ληστρικῶς πως, τούς ἐστέρησεν ἐν μιᾶ νυκτί τόν κόπον καί μόχθον δεκαετιῶν, στερήσεων, ἀπό κάθε ἂποψιν κ.Δικαστές. Μιλῶ γιά τούς ὁμολογιούχους φυσικά πρόσωπα, τούς ἀπόμαχους αὐτῆς τῆς ζωῆς, οἱ ὁποῖοι στερήθηκαν γιά χρόνια, ὃλα αὐτά τά ἒξτρα που ἀπολαμβάνετε σεῖς κύριοι. Αὐτοί δέν χάρηκαν τήν ζωήν κκ. δικαστές, αὐτό εἶναι πλέον πανθομολογούμενο καί κοινό μυστικό, ἀνάμεσα σέ φτωχούς ἀνθρώπους, ἂλλους μεροκαματιάρηδες, ἂλλους δημοσιουπαλληλίσκους, ἂλλους ἒτσι ἢ ἀλλιῶς, ἀλλά φτωχούς κύριοι ὡς τό μεδοῦλι, που μέ τίς πενταροδεκάρες αὐτές (γιά ἐσᾶς), σκόπευαν νά χαροῦν λίγο...
Τό πῶς εἶναι ἂλλο ἓνα κοινό μυστικό, μέ τό νά βοηθήσουν τά παιδιά τους νά σταθεροποιηθοῦν στήν νέα τους ζωή, νά τά σπουδάσουν καί γιατί ὂχι κάποιοι ἀπό αὐτούς, νά ἒχουν ἓνα μικρό κομπόδεμα γιά τά γεράματα γιά τήν κακιάν ὣρα... Γνωρίζετε πολύ καλά κύριοι αὐτές τίς συνθῆκες που πιθανόν κάποιοι ἐξ ὑμῶν νά τίς βίωσαν μικροί ὂντες. Ὃπως γνωρίζετε ἂριστα ἐπίσης τό ὃτι οἱ σπατάλες τῶν πολιτικῶν μας ἀνδρῶν καί τά δημιουργούμενα ἐξ αἰτίας τους σκάνδαλα, ἒχουν ξεπεράσει πρό πολλοῦ κάθε ὃριον εὐπρεπείας καί σοβαρότητος, ἒχοντας ἀγγίξει πλέον τό αἲσχρόν καί χυδαῖον..Κι ὃμως κύριοι δικαστές, τήν στιγμήν ἐτούτη, τήν ἱερή τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης, ..ἐσεῖς ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ κύριοι.., μήπως δέν τό σκεφτήκατε καλά...;;
Κύριοι δικαστές ἐγώ εἶμαι ἓνας ἀπλός πολίτης που πόρρω ἀπέχει τοῦ νά ἒχη τήν δικήν σας ἀκαδημαϊκήν μόρφωσιν. Ναί ἀσφαλῶς ἒχετε πίσω σας μίαν γόνιμη ζωή, μία καριέρα, γνωρίζετε καλῶς, πώς στόν πανάρχαιον ἑλληνικόν μας πολιτισμόν, που στέκει πετράδι πολύτιμον στόν πλανήτην, ὑπεράνω ὃλων ἦταν τό δίκαιον, καί ἡ θεά δίκη στεκόταν ὑψηλώτερα κι ἀπό τόν πατέρα τῶν θεῶν, τόν Δίαν, ἀσφαλῶς δέν χρειάζεται φαντάζομαι νά σᾶς ὑπενθυμίσω γιατί ὠνομαζόταν Δίας, διότι ἦταν Δίκαιος κι ἀπό τήν δικαιοσύνην ἀντλοῦσε ὃλην του τήν ἰσχύν.., διότι τό γνωρίζετε καλῶς πώς ἡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ..
Πῶς ὃμως κκ. δικαστές ἐφτάσατε στό σημεῖον νά δελεασθῆτε ἀπό φευγαλέες ἀξίες, πρόσκαιρες καί νά σύρεστε ἐνώπιον ἑνός λαοῦ βασανισμένου γιά αἰῶνες, χαμηλά, κάτω ἀπό ἐντολές πολιτικῶν ἀνδρῶν ἀναξίων νά φέρουν τό ὂνομα κυβερνητῶν τῆς ἐνδόξου Ἑλλάδος  ;; Ντρέπομαι πράγματι διαπιστώνοντας πώς τό βάθρο ἐπί τοῦ ὁποίου στεκόσασταν γιά χρόνια, κι ὁ χαρακτηρισμός "ἀδιάφθοροι" που συνόδευε τό ἀξίωμά σας, διαβρώθηκαν ἐκ τῶν ἒσω.., τό σαράκι που κατατρώγει γιά αἰῶνες τώρα τήν πατρίδα μας, ὑπέσκαψε καί τόν δικόν σας θεσμόν καί αὐτό ἐγώ ὡς ἓλλην τό θεωρῶ μεγάλον ξεπεσμόν..
Λυπᾶμαι, ντρέπομαι που φθάσαμε στό τέλος στό ἒσχατον ἂκρον τοῦ ἐξευτελισμοῦ, χωρίς οὒτε κἂν ἓνας Ἓλλην ἂνθρωπος νά βρεθῆ νά σταματήση αὐτήν τήν κατηφόρα..., οὒτε ἐσεῖς οἱ ἀνώτατοι δικαστικοί ἂνδρες, δέν μπορέσατε νά ξεφύγετε ἀπό τήν κατρακύλα.., κι ἀναρωτιέμαι τό τίμημα ποιό εἶναι.., τά λύτρα.., μά νά γνωρίζετε καλά κύριοι πώς οἱαδήποτε ἀξία, δέν στέκεται μπροστά στήν περηφάνεια ὃτι ἐπιτελέσατε ἐντίμως τό καθῆκον σας ἒναντι τῆς πατρίδος, ὃπως ταυτόχρονα δέν μπορεῖ νά σταθῆ  μπροστά στίς τύψεις που θά σᾶς βασανίζουν ὡς ἂλλες Ἐριννύες
γιά ὁλόκληρη τήν ζωήν σας, φέροντες ἐπίσης τό βάρος ὃλων αὐτῶν τῶν πτωχῶν ἀνθρώπων που ἒφτασαν στό σημεῖον νά αὐτοχειριάζονται διότι δέν μποροῦν πλέον νά ζοῦν μέ τό κεφάλι ψηλά.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;