ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέμπτη 27 Ἰουνίου 2013

ΥΠΟΙΚ : Διαχείρισις τοῦ χρέους

Τά τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα, πάλι βρῆκε τόν τρόπο ὁ λαλίστατος κ. Στουρνάρας νά ἐπισύρη ἐπάνω του τά φῶτα τῆς δημοσιότητος μέ τήν ἀντιφατική καί πολλές φορές ἀλαζονικά προκλητική συμπεριφορά του. Τό γεγονός πάντως ὃτι ὁ ἂνθρωπος εἶναι οἰκονομολόγος δέν δικαιολογεῖ καθόλου τούς χειρισμούς του, ὁσο καί ἂν προσπαθήσει κανείς νά  δῆ τό θέμα, κάτω ἀπό ἓνα ψυχρό καί ὑπολογιστικό πρῖσμα. Δηλαδή γιά νά τό ποῦμε ἀπλά, ἂν δέν ἦταν (ὑποτίθεται) γνώστης τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων που ἀντιμετωπίζουμε τί θά ἒκανε..;; Θά μᾶς ἒβαζε δυναμίτη νά μᾶς τινάξη στόν ἀέρα..;;!!


Εἰς μάτην ὃμως, διότι ὁ κ. Στουρνάρας ἀρνήθηκε πεισματικά νά συμμορφωθῆ πρός τήν ἒκκλησιν τοῦ κ. Καμμένου, στήλωσε σάν τό μουλάρι τά πόδια καί τελικῶς δέν μετακινήθηκε οὒτε ἑκατοστόν ἀπό τήν ἂρνησίν του.

Ἐχθές στήν Βουλή προβλήθηκε ἀπό τόν Πᾶνο Καμμένο τό θέμα τοῦ ὁμολόγου που πληρώθηκε μέσα στόν Ἰούνιον, προχθές συγκεκριμένα, ὁ ὁποῖος ἀπαιτοῦσε νά ἀκουσθῆ ἐντός τοῦ κοινοβουλίου καί εἰς ἐπήκοον ὃλων, ἡ παραδοχή ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομίας, πώς μόλις πληρώσαμε ὁμόλογο σέ κάποιο Hedge fund στό 100% τῆς ἀξίας του καί ὃτι ὀφείλει νά δημοσιοποιήση μίαν ἀκόμη ἀπαίτησιν ἑνός ἂλλου fund, ἐντός τοῦ ἐρχομένου μηνός Ἰουλίου. Παρά τόν ἐμφανῆ ἐκνευρισμόν του ὁ πρόεδρος τῶν Ἀνεξαρτήτων ἑλλήνων, προσεπάθησε μέ κόσμιον τρόπο νά ἐξηγήση στόν ὑπουργόν ὃτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά δώση στήν δημοσιότητα πληροφορίες που εἶναι δημοσίου χαρακτῆρος, δέν ἀφοροῦν προσωπικά του δεδομένα κι ἐνδιαφέρουν τά μάλα τόν ἑλληνικό λαόν.

Τό ἐν λόγω ὁμόλογο ἀξίας περίπου 1,25 δίς ὃπως σέ προηγούμενή μας ἀνάρτησιν εἲχαμε γράψει λήξεως 25 Ἰουνίου, πληρώθηκε στό 100% ἀπό τά σαΐνια τοῦ ὐπουργείου μας, που ἒχει ὑπό τήν ἐποπτείαν του ὁ κ. Στουρνάρας, ἐνῶ κατά γενικήν ὁμολογίαν καί γνῶσιν, εἶχεν ἀποκτηθεῖ σέ ὑποπολλαπλάσια ἀξία (-25-40%), μέ πιθανώτερη τιμή τήν ἐλαχίστη τοῦ ἀνωτέρω μέσου ὃρου. Ἐν τέλει ἀναρωτᾶται κανείς, ..μά ἒχουν ἒστω καί τήν παραμικρήν ἐμπορική πεῖρα, οἱ τοῦ ὑπουργείου

 Οἱ ὁμολογιοῦχοι ἒφθασαν πλέον στά ὃριά τους, ἐχθές ἀπείλησαν μέ περαιτέρω κινητοποιήσεις
οἰκονομικῶν..;; Εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας ἀδαεῖς καί τό μόνον που ἐπιδιώκουν εἶναι νά βρίσκονται γαντζωμένοι στήν καρέκλα τους, χωρίς κἂν νά ἐνδιαφέρονται γιά τήν τύχην τοῦ ἑλληνιικοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος πληρώνει ἀδιαμαρτύρητα ἢ ὂχι, δέν ἒχει πλέον καμία σημασία...;; Μά εἶναι ἀπορίας ἂξιον τό πόσον (ὂχι μόνον οἱ σημερινοί) οἱ ἒχοντες ἀναλάβει τήν διοίκηση τοῦ τόσον νευραλγικοῦ αὐτοῦ ὑπουργείου, διαχρονικά τά τελευταία χρόνια, πόσον ἒξω κατά κανόνα πέφτουν ὃλες τους οἱ προβλέψεις. Μά δέν ὑπῆρξε κἂν μία πρόβλεψις που νά συμβαδίση πρός τόν ἐξαγγελλόμενον προϋπολογισμόν.

Ὁ προβληματισμός συνεχίζεται μέ τήν παρατηρούμενη ἀφ' ἑνός αὒξησιν τοῦ χρέους καί τοῦ ἐλλείματος, που ὁδεύει ὁλοένα καί ψηλώτερα, ἀφ' ἑτέρου δέ ἀπό τίς αὐξανόμενες σπατάλες, τῶν ὁποίων τήν διαχείρησιν ἒχει καί πάλιν τό ΥΠΟΙΚ, που ξοδεύει ἀφειδῶς, προκειμένου νά "βολέψη" τήν ἐκλογική του πελατεία, ἀλλά καί τούς ἠμετέρους. Στόν πρόσφατον ἀνασχηματισμόν ὁ Σαμαρᾶς δημιούργησε καί πάλιν πολυπληθές σχῆμα, εἲτε "σπάζοντας" ὑπουργεῖα, εἲτε δημιουργῶν νέα μέ διαφορετικήν ὀνομασίαν. Μά καταλήξαμε κ. πρωθυπουργέ στόν Μανωλιό που φόρεσε τά ροῦχα του ἀλλιῶς...;; Μᾶς δουλεύετε, αὐτό εἶναι σίγουρο, ἀλλά ἐκεῖνο που δέν μπορεῖτε νά προβλέψετε (τό ἒχετε ἀποδείξει ἐξάλλου), εἶναι τό ποῦ θά καταλήξη ὃλο αὐτό τό πανηγύρι γιά ἐσᾶς καί τό κόμμα σας, που ἀπό ὃ,τι φαίνεται τά πράγματα, δέν προοιωνίζουν τίποτε καλό.

Ὃλα αὐτά κύριοι τῆς κυβέρνησης ἒχουν ἓναν κοινό παρονομαστή ἢ ἂν θέλετε μία κοινή συνισταμένη : Τόν λαόν δέν τόν ξεγελάει κανείς, ὃσοι κι ἂν προσπάθησαν ἀπέτυχαν, ..ὁ λαός κύριοι θέλει τά λεφτά του ΠΙΣΩ..., ἒχει πληρώσει τίς ἀβλεψίες σας (ἠθελημένες ἢ ἀθέλητες) πολύ ἀκριβά.., ὁ ἓλληνας μήν το ξεχνᾶτε εἶναι μετριοπαθής, ἀλλά ὃταν ἀντιληφθεῖ ὃτι τόν κοροϊδεύουν γίνεται θηρίον ἀνήμερο,  που δύσκολα δαμάζεται, κάποιοι που συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στούς συνεργάτες σας (μέσα ἢ ἒξω) τό ἒχουν αὐτό γευτεῖ στό πετσί τους μέ πολύ ὀδυνηρά ἀποτελέσματα. Σταματεῖστε σκεφθεῖτε ὃσο εἶναι καιρός καί ἀλλάξτε αὐτόν τόν μονόδρομο, που οὓτως ἢ ἂλλως δέν ὁδηγεῖ σέ καλά ἀποπτελέσματα..
Ὁ λεγόμενος "μονόδρομος τοῦ εὐρώ" εἶναι μία φαινάκη κι αὐτό τό γνωρίζετε καλύτερα ἀπό ἐμᾶς, σταματεῖστε ὃσο εἶναι καιρός καί προσλάβετε τόν μόνον σύμμαχον καί συνεργάτη που μπορεῖ εἰλικρινά νά σᾶς παράσχη βοήθεια κι αὐτός δέν εἶναι ἂλλος ἀπό τόν ἑλληικόν λαόν. Τά κελεύσματα τῆς τρόϊκας, τῶν μνημονίων καί τῶν ποικιλώνυμων κλάμπ, ὃ,τι ὂνομα καί ἂν φέρουν, εἶναι ἒτσι σχεδιασμένα ὣστε νά μᾶς ὁδηγήσουν στόν ἀφανισμόν, κάτι που θά ἀγωνισθῆ μέχρις ἐσχάτων ὁ ἑλληνικός λαός νά ἀποσοβήση. Σκεφθεῖτε καλά πρίν ἢ βρεθεῖτε κι ἐσεῖς ἀνάμεσα σέ ἐκείνους που θά κληθοῦν νά πληρώσουν ἀκριβά τό τίμημα τῆς προδοσίας ἀπέναντι στήν πατρίδα καί τούς συνέλληνες.

Ἀναρτήθηκε ἀπό:


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;