ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΟΛΟΥ

Σάββατον 13/7/2013

Ἀλλάζει ἡ θέσις τοῦ Βορείου πόλου

Ἡ ἀπό μακροῦ ἀναμενόμενη

Οἱ ἐπιστήμονες ἐν ὂψει τῶν ἀπό μακροῦ προαναγγελθέντων ἀλλαγῶν στά ἀστρονομικά δεδομένα που ἀφοροῦν τήν θέσιν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος στόν γαλαξίαν μας, ἀνέμεναν νά παρακολουθήσουν πλέον ἐκ τοῦ σύνεγγυς γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά κάθε μερικές χιλιάδες χρόνια. Ἡ εὐθυγράμμισις τῶν πλανητῶν τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος γιά λίγο σέ σχέση μέ τήν Γῆν καί τόν Ἣλιον, ἡ ἀλλαγή στήν σύνθεση καί συμπεριφορά τοῦ πυρῆνος τοῦ πλανήτου μας, ὃπως καί ἡ διαστασιακή ἀναγωγή κάθε μορφῆς ζωῆς στήν γῆν, ἒχει ἀπό καιρό θέσει τήν ἐπιστημονικήν κοινότητα που ἀσχολεῖται μέ αὐτά τά θέματα σέ ἀφύπνισιν κι ἐγρήγορσιν, προκειμένου νά παρατηρήσουν καί τήν παραμικρήν λεπτομέρεια στήν συμπεριφορά τοῦ πλανήτου.
Ἡ αὒξησις τῶν ἡφαιστειακῶν καί σεισμικῶν φαινομένων, οἱ κλιματικές ἀλλαγές που αὐτή ὃλη ἡ μετάβασις θά συνεπιφέρη στήν γῆν, βρίσκονται στό ἐπίκεντρον τῶν παρατηρήσεων παγκοσμίως. Προσφάτως ἐμετρήθη καί διεπιστώθη πώς ἢδη ἀπό τόν Δεκέμβριον τοῦ 2012,
ἒτος που ἀπό θρύλους κι ἀνακαλυφθεῖσες ἐπιγραφές τῶν Ἲνκας, ἀνεμένετο τό τέλος τοῦ κόσμου (*), μέχρι σήμερα, ὁ πόλος μετατοπίσθηκε 621 χλμ. πρός τήν κατεύθυνσιν τῆς πάλαι ποτέ σοβιετικῆς ἐνώσεως. Στά βίντεο που ἀκολουθοῦν ἀτυχῶς σέ ἀγγλικήν γλῶσσαν, θά ἰδῆτε αὐτήν τήν μετατόπισιν πρός τό στενό τοῦ Vikitsky στήν Σιβηρίαν , καθώς καί τίς παρατηρήσεις τῶν ἐπιστημόνων περί σοβαρᾶς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, αὐξήσεως θερμοκρασίας κλπ στόν πλανήτην ὁλόκληρον.
Ἐν τούτοις παρά τήν ἀλλαγήν στήν συμπεριφοράν τῆς ροῆς τῶν ὑδάτων καί στούς ὠκεανούς καί στά δημιουργούμενα ρεύματα, ἡ χώρα μας εἶναι ἲσως ἀπό ἐκεῖνες που θά ὑποστοῦν τίς μικρότερες, ἒως ἐλαχιστότατες ἐπιπτώσεις. Ἒτσι καθώς συμπληρώνονται τά 36 χρόνια ἀπό τήν μετάβασιν ἐπιρροῆς στόν πλανήτην μας τοῦ ἀστερισμοῦ τῶν Ἰχθύων πρός τόν Ὑδροχόον, ἐπιτελεῖται καί θά συμπληρωθῆ ἒως τό τέλος αὐτοῦ τοῦ χρόνου καί ἀρχές τοῦ 2014, ἡ διαστασιακή μετάβασις τοῦ ἡλιακοῦ  μας συστήματος εἰς τήν νέαν του θέσιν/τροχιάν πλησιέστερα στό κέντρον τοῦ γαλαξία μας. Ἡ διαστασιακή ἀναγωγή εἶναι πλέον γεγονός ἀναμφισβήτητον, που ἀπό ὃ,τι ἐξηγήσεις ἐδόθησαν ἒως σήμερα ἀπό τούς ἐξωπλανητικούς παρατηρητές που ἒχουν συρρεύσει κατά μεγάλους ἀριθμούς, γύρω ἀπό τήν Γῆν σέ ἀποστάσεις μερικῶν χιλιάδων χλμ ἀπό τήν ἐπιφάνειαν, θά εἶναι μέν ἀξιόλογες, ὂχι ὃμως τόσον ἐμφανεῖς σέ ἐμᾶς τούς ἰδίους που λόγω τῆς χαμηλωτέρας συμπυκνώσεώς μας, δέν ἒχουμε τήν δυνατότητα νά τίς ἐντοπίσουμεν ἀμέσως. Τό φαινόμενον εἶναι ἂξιον παρατηρήσεως καί διά τοῦτον κι ἡ συρροή τῶν ξένων διαστημοπλοίων πέριξ τῆς Γἦς προκειμένου νά ἰδοῦν ἀστρονομικόν φαινόμενον σπανιώτατον στά ἀστρονομικά χρονικά.

Τά βίντεο πιθανόν ἒχουν ἀποσυρθεῖ. 'Εάν ὂντως συμβαίνει κάτι τέτοιο ζητοῦμεν συηνώμην ἀπό τόν ἀναγνώστην.

Αὐτά ὃλα μέ κάνουν νά σκέπτομαι τίς παρατηρήσεις τοῦ κ.Λαμπράκη προέδρου τῆς END που σέ κάποιο ἀπό τά τελευταῖα βίντεο συνεντεύξεώς του που παρηκολούθησα, ἒθεσε κι ἓναν ἀκόμη παράγοντα ἐπιβουλῆς ἐπί τῆς πατρίδος μας. Συγκεκριμένα ἀνέφερεν ὃτι ὃλοι αὐτοί οἱ βορειοδυτικοί οἰκονομικοί παράγοντες, φοβούμενοι τίς ἀρνητικές ἒως καταστροφικές ἐπιπτώσεις που δυνατόν νά ἐπέλθουν στίς χῶρες τους καί γνωρίζοντες πώς ἐδῶ ὁ χῶρος τῶν βαλκανίων δέν θά πληγῆ, ἐποφθαλμιοῦν τήν Ἑλλάδα ὡς μελλοντικόν τόπον ὃπου θά μπορέσουν νά ἀναπτύξουν ἐκ νέου τίς δραστηριότητές τους. Ἂ ρέ πολύπαθη Ἑλλαδίτσα..., κλωτσιές που ἒχεις νά ρίξης.. 

(*) Τελικῶς ἀπεδείχθη πώς ἐκεῖνο που ἐννοοῦσεν ἡ ἐπιγραφή ἦταν τό τέλος τοῦ χρόνου, ἢτοι, ἡ ἀρχή μέτρησις τοῦ χρόνου διαφορετικά.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog.46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;