ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Δέν σηκώνει πιά ἂλλο..., ἓλληνα σήκω.., σήκω καί γρήγορα..

Παρατηροῦμε καθημερινά πλέον αὐτήν τήν θεατρική παράσταση νά περνάη τίς διάφορες φάσεις τοῦ ἒργου που παίζουν ὃλοι αὐτοί οἱ φαιδροί, οἱ ἀνεκδιήγητοι πολιτικοί μας (ἐκλεγμένοι ἀπό ἐμᾶς) ταγοί καί περνᾶμε προοδευτικά ἀπό τό δρᾶμα στήν κωμωδία καί τελευταῖα, καθώς πλέον ἡ κατάσταση ἒχει ξεφύγει τελείως ἀπό τόν ἒλεγχό τους, στό γελοῖο σέ ὑπερθετικό βαθμόν. Μά τί περιμένεις ἓλληνα νά γίνη.., ποῦ βρίσκονται τελικά τά ὃριά σου..;; Ἀδρανεῖς πιά ἐγληματικά, σήκω ἀπό ἐκεῖ που παθητικά σέ ἒχει ὁδηγήσει ἡ μοιρολατρική διάθεση που σέ ἒχει καταλάβει κι ἀποκοιμήσει..
Οἱ τερατογενέσεις πρέπει νά σταματήσουν στήν Ἑλλάδα τοῦ φωτός, τῆς διαυγοῦς ἀτμοσφαίρας, τῆς ζηλευτῆς ἐνδόξου ἱστορίας..., μά τί..;; Θέλεις
ἐσύ νά γίνης ἐπιτέλους τό ἐξιλαστήριο θύμα, στόν βωμόν τῶν οἰωνδήποτε σχεδίων, ὃλων αὐτῶν τῶν τυχαίων σφετεριστῶν καί ψευτοπολιτικῶν που σέ ταλανίζουν χρόνια τώρα μέ ψεύτικα, κενά περιεχομένου συνθήματα..;; Που σέ "δουλεύουν" χωρίς ἲχνος ντροπῆς, χωρίς τσίπα τό λέμε ἐμεῖς στήν πατρίδα μας τό ξέρεις.. Ἢ μήπως θέλεις νά θεωρηθῆς ὑπεύθυνος.., μεθαύριο ἀπό τά παιδιά σου που θά γυρίσουν νά σέ κυττάξουν μέ βλέμμα ἐπιτιμητικό, λέγοντάς σου, "καλά ρέ πατέρα, ἐσύ ποῦ ἢσουν ὃταν μᾶς πουλούσαν στό διεθνές παζάρι ;;" Τί...θά πῆς σ' ἐκεῖνο τό βλέμμα που θά σέ κάνη νά θές ν' ἀνοίξη ἡ γῆ καί νά σέ καταπιῆ..;; 

Πῶς ἀντέχεις ἐσύ.., ἐσύ που διαβάζεις αὐτές τίς γραμμές τήν στιγμήν ἐτούτη, τήν παρέλασιν ὃλων αὐτῶν τῶν ἀχρείων, τῶν στερημένων τιμῆς ἀνθρώπων νά σέ ἒχουν ὡς ἀντικείμενον συναλλαγῆς, ὡς μέσον, res δηλ. πρᾶγμα λατινιστί καί νά κερδίζη ἀπό τό δικό σου τομάρι...;; Μέχρις ἐκεῖ ἒφθασες ἐσύ συνέλληνα..;; Ποιός..;; Ἐσύ μέ τήν κληρονομημένην βαρειάν ἱστορίαν..;; ΕΣΥ..., ὁ ἀπόγονος ἐκείνων  που ἒπεσαν στίς θερμοπύλες, παραγγέλοντάς σου,  ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΉΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ, δηλαδή κατάλαβες συνέλληνα σέ ποίων τίς διδαχές πειθόμενοι ἒπεσαν δίνοντας τήν ζωήν τους πρόθυμα ἐκεῖνοι ;; Στίς δικές σου συνέλληνα, στῶν πατέρων μας τίς ἐντολές ἐπίστεψαν καί θυσίασαν τό πολυτιμώτερον ὃλων, τήν ζωήν τους...χρειάζεσαι κι ἂλλην ἐξήγηση...;;  

Δηλαδή ἂν ἢσουν ἐσύ στήν θέσιν ἐκείνων, τί θά σκεπτόσουν γιά τούς μεταγενεστέρους, ἐάν εἶχαν τήν  ἲδιαν ἀντιμετώπιση που ἒχεις ἐσύ σήμερα ἀπέναντι σέ αὐτούς τούς ἀνθέλληνες που μᾶς γδύνουν, μᾶς  ξεπουλᾶνε σέ ξένους, που μᾶς τσαλαπατοῦν χωρίς κανέναν σεβασμόν. Ὀφείλεις συνέλληνα νά ἐπιβάλλης τόν σεβασμόν, νά τόν κερδίσης, ὂχι νά περιμένης νά σοῦ ἀποτείσουν ἐκεῖνοι αὐτό που ἀπαιτεῖς, μήν τό ξεχνᾶς. Θά ἀνεχτῆς ἓναν λινοκοντόρο τοῦ τύπου τοῦ Στουρνάρα νά σοῦ ρυθμίζη τό πόσες ἀνάσες θά παίρνης τήν ἡμέρα..;; Διότι αὐτό ἀπό ὃ,τι καταλαβαίνεις εἶναι ἡ ἀρχή. Ἢδη ἒχουν πουλήσει τήν μισή χώρα κι ἀπό αὐτό που μένει, ζήτημα εἶναι ἐάν αὒριο ἀκόμη κι ἂν ἠρεμήσει ἡ πολεμική αὐτή κατάστασις, θά μπορῆς νά σταυρώσης μεροκάματο..
Ὣσπου ἐσύ νά ξυπνήσης καί νά καταλάβης τί σοῦ ἒχουν στήσει, αὐτοί ὃλοι θά ἒχουν ἐξαφανισθεῖ, μήν ξεχνᾶς πώς τό σύστημα, αὐτό τό ἀφαιμακτικό Μάτριξ που ζοῦμε, φροντίζει τά παιδιά του. Μωρέ οὒτε γιά νά δικάσης κανένα δέν θά βρίσκης.!! Ἐδῶ καί αὐτόν τόν ξεθυμασμένον τόν Τσοχατζόπουλον θά τόν βγάλουν καθαρόν, κουκουλώνοντας τά πάντα, κι ἂς σοῦ λένε μεγάλα λόγια περί δικαιοσύνης καί κουραφέξαλα. Πᾶρε το ἀπόφαση πρίν εἶναι ἀργά, σήκω ΟΡΘΟΣ καί βρυχήσου, αὐτός εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά τούς κάνης νά τρέμουν τά πόδια τους καί νά κάνουν τό λάθος που θά ἐκμεταλλευθῆς.

Ἓνα λάθος, ὃταν γίνεται κι ὁ ὑπαίτιος εἶναι ἓνα παιδί μικρό, προσπαθεῖς νά τό τιμωρήσης γιά νά μήν τό ἐπαναλάβη, βεβαίως...αὐτό τό κάνεις.., ἀκόμα κι ἂν πρόκειται γιά ἓνα παιδί...! Ἐσύ ὃμως μοῦ δείχνεις σάν νά εἶσαι διατεθειμένος, νά συγχωρήσης αὐτά τά ζῶα, τούς μεσήλικες ἀλῆτες που σφετερίζονται τό βιός σου, χωρίς τήν ἂδειά σου, καί τούς ἀκοῦς νά λένε "συγνώμην λάθος" κι ἀκόμη κάθεσαι καί τούς ἀκοῦς..;; ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΝ, ἐγώ τοὐλάχιστον δέν μπορῶ νά καταλάβω τί σοῦ συμβαίνει συνέλληνα.., μένω ἂναυδος..
Μωρέ σήκω πάνω καί πᾶρε μιά σανίδα βρεγμένη καί κυνήγα τους.., ἂλλαξέ τους τά φῶτα..!! Κι ἂκου,  ...μήν τούς ἀφήσεις ἒτσι.., ἢ νά τούς κλείσης φυλακήν ἀπλῶς.., ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Ο,ΤΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΤΆ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΡΑΣ..., ἒτσι.., μόνον ἒτσι θά νοιώσης λίγο ξαλαφρωμένος, ἀνακουφισμένος ἀπό τά βάσανα που σέ ἒχουν βάλει ὑποχρεωτικά νά ζῆς καί νά ὑποφέρης ὃλα αὐτά τά χρόνια. Ἀλλά...σήκω, σήκω καί γρήγορα, μήν περιμένεις ἂδικα τήν θεία δίκη νά λειτουργήση, γιά τόν ἀπλόν λόγο ὃτι ἡ ζωή σου περνάει, φυλλοροεῖ δέ περιμένει..κατάλαβες..;; Θά ἀπαιτήσης τό αἶμα σου πίσω..καί μέ τόκον...

Ἆ ρέ φουκαρᾶ μου ἓλληνα, μόνον ὁ κομματισμός σοῦ ἒλειψε.., τώρα ἰδιαιτέρως.., τρέχεις πίσω ἀπό ὂχι αὐτόκλητους, ἀλλά...(χειρότερα) πίσω ἀπό βαλτούς σωτῆρες, νομίζοντας, ἐλπίζοντας αἰωνίως πώς.., ἒ..δέν μπορεῖ κάποιος φιλότιμος θά βρεθῆ νά.., σκεφτῆ ἑλληνικά καί νά σέ σώση...Ποιός μωρέ ἓλληνα..;; Ποιός ἀπ' αὐτούς μωρέ εἶναι ἓλληνας...;; Ποιός ἀπό αὐτά τά ρεμάλια σκέφτεται τήν δική σου πατρίδα μωρέ φίλε μου...;; Ὑπάλληλοι εἶναι συνέλληνά μου καί σάν δουλειά τους ἒχουν νά μήν ἀφήσουν κεραμίδι ὂρθιο νά τό ξέρης καί νά τό ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ μιά κι ἒξω. Ὃλοι τους πράκτορες εἶναι καί πληρώνονται νά σέ διαλύσουν..., ἃμα δέν πάρης ΕΣΥ τήν κατάσταση στά χέρια σου, κι ἂν δέν κουνηθῆς ἀπ' τόν καναπέ σου.., αὐτό στό ὑπογράφω φίλε.. 
Ἐδῶ.., πᾶρε το χαμπάρι.., ἐκλογές γίνανε πέρισυ τέτοιον καιρό.., τό θυμᾶσαι.., ἒτσι δέν εἶναι ;; Καί σέ δούλεψαν τέτοιο ψιλό γαζί καί πῆγες καί τούς ξανάβαλες στήν καρέκλα τους ρέ φίλε..., μά.. εἶσαι καί ἀφοπλιστικά ἀγαθός ρέ συνέλληνα..., τί περίμενες δηλαδή, πώς ὃλοι αὐτοί (ἀνεξαρτήτως τί ταμπέλα κρεμᾶνε ἒξω ἀπό τό μαγαζί τους) που τόσα χρόνια σοῦ ρούφηξαν τό αἶμα μέ τό μπουρί, τώρα ἐντελῶς ξαφνικά καί κόντρα σέ κάθε φυσικόν νόμο θά γίνονταν οἱ σωτῆρες σου...;; Ἒμ τά βλέπεις που τά τραβάει κι ἐσένα ἡ ὂρεξή σου (θά ἒλεγα κάτι ἂλλο, ἀλλά ἡ κοσμιότης)  τά βάσανα...;; Λοιπόν σταμάτα τά παράπονα, τίς γκρίνιες ὃτι τίποτα δέν σοῦ πάει καλά καί σήκω πάνω, παράτα τίς μεμψιμοιρίες κι ἂδραξε τόν ταῦρο ἀπό τά κέρατα..

Μία τελευταία κουβέντα θά πῶ, γιατί ξέφυγα σήμερα τῶν ὁρίων, συνέλληνα, ἒχεις τεράστιες δυνάμεις στά χέρια σου, κολοσσιαῖες, τά ἒχουμε ξαναπεῖ, μήν χρονοτριβεῖς λεπτό ξεκίνα καί σοῦ ἐγγυῶμαι πώς καί τήν ἱκανότητα ἒχεις νά βάλης τά πράγματα στήν θέση τους, καί τήν δύναμη τήν ἒχεις, καί γνῶσιν κι ἒμπειρία ἒχεις νά τήν ἐκμεταλλευτῆς  γιά νά διορθώσης τά πράγματα πρός ὂφελός σου...

Ὑγίαινε
Ἓνας ἀπλός πολίτης


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;