Πῶς ἡ "κρίσις"στήν Κύπρον εἶναι μέρος μίας πολύ εὐρύτερης ἀντζέντας

Πέμπτη 11 Ἰουλίου 2013

Πολιτική

..πῶς μία τόσο μικρή οἰκονομία ἐπηρεάζη παγκοσμίως τόν τραπεζικόν τομέα..  

Εἶναι ποτέ δυνατόν ἓνα τόσο μικρό νησί που πολλοί (ἐκτός Ἑλλάδος καί μεσογειακοῦ χώρου), οὒτε κἂν γνωρίζουν τήν ὓπαρξίν του νά δημιουργῆ τέτοιον ἀντίκτυπον παγκοσμίως, μέ τίς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσεως ;; Ἒ ναί, διότι ὑπάρχουν λόγοι. Ὃπως ἐπίσης πολλοί καί διάφοροι λόγοι ὑφίστανται γιά τήν συμπεριφοράν τῶν ΜΜΕ που ἀποσιωποῦν σχετικές μέ τήν Κύπρον πληροφορίες ὂχι μόνον ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἀλλά παντοῦ. Διότι εἶναι γνωστή ἡ τακτική τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν νά ἀπομονώνουν τά γεγονότα θέλοντας νά δώσουν τήν ἐντύπωσιν ὃτι πρόκειται γιά μικρές κουκκίδες στόν χάρτην τῆς παγκοσμίου ἐνημερώσεως κι ἂρα ὂχι "ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρουσες" γιά τό εὐρύ κοινόν.
Ἒτσι ὃταν ἀναφέρονται σ' αὐτό τό μικρό νησάκι κάπου νότια τῆς Τουρκίας καί δυτικά τῆς Συρίας, κάπου στήν Μεσόγειον, δίνουν ἐκ προοιμίου τήν ἐντύπωσιν πώς δέν πρόκειται καί γιά κάτι τό σημαντικόν. Μόνον χάρις σέ κινήματα που τά δύο τελευταία χρόνια βρίθουν ἀνά τήν ὑφήλιον, αὐτές οἱ κουκκίδες στόν χάρτη γίνονται πιό κατανοητές χάρις στήν πιό ἐμβριθῆ πληροφόρησιν κι ἒτσι τό εὐρύ κοιονό ἒχει τήν δυνατότητα νά ἀναπτύξη κρίσιν συνδέοντας δέ αὐτά τά μεμονωμένα γεγονότα, νά ἀποκτήση σαφεστέραν ἐντύπωση, γύρω ἀπό τό ποιά ἀκριβῶς εἶναι τά σχέδια τοῦ παγκοσμίου κατεστημένου γιά κυριαρχία καί νά κινηθῆ μέ κριτικήν σκέψη ἒναντι αὐτῶν τῶν σχεδίων, βάζοντας στό μικροσκόπιο τά τεκταινόμενα σέ αὐτές τίς ἀπειρωστές κουκκίδες στόν χάρτην.

Ἂς θυμίσω λοιπόν πώς οἱ Ρῶσσοι ἐπιχειρηματίες καί ἂνθρωποι δραστηριοποιούμενοι στήν Μέσην Ἀνατολήν ἒχουν ἐκεῖ (στήν Κύπρον) τίς off shore καταθέσεις τους σέ τραπεζικούς λογαριασμούς. Εἶνιαι δηλ. ἓνα εἶδος Ἐλβετίας στήν μέσην ἀνατολήν, ὃπου κάποιοι σταθμεύουν μεγάλους λογαριασμούς ἑκατομμυρίων ἢ καί δίς ἐκεῖ. Τά κρύβουν δηλ. ἐκεῖ πέρα. Τώρα ἡ ἀπλούστερη
ἑρμηνεία εἶναι (σέ ὃ,τι ἒχει συμβεῖ) πώς κλείσανε τίς τράπεζες γιά λίγες ἡμέρες διακοπῶν. Ὃμως ὂχι, διότι ἐδῶ γίνεται μία μεγάλη ἀπάτη, μία ληστεία, ἒτσι που κανείς νά μήν θέλη νά "μπουκάρετε" ἐκεῖ σπάζοντας ἲσως μιά πόρτα προκειμένου νά πάρετε τά χρήματά σας πίσω. Ὁμιλῶ βεβαίως γιά τούς μεγαλοκαταθέτες. Κατ' αὐτόν τόν τρόπον ὃταν μετά τίς ὀλιγοήμερες διακοπές πᾶτε νά πάρετε τά λεφτά σας, θά εἶστε πολύ τυχεροί ἂν βρεῖτε τό 40% τῶν ποσῶν που εἲχατε βάλει ἐκεῖ. Παλιότερα αὐτό τό ποσοστόν ἲσα που ἂγγιζε τό 20%, ἀλλά τελευταῖα ἒχουν περιορίσει αὐτές τίς ἀφαιμάξεις.

Ἒχουν δέ τό θράσσος νά λένε πώς ὃσοι ἒχουν λογαριασμούς κάτω τῶν 100.000 δέν θά θιγοῦν. Ἀλλά ἡ ἐμπειρία δείχνει πώς αὐτοί οἱ κλέφτες τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων λειτουργοῦν χωρίς φραγμούς κι ἡ ἐπόμενη κίνησίς τους κρίνεται ἀπό τίς ἀνάγκες ἢ ἂν θέλετε τήν παρόρμησιν ἐκείνης τῆς στιγμῆς. Γιά αὐτήν τήν διεθνῆ σπεῖρα κοινῶν κλεπτῶν, δέν ὑπάρχουν νόμοι, κανονισμοί, τίποτε, κανένα σύνταγμα δέν λαμβάνουν ὑπ' ὂψιν τους, κανένας συνταγματικός περιορισμός δέν τούς ἀναχαιτίζει. Ἐφαρμόζουν τό δίκαιο τοῦ ἰσχυρωτέρου ἀνεξαρτήτως λαοῦ ἢ ἐθνότητος τῆς ὁποίας τά περιουσιακά στοιχεία ἀγγίζουν κι ἀφαιροῦν κατά βούλησιν αὐθαιρέτως. Ἒχουν δέ τήν ἀδιαντροπιά ν' ἀποκαλοῦν αὐτές τίς κλοπές τοῦ ἰδρώτα τοῦ λαοῦ, "φορολογία" μάλιστα εἰδικώτερα στήν περίπτωση τῆς Κύπρου τόν ὠνόμασαν φόρον βιωσιμότητος. Ἐλησμόνησαν ὃμως νά ἐξηγήσουν γιά λογαριασμό τῆς βιωσιμότητος τίνος τά ἀφαιμάσσουν.
Διότι ἂν πρόκειται γι' αὐτούς σίγουρα τά χρήματα πᾶνε χαμένα, ὃσο γιά τούς Κυπρίους αμφιβάλλω ἂν τά ὃσα τούς ἂφησαν θά καταστοῦν ἐπαρκῆ γιά τήν βιωσιμότητά τους ὡς λαοῦ. Ἀληθινά ὀργουελική κατάστασις. Αὐτή ἡ κλοπή ξεκίνησεν ἀπό τήν Κύπρον προφανῶς ὑπολογίζοντας πώς ἡ ἀπομόνωσίς τους κι ὁ μικρός τους ἀριθμός ἦταν ἐγγύησις γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου τους. Ἀλλά τώρα συζητεῖται καί σέ ὃλον τόν κόσμον. Στήν Ἑλλάδα που εἶναι πρώτη στό μάτι τοῦ κυκλώνα, ἀλλά  τώρα συζητεῖται καί στήν Αὐστραλία, ὃπου τό ὀργανώνουν καλύτερα, νομοθετώντας τήν ἀφαίμαξιν σοβαρωτέρου ποσοστοῦ χρημάτων ἀπό τούς προσωπικούς λογαριασμούς φυσικῶν προσώπων. Σέ ὃλα τά κράτη τήν στιγμήν που διανύουμε πλανᾶται τό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα : "μπορεῖ ἂραγε νά συμβῆ τό ἲδιο κι ἐδῶ...;;;"

Ἀλλά ὃσον ἀφορᾶ στήν Κύπρον αὐτό τό μικρό νησί κατά τούς διεθνεῖς κερδοσκόπους, ὑπονοώντας "μικρῆς σημασίας θέμα", ἡ μεγάλη εἰρωνία εἶναι, κι ἒτσι τό ἀντιμετωπίζει τώρα μία μεγάλη μερίδα τῆς παγκοσμίου κοινῆς γνώμης, ὃτι ἡ Κύπρος πολεμάει ἐπί πάρα πολλά χρόνια γιά τήν ἀνεξαρτησίαν της, ἢμουν παιδί τήν δεκαετίαν τοῦ '50 που κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τῶν Καραολῆ καί Δημητρίου, κι ἒως τό '74 πάλευεν ἀκόμη. Μετά δέ τήν κατάκτησιν ἀπό τούς κατά πολύ ὑπέρτερους σέ δυνάμεις Τούρκους, τοῦ βορείου τμήματος τῆς νήσου, που σήμερα θρασύτατα ὀνομάζουν "Τουρκική Δημοκρατία τῆς Β. Κύπρου" καθ' ἣν στιγμήν εἶναι παράνομη ἀκόμη ἡ παραμονή τους στό κυπριακόν ἒδαφος που ἒχουν φάει τά λυσσακά τους νά τό νομιμοποιήσουν, ὃταν δέ ἒφθασαν στό σημεῖον τό 2004 νά θεωρηθοῦν (ἂς ποῦμε), ἀνεξάρτητο κράτος, κάποιοι εἶχαν τήν φαεινήν ἰδέα νά τούς βάλουν στήν ΕΕ. Σάν νά καίγεται ἓνα σπίτι καί νά σέ ρωτάει ὁ ἂλλος, πότε θά τοῦ ἐπιτρέψουν νά μπῆ μέσα..!!
Δέν ὑπάρχει ἀνάγκη νά πῶ ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ κάποιοι, ὃλοι γνωρίζουν τά μακρυά πλοκάμια τοῦ συστήματος, ἀκόμη καί στά πιό ἀπρόσιτα σημεῖα. Στήν περίπτωσν αὐτή ἡ Κύπρος ἒπεσε στήν παγίδαν ὃπως κι ἡ Κροατία, που ὑποτίθεται σκοτώθηκαν χιλιάδες ἂνθρωποι γιά τήν ἀνεξαρτησία τους κι ἐν συνεχεία "τρύπωσε" στήν ΕΕ γιά νά ξανασκλαβωθῆ. Κι ὃμως ἒχουν ὑπάρξει πολλοί ἂνθρωποι που γιά χρόνια (25 τοὐλάχιστον) που φώναζαν κι ὠρύονταν γιά τούς ἐπικείμενους κινδύνους, ἀλλά φωνή βοῶντος ἐν τῆ ἐρήμω. Ἓνας ἀπό αὐτούς ὁ Ντέϊβιντ Ἂϊκε, σήμερα ἀπορεῖ μέ τήν τόσην ἀμεριμνησία τῶν λαῶν.

Καί γιά νά κρατήσω γιά λίγο τόν μεγενθυντικόν φακό ἐπάνω ἀπό αὐτό που λέγεται παγκόσμια κυριαρχία, αὐτό δηλαδή που εὐαγγελίζονται σάν "λύσιν στήν ἐνσκήψασα κρίσιν", πρέπει νά ἐπαναλάβω, πώς πρόκειται γιά μερικές οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἒχουν τήν συνήθειαν νά συναντῶνται σέ μυστικές τοποθεσίες καί νά συσκέπτονται καί νά ἀποφασίζουν περνώντας εὐχάριστα τήν ὣραν τους, μέ ποιόν τρόπον θά στριμώξουν ἀκόμα περισσότερο τούς λαούς (που δέν τούς χρωστάνε τίποτε), ἒτσι ὣστε νά καταφέρουν νά κάνουν δύο τινά : ἀφ' ἑνός νά μειώσουν κατά τό 85% τόν παγκόσμιον πληθυσμόν, καί ἀφ' ἑτέρου νά συγκεντρώσουν ὃσο τό δυνατόν τόν παγκόσμιον πλοῦτον στά χέρια τους.  Τό μόνον ἐλπιδοφόρο σέ ὃλον αὐτόν τόν ἐφιάλτην, εἶναι τό ὃτι παλαιότεροι προγραμμαρτισμοί τους ἒχουν ἀπελπιστικά καθυστερήσει (πρός ὢφελός μας).
Αὐτές οἱ οἰκογένειες εἶναι που κρύβονται πίσω ἀπό μεγάλες τράπεζες, φαρμακευτικές ἑταιρεῖες, ἑταιρεῖες πετρελαιοειδῶν, μεγάλες ἑταιρεῖες τροφῶν, ΜΜΕ, κυβερνητικές κι ὃτι ἂλλο βάζει ὁ νοῦς σας. Ἒχουν δημιουργήσει πολλές μυστικές λέσχες κι ὀργανώσεις που χρηματιδοτοῦν γιά νά ὑποσκάπτουν τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος (πχ. βλέπε Σόρρος στήν περιοχήν μας, ἐλιαμέπ κλπ). Μόνη ἀντζέντα τους καί στόχος ὃπως εἶπα καί προηγουμένως, νά δημιουργήσουν ἓνα παγκόσμιο κράτος, μίαν κυβέρνησιν, χωρίς μεσαίαν τάξιν. Ναί, στό ἀστυνομικό κράτος που ὀνειρεύονται θά ὑπάρχουν δύο τάξεις, ἡ ἀνωτέρα (καλουμένη ἀπό τούς ἲδιους ἐλίτ) που θά ἀποτελεῖται ἀπό αὐτούς καί τήν μάζαν, τόν λαόν που θά βρίσκεται παντελῶς περιορισμένος, καταπιεσμένος κι ὁλότελα ἐλεγχόμενος μέ ἠλεκτρονικόν τρόπον. Ὡς φύλακες δέ, θά ὑπάρξη (τό ἒχουν ἢδη ἐτοιμάσει) στρατός ὁλόκληρος ἀπό ἓνα εἶδος ἀστυνομικῶν, μέ ἀπόλυτο δικαίωμα νά πυροβολοῦν ὃποιον ἀντιστέκεται ἢ διαφωνεῖ.

Βεβαίως αὐτό θά εἶναι ἡ ἐπόμενη φάσις, διότι τώρα, ἒχουν στήσει τό παιχνίδι μέ τά τραπεζικά καθάρματα, που ἀποστολήν ἒχουν νά ὑποδουλώσουν τούς λαούς, δημιουργώντας σκλάβους που θά δουλεύοουν ἀποκλειστικά γι' αὐτούς, μέσω τῶν χρεῶν που ἐπιβάλλουν, τῶν ἐπανοτοκίων καί τῶν μαγειρεμένων λογιστικά ἰσολογισμῶν τῶν κρατῶν. Ἀκόμη ἓνα ἐργαλεῖο που χρησιμοποιοῦν εἶναι οἱ πόλεμοι τάχα μέσω ἐπαναστατικῶν κινημάτων, που καθοδηγοῦν αὐτοί στήν ἀρχήν καί τά ἐνδυναμώνουν μέχρις ὃτου ἀντιληφθοῦν πώς ἒχει χαθεῖ ὁ ἒλεγχος διακυβέρνησης. Τότε ἐπεμβαίνουν τάχα γιά ἐπαναφορά τῆς τάξης καί τῆς εἰρήνης, προσποιούμενοι τούς εἰρηνιστές, κι ἀρχίζουν τίς διαπραγματεύσεις τοποθετώντας δικούς τους ἀνθρώπους στά τοπικά καθεστώτα. Μόνον που εἶναι πολύ ἀργά ὃταν ὁ λαός ἀντιληφθεῖ πώς ἡ φάκα εἶχε στηθεῖ ἀπό πρίν κι ὃτι ἀφοροῦσεν οἱκονομική καθυπόταξη κι ἒλεγχον ὃλου τοῦ κράτους των μέσω αὐτοῦ. Αὐτό που συνέβη μέ τό Ἰράκ, ἀλλά καί τήν λεγόμενην ἀραβικήν ἂνοιξιν, σέ ὃλο τό βαρειοαφρικανικό τόξον.
Ἓνα ἀπό τά κλειδιά γιά νά κατανοήση κανείς ὃλον αὐτό τό συνονθύλευμα πραγμάτων που ἒχουν εἰσβάλλει στήν καθημερινήν μας ζωήν εἶναι, πώς οἱ ἲδιοι αὐτοί ἂνθρωποι που ἀποτελοῦν τό διεθνές τραπεζικό σύστημα, που δημιούργησαν πολέμους μέ ὃπλα, κανόνια, τάνκς καί βομβαρδισμούς, εἶναι οἱ ἲδιοι αὐτοί οἱ Ἱλλουμινάτι ἢ ὃπως ἀλλιῶς λέγονται, αὐτοί οἱ τραπεζίτες τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος που ἒκαναν τήν κατάρρευσιν τῶν τραπεζῶν καί δημιούργησαν τήν κρίσιν τοῦ 2008, διότι γνώριζαν πολύ καλά πώς θά "διασώζωνταν"ἀπό τίς κυβερήσεις τους τίς ὁποῖες ἢλεγχαν μέχρι τήν τελευταία στιγμήν. Ἀλλά εἰς βάρος τῶν φορολογουμένων. Εἰδικά στήν Εὐρώπην στήν ἀρχή τῆς κρίσης ὃλα τά μικρά κράτη δανείζονταν κατά κόρον ἀπό τήν ΕΚΤ προκειμένου νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τους (ὃπως ἒκαναν τά ἀφρικανικά κράτη χρόνια καί τούς ἐρούφηξε τό αἶμα ὁ οἰκονομικός ἐλεύθερος σκοπευτής). Τώρα καί τά μεγάλα εὐρωπαϊκά κράτη ἀκολουθοῦν τόν ἲδιον δρόμον.

Τό μεγάλο ζήτημα ὃμως εἶναι τώρα πώς ὃλοι αὐτοί οἱ "ἐξέχοντες" κύριοι λωποδύτες, χρεωστοῦν κάποιες ἑκατοντάδες τρίς δολλάρια καί μάλιστα χωρίς νά μποροῦν νά τά ξεπληρώσουν. Ἐνῶ γιά χρόνια κερδοσκοπούσαν στίς πλᾶτες τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων, διακινώντας ἀπλά "κοπανιστόν ἀέρα" εἲτε μέ τήν μορφήν πιστωτικῶν καρτῶν, ἂϋλους τίτλους κλπ. Δέν εἶναι ἀπλά χρεωκοπημένοι ἀλλά χρεωστοῦν πολύ περισσότερα ἀπό τό ΑΕΠ τῶν ΗΠΑ ἀπό τήν ἀρχήν καταστάσεώς τους ὡς κράτος, δέν ἒχουν δέ - κι ἐδῶ φρονῶ πώς ὁ Σώρρας κι οἱ συνεργάτες του ἒχουν δίκιο- οὒτε δεκάρα που λένε στό παντελόνι. Ἀλλά μέ τήν διαφοράν ὃτι κατάφεραν νά μεταθέσουν ὃλο αὐτό τό χρέος στίς κυβερνήσεις κι ἐν συνεχεία στίς πλᾶτες τοῦ ἀπλοῦ καθημερινοῦ κοσμάκη. Κι αὐτό συνέβη διότι ὁ μέν κόσμος εἶναι ἀπληροφόρητος, οἱ δέ  ὂργανά τους που ἐνεργοῦν σέ πλήρη σύμπνοια μαζί τους. Ὁ κόσμος δέ εἶναι τώρα ὑποχρεωμένος νά ἐργάζεται σέ πραγματικά συνθῆκες σκλαβιᾶς νά πληρώση τά τεράστια αὐτά ποσά, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἀπλῶς μέ τά χρήματα αὐτά που φυσικά ἒχουν καταλήξει στά χέρια τραπεζιτῶν, κι ἂν διερωτᾶσθαι ποῦ στά κομμάτια πηγαίνει ὃλο αὐτό τό χρῆμα, εἲτε τῆς Κύπρου, εἲτε τῆς Ἑλλάδος, μήν ἀνησυχεῖτε διότι αὐτοί οἱ δειλοί κλέφτες τό χρησιμοποιοῦν γιά νά κατασκευάσουν τά ἀγκαθωτά συρματοπλέγματα που θά σᾶς ἐμποδίζουν νά τούς φτάσετε στίς ὑπόγειες ἐγκαταστάσεις καί πόλεις που χτίζουν, διότι γνωρίζουν πώς οἱ ἂνθρωποι τούς πῆραν πιά χαμπάρι κι ἒχουν ἐξαγριωθεῖ.
Γιά νά ἒρθω λοιπόν πάλι στό βασικό ἐρώτημα που βασανίζει τόν κόσμο παντοῦ "θά συμβῆ καί στήν χώρα μου αὐτό ;;" θά πῶ πώς ἡ μυστική λέξις εἶναι λιτότης (διεθνής ὂρος austerity = αὐστηρότης) κι αὐτή ἒχει ἀρχίζει ἢδη κι ἐξαπλοῦται σάν ἐπιδημία, ξεκίνησε ἀπό ἐδῶ καί τήν Κύπρον ἐξαπλώθηκε στήν Ἰσλανδία καί προχωρεῖ σέ πραγματικόν χρόνον αὐτή τήν στιγμή σέ ὃλη τήν Εὐρώπην. Τί σημαίνει ὃμως λιτότης ; Σημαίνει τήν περικοπήν δαπανῶν γιά κοινωνικά προγράμματα γιά νά μιλᾶμε στά ἲσια κι αὐτό στήν σειρά σημαίνει πώς οἱ λαοί θά πρέπη νά δουλεύουν περισσότερο γιά νά ἀποπληρώνουν, μέ λιγώτερα χρήματα, ἀλλά καί πολύ λιγώτερες παροχές νοσοκομειακές, κοινωνικές κλπ. "Αὐτό (μᾶς λένε) σημαίνει πώς θά ἀνεβάσουμε τόσον τίς τιμές καί τούς φόρους που θά πληρώνετε, τά πρόστιμα που θά ἐπιβάλλουμε, ἂν κάποιος δέν πληρώνει τίς ὐποχρεώσεις του, που πρακτικά πάει νά πῆ πώς γιά νά ἐπιβιώσουμεν ἐμεῖς θά ξεφουσκώσουμεν ἐντελῶς τό εἰσόδημά σας τεχνητά".

Ἀπό τήν ἂλλην βλέπουμε πράγματα που μᾶς ξενίζουν ὃπως οἱ τοποθετούμενοι παγκοσμίως "ἒξυπνοι" μετρητές διοξειδίου τοῦ ἂνθρακος, που θά μετροῦν τήν κατανάλωσιν ἐνέργειας καί θά τήν ἐπιμερίζουν στά κράτη ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ του, ὡς μία ἒξτρα ὑποχρέωσιν ὃταν ξεπερναέι τά ὃρια, τῆς Ἀντζέντας 21, ὣστε ὁ καθένας μας νά χρεώνεται μέ ἐκεῖνο τό ἐπιπλέον γιά νά πληρώνουμε ἀκόμη ἓναν φόρον. Ὃλα αὐτά ταιριάζουν τέλεια σάν ἐξαρτήματα τοῦ ἰδίου μηχανισμοῦ κι ἐντάσσονται στήν βασικήν διαδικασία ὃπου μᾶς ὁδηγοῦν. Ἀλλά πρέπει νά πῶ πώς τώρα πλέον δύσκολα"πιάνει" τό κόλπο τους πάνω μας γιατί εἲμαστε πλέον ἀφυπνισμένοι κι ἒτοιμοι γιά νά ἀντισταθοῦμε σθεναρά ὣσπου νά πάψη πιά νά ὑφίσταται αὐτή ἡ βρωμιά κι ἡ δυσωδία αὐτῶν τῶν τάχα Ἀρίων δυναστῶν. Εὐτυχῶς κι αὐτό τό ξέρουν ἐκεῖνοι καλύτερα διότι παρακολουθοῦν ἂγρυπνοι κάθε μας κίνησιν, τό ἀπόστημα πρέπει νά σπάση καί θά σπάση ὁπωσδήποτε. Σηκώστε τά μανίκια κι ἐτοιμασθεῖτε, ἐνημερωθεῖτε κι ἐστέ ἒτοιμοι.
Στήν Ἀμερική τήν χώραν ὑποτίθεται τῆς δημικρατίας κι ἰσονομίας τό 28% τοῦ κόσμου τώρα δέν ἒχει οὒτε μία δεκάρα σάν ἀπόθεμα γιά μίαν ἀναποδιά, μιά κακή στιγμή. 42% ζεῖ περιμένοντας μισθόν μέ τόν μισθό νά ζήση, ἐνῶ 50 ἑκατ. κόσμος ἐπιβιώνει ἀπό αὐτοκόλλητα τροφῆς. Φαντασθεῖτε τί θά προκύψη ἂν ὑπάρξη μία παντελής οἰκονομική κατάρρευσις. Τόν τελευταῖον καιρό ἒχει κυκλοφορήσει μία φήμη (ὃπως συνήθως τά κρύβουν αὐτά) που λέει πώς "κάτι βρώμικο" γίνεται μέ τίς θυρίδες τῶν τραπεζῶν ἐκεῖ κι  ὃτι κάποιοι τραπεζίτες ἒχουν λάβει ἐντολή νά εἶναι προετοιμασμένοι νά βάλουν χέρι σέ ὃπλα φυλαγμένα, χρυσόν καί κοσμήματα ὃπως καί συμβόλαια καί μετρητά, μέ τό πρόσχημα τῆς ἐμπόδισης λαθρεμπορίου. Εἶναι ἒτοιμοι γιά ὃλα ἐνῶ συζητοῦν ἢδη γιά τό τί θά κάνουν ἂν ὑπάρξουν μαζικές διαμαρτυρίες καί γενικό ξεσήκωμα, τό ποῦ θά πᾶνε νά κρυφτοῦν (ἀφοῦ ἒχουν διαλύσει τό σύμπαν). Αὐτές οἱ πέντε μεγάλες τράπεζες τόν τελευταῖον καιρό ἐτοιμάζονται νά ἐγκαταλείψουν τά πάντα καί νά ἐξαφανισθοῦν, λέγεται σάν φήμη. Δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις γι' αὐτό παρά μόνον στοιχεῖα αὐξανόμενα γεωμετρικά. Μακάρι νά κάνω λάθος.

Ἂλλο ἓνα ἐρώτημα που προκύπτει γιά ἐμᾶς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, εἶναι τό γιατί ἡ κυβέρνησις παρά τήν φαινομενική (γιά τά μίντια) θέληση τοῦ Σαμαρᾶ νά ἐπιφέρη τελικά στόν τόπο τίς ἀπαιτούμενες ἀναδιαρθρωτικές ἀλλαγές, ἐπιμένει  νά προσπαθῆ, ἐνῶ εἶναι ὀφθαλμοφανές πώς ὃλα πᾶνε στραβά κι ὃτι τό ὃλο πρόγραμμα που ἐφαρμόστηκε ὑποτίθεται μέ τήν πίεσιν τῆς τρόϊκας ἒχει ἀποτύχει παταγωδῶς σέ σημεῖον πλέον ἂωτον ;; Ἐγώ θά ἒλεγα πώς ὃλα εἶναι στημένα ἐξ ἀρχῆς, τό παιχνίδι ἒχει καί πλάν Β καί πλάν C κλπ. Αὐτοί οἱ ἐντολοδόχοι τῶν τραπεζιτῶν ἀπολύτως κατευθυνόμενοι κι ἒχοντας γεμίσει τά θησαυροφυλάκιά τους (τῶν τραπεζῶν) μέ χρῆμα τοῦ λαοῦ, ἒχουν λάβει τίς ἐντολές τους σχετικῶς μέ ἐνδεχόμενη ἀναδιάταξη τῆς καταστάσεως καί φοβούμενοι μήπως μετατεθεῖ ἀπότομα ἡ ἐξουσία σέ χέρια μή ἐλέγξιμα, ἒχουν στρώσει καί προλειάνει τόν δρόμο πρός τήν βασική τους ἐπιδίωξη.
 Εἲδαμε πώς δέν ἒχουν κάνει τίποτε μέ τόν ἀλλοδαπόν πληθυσμόν, εἲδαμε πώς δέν πέτυχαν (δέν τό ἐπεδίωξαν ἂλλωστε) μέ τίς ἀποκρατικοποιήσεις, γιατί θέλουν τά περιουσιακά στοιχεῖα αὐτά νά πᾶνε ΜΟΝΟΝ στά χέρια ἐκείνων που πρέπει. Τί ἀπομένει λοιπόν ;; Ἀπλά νά ἀποτελειώσουν τό ἒργο που τούς ἒχει ἀνατεθεῖ, μέχρις τέλους. Ἀλλά ἐδῶ ἒρχεται καί ἡ δική μας σειρά, σέ ἐμᾶς τί ἀπομένει ;; Νά κάνουμε τήν ἀνάγκη φιλότιμο ν' ἀνασκουμπωθοῦμε καί νά τούς στείλουμε ἐκεῖ που εἶναι ὁ ἰδεωδέστερος τόπος γι' αὐτούς (τοὐλάχιστον τούς δικούς μας) κι ὃλοι γνωρίζουμε καλά τόν τόπον αὐτόν καί τό ἀφεντικό του. Βεβαίως καί ἀναφέρομαι στό ἀφεντικό τους τόν διάβολο τόν ὁποῖον ἐξ ἂλλου λατρεύουν ἀπό χρόνια στίς μυστικές τους συνελεύσεις..

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Σύνδεσμοι (ὑπάρχουν μηχ. μεταφράσεις σέ ὃλες τίς γλῶσσες) :
Πῶς ἡ Γκόλντμαν Σάκς "μαγείρεψε" τό ἑλλ. χρέος:
http://www.youtube.com/watch?v=07-hA9DW-Po

Πῶς ἡ Γκόλντμαν Σάκς τύλιξε τήν Ἑλλάδα :
http://www.realecontv.com/videos/europe/how-goldman-wired-greece-for-implosion.html

Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46

Πηγή πληροφοριῶν : www.thrivemovement.com
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;