Ἡ Ἑλλ. Οἰκονομία ἣ οἱ ἓλληνες στό ...σημάδι..;

Ἡ Ἑλλ. Οἰκονομία ἣ οἱ ἓλληνες στό ...σημάδι..;

Τί ἐπιδιώκουν οἱ Εὐρωπαῖοι σέ συνεργασία μέ τήν ἑλλ. κυβέρνησιν τελικά καί ποιός εἶναι ὁ στόχος..;


Δέν εἶναι καθόλου μά καθόλου βέβαιον πώς ἡ οἰκονομία μας βαδίζει σέ ἓναν ἂς τόν ποῦμε ὁμαλόν δρόμον ἀντιθέτως πηγαίνει ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Μιλώντας γιά τήν οὐσία τοῦ πράγματος, ἡ κυβέρνηση καί τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, μᾶς κοροϊδεύει φανερά πλέον, μπροστά στά μάτια μας. Ἡ αἲσθησις εἶναι παντοῦ διάχυτη κι ὁ κόσμος τώρα, ἒξω ἀπ' τά δόντια κατηγορεῖ καί ρίχνει τήν εὐθύνην ἀνοιχτά στήν κυβέρνησιν καί τόν ὑπουργόν Ἐθν. οἰκονομίας γιά τούς πολύ ἂστοχους χειρισμούς των. Ἐπί ματαίω προσπαθεῖ ὁ Σαμαρᾶς μέ τόν Στουρνάρα νά πείσουν περί τοῦ ἀντιθέτου. Ἡ κατακραυγή τοῦ λαοῦ γιά τήν οἰκτρήν κατάσταση στήν ὁποίαν ἒφεραν τήν χώραν εἶναι γενική ἀκόμη κι ἀπό τήν μερίδα τῶν συμπορευομένων καί συμπαθούντων τό κυβερνῶν κόμμα.
Μέ ὃλα αὐτά ὁλοένα καί γενικεύεται ἡ ἀντίδρασις, ἐνῶ ἐκεῖνο που ἐπέτυχεν ἒως τώρα ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως, εἶναι νά ἒχει αὐξηθεῖ τό ρεῦμα ἐκεῖνο τοῦ κόσμου,

που δέν ἐπιθυμεῖ νά ὑπάρχουν κόμματα ἢ ὁποιαδήποτε ἐξάρτησις ἀπό αὐτά. Μέ ἂλλα λόγια τώρα πιά, ὁποιοσδήποτε χερισμός τῆς κυβερνήσεως, ἀποβαίνει εἰς βάρος ὁλοκλήρου τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, μαζί καί τῶν ὑπολοίπων κομμάτων τῆς μείζονος ἢ ἐλάσσονος ἀντιπολίτευσης. Ἡ δυσωδία ἡ ἀναδυόμενη ἀπό τά συνεχῆ κουκουλώματα σκανδάλων, τούς συμβιβασμούς καί τήν διαρκῆ ὑπακοή τῶν ταγῶν μας στά κελεύσματα τῆς κομισιόν καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου (διάβαζε γερμανικοῦ), ἐπισύρουν τήν μῆνιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ διαπλοκή καλά κρατεῖ, ὃπως ἀπό τήν ἂλλην πλευρά κι ἡ γενικευμένη ὀργή τοῦ λαοῦ που ἀναζητεῖ διέξοδον κι ὀδεύει πρός ἀτραπούς που δυνατόν εἶναι νά μᾶς φέρουν σέ τραγικά δύσκολες καταστάσεις που θυμίζουν παλαιότερες ἀπευκταῖες στιγμές τῆς ἱστορίας μας. Ὁ διεθνής τύπος καταφέρεται ἐναντίον τῶν χειρισμῶν τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Σαμαρᾶ καί τῶν ἀποφάσεων που λαμβάνονται εἰς βάρος τῶν συμφερόντων τοῦ ἒθνους. Μόλις χθές ἀνεκοινώθη, κάτι που προκαλεῖ διαθνῆ ἀπορίαν, τό γεγονός ὃτι ἀκόμη ἡ κρατική (ὂχι δημόσια) τηλεόρασις ἐξακολουθεῖ νά μήν ἐκπέμπει σῆμα. Οἱ ἐπανειλημμένες παλινωδίες τῶν τριῶν κυβερνητικῶν ἑταίρων, πάνω στό θέμα, κωλυσιεργοῦν τήν ὃλην διαδικασίαν. Γίνεται ἂραγε ἐπίτηδες ;; Κατά τά φαινόμενα μᾶλλον.
Ὃπως ἐπίσης ἐπίτηδες ἀποκαλύπτεται πώς ἒγιναν κι ἂλλοι χειρισμοί που ἀποδεδειγμένα μπορεῖ νά εἶχαν γίνει εὒκολα μέ ἂλλον τρόπον. Ἐπί παραδείγματι μέσα στόν Ἰούνιον πληρώνεται ἓνα ὁμόλογο που χρεωστοῦμε σέ κάποιο ἰδιωτικό Hedge fund κι αὐτό ἒγινε καί μεθοδεύτηκε ἐπί πρωθυπουργίας ΓΑΠ. Ὁ Γιωργάκης ἢξερε καλά τί ἒλεγε, ὃταν τό 2010 στίς βρυξέλλες ἒλεγε πώς προεδρεύει "διεφθαρμένης χώρας", ἀπλούστατα διότι τό εἶχαν προγραμματίσει..!! Ἐνῶ τά ἑλληνικά ὁμόλογα κατρακυλούσαν σέ βάραθρο ὡς ἀξίες, οἱ δικοί του ἀγόραζαν σάν τρελλοί τότε τά ὑποτιμημένα ὁμόλογα σέ τιμές 25-40 % χαμηλώτερες. Γιατί.., μήπως ἦσαν κορόϊδα..;; Κάθε ἂλλο, διότι οἱ δικοί του, ἢξεραν ἀπό πρίν τήν ἐξέλιξιν τήν ὁποίαν ἐπυροδότησαν ἐν γνώσει τους. Ποιοί δικοί του..;; Μά ἡ κ. Χίλαρι Κλίντον κι ὁ γαμπρός της.

Τό ἐξοργιστικώτερον ὃμως εἶναι πώς ὁ μετέπειτα πρωθυπουργός, ὁ κατά σειράν δεύτερος "σωτῆρας"μας κ. Λ.Παπαδῆμος, ὁ ὁποῖος ἐρύθμισεν τά τοῦ PSI (κούρεμα), ἐνῶ ἐκούρεψεν ὃλους τούς φορεῖς δημοσίου καί ἰδ. δικαίου, ταμεία, νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια, μέχρι καί τά μή ἐρωτηθέντα φυσικά πρόσωπα, βυθίζοντας μίαν ὁλόκληρην μερίδα λαοῦ στήν ἀπόγνωση, ἂφησε τό ἐν λόγω ὁμόλογον ἀκούρευτο, ὃπως ἐπίσης ἀκόμη ἓνα αὐτό τοῦ ἐπομένου μηνός Ἰουλίου. Ἡ ἀξία τῶν ὁμολόγων αὐτῶν, που ὑπ' ὃψιν ἡ ἐκδότρια τράπεζα ἦταν ἡ Deutsche Bank (που γνωρίζετε τί ἐννοῶ), ἦταν 1,3 δίς καί 645 ἑκατ., τά ὁποῖα ἐμπίπτουν στίς διατάξεις τοῦ ἀγγλικοῦ κώδικα (αὐτή ἦταν ἡ δικαιολογία γιά τήν μή ὑπαγωγή τους στό PSI) κατά τήν ἐφημ. Ναυτεμπορική (http://www.naftemporiki.gr/finance/economy?from=667242&mode=pre).
Τόν ἐπόμενον μήνα ἒχουμεν ἀκόμη ἓνα ὃπως εἲπαμε καί θά "τά σκάσουμε κανονικά", καθ' ἣν στιγμήν ἃπαντες οἱ καλοί καί πονετικοί μας ἑταῖροι μᾶς ἀποστέλλουν ἀπανωτά μαίηλ καί ἐπαινοῦν τήν στωϊκότητά μας καί τό κουράγιο μας ἒναντι τῶν ΑΦΑΙΜΑΞΕΩΝ που ἐφαρμόζουν μέ ψυχρότατη μονεταριστική λογικήν, ἐπάνω  στό πετσί μας. Λοιπόν ἒχουμε καί λέμε τώρα, γιά νά μήν ξεχνᾶμε καί τόν λογαριασμόν, πρόκειται νά πάρουμε (ἂν εὐαρεστηθῆ ἡ κ. Ἀδόλφα Μέρκελ  νά μᾶς τά δώση), 3,3 δίς, ἐκ τῶν ὁποίων ὡς μή ἒχοντες δεκάρα στήν τσέπη, πρέπει νά πληρώσουμε τά ὀφειλόμενα, ἂρα μεῖον τά ποσά που προανέφερα, θά εἲμαστε στήν εὐτυχῆ θέση νά πιοῦμε καί μία λεμονάδα μέ τά ὑπόλοιπα, ἂν δέν μᾶς  προλάβη ὁ δρᾶκος δηλαδή...!!

Ὑπάρχει ἐν τούτοις κι ἡ σοβαρή πλευρά τοῦ θέματος που εἶναι οἱ πιέσεις διεθνῶς νά δώσουμε λύση στά ἐκκρεμῆ μας ἐθνικά θέματα, ὃπως τό σκοπιανό, ἡ ὑφαλοκρηπίδα μέ τήν Τουρκία καί θά πρέπη νά ἒχουμε καί τόν νοῦ μας στήν Κύπρον. Τό πιό ἂμεσο καί καυτό εἶναι ἡ διένεξις μέ τά Σκόπια κι ἀπό ὃ,τι βλέπω δέν..., δέν.., τελικῶς μᾶλλον μέ κάποια δικαιολογία γελοιοδέστατη ὡς συνήθως θά μᾶς ποῦν οἱ κυβερνῆτες μας, πώς ναί μέν..., άλλά..δέν γίνεται. Ἒτσι μαῦρα σύννεφα κι ἀπό ἐκεῖ. Εἶναι φοβερό νά γίνεται κανείς μάντης κακῶν κι ὀλεθρίων συνεπειῶν γιά τούς ἀδελφούς συνέλληνες, που τό μεγαλύτερο μέρος τους ἒχει πέσει στήν μάχη τοῦ μεροκάματου, που χρόνια ἐπιθυμούσαν νά ἐπιτύχουν οἱ οἰκονομικοί μας δυνάστες, που κλέβοντας τήν ἰκμάδα κάθε λαοῦ ἀνεβαίνουν τήν κλίμακα τῆς κοινωνικῆς καταξίωσης προχωρώντας σέ νέους στόχους καί ἂθλους.
Στήν Τουρκία τόν τελευταῖον καιρό ἐπιχειρεῖται μία κοινωνική ἀνάφλεξις, που καλά προχωρεῖ ἀπ' ὃ,τι βλέπω καί δέν εἶναι καθόλου βέβαιο τί συνέπειες θά ἒχη γιά ἐμᾶς. Κι ἐνῶ στήν περιοχή τῆς Μεσογείου ἡ φωτιά ἐξαπλώνεται ταχύτατα, μέ τό Ἰσραήλ νά τρίβη τά χέρια του ἀπό χαρά, οἱ δικοί μας τρώγονται ποιός θά πρωτοκαβαλλήση τόν γάϊδαρο. Καταλάβατε συνέλληνές μου, ἐνῶ ὁ ἀχυρώνας εἶναι καταδικός μας,  οἱ δύο τώρα γαϊδάροι μαλλώνουν γιά τό ποιός θά ἒχη τόν τελευταῖον λόγο..!! Ὁ Κουβέλης ὡς πιό σώφρων (!) τούς ἐγκατέλειψε στά μέσα τῆς διαδρομῆς, ἀφοῦ πρίν φρόντισε νά συμμετάσχη ὃπου αὐτό ἐκρίνετο ἀπαραίτητο προκειμένου νά μᾶς σώσουν (δέσουν) γιά τά καλά. Ἒτσι ὣστε κι αὐτός νά κρατήση τά προσχήματα (καί διατηρήση ταυτοχρόνως καί τήν ἐκλογική του πελατείαν). Ὃσον γιά τόν πρωθυπουργό Σαμαρᾶ "εἶναι ἀποφασισμένος νά ἀποφύγη τίς ἐκλογές" κατά τήν Οὐάσιγκτον Πόστ, πειθόμενος κατά τά φαινόμενα στίς "ἂνωθεν" ἐντολές Μέρκελ καί Σόϊμπλε περί μή διενεργείας ἐκλογῶν τώρα. (http://www.washingtonpost.com/newssearch/search.html?st=Greek+economy&submit=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE). 

Ἡ ἀνικανότης ἣ μᾶλλον ἡ ἱκανότης τους νά γίνονται πειθήνια ὂργανα τῆς συμμαρίας που διαφεντεύει τήν Εὐρώπη εἶναι ἀληθινά θαυμαστή, ἀκόμη κι οἱ ὁμόλογοί τους τῶν ὑπολοίπων Μεσογειακῶν χωρῶν, ἒχουν ἐκπλαγεῖ μέ τήν προσαρμοστικότητα τῶν "ναινέκων" μας, στά ἑκάστοτε κελεύσματα τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τους. Ναί ἀλλά οἱ ἓλληνες ντρέπονται μέ κάτι τετοια ἐντελῶς ἀνοίκεια γιά ἓναν ἓλληνα καμώματα.., πῶς θά γίνη..;; Μιλοῦν καθημερινά γιά διαπραγμάτευση χωρίς ποτέ νά δοκιμάζουν νά τήν ἐφαρμόσουν, περιπαίζοντας κατάφωρα τόν λαόν. Τά διάφορα παπαγαλάκια τους κι ἀνθρωπάρια που διαβιοῦν συνεχῶς στίς συχνότητες τῶν διαφόρων, κυρίως δέ τῶν γνωστῶν τριῶν καναλιῶν, λαλοῦν ἀσταμάτητα σάν γαλιάντρες, πώς ἡ ἒλλειψις χρημάτων εἶναι πάντοτε παρούσα, κι ἀναρωτιέται κανείς ποῦ πᾶνε ὃλα αὐτά τά δισεκατομμύρια που δέν φαίνονται πουθενά, ἀλλά διακινοῦνται ὑπογείως πρός ὃλες τίς κατευθύνσεις.                                                                                                                           Ἂν ρίξη κανείς μία ματιά στήν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν, (http://www.minfin.gr/portal/θά διαπιστώση εὒκολα πώς παρά τήν διακηρυγμένην καί πολυδιαφημισμένη διαφάνεια καί "διαύγεια" δέν θά μπορέση νά βγάλη ἂκρη γιά τό ποιά ἀκριβῶς εἶναι ἡ οἰκονομική κατάσταση τῆς χώρας. Ἡ γενικώτερη ἐντύπωσις εἶναι ἀνάμεσα στόν κόσμο κι ὂχι αὐθαἰρετα ἀλλά δικαιολογημένα κατόπιν ἀποκαλύψεων διαφόρων ἐρευνητῶν πώς τά ἒσοδά μας, πόρρω ἀπέχουν ἀπό τοῦ νά θεωροῦνται πενιχρά. Ποῦ πηγαίνουν λοιπόν ὃλα τά χρήματα ;; Ποιός καρποῦται τόν κόπο καί μόχθο τῶν ἑλλήνων..;; Σίγουρα πάντως ὂχι ἐμεῖς, ὃπως καί σίγουρο εἶναι πώς ὂχι σ' ἐκείνους που ἀνέλαβε νά στριμώξη ἡ δικαιοσύνη. Τό χρῆμα ρέει ἐκεῖ ὃπου ὑπάρχει τό πολύ χρῆμα, κι αὐτό τό παρακολουθοῦμε καθ' ἡμέραν ἀπό τήν πορεία τοῦ χρηματιστηρίου, ὃπου ὁ ὂγκος τῶν συναλλαγῶν εἶναι ἐλάχιστος, ἐνῶ οἱ λίγες κινήσεις γίνονται μέ τεράστια ποσά καί γιά λίγες ὧρες.

Κάτι που ἀνησυχεῖ ἰδιαιτέρως τόν κόσμο εἶναι οἱ φῆμες γιά πωλήσεις γαιῶν στήν Θεσσαλία καί Μακεδονία ἀλλά καί ἀλλαχοῦ, νησιά μας πωλοῦνται εὐκαιριακά γιά πενταροδεκάρες σέ ἂραβες μεγιστᾶνες, στήν Κρήτη φημολογοῦνται διάφορα κι ἡ ἐντύπωσις που παραμένει εἶναι πώς ξεπουλιόμαστε χωρίς ἀντίκρυσμα ἀφ' ἑνός καί κάτω ἀπό ἓναν πέπλο μυστηρίου που τό βέβαιον εἶναι ὃτι μᾶς ἐπιφυλάσσει δυσάρεστες ἐκπλήξεις γιά τό μακρυνό μέλλον ἀφ' ἑτέρου. Ἒπειτα ἐνῶ ἡ φοροδιαφυγή βασιλεύει στούς κύκλους τῶν ὑψηλά ἱσταμένων, τό κυνηγητό τῶν φουκαράδων ἒχει ἀγγίξει τά ὃρια τῆς τρέλλας, συμπληρώνοντας τήν δήλωση τοῦ 2013, βλέπει κανείς τό βλοσυρό βλέμμα τοῦ κράτους μέσω τῆς ἐφορίας νά χώνη τήν μύτη του ἐκεῖ ὃπου, ὑπάρχει ἀκόμη καί  ἡ  παραμικρή ἐλπίδα-πιθανότητα  νά σοῦ πάρη καί τό τελευταῖο σου εὐρώ.                                                       Κι ἐνῶ συμβαίνουν ὃλα αὐτά, τό συμβούλιον ὑπουργῶν τῆς εὐρωζώνης, ἀπεφάσισε νά χρησιμοποιήση νέες κατευθυντήριες γραμμές ὃσον ἀφορᾶ στήν διάσωση "τῶν τραπεζῶν"(φανταζόμαστε τί σόϊ "νέες" γραμμές θά εἶναι αὐτές), μέ ἐλεγχόμενο τρόπον ὣστε νά μήν ἐπιτρέψουν στίς χῶρες τοῦ νότου νά ἒχουν κάποια οἰκονομική αὐτονομία. "Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την τραπεζική ένωση με την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα κύρια σημεία για ένα μελλοντικό καθεστώς για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.http://www.washingtonpost.com/business/eurozone-finance-chiefs-agree-on-last-resort-bank-recapitalizations-by-bailout-fund-esm/2013/06/20/2f456c6a-d9e7-11e2-b418-9dfa095e125d_story.html

Αὐτά ὃλα ἒχουν ἐμβάλλει τόν κοσμάκη σέ ἓναν τόσον μεγάλο κυκεώνα σκέψεων καί φόβου που κυριολεκτικά τά ἒχει χαμένα. Αὐτά που γράφω εἶναι ἀσφαλῶς μία μόνον πλευρά τῶν πραγμάτων κι ἲσως καί ἡ μόνη που ναί μέν ἀπασχολεῖ τόν καθένα, ἀλλά κι ἐκείνη στήν ὁποίαν μπορεῖ κανείς νά ἒχη τήν μικρότερην ἀνάμιξιν ἢ συμμετοχή στήν ἐπίλυσιη τοῦ προβλήματος. Αὐτοί που θρασύτατα "κανονίζουν" τό τί θά γίνη μέ ἐμᾶς καί τό κράτος μας, τό ἒθνος μας, τίς περιουσίες μας, δυστυχῶς εἶναι ἂλλοι κι αὐτοί ἀκόμη χειρότερα δέν εἶναι κἂν ἓλληνες. Αὐτή ἡ κατάστασις εἶναι ὃ,τι δέν μπορεῖ νά ὑποφέρη ὁ ἓλλην..., τό νά ἒχη ἀφεντικά πάνω ἀπ' τό κεφάλι του...

Ἒρρωσθε ἀγαπητοί  συνέλληνες κι ἐπαγρυπνεῖτε

Ἓνας ἀπλός πολίτης
  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;