Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2013

Διαπιστώσεις : Ἱστορία, θρύλος, μυθολογία ἢ ...

Εικόνα
Διεθνῆ Ἡ Ἱστορία ὃπως πλάθεται Προσφάτως κυκλοφόρησεν στό διαδίκτυο καί δή ἀπό φιλικό μπλόγκ, ἓνα σενάριο μέ τίτλον "μίαν ἱστορία θά σᾶς πῶ, ἀχαλίνωτης φαντασίας", τό ὁποῖον ἒδωσεν ἒναυσμα στήν φαντασίαν τοῦ ἐδῶ κοινοῦ, που κατοικοεδρεύει στό διαδίκτυον , περιφερόμενο σέ διάφορες σελίδες πρός ἂγραν φρέσκων εἰδήσεων που ἀφοροῦν τόν ἑλληνισμόν καθώς καί πᾶν ὃ,τι νεώτερον σχετικά μέ τό πρεσσάρισμα τῆς χώρας μας ἀπό τούς δανειστές μας. Ἐλάφρυνε ἀσφαλῶς τήν πίεση που ὑφιστάμεθα καί θά ἒλεγα πώς χαρακτηριζόταν ἀπό αἰσοδοξία γενικά, πρᾶγμα που σίγουρα πολλοί τό αἰσθάνθηκαν σάν μία τονωτικήν ἒνεσιν. Δέν λέγω πώς δέν τήν χρειαζόμασταν, ἀσφαλῶς καί ναί, κάτι τέτοια πυροτεχνήματα πότε πότε, βοηθοῦν νά παίρνη ἀνάσες ὁ κόσμος ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, στήν κατάστασιν ὃπου βρίσκεται σήμερα Δέν θά διαφωνήσω μέ τόν συγγραφέα ἢ ἐκδότην ὃσον ἒχει νά κάνη μέ τήν "πραγματικότητα" ἂν καί μακρυνή, που διαπνέει ὃλο τό κείμενο. Ἲσως νά εἶναι ἀλήθεια, ἲσως ὂχι, αὐτό κρίνατέ το ἐσεῖς. Μόνο σέ ἓνα σ…
Τί πρέπει νά θυμᾶται ὁ ἓλλην γιά τήν γλῶσσαν του ..καί πῶς νά τήν ἀντιμετωπίζει
Φίλοι ζοῦμε σέ χαλεπούς καιρούς, αὐτό δέν ἀποτελεῖ μυστικό πλέον γιά κανέναν, οὐχί μόνον, ἀλλά ἀντιθέτως, οἱ δυσκολίες καί τά προβλήματα μᾶς ἐνώνουν, ἐνῶ μᾶς ἐνισχύουν τήν πεποίθησιν πώς ὑπάρχουν πολλά περισσότερα που μᾶς ἐνώνουν, παρά ἐκεῖνα που γιά χρόνια (πιστεύαμε πώς) μᾶς χωρίζουν. Κι αὐτά δυστυχῶς ἦσαν πολλά κι ἒν πολλοῖς ἀκατανόητα γιά ὃποιον εἶχε καί ἒχει σάν γνώμονα στό μυαλό του τήν φυσικήν συνέχειαν καί συνοχήν τοῦ ἑλληνισμοῦ γιά ἀτελείωτους αἰῶνες. Ὃπως γιά παράδειγμα τήν κομματικήν προτίμηση τοῦ καθενός, πῶς κάποια τέτοια πράγματα μποροῦμε νά τά συμψηφίσουμε μέ τό θεῖον ἑλληνικόν γένος;;. Διότι ἀγαπητοί φίλοι εἲμαστε πολύ διαφορετική πάστα ἀνθρώπων ἀπό ἐκείνους που γιά πολλά χρόνια τελευταίως, ἐπιθυμοῦν διακαῶς κι ἐπιδιώκουν οἱ πολυώνυμοι καί πολυάριθμοι ἐχθροί τοῦ ἑλληνισμοῦ, νά μᾶς ταυτίσουν. Δέν εἶναι ἀσφαλῶς μόνον τό DNA μας, τό ὁποῖον διαπιστωμένα διαφέρει παντελῶς καί σέ πολλά σημεῖα, ἀπό ἐ…

αντι-lifestyle, 18 Ιουν 2013 - YouTube

αντι-lifestyle, 18 Ιουν 2013 - YouTube:
Προσοχή: Ἀσχοληθεῖτε 10 λεπτά μέ τήν παρακολούθησιν αὐτοῦ τοῦ βίντεο καί σημειῶστε ἐκεῖνα που πρέπει προκειμένου νά λύσετε, διάφορα προβλήματά σας. Ὑπάρχουν λύσεις σέ ὃλα ἀρκεῖ νά κινηθῆ κανείς μέ περίσκεψη καί πάνω ἀπό ὃλα, χωρίς φόβον ἀπέναντι στό σύστημα τό ὁποῖον ἐξασκεῖ τόν φόβον ὡς ἐργαλεῖον ἐκφοβισμοῦ καί καταπίεσης τῆς μάζης. Μάθετε νά χρησιμοποιῆτε τούς νόμους πρός ὢφελός σας, μήν διστάζετε νά ἀπαιτεῖτε ἐκεῖνο που πιστεύετε πώς δικαιοῦσθε, ὑπάρχουν νόμοι που διέπουν τήν καθημερινότητά μας, που προβλέπουν σχεδόν τά πάντα. Διατηρεῖστε ὑψηλά τό ἠθικόν σας διότι αὐτό θέλουν νά καταφέρουν, δηλ. νά σᾶς τό "σπάσουν", νά σᾶς λυγίσουν, μήν ὑποκύπτετε μπροστά στό πρῶτον "ὂχι" κι ἐξακολουθεῖστε μέ μεγαλύτερο πεῖσμα καί δυναμικώτερα. Μία ἀμετακίνητη ἀρχή τοῦ συντάγματός μας εἶναι ἡ ἱσότης μεταξύ τῶν πολιτῶν. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, τῶν δικαστῶν καί τῶν πολιτικῶν συμπεριλαμβανομένων, μήν κάμπτεσθε, ἒστω καί ἂν τά φέρνετε δύσκολα καί σᾶ…

Τά κρυφά σχέδια τῶν κυρίαρχων τοῦ κόσμου

Εικόνα
Ψεύδονται ἂραγε..;;(προειδοποιοῦμεν τούς ἀναγνώστες, πώς ἐπειδή ἡ πηγή τοῦ κατωτέρω βίντεο καί πληροφοριῶν δέν εἶναι ἀπόλυτα ἐλέγξιμη, ὡς πρός τήν ἐγκυρότητα ἢ ὂχι τῶν πληροφοριῶν που δίδονται νά εἶναι ἐπιφυλακτικοί, ὡς πρός τό ἐάν καί κατά πόσον αὐτά που θά διαβάσουν ἀποτελοῦν ὂντως πλροφορίες ἢ διασπορά καί διαρροή καταλλήλως διοχετευομένων κινδυνολογιῶν που κατά τόν α ἢ β τρόπον ἐξυπηρετοῦν ἀλλοτρίους στόχους. Ἐν πάσει περιπτώσει ὁ Ντ. Ἂϊκε εἶναι ἐγνωσμένων θέσεων ἒναντι τοῦ συστήματος, ἀλλά μήν ξεχνᾶμε πώς φέρει ἀκόμη ἓνα ἐβραίϊκο ὂνομα. Καιροφυλακτεῖτε Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ καί οἱ Σιωνιστές κατά τή προσφιλῆ των μέθοδον ἀφήνουν πάντα μέρος τῆς ἀλήθειας νά διαρρέη).
Πολλές φορές διερωτᾶται κανείς.., πόσες πιθανότητες ἒχουν νά ψεύδονται στίς διαρροές που κατά τήν προσφιλήν τους μέθοδον κάνουν, σχετικά μέ τίς ἐπόμενες κινήσεις τους, οἱ Ἰλλουμινάτι, που κατά τά τελευταῖα χρόνια ἀπεκαλύφθησαν ἓνιοι ἐξ αὐτῶν καί ὡς ὑβρίδια διασταυρώσεως μεταξύ ἀνθρώπων καί τῶν ἐρπετοειδῶν εἰ…

Ὃταν οἱ λαοί θέλουν...

Εικόνα
..νά τί μποροῦν νά καταφέρουν..!Ἒνωσις, συντονισμένες κινήσεις καί πρό πάντων κέντρον ἀποφάσεων, ἐλεγχόμενο ἀπό τόν λαόν
Εἶμαι ἓνα ἀπό τά 145.435 μέλη τοῦ avaaz.org στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί δύο χρόνια. Συμμετέχω ἀναλόγως τῶν δυνάμεών μου στόν ἀγώνα τους, διότι ἒχω βαθειά καί ἀπόλυτο πίστιν σέ ὃ,τι ξεκινάει ἀπό τόν λαόν καί περικλείει μέσα του αὐτό που ὀνομάζουμε γνησιότητα καί ψυχή. Αὐτό τό κίνημα παγκοσμίως μέ τήν ἐπιμονή του, τίς ἐνωμένες φωνές διαμαρτυρίας, καθώς καί τήν πίστιν στήν ἰδέαν πώς ὃλοι μαζί μποροῦμε καλύτερα, κινήθηκαν , ἐπροχώρησαν δύσκολα ἀλλά ἀποφασιστικά νά ἐπιτύχουν ἐκεῖνο που οἱ κυβερνήσεις ὑπόσχονται ἀλλά ποτέ δέν ὑλοποιοῦν, δηλ. τήν καθιέρωσιν μέτρων που θά ληφθοῦν πρός τήν κατεύθυνσιν ἀνακούφισης τῶν λαῶν. Δέν θά ἀναλύσω τούς λόγους που στούς περισσοτέρους, ἀλλοῦ λίγο, ἀλλοῦ πολύ εἶναι γνωστοί. Παραθέτω ὃμως τό μαίηλ που ἒχω λάβει πρό δύο ἡμερῶν καί μέ πληροφορεῖ κάποια εὐχάριστα πράγματα, ἐπιτεύγματα τῆς κοινότητος AVAAZ, που πιστεύω, πώς προέρχονται ἀπ' εὐθεία…

Ἀρχαιολογία

Εικόνα
Ξεχασμένοι ἀρχαιολογικοί θησαυροί Ἡ πόλις τῆς Πέτρας (ἐπιμέλεια Κῶστα Σκανδάλη)
 Πολλές φορές ἡ ἀγάπη καί τό μεράκι μπορεῖ νά δημιουργήση πολύ ὂμορφα πράγματα. Δεῖτε γιά παράδειγμα τό βίντεο που ἀκολουθεῖ, μέ σκηνοθετική φροντίδα κι ἐπιμέλεια τοῦ φίλου Κ.Σκανδάλη κι ἂς ἀναρωτηθοῦμε ἐάν ἡ δημόσια ἑλληνική τηλεόρασις που πληρώνουν ἀδιαμαρτύρητα οἱ Ἓλληνες, κατέβαλλεν ἒστω καί μέρος τῆς προσπαθείας που χρειάζεται ἓνας ἰδιώτης, προκειμένου νά δημιουργήση, κάτι τόσον ὡραῖο, σέ ποιό σημεῖο θά εἲχαμε φθάσει πολιτισμικά καί ὂχι μόνον.

Μέ ἀφορμήν ἓνα μαίηλ ἐκ μέρους τοῦ πάντοτε δημιουργικοῦ φίλου ἑλληνοπρεποῦς Κῶστα Σκανδάλη, συγγραφέα καί μελετητοῦ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.
Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Πολιτική τῆς ΝΑΣΑ

Εικόνα
ΕΞΩΠΟΛΙΤΙΚΗἩ ΝΑΣΑ καί ἡ συνεχής συγκάλυψις τῶν γεγονότων Σέ ὃ,τι ἒχει νά κάνη μέ τόν πλανήτην Ἂρην τίς συνεχιζόμενες πανάκριβες ἀποστολές, οἱ ὁποῖες ἐνίοτε διαρκοῦν μέχρι καί δύο χρόνια λόγω τῶν τεραστίων ἀποστάσεων μέ τά δεδομένα τοῦ πλανήτου μας, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι ἡ ΝΑΣΑ φροντίζει ἐπιμελῶς νά ἐξαφανίζη τά ἲχνη ὁλοκλήρων πόλεων, ἀπό τίς ληφθεῖσες φωτογραφίες μέ ἐξελιγμένα φωτογραφικά μηχανήματα. Ἡ κίνησις καί ἡ πολιτική που ὑποκρύπτεται, εἶναι νά καθυστερήση ὃσο εἶναι δυνατόν τήν εὐρυτέραν πληροφόρησιν στό ἀμερικανόν ἀρχικά κι ἐν συνεχεία στό παγκόσμιο κοινόν. "Ὑπάρχουν ἐργοστάσια που πιθανόν λειτουργοῦν ἀκόμη, πυραμίδες, κτιριακές ἐγκαταστάσεις χιλιομέτρων, πόλεις ὁλόκληρες" Τά παραπάνω ἀναφέρει σέ μαρτυρία του (βλ. βίντεο) ὁ Τρέβορ Τζέϊμς Κόνσταμπλ, κρατικός ὑπάλληλος, ὁ ὁποῖος ἒχει δεῖ ἒγγραφα, τά ὁποῖα τό ἀποδεικνύουν :
Εικόνα
ΕΞΩΠΟΛΙΤΙΚΗἚμμεση παραδοχή ἀπό Μεντβέντεφ γιά ὓπαρξη συνεργασίας μέ ἐξωγηΐνους(ἐδῶ θέ βρῆτε ὁλόκληρη τήν ἀπομαγνητοφώνησιν τοῦ ἀγγλικοῦ βίντεο προβολῆς ἀπό τό exonews tv) Σέ συνέντευξιν που παρεχώρησε σέ ρωσσίδαν δημοσιογράφο συνεργάτιδα τηλεοπτικοῦ μέσου, ὁ κ. Μεντβέντεφ, ἀπάντησε γιά πρώτην φορά σέ ἐπίμονον ἐρώτησιν σχετικῶς μέ τό ἂν ἢ ὂχι ὑπάρχει σχεδιασμός ἐκ μέρους τῆς ρωσσικῆς κυβερνήσεως ἢ καί συνεργασία μέ ἐξωγήϊνα ὂντα. Ἡ ἐρώτησις ὃπως συνήθως εἶχεν ἂμεσο καί ξεκάθαρον στόχον, δηλ. μίαν ἐξ ἲσου καθαρήν ἀπάντησιν ἐκ μέρους τοῦ ρώσσου προέδρου. Ἀλλά πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τῆς ἐρωτώσης ὁ Μεντβέντεφ ἀπήντησε ὂχι μόνον πλαγίως ἀλλά καί σιβυλλικά, μεταφορικά, δίδοντας ἒτσι ἀπάντησιν που θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ "καί ἒτσι καί ἀλλιῶς". Γιά νά εἲμαστε πιό εἰλικρινεῖς ἡ ὓπαρξις ἐξωγηΐνων στόν πλανήτην μας ἒχει πολλαπλῶς ἀποδειχθεῖ παγκοσμίως καί διαφοροτρόπως. Δέν ἀποτελεῖ δέ ἒκπληξιν τό γεγονός ὃτι ὁ ρῶσσος πρόεδρος δοκίμασε νά παραπλανήση τήν δημοσιογράφον, εἶναι γνω…

Πῶς τό ἀντέχεις..

Εικόνα
Πῶς τό ἀντέχεις αὐτό που κάνουν ἐπάνω στό τομάρι σου...;; Ξεκινᾶς τήν ζωή σου, ἀπό παιδί, μέσα στήν ἀνέχεια, εἲτε ζεῖς σέ χωριό, εἲτε σέ πόλη, ἲδια γεύση. Οἱ γονεῖς σου δουλεύουν ἀσταμάτητα (ὃταν ὑπάρχει δουλειά), καθημερινές Κυριακές δέν ξεχωρίζουν. Γιά τόν ἀπλόν φτωχόκοσμο δέν ὑπάρχει "τῆ δέ ἐβδόμη ἡμέρα...", ἡ δουλειά εἶναι σπάνια πλέον καί πρέπει νά τήν κυνηγᾶνε ὃλοι. Χαρές ἀπό ὀλίγες ἒως σπάνιες, διασκέδαση μόνον κατ' ἰδίαν καί αὐτό σέ σπάνιες περιπτώσεις, ἐφ' ὃσον συντρέχουν κι ἂλλοι παράγοντες. Τό χρῆμα λιγοστό, σπανίζον στήν τσέπη. Ἐκεῖνα τά χρόνια, τήν δεκαετία τοῦ '50 που ζήσαμε τά παιδικά μας πρῶτα βήματα, ἡ ζωή σκληρή, ἂδικη, γεμάτη κυνηγητό. Σέ κυνηγοῦσε ἡ ἀσφάλεια, γιατί εἶχες παπποῦ ἀριστερό, σέ κυνηγοῦσεν ὁ δοσατζῆς γιά τίς καθυστερούμενες δόσεις, σέ κυνηγοῦσε ὁ ἐργοδότης νά βιάζεσαι στήν δουλειά καί νά παράγης περισσότερο.

Χορτοφαγία ἢ κρεωφαγία ;;

Εικόνα
Δευτέρα 16/7/2013 ΔιατροφήΤί εἶναι ἐκεῖνο που κανονικά θά μᾶς ἒκανε νά ντρεπόμαστε.. Γιά ποιούς λόγους ὁ ἂνθρωπος"συνήθισε"νά καταναλώνη κρέας καί γενικῶς ζωϊκῆς προελεύσεως προϊόντα ;; Τί μᾶς ἀναγκάζει νά γινόμαστε ἂσπλαχνοι μπροστά στήν ἀθωότερην μορφή ζωῆς, αὐτήν τῶν ζώων;;   Ὁ G.Yourofskyἀκτιβιστήςμᾶς εἰσάγει σέ ἓναν κόσμον ὁλόκληρoν ἂλλου τρόπου σκέψης καί γιατί ὂχι φιλοσοφίας, ὃσον ἀφορᾶ τόν τρόπον διατροφῆς μας ἀλλά καί τήν ἀντιμετώπισιν ἂλλων μορφῶν ζωῆς, ὃπως καί τόν σεβασμόν ἒναντι ὃλων τῶν ὑπάρξεων, ἰδωμένο ὂχι μέ τά μυωπικά γυαλιά τοῦ καταναλω
τισμοῦ, που τόν μόνον που ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἀλυσσίδα παραγωγῆς, γιά τό κέρδος που θά προκύψη. Τό βίντεο ἒχει ἑλληνικούς ὑπότιτλους.


Εἶναι πραγματικά παρήγορον τό γεγονός πώς ὑπάρχουν ἀνάμεσά μας ἂνθρωποι που σκέπτονται ἀκόμη φυσιολογικά. Γιά νά καταλάβη κανείς τί ἀκριβῶς σημαίνει "φυσιολογικά" θά πρέπη νά κάνη ἓναν μικρόν περίπατον στήν ἐξοχή, κοντά σέ ἓνα δάσος ἢ κάποιο ποταμάκι, προκειμένου νά ἀντιληφθῆ τήν ἀκριβῆ…

Η αρχή του τέλους | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η αρχή του τέλους | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ:
Συστήνω ἀνεπιφύλακτα αὐτό τό ἂρθρο τοῦ κ. Π.Τραϊανοῦ, ὁ ὁποῖος παραθέτει μίαν ἐμβριθῆ ἀνάλυσιν τῶν τεκταινομένων στήν πατρίδα μας τά τελευταῖα 120 χρόνια, μέ γλαφυρώτατον τρόπον περιγράφοντας ὃλους ἐκείνους τούς παράγοντες, που συνετέλεσαν μέ τόν ἓναν ἢ τόν ἂλλον τρόπον στήν καταπόντισιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικοκοινωνικῆς ζωῆς. Θεωρῶ ἀπαραίτητον νά διαβαστῆ ἀπό κάθε ἓλληνα ἢ ἑλληνίδα που ἒχει ἀτελῆ, ἡμιτελῆ ἢ ἱκανοποιητική γνῶσιν τῶν ἱστορικῶν δεδομένων καί τῶν ἐπιλογῶν, που ὑπῆρξαν ὁ κακός μας δαίμων καί μᾶς ὠδήγησαν στήν σημερινήν τελματώδη κατάστασιν. Πάνω ἀπό ὃλα ὃμως, ἐνθουσιάζει ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ὁ κ. Τραϊανοῦ ὡς γνήσιος ἓλλην ἐπιφυλάσσει στό τέλος τοῦ μακροσκελοῦς του αὐτοῦ πονήματος, μέ τίς περιγραφές ὃλων τῶν δεινῶν που μᾶς ταλάνισαν ὡς ἒθνος, τό τελικό ψῆγμα ἐλπίδος, τοποθετημένο σάν κορωνίδαν ὃλων τῶν ἀποκρουστικῶν καταστάσεων, συνωμοσιῶν καί προδοσιῶν, σάν πολύτιμο πετράδι ἐργασμένο μέ πολύ ἀριστοτεχνικό τρόπον…

Μία ἀγιάτρευτη πληγή

Εικόνα
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑἩ συστηματική ἀπαξίωσις τῶν ἀρχαιολογικῶν μας τόπων, ἀπό τήν πολιτείαν ἀριθμεῖ σχεδόν 2000 χρόνια 
Δέν εἶναι δυστυχῶς μεμονωμένο φαινόμενον, οὒτε τυχαῖον, ἀλλά οὒτε καί παροδικόν ἀπό ὃ,τι φάνηκε καί ἡ ἐμπειρία τῶν ἑλλήνων δείχνει. Εἶναι βεβαιωμένο, ἒχει ἐξακριβωθεῖ ἐπί σειράν ἐτῶν, κι ἐξακολουθεῖ νά συμβαίνει, διαχρονικά ἐκ μέρους ὃλων τῶν κυβερνήσεων που πέρασαν καί περνοῦν. Ὁ ἀπηνής αὐτός διωγμός κάθε καταλοίπου που θυμίζει ἢ τέλος πάντων διατηρεῖ ζωντανή στήν μνήμην τῶν ἑλλήνων τόν ἒνδοξον ἀρχαῖον ἑλληνικόν πολιτισμόν, ἒχει καταντήσει στίς μέρες μας πραγματική μανιοκαταθλιπτική ἰδεοληψία, παράνοια. Ἀλήθεια σκέπτεται κανείς, γιά ποιόν λόγον κάθε λίγο συστηματικά παραμελοῦν, παραμερίζουν ἢ ἑνίοτε καί καταστρέφουν ὃταν πρόκειται γιά περιφερειακά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ μας, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κατά τόπους περιφερειακῶν ἐφοριῶν ἀρχαιοτήτων ἢ ἂν ὂχι αὐτοί, ἐκεῖνοι που τελικῶς ἐνδιαφέρονται διακαῶς γιά τήν καταστροφήν τους ;; Εἶναι σκεπτόμενοι ἂνθρωποι ὃλοι αὐτοί που τό κάνουν ;;

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ

Εικόνα
Σάββατον 13/7/2013
Ἀλλάζει ἡ θέσις τοῦ Βορείου πόλουἩ ἀπό μακροῦ ἀναμενόμενη Οἱ ἐπιστήμονες ἐν ὂψει τῶν ἀπό μακροῦ προαναγγελθέντων ἀλλαγῶν στά ἀστρονομικά δεδομένα που ἀφοροῦν τήν θέσιν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος στόν γαλαξίαν μας, ἀνέμεναν νά παρακολουθήσουν πλέον ἐκ τοῦ σύνεγγυς γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια. Ἡ εὐθυγράμμισις τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος γιά λίγο σέ σχέση μέ τήν Γῆν καί τόν Ἣλιον, ἡ ἀλλαγή στήν σύνθεση καί συμπεριφορά τοῦ πυρῆνος τοῦ πλανήτου μας, ὃπως καί ἡ διαστασιακή ἀναγωγή κάθε μορφῆς ζωῆς στήν γῆν, ἒχει ἀπό καιρό θέσει τήν ἐπιστημονικήν κοινότητα που ἀσχολεῖται μέ αὐτά τά θέματα σέ ἀφύπνισιν κι ἐγρήγορσιν, προκειμένου νά παρατηρήσουν καί τήν παραμικρήν λεπτομέρεια στήν συμπεριφορά τοῦ πλανήτου. Ἡ αὒξησις τῶν ἡφαιστειακῶν καί σεισμικῶν φαινομένων, οἱ κλιματικές ἀλλαγές που αὐτή ὃλη ἡ μετάβασις θά συνεπιφέρη στήν γῆν, βρίσκονται στό ἐπίκεντρον τῶν παρατηρήσεων παγκοσμίως. Προσφάτως ἐμετρήθη καί διεπιστώθη πώς ἢδη ἀπό τ…

ΑΘΩΩΣΙΣ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ...

Εικόνα
Ὑπόθεσις ΣώρραΜά οὓτως ἢ ἂλλως ἦταν ἀθῶος.. Τά καλά καί εὐχάριστα δέν πρέπει μέ κανέναν τρόπον νά κρύβονται, στίς 28/6/2013 τό δικαστήριον ἀπεφάνθη πώς ὁ Ἀρτέμης Σώρρας καί ἡ END, ὁ ὀργανισμός δηλαδή που διαχειρίζεται τό ποσόν τῶν 600 δίς δολλαρίων σέ ὁμόλογα ἀμερικανικοῦ δημοσίου, εὐγενῶς παραχωρηθέντα ἀπό τόν κ. Σώρρα, μέ ἀπώτερον σκοπόν νά βοθήσουν τήν χώρα νά βγῆ ἀπό τόν κυκεώνα χρεῶν στόν ὁποῖον ἐντέχνως τήν ὠδήγησαν οἱ κυβερνήσεις μας διαχρονικά, πειθήνια ὂργανα ἐξωθεσμικῶν κέντρων που καμία σχέσιν δέν ἒχουν μέ τόν ἑλληνισμόν, ἀλλά ἐξυπηρετοῦν συμφέροντα ἐνάντια στήν ἲδιαν τήν ὓπαρξίν μας, ἐκήρυξεν ἀθῶον τόν Σώρρα καί τήν END. Γιά τό εὐρύ κοινόν βεβαίως δέν ὑπῆρξε ἒκπληξη τό γεγονός, ἐφ' ὃσον ὃλο κι ἐξαπλώνεται ἡ πεποίθησις, πώς ὁ Ἀρτέμης Σώρρας καί οἱ μετ' αὐτόν παράγοντες τῆς ὀργανώσεως END, ἐκ τῶν ὁποίων γνωστότεροι λόγω τῶν συχνῶν τους ἐμφανίσεων σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές,  κ.κ. Ἐμμ. Λαμπράκης πρόεδρος τοῦ ὀργανισμοῦ καί ὁ Ἀντ. Βαλσαμάκης, γραμματεύς …

Πῶς ἡ "κρίσις"στήν Κύπρον εἶναι μέρος μίας πολύ εὐρύτερης ἀντζέντας

Πέμπτη 11 Ἰουλίου 2013 Πολιτική..πῶς μία τόσο μικρή οἰκονομία ἐπηρεάζη παγκοσμίως τόν τραπεζικόν τομέα..   Εἶναι ποτέ δυνατόν ἓνα τόσο μικρό νησί που πολλοί (ἐκτός Ἑλλάδος καί μεσογειακοῦ χώρου), οὒτε κἂν γνωρίζουν τήν ὓπαρξίν του νά δημιουργῆ τέτοιον ἀντίκτυπον παγκοσμίως, μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως ;; Ἒ ναί, διότι ὑπάρχουν λόγοι. Ὃπως ἐπίσης πολλοί καί διάφοροι λόγοι ὑφίστανται γιά τήν συμπεριφοράν τῶν ΜΜΕ που ἀποσιωποῦν σχετικές μέ τήν Κύπρον πληροφορίες ὂχι μόνον ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἀλλά παντοῦ. Διότι εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν νά ἀπομονώνουν τά γεγονότα θέλοντας νά δώσουν τήν ἐντύπωσιν ὃτι πρόκειται γιά μικρές κουκκίδες στόν χάρτην τῆς παγκοσμίου ἐνημερώσεως κι ἂρα ὂχι "ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσες" γιά τό εὐρύ κοινόν. Ἒτσι ὃταν ἀναφέρονται σ' αὐτό τό μικρό νησάκι κάπου νότια τῆς Τουρκίας καί δυτικά τῆς Συρίας, κάπου στήν Μεσόγειον, δίνουν ἐκ προοιμίου τήν ἐντύπωσιν πώς δέν πρόκειται καί γιά κάτι τό σημαντικόν. Μόνον χάρις σέ κινήματα που τά δύο τελ…

ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΗ ΤΗΝ WALL STREET

Τρίτη 9/7/2013
ΔΙΕΘΝΗ Στό ἂρθρο αὐτό τοῦ blog "web of debt" προβλέπει (ὃπως συνηθίζεται σέ ὃλον τόν κόσμον ἐκτός ἀπό ἐδῶ) μίαν ἀναμενόμενη ἀλληλουχία γεγονότων που ἀκολουθεῖ, μέσω τῆς ἐφαρμοζόμενης πολιτικῆς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα καί που ὡς συνήθως ἐμεῖς πληροφορούμεθα τελευταῖοι καί καταϊδρωμένοι. Γιά νά ἒχη ἐπιτυχίαν αὐτή ἡ καθυστέρησις στήν ἐνημέρωσιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, "φροντίζουν" φιλότιμα οἱ χρηστοί μας κυβερνῆτες ὁδηγώντας μας μέ ἀσφάλεια στόν καιάδα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Ὁ Γουΐλλιαμ Γκρέϊντερ στήν The Nation σέ ἂρθρο του μέ τίτλον Ποτέ δέν ὑπάρχει τέλος, στό "Εἶναι πολύ μεγάλο γιά νά ἀποτύχη" ἒγραψε : "Οἱ κυνικοί οἰκονομικοί ἀναλυτές, θεωροῦν ὁτι οἱ Dod καί Frank μέ τήν ἀναθεωρητική κανονιστική τους πρᾶξιν στήν Γουώλ Στρήτ, που ἐκλαμβάνει ὃτι δέν ὑπάρχει τέλος στό "πολύ μεγάλη γιά ν' ἀποτύχη" ἐνῶ δημιούργησαν ἓναν χαριτωμένο κύκλον τραπεζῶν που χαρακτηριζόμενες ὡς "συστημικά" ἐνδιαφέρουσες, δέν θά ἀφαιθοῦν νά ἀποτύχου…

Τό θέμα Σνόουντεν ἐξελίσσεται σέ θρίλερ

Σάββατον 7/7/2013 ΔΙΕθΝΗἚκτακτο : τί κρατάει στά χέρια του ὁ ἀποσκιρτήσας πράκτωρ τῆς NSA Ἐχθές ἡ PRESS TIME κυκλοφόρησε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις ἐκτάκτως καί λόγω τῶν κυριολεκτικά καυτῶν πληροφοριῶν σχετιζομένων καί μέ τήν χώραν μας καθώς καί τά ἐσωτεριικά μας θέματα, που εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος. Ὃχι μόνον ὃμως διότι ὁ 29χρονος μηχανικός λογισμικοῦ, κρατάει στά χέρια του που ἀφοροῦν 38 χῶρες τίς ὁποῖες ἡ NSA εἶχε σάν "στόχους", παρακολουθώντας τίς πρεσβεῖες τους, ὃπως καί τίς ἀντιπροσωπεῖες τους στά Ἠνωμένα Ἒθνη. Οἱ ἀποκαλύψεις ἐν τούτοις δέν σταματοῦν ἐκεῖ ἀλλά ἐπεκτείνονται στίς ἐπιλεγμένες μεθόδους παρακολούθησης, μέ ἐξειδικευμένα "ἐργαλεῖα"καί συσκευές ὑψλῆς τεχνολογίας που τούς ἒδιναν τήν δυνατότητα κυριολεκτικά νά"βρίσκονται μέσα" πρακτικά σέ ὃ,τι γινόταν ἢ ἐτεκμαίρετο στό περιβάλλον τῶν ὑπό παρακολούθησιν κρατῶν. "Ἒχω στά χέρια μου ὑλικό καυτό γιά τήν Ἑλλάδα τρίτο κατά σειράν μετά ἀπ' ἐκεῖνο τῆς Γερμανίας καί Κίνας..", φαίνεται…

Ὁ Σνόουντεν γυρίζει να βρῆ ἂσυλον

Εικόνα
Σάββατον 6 Ἰουλίου 2013
διεθνῆΕἲχαμε ἀναρτήσει πρῶτοι (τίτλος Διαρροή, ἀνάρτησις 11 Ἰουνίου) τά νέα γύρω ἀπό τήν συνέντευξη τοῦ Σνόουντεν καί τίς κατατεθειμένες ἀπόψεις του, ὃπως καί τό τί εἶχε διαρρεύσει στόν τύπο σχετικῶς μέ τίς κρυφές δραστηριότητες τῆς NSA καί τίς παρακολουθήσεις κι ὑποκλοπές παγκοσμίως μέσω τῶν κονωνικῶν μέσων δικτύωσης, τό Facebook, Google, Yahoo, ἐξ ὃσων εἶναι περισσότερον γνωστά στήν χώραν μας, ἀλλά καί ἂλλων. Ἡ ἀμερικανική ὑπηρεσία ἀσφαλείας ὃπως κατήγγειλεν ἀπό πρῶτο χέρι ὁ Σνόουντεν, ἒχει δημιουργήσει ἓνα δίκτυο παγκόσμιον, μέσω τοῦ ὁποίου ἒχει τήν δυνατότητα νά παρακολουθῆ ἀνά πᾶσαν ὣρα καί στιγμή, τόν λογαριασμό σας, τί πιστωτική κάρτα χρησιμοποιεῖτε, τούς κωδικούς σας, τήν τηλεφωνική σας σύνδεσιν, τά ραντεβοῦ σα κι ἓνα σωρό ἂλλες εὐαίσθητες πληροφορίες.
Ὁ ἲδιος ὁ Σνόουντεν στήν συνέντευξη που παρεχώρησεν ἒδωσε καί περιέγραψεν ἐπίσης τήν ψυχική κατάσταση στήν ὁποίαν βρίσκεται κυνηγημένος λέγων πώς γνωρίζει, ὃτι τό δίχως ἂλλο

Ἒξω πᾶμε καλά..(;;!!), ἀλλά μέσα τά πᾶμε χάλια

Εικόνα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ..δυστυχῶς οἱ ἐλπίδες διαψεύστηκαν καί πάλιν..παρά τήν προβολήν τοῦ Σαμαρᾶ στίς Βρυξέλλες Τά ..μαντᾶτα καί πάλι μαῦρα στήν εἰκονική μας πραγματικότητα ἀπό ὃ,τι δείχνουν τά νεοεξαγγελθέντα οἰκονομικά στοιχεῖα. Παρά τό ὃτι "λένε" οἱ ἀξιότιμοι κύριοι τῆς κυβέρνησης, τά γεγονότα διαρκῶς τούς διαψεύδουν, λές καί τό κάνουν ἐπίτηδες γιά νά τούς γελοιοποιοῦν. Ἡ κυβέρνησις θέλουσα νά πείση πώς ἒχει κάνει πιό φιλότιμη προσπάθεια νά συμμαζέψη τήν ξεχειλωμένη μας οἰκονομία, τά κάνει κωλοβάχατα, διότι ἒχει συνηθίσει γιά χρόνια σέ ἓναν τρόπον διοίκησης που λειτουργεῖ μέ παλιόν ἀναχρονιστικόν τρόπο που θέλει χρόνια προκειμένου νά ἀποκατασταθῆ ἀκόμη κι ἂν καταβάλλουν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες που εἶναι ὀφθαλμοφανές ὃτι δέν τό ἐπιθυμοῦν. Προτιμοῦν τήν παλιά καλή μέθοδο (γι'αὐτούς), τῶν ρουσφετιῶν καί τῆς πολυπληθοῦς πελατείας, που ὁδηγεῖ σέ χοντρές ἀμοιβές καί ἐποχές παχειῶν καί καλῶν ἀγελάδων σέ ψήφους, που τούς ἒδιναν τήν δυνατότητα νά κρατιοῦνται γερά στήν ἐξουσία μέ αὐτοδυνα…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εικόνα
Τό ἲδιο βιολί...γιά χρόνια..κι ἀκόμη κάνουμε τά ἲδια λάθη..ἀμετανόητοι ! Ἒλαβα ἀφορμή ἀπό ἐπιφυλλίδα μικρῆς ἐφημερίδος, που μοῦ θύμισε παλιά λάθη, τά ὁποῖα μέτρησαν στήν πάροδον τοῦ χρόνου ἀπό τόν β΄παγκόσμιον ἒως τώρα. Κάποιοι ἀπό τούς παλαιοτέρους ἲσως καί νά τά ἒχουν πρό πολλοῦ ξεχάσει. Ἐν τούτοις εἶναι τώρα ἐπίκαιρα πιό πολύ ἀπό ἂλλες εὐτυχεῖς ἐποχές. Θά μέ ρωτήσεις τώρα, "περάσαμε κι εὐτυχεῖς ἐποχές καί δέν τό πῆρα χαμπάρι..;;" Δύσκολο νά δώσης μίαν εὐθείαν ἀπάντηση στό ἐρώτημα. Ναί, ἒπειτα ἀπό τήν ἐμπειρία που ἀποκτήσαμε ἀπό τήν ζωή καί τά ὃσα περάσαμε ἀπό ἐκείνην τήν πικρήν ἐποχή, μπορεῖ νά πῆ κανείς, πώς σίγουρα ὑπῆρξαν καί καλύτερες στιγμές ἀπό ἐτοῦτες που βιώνουμε σήμερα κι ἀπό ἐκεῖνες που βίωσαν περισσότερον οἱ πατέρες μας τότε, στήν δεκαετία τοῦ '40 καί '50.
Στό μικρό ἐκεῖνο δίστηλο περιγράφεται ἀδρά, ἡ δυστυχῶς διαιωνιζόμενη πολιτική τῶν κυβερνήσεων διαχρονικά στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία δομεῖται ἒτσι ὣστε νά περιορίζη οὐσιαστικά τήν ἀνάπτυξιν τῶν κατωτέρων τάξ…

Οἰκονομία καί ἀντιθέσεις 27-06-13 - Video Dailymotion

Δευτέρα 1/7/2013
Ἡ οἰκονομία μας στό ἐπίκεντρον.. Στό βίντεο που ἀκολουθεῖ ὁ κ. Παπαπανάγος, ἀντιπρύτανης τοῦ πανεπιστημίου Μακεδονίας, ἐπιχειρεῖ νά δώση στόν θεατήν μία πιό σφαιρκήν ἂποψιν σχετικά μέ τήν πραγματικότηταν γὐρω ἀπό τά ἑλληνικά οἰκονομικά πράγματα, τήν τρόϊκα καί τά ἀναμενόμενα μέτρα, περιγράφοντας ἀναλυτικά τήν περιρρέουσαν κατάσταση καί οἰκονομικό περιβάλλον μέσα στήν Εὐρ. Ἒνωσιν. Τήν συζήτησιν συντονίζει στήν ἐκπομπήν "Ὁἰκονομία καί ἀντιθέσεις" ὁ ἒμπειρος καί πιεστικός πολλλές φορές δημοσιογράφος κ. Γ. Πηλίτσος, που ὀρθῶς ἐστιάζει στό καυτό θέμα τοῦ ἐάν καί κατά πόσον ἡ ἑλλ. κοινωνία θά ἀντέξη, τήν νέαν καταιγίδα φὀρων κι ἂλλων παντοειδῶν μέτρων...
Οἰκονομία καί ἀντιθέσεις 27-06-13 - Video Dailymotion

Ἀναρτήθηκε ἀπό: zeuxisblog.46
Μέ τίς εὐχές τοῦ blog γιά καλόν μήνα.