Μία ἀγιάτρευτη πληγή

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΊΑ

Ἡ συστηματική ἀπαξίωσις τῶν ἀρχαιολογικῶν μας τόπων, ἀπό τήν πολιτείαν ἀριθμεῖ σχεδόν 2000 χρόνια 

Δέν εἶναι δυστυχῶς μεμονωμένο φαινόμενον, οὒτε τυχαῖον, ἀλλά οὒτε καί παροδικόν ἀπό ὃ,τι φάνηκε καί ἡ ἐμπειρία τῶν ἑλλήνων δείχνει. Εἶναι βεβαιωμένο, ἒχει ἐξακριβωθεῖ ἐπί σειράν ἐτῶν, κι ἐξακολουθεῖ νά συμβαίνει, διαχρονικά ἐκ μέρους ὃλων τῶν κυβερνήσεων που πέρασαν καί περνοῦν. Ὁ ἀπηνής αὐτός διωγμός κάθε καταλοίπου που θυμίζει ἢ τέλος πάντων διατηρεῖ ζωντανή στήν μνήμην τῶν ἑλλήνων τόν ἒνδοξον ἀρχαῖον ἑλληνικόν πολιτισμόν, ἒχει καταντήσει στίς μέρες μας πραγματική μανιοκαταθλιπτική ἰδεοληψία, παράνοια. Ἀλήθεια σκέπτεται κανείς, γιά ποιόν λόγον κάθε λίγο συστηματικά παραμελοῦν, παραμερίζουν ἢ ἑνίοτε καί καταστρέφουν ὃταν πρόκειται γιά περιφερειακά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ μας, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κατά τόπους περιφερειακῶν ἐφοριῶν ἀρχαιοτήτων ἢ ἂν ὂχι αὐτοί, ἐκεῖνοι που τελικῶς ἐνδιαφέρονται διακαῶς γιά τήν καταστροφήν τους ;; Εἶναι σκεπτόμενοι ἂνθρωποι ὃλοι αὐτοί που τό κάνουν ;;

Τό ἐρώτημα παραμένει αἰωρούμενον κι ἀναπάντητον γιά πολλά χρόνια τώρα ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων ὑπουργῶν πολιτισμοῦ τοὐλάχιστον που εἶναι καί οἱ καθ' ὓλην ἁρμόδιοι νά δώσουν μίαν ἀπάντησιν. Ἓνας ἀπό ἐκείνους που θά χαρακτήριζαν τέτοιες πράξεις καταστροφῆς, εἶναι καί ὁ σημερινός πρόεδρος (!!) τοῦ πασόκ κ  Βαγγέλης Βενιζέλος, που φιλοδοξεῖ νά ἐπαναβιώση τήν
παλαιάν ἂιγλην τοῦ μικροτάτου αὐτοῦ κόμματος βασιζόμενος στήν ρητορικήν του δεινότητα (διότι πολιτικά ἐρείσματα δέν ἒχει πλέον). Κατά τήν διάρκειαν τῆς θητείας του ἐπί πρωθυπουργίας Κ.Σημίτη, ἢ Ἀβουρί ἢ ὃπως ἀλλιῶς λέγεται, καί ἐπί τῆ εὐκαιρία κατασκευῆς τοῦ κωπηλατοδρομίου στήν παραλίαν τοῦ Μαραθῶνος, κατά τίς προετοιμασίες τῶν Ὀλυμπιακῶν  (παρωδία) ἀγώνων, κατάφερε στήν ζούλα νά καλύψη τά κατάλοιπα ἑνός νεολιθικοῦ οἰκισμοῦ, που θά μποροῦσεν κάλλιστα νά ἀποτελέση ἀντικείμενον πολυτίμων ἐπιστημονικῶν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν.

 Ἡ μισογκρεμισμένη πυραμίς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀργολίδος
Τήν ἐποχήν ἐκείνην ὁ κυριώτερος κατήγορός του, τοὐλάχιστον στήν τηλεόρασιν που εἶναι καί μέσον εὐρύτερης ἐνημέρωσης, ἦταν ὁ νῦν ἀφανής ὑπουργός κ. Σπύρος (Ἂδωνις) Γεωργιάδης, ὁ ὁποῖος κυριολεκτικῶς ἒπνεε τά μένεα ἐναντίον τοῦ "καταστροφέως" κ. Βενιζέλου κι ἐκτόξευε μύδρους ἐναντίον του, συνοδευόμενους ἀπό ὑβριστικά σχόλια ὂχι τόσον εὐπρεπῆ κι εὐάκουστα γιά νά τά ἀναφέρω. Φυσικά σήμερα τά ἒχει λησμονήσει καί συμβιεῖ μαζί του ὑπό τήν σκέπην τῆ ἑνιαίας πλέον τώρα κυβερνήσεως Σαμαρᾶ. Ἐδῶ ὃμως ὀφείλω νά τονίσω ταυτόχρονα καί τήν γνώμην μου, πώς σήμερα καί ὁ ἲδιος κ. Γεωργιάδης, ἀρχαιοπρεπής ὃταν τοῦ τό ἐπέβαλλεν τό συμφέρον του, σάν ἐκδότης τῆς νεοτεύκτου τότε "Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς", καί δημιουργός τῆς "Ἁλός" κάλλιστα μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ καί ὁ ἲδιος μέ τούς αὐτούς χαρασκτηρισμούς μέ τούς ὁποίους ἐστόλιζεν τότε τόν ὁμόεδρόν του κυβερνητικόν παράγοντα, ἐπί τῶν κυβερνητικῶν ἐδράνων.


Προσφάτως, ἀνεδείχθη (ἀπό μπλόγκς) τό θέμα τῆς παντελοῦς ἀπαξίωσης ἀπό συγκεκριμένην μερίδα ἀνθρώπων που ἐπιδιώκει κι ἒχει παρόμοιους στόχους, τῆς πυραμίδος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀργόλίδος. Τό μνησθέν μνημεῖον ἒχει κριθεῖ ὡς ὑψίστης ἀρχαιολογικῆς σημασίας, ἐνῶ αὐτό σημαίνει μίαν ἰδιαζόντως μεγάλην εὐκαιρία γιά τήν προσέλκυσιν τουρισμοῦ στήν Ἑλλάδα, διότι θά ἐλειτουργοῦσεν ὡς ἀκόμη ἓνας φάρος, καταυγάζων τήν ἀνθρωπότηταν. Αὐτή ὃμως ἡ μερίδα που ζεῖ καί ὑποθάλπεται  ἀπό τίς κυβερνήσεις (διαχρονικά) στήν Ἑλλάδα, μέ ἒδραν τήν Θεσσαλονίκην, τῆς ὁποίας οἱ δραστηριότητες ἒχουν ἐντονώτατα ὀχλήσει τόν ἑλληνικόν λαό κι εἶναι ἒτοιμος νά τούς ἐκπαραθυρώση, ἐννοοῦν ἐνάντια στά συμφέροντά τους νά συνεχίζουν νά διαπράττουν τέτοιου εἲδους ἐγκλήματα τά ὁποῖα σημειωτέον δέν εἶναι ὀλίγα.. 

Θά θυμίσω τήν αἲσθησιν που εἶχε προκαλέσει στήν ἑλληνικήν κοινήν γνώμην τό θέμα τῆς ἀπαξίωσης τοῦ τάφου τοῦ Σωκράτους κοντά στό Τατόϊ. Εἶχε διαπιστωθεῖ ἀπό ντόπιους κατοίκους, πώς ἐγίνονταν προσπάθειες ἐπί σειράν ἐτῶν, ἀπό "κάποιους" νά καλύψουν τόν γιά διἀρκειαν πολλῶν ἐτῶν ἀναξιοποίητον ἀνεσκαμμένον ἀρχαιολογικόν χῶρον, μέ μπάζα που προσεκόμιζαν ποιός γνωρίζει ἀπό ποῦ, φορτηγά ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Παράξενα καί ἀκατανόητα θά μοῦ πῆτε, ναί ἀλλά ἡ ὀξυδερκής παρατήρηση ἒχει καταδείξει πώς τά ἲδια συμβαίνουν καί στήν Ἀμερικήν καί ἀλλοῦ. Πάντοτε οἱ φιλότιμες προσπάθειες ἐκ μέρους ἐπιστημόνων ἀρχαιολόγων που διψοῦν νά μελετήσουν παρόμοιοες ἀνασκαφές ἐμπλουτίζοντας τίς γνώσεις κι ἐμπειρίες τους, ὃταν φέρουν στήν ἐπιφάνειαν ἀρχαῖα ἑλληνικά κατάλοιπα παγκοσμίως, καλύπτονται, καταχωνιάζονται ἀκόμη καί διά νόμων που βιάζουν τήν δημόσια διάθεσιν, ὁδηγώντας τα ἐκ νέου στήν λήθην. Ἐδῶ λοιπόν στήν περίπτωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐδόθη ἡ πληροφορία πώς διά νόμου ἐπέβαλλαν τήν ἀποσιώπιση τῆς προβολῆς τῆς ἐν λόγω πυραμίδος.

Ἀλλά αὐτή δέν εἶναι καί ἡ μόνη περίπτωσις, ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Θίσβης Βοιωτίας, που γιά χρόνια ἀτελείωτα παραμένει ἐν ἀχρηστία ἒχων περιέλθει σχεδόν σέ κατάσταση σκουπιδότοπου, μέ τούς ἒγγλυφους ἐντός τοῦ βράχου τάφους πρός τήν πλευράν τῆς ρεματιᾶς νά χάσκουν παραπονεμένοι γιά τήν παραμέλησίν τους ἐπί δεκαετίες, χωρίς κανείς νά τούς ἐπισκέπτεται ὡς ἀρχαιολογικόν ἀξιοθέατον. Μέ ἐντυπωσίασεν τό γεγονός ὃτι μία ὁμάδα ἰαπώνων "πληροφορημένων" κατά τά φαινόμενα που ἦρθεν μέ ἓνα πούλμαν μισθωμένον ἀπό αὐτούς κι ἒμειναν σχεδόν ὃλην τήν ἡμέρα στό χωριό αὐτό, τήν ἀρχαίαν ὁμηρικήν "πολύτρηρον Θίσβην" ἂν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, διότι ἒβριθεν ἀγρίων περιστερῶν που εἶναι δίπλα σχεδόν στήν Ἂσκρην, τήν πατρίδα τοῦ Ἡσιόδου. Πολύ κοντά ἐκεῖ καί συγκεκριμένα σέ ἓνα ἐκ τῶν δύο ἐπινείων αὐτῆς τῆς ἀρχαίας πόλεως, ὑπάρχει ἀρχαῖος λιμήν, μέ ἐμφανῆ ἀκόμη καί σήμερον ἲχνη ἀρχαίου ναυπηγείου. Πρόκειται γιά τίς ἀρχαῖες Τίφες, ὃπου ἐπί λόφου σώζονται ἐρείπια ξεχασμένα ἀπό ὃλους, ἐκεῖ ὃπου κατά τά Ὀρφικά ἐνδέχεται νά ἐναυπηγήθη ἡ Ἀργώ ἀπό τόν Τίφυν καπετάνιο καί πλοηγόν της .Οὐδείς ἐνδιεφέρθη γι' αὐτό πλήν τῶν πάμπολλων ἀρχαιοκαπήλων που ἀφαίρεσαν πολύτιμα εὐρήματα, εἰδώλια, κοσμήματα, ἀξίας ἑκατομμυρίων, ντόπιοι ἐργολάβοι που θησαύρισαν ἀπό τήν δραστηριότηταν αὐτή.

Αὐτά τά ἐγκλήματα πρέπει νά σταματήσουν διότι δέν καλύπτουν κἂν μίαν σκοπιμότητα. Ἡ κυριωτέρα σκέψις που θά πρέπη νά ἀπασχολῆ τόν νοῦν ὃλων εἶναι : ὑπάρχει ἡ δυνατότης νά ξαναγίνουν, νά δημιουργηθοῦν πάλιν ὃλα αὐτά ;; Δυστυχῶς ὂχι. Σάν λαός δέν ἒχουμε αὐτήν τήν δυνατότηταν, ὃπως δέν τήν ἒχει κι ὁλάκερος ὁ κόσμος, παρ' ὃλην τήν σημερινήν τεχνολογικήν ἐξέλιξιν. Μᾶς εἶναι χρήσιμα ;; ΝΑΙ χίλιες φορές ναί, διότι, εἶναι πολύτιμα ἀντικείμενα δουλεμένα ἀπό τά χέρια τῶν πατέρων μας, που θά μᾶς φέρουν εὐημερίαν, μέσω τοῦ τουρισμοῦ που ἒχουμεν ἀνάγκη καί που χωρίς αὐτά θά καταντήσουμε στό περιθώριον τῆς Ἱστορίας (τό πραγματικό κι ὂχι ἡ ἒξοδος ἀπό τό εὐρώ που μᾶς "ταΐζουν" οἱ πολιτικοί μας ταγοί).

'Ακόμη ἓνα φωναχτό παράδειγμα εἶναι ὁ ναός τοῦ ἐπικουρείου Ἀπόλλωνος, που γιά χρόνια ἀτελείωτα κρατεῖται καλυμμένος, μέ τό πρόσχημα τῆς διερεύνησης κι ἐπισκευῆς διαφόρων τμημάτων του, ἀλλά ὁ κύριος στόχος εἶναι νά τόν "κρύψουν" ἀπό τά μάτια καί τῶν ντόπιων ἀλλά καί τῶν ξένων, οἱ ὁποῖοι ἒρχονται ἀπό τίς 4 ἂκρες τοῦ κόσμου, γιά νά θαυμάσουν αὐτά τά καλλιτεχνήματα καί ἀποχωροῦν ἀπογοητευμένοι. Τήν ἰδίαν τύχην εἶχε καί ὁ Παρθενών τό μοναδικόν παγκόσμιον μνημεῖον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ, τό ὁποῖον ἒχει καταντήσει γιά 50 χρόνια "γιαπί" μέ τίς σκαλωσιές ὁλόγυρά του. Τελευταῖα τοῦ ἀφήρεσαν καί τίς ἒγγλυπτες μετῶπες ἀπό τήν ζωφόρον τοῦ ναοῦ, γιά νά τίς ἀναρτήσουν στό ὑπερμοντέρνο μουσεῖον Ἀκροπόλεως, μεταβάλλοντας τό πραγματικόν μνημεῖον σέ γυμνό ἀπομεινάρι τοῦ πάλαι ποτέ ἀγλαΐσματος ὀμμάτων.


 Τό βιβλίο τῆς κ. Λ.Σουβαλτζῆ

Δέν ξεχνῶ ἐπίσης τήν ἂρνησιν τῆς τότε κυβερνήσεως Σημίτη νά στηρίξη τήν Κ. Σουβαλτζῆ στήν πλήρην ἀνασκαφήν τοῦ τάφου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιά νά ἀναφέρω ἂλλην μίαν φωναχτήν περίπτωσιν καταγραφῆς τοῦ προϋπάρξαντος ἐνδόξου μεγαλείου τῆς Ἑλλάδος, που ἀνευρέθη κατόπιν προσωπικῆς προσπαθείας τῆς γνωστῆς ἀρχαιολόγου καί μάλιστα μέ δικά της ἒξοδα, στήν ὂασιν Σίουα στήν Αἲγυπτον. Ἡ τότε προβολή τοῦ θέματος τοῦ φίλαρχου κ. Γεωργιάδη (που τόν συνέφερεν τότε ἡ ἀκροαματικότης γιά τήν πώλησιν βιβλίων), δέν ἰσχύει σήμερα που ἂν καί ὑποτίθεται ὑπουργός μέ μεγάλες δυνατότητες καί ἰσχύν εἰς χεῖρας του, ὃπως καί τό τότε ἐνδιαφέρον του. Σήμερα ἀκολουθεῖ καί αὐτός τήν πεπατημένην οδόν, ὃπως τόσοι προκάτοχοι τῆς θέσεώς του, ἐνῶ τά ἐνδιαφέροντά του περιορίζονται στήν τακτικήν καταβολήν τοῦ μισθοῦ του καί μόνον (ἲσως καί στά μικρά ἒξτρα του).


 Τμῆμα τῆς ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας τῆς ἀρχαιολ. ἑταιρείας
Ὃπως καί νά ἒχη τό θέμα εἶναι πολύ λυπηρόν, ἓλληνες στήν γενιά, νά θεωροῦν δέλεαρ κάποιο ἀξίωμα, θέσιν, ἢ χρηματικήν ἀπολαβήν ἒναντι τοῦ κοινοῦ συμφέροντος τοῦ λαοῦ καί τῆς πατρίδος. Θά ἒρθη λοιπόν αὐτή ἡ πολυπόθητος ἡμέρα που ὃλα αὐτά θά τά θεωρῆ ὁ ἓλλην ὡς τετριμμένα καί θά ἀντλῆ ἱκανοποίησιν καί μόνον ἀπό τήν ἐλευθέραν πάσης ἐξαρτήσεως πατρίδος του ;; Ναί εἶμαι βέβαιος πώς αὐτό θά γίνη ἲσως καί πολύ σύντομα. Τά σημάδια στόν παγκόσμιον ὀρίζοντα εἶναι ἐνθαρρυντικά, δέν τολμῶ ἀκόμη νά τά χαρακτηρίσω "ἐνθουσιαστικά", ἀλλά εἶμαι φέρελπις πώς σύντομα θά γίνουν, ἡ αἰσιοδοξία δέν βλάπτει ἐξ ἂλλου.


Ἡ διεύθυνσις τῆς ἱστοσελίδος γιά τήν διαμαρτυρίαν πρός τό ὑπ. πολιτισμοῦ, ὑπό τόν κ. Βενιζέλον:

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog.46

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;