Ὑγεία καί προβιοτικά


Ἡ σοκαριστική ἀλήθεια γιά τά προβιοτικά


Προσοχή στά προβιοτικά, εἶναι τό σύνθημα που ἐκπέμπει ὁ ἱστότοπος NaturalNews στό ἂρθρο του " Ἡ σοκαριστική ἀλήθεια γιά τά προβιοτικά", ἀποτεινόμενος στούς ἒχοντες συναίσθησιν τοῦ τί σημαίνει καλή καί σωστή ὑγεία : 
"ἐάν εἶστε μεταξύ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν  νά ἐπιτύχουν βέλτιστην λειτουργία χώνευσης, ἐάν ποτέ ὑποφέρατε ἀπό ἐνοχλητικά συμπτώματα χώνευσης, ὃπως καοῦρες, ἀέρια, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα κι ἀνακατεμένο στομάχι, γνωρίζετε καλά πόσον ἡ κακή χώνευσις, μπορεῖ νά ἐπηρεάση ἀρνητικά, τήν ποιότητα ζωῆς σας. Πιθανόν νά ἒχετε τήν ἐντύπωσιν πώς τό πρόβλημα χώνευσης εἶναι ἀπλῶς μία ἂβολη κατάστασις, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὃταν ὑποφέρετε ἀπό κακή χώνευσιν, τό αὐτό συμβαίνει καί μ' ἂλλα θέματα τῆς ὑγείας σας ".

"Ἐδῶ εἶναι μερικές ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες που ὀφείλετε νά γνωρίζετε :
Τό σῶμα σας ἐξαρτᾶται ἀπό μία ὑγιεινή βέλτιστη λειτουργία χώνευσης, ἡ ὁποία θά διασπᾶ καί μεταβολίζει τίς τροφές που τρῶτε, νά ἀπορροφάη τίς θρεπτικές οὐσίες καί νά μειώνη κατά τό δυνατόν τίς βλαβερές τοξῖνες. Καί ἀληθινά, τά φαινομενικά μικρά προβλήματα που πολλοί ἂνθρωποι ἀντιμετωπίζουν σέ καθημερινή βάση, εἶναι στήν πραγματικότητα προάγγελοι πολύ σοβαρώτερων προβλημάτων. Ἀτυχῶς αὐτή ἡ συσχέτισις ἒχει παραμερισθεῖ πρό πολλοῦ ἀπό τήν συμβατικήν ἰατρικήν."

"Τό χειρότερον δέ εἶναι, πώς ἡ προσέγγιση ἀπό τούς περισσότερους γιατρούς, που προσπαθοῦν νά βοηθήσουν ἀσθενεῖς που παραπονοῦνται γιά προβλήματα χώνευσης, εἶναι νά συνταγογραφοῦν φάρμακα, που μηδέν πράττουν στό νά ἀντιμετωπίσουν τό ὑποβόσκον αἲτιον τοῦ προβλήματος κι ἐπί πλέον ἐπιφέρουν παράπλευρα συμπτώματα.  Γιά παράδειγμα, ὃταν ὁ κόσμος παραπονεῖται γιά καοῦρες, οἱ γιατροί συχνά συστήνουν, φάρμακα που μπλοκάρουν τά ὀξέα (PPIs), τά ὁποῖα εἶναι τά τρίτα παγκοσμίως σέ πωλήσεις φάρμακα. Πολλοί τά παίρνουν γιά χρόνια, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ὃτι ἐπεμβαίνουν στήν ἀπορρόφησιν τῶν πρωταρχικῶν θρεπτικῶν οὐσιῶν, ὃπως ἡ βιταμίνη Β12 καί τό μανγήσιον, που προξενοῦν ἀπώλειαν μάζης στά ὀστά, μεγαλώνοντας τόν κίνδυνο νά δημιουργήσουν μίαν θανατηφόρον μόλυνσιν. Αὐτά τά φάρμακα ἐπίσης προκαλοῦν ἀντιφατικά συμπτώματα, τό ὁποῖον σημαίνει πώς πραγματικά κάνουν τήν καοῦρα χειρότερην, ὁδηγώντας πολύν κόσμο νά γίνη ὁλοένα καί πιό ἐξαρτώμενος ἀπό αὐτά γι' ἀνακούφισιν."

Ὁ ἀρθρογράφος ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ Live in the Now (Ζῆσε στό Τώρα) εἶναι ἒνας νέος ἐπιστήμων, ὑποστηρικτής τῆς ἐλευθερίας στήν Ὑγείαν καί  λέγει πώς ἒχει ἀφιερώσει τήν ζωήν του στήν διασπορά ἀπλῶν καί σύγχρονων φυσικῶν λύσεων γιά τήν Ὑγείαν ἀσφαλῶν καί ἀποτελεσματικῶν, που μποροῦν ἀποφασιστικά νά βελτιώσουν τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ κρίσιμη σύνδεσις σχετικά μέ τήν χώνευσιν


Ὃλο καί πεισσότερον ἡ ἒρευνα ἀποδεικνύει πώς ὃταν ἡ χώνευσίς σας πάσχει, τό ἲδιο συμβαίνει καί συνολικά μέ τήν ὑγείαν σας. Ἡ ἀνεπαρκής χώνευσις, δυσκολεύει τό σῶμα σας νά ἀπορροφᾶ χρήσιμα θρεπτικά συστατικά τῆς τροφῆς που καταναλώνετε, ἐλαττώνοντας τίς βλαβερές τοξῖνες, καταλήγοντας σέ διατροφικήν ἒλλειψιν καί τοξίνωσιν. Ἡ αὒξησις τῶν τοξικῶν οὐσιῶν στά σπλάχνα, προωθεῖ τήν ἀνάπτυξιν βλαπτικῶν μικροβίων, που δυνατόν εἶναι νά ἐγκαθιδρύσουν τήν τελείαν ἀδυναμίαν χώνευσης, φάσιν ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὁδηγήση σέ σοβαρές ἐπιπλοκές χώνευσης. Αὐτή ἡ αὒξησις τῆς τοξικότητος μπορεῖ νά ἐπιμολύνη τήν ροήν αἲματος καί προοδευτικά νά κάνη τήν χώνευσιν λιγώτερον ἀποτελεσματική.

"Ἐπιπροσθέτως, ἐδῶ εἶναι μία ἐκπληκτική πραγματικότης, ὃτι οἱ ἂνθρωποι σοκάρονται νά μάθουν πώς:  

Περίπου τό 80% τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ σας συστήματος, ἀποτελεῖται καί βρίσκεται μέσα στήν γαστρεντερικήν σας ὁδόν (GI) κι αὐτό σημαίνει ὃτι  τά σπλάχνα σας εἶναι τό κλειδί γιά τήν διατήρησιν ἑνός ἰσχυροῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καί τῆς συνολικῆς βέλτιστης ὑγείας."

Γιατί οἱ ἂνθρωποι παλεύουν μέ τήν κακήν χώνεψη

"Ἡ ὑποβόσκουσα αἰτία πολλῶν παραπόνων μέ τήν χώνευσιν εἶναι ἀπλή: μικροβιακή ἀνισορροπία. Τό γαστρεντερικό μας σύστημα (ΓΣ) εἶναι ἀποικισμένο μέ βακτήρια, ξεκινώντας ἀπό τήν ἡμέρα γέννησής μας καί σάν ἀποτέλεσμα, τά ἒντερά μας βρίθουν πολλῶν εἰδῶν βακτηρίων, κάποια εὐεργετικά, κάποια "κακά" μικρόβια που προξενοῦν ἀρρώστειες, ἐνῶ τά "καλά" μικρόβια προωθοῦν ἐπιτυχῆ χώνευσιν βοηθώντας μας νά ἀπορροφοῦμε θρεπτικά στοιχεῖα καί νά μειώνουν τίς τοξῖνες. Αὐτά τά φιλικά βακτήρια, γνωστά ἐπίσης σάν προβιοτικά (που σημαίνει "προάγουν τήν ζωήν"), ἐνισχύουν τό ἀνοσοποιητικό σύστημα κι ἐργάζονται γιά νά μειώνονται τά κακά μικρόβια.

Σάν ἀποτέλεσμα. ὃταν μειώνουμε ἢ καταστρέφουμε τά καλά μικρόβια ἀπό τό σῶμα μας, "μᾶς" προετοιμάζουμε γιά διατροφικές ἀνεπάρκειες, τήν αὒξηση τῶν ἐπικίνδυνων τοξινῶν, μεγαλώνουμε τήν δεκτικότητα σέ ἀσθένειες, κι ἓνα χείμαρρο προβλημάτων ὑγείας. Ἒκθεση στά ἀντιβιοτικά, ἀντιβακτηριδιακά σαπούνια χειρός καί περιβαλλοντική μόλυνσιν, καθώς καί κακές διατροφικές συνήθειες καί ἂγχος, μποροῦν νά σκοτώνουν τά καλά βακτήρια, στήν πραγματικότητα τά ἀντιβιοτικά εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἒνοχοι, ἀπό τήν στιγμήν που εἶιναι σχεδιασμένα νά σκοτώνουν γρήγορα βακτήρια, καλά ἢ κακά στό σῶμα σας κι ἀπό τήν στιγμή κατά τήν ὁποίαν τόσοι πολλοί γιατροί τά συστήνουν χωρίς λόγον."

Καλυτερέψτε τήν ὑγεία σας μέ προβιοτικά

"Οἱ τελευταῖες ἐπιστημονικές ἒρευνες δείχνουν πώς εἶναι κρίσιμο νά βεβαιωθῆτε πώς ἒχετε ἀφθονία ἀπό καλά βακτήρια στό σῶμα σας. Μολονότι δέ αὐτό φαίνεται νά εἶναι ἡ κόψη τοῦ ξυραφιοῦ γιά τήν ἐπιστήμην, οἱ ἂνθρωποι σέ ὃλο τόν κόσμον, τό γνωρίζουν ἐδῶ καί αἰῶνες. Καθ'  ὃλην τήν διάρκεια τῆς ἱστορίας, ἒτρωγαν τροφές μέ ἒνζυμα, οἱ ὁποῖες εἶναι φυσικά προβιοτικά ὑψηλῆς ποιότητος, ὃπως τό γιαοῦρτι, τά τυριά, κεφίρ, ψωμί καί καλλιεργημένα λαχανικά, προκειμένου νά στηρίξουν τήν ἐντερική τους λειτουργίαν.

Ἀτυχῶς, στίς σύγχρονες ἐποχές καί περίοδο που ζοῦμε, οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς ἒχουν ἀνάγκην μιᾶς ἐπί πλέον βοήθειας, ἀκόμη καί ἂν καταναλώνουμε τέτοιες τροφές. Φυσικά οἱ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ὃπως κι οἱ ἑταιρεῖες διατροφικῶν προϊόντων ἒχουν προσπαθήσει νά κεφαλοποιήσουν αὐτήν τήν μεγενθυνόμενην κατανάλωση καί λαοφιλία τῶν προβιοτικῶν, κι ἒχουν βγάλει μία πληθώρα "προβιοτικῶν" ποτῶν ἀναψυκτικῶν καί χαπιῶν, που δέν εἶναι παρά καθαρό μάρκετινγκ. Καί φυσικά ὃπως μέ ὁποιαδήποτε ""υγιεινή μόδα" ὑπάρχουν ἐκεῖ ἒξω στήν ἀγορά σκιώδεις ἑταιρεῖες συμπληρωμάτων διατροφῆς που παράγουν καί κυκλοφοροῦν προβιοτικά χάπια που πολύ ἐλάχιστο ἂν ὂχι καθόλου ὂφελος προσφέρουν.

Στήν πραγματικότητα τό νά πάρετε ἓνα συμπλήρωμα τροφῆς ἲσως κάνει κάποια γκρινιάρικα προβλήματα ὑγείας νά ἐξαφανισθοῦν. Ἐν τούτοιος θά ἦταν ἀναγκαῖον νά ἐπιλέξετε τό σωστό εἶδος προϊόντος γιά νά μήν χάνετε χρόνον καί τήν εὐκαιρία νά ἐπαναστατικοποιήσετε τήν ὑγείαν σας."

Τά περισσότερα προβιοτικά εἶναι ΝΣΑ

"Ὀρίστε μία θεμελιώδης ἀρχή που χρειάζεται νά ξέρετε γιά τά προβιοτικά : Τά περισσότερα βακτήρια εἶναι ΝΕΚΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ τους σέ ἐσᾶς. Αὐτό συμβαίνει διότι τά βακτήρια ἒχουν ἀνάγκην χαμηλῶν θερμοκρασιῶν συνεχῶς γιά νά διατηρηθοῦν ζωντανά. Ἀκόμη κι ἂν ἡ φιάλη διατηρεῖται στό ψυγεῖο στό σπίτι σας, δέν μπορεῖται νά εἶστε βέβαιοι πώς διετηρεῖτο ἒτσι καί στό φορτηγό, στήν ἀποθήκη, κλπ. Ἀπλῶς μερικές ὧρες ἒκθεσης στό φῶς θά ἦταν ἀρκετές νά σκοτώσουν τά βακτήρια. Καί δυστυχῶς κάποιες ἐξελιγμένες φόρμουλες ἐκεῖ ἒξω στήν ἀγορά που δέν χρειάζονται ψύξιν, εἶναι παράλογα δαπανηρές."


Σημείωσις zeuxisblog.46:
Παραθέτοντας τά ἀνωτέρω ὡς συμβολή στήν εὐχερωτέραν κατανόησιν τοῦ προβλήματος προβιοτικά καί τήν χρήση τους, ὡς ἐπιστημονικόν ἐκχύλισμα γνώστου τοῦ θέματος, παραλείπω τό ὑπόλοιπον τοῦ ἂρθρου που ἀφορᾶ διαφήμησιν καί μόνον, ὃπως καί τό ὂνομα τοῦ συγγραφέως ὡς λεπτομερειῶν μή ἐχόντων σημασίαν. Ἐν ἧ περιπτώσει κάποιος ἐπιθυμεῖ αὐτήν τήν εἰδικήν πληροφόρησιν, ἂς ἐπικοινωνήση μαζί μας, ἢ στήν διεύθυνσιν:


Ἀναρτήθηκε: ἀπό zeuxisblog.46 στίς 25/6/2013


'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;