Πολιτική τῆς ΝΑΣΑ

ΕΞΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ἡ ΝΑΣΑ καί ἡ συνεχής συγκάλυψις τῶν γεγονότων

Σέ ὃ,τι ἒχει νά κάνη μέ τόν πλανήτην Ἂρην τίς συνεχιζόμενες πανάκριβες ἀποστολές, οἱ ὁποῖες ἐνίοτε διαρκοῦν μέχρι καί δύο χρόνια λόγω τῶν τεραστίων ἀποστάσεων μέ τά δεδομένα τοῦ πλανήτου μας, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι ἡ ΝΑΣΑ φροντίζει ἐπιμελῶς νά ἐξαφανίζη τά ἲχνη ὁλοκλήρων πόλεων, ἀπό τίς ληφθεῖσες φωτογραφίες μέ ἐξελιγμένα φωτογραφικά μηχανήματα. Ἡ κίνησις καί ἡ πολιτική που ὑποκρύπτεται, εἶναι νά καθυστερήση ὃσο εἶναι δυνατόν τήν εὐρυτέραν πληροφόρησιν στό ἀμερικανόν ἀρχικά κι ἐν συνεχεία στό παγκόσμιο κοινόν.
"Ὑπάρχουν ἐργοστάσια που πιθανόν λειτουργοῦν ἀκόμη, πυραμίδες, κτιριακές ἐγκαταστάσεις χιλιομέτρων, πόλεις ὁλόκληρες"
Τά παραπάνω ἀναφέρει σέ μαρτυρία του (βλ. βίντεο) ὁ Τρέβορ Τζέϊμς Κόνσταμπλ, κρατικός ὑπάλληλος, ὁ ὁποῖος ἒχει δεῖ ἒγγραφα, τά ὁποῖα τό ἀποδεικνύουν :
"Νομίζω πώς βρῆκαν μία δικαιολογία γιά νά πράξουν ἐκεῖνο που εἶναι ὁ στόχος τους, νά κρύψουν ὃσα θέλουν καί τούς ἐνδιαφέρουν", 
"Ἒχω δεῖ ἒγγραφα που μιλοῦν γιά ζωήν στόν πλανήτην Ἂρη καί ὃτι ἂνθρωποι ζοῦν ἢδη ἐκεῖ ἐπάνω, πιστεύω πώς ἀφοῦ κάνουν αὐτό που σχεδίασαν, μετά θά ξαναγυρίσουν πάλι στήν Σελήνην", λέγει συγκεκριμένα.
Τό βίντεο δείχνει ἐρείπια στήν Γῆν, ὃπως φαίνονται ἀπό τό διάστημα  καί τά παραβάλλει μέ ἐκεῖνα ἀπό τόν Ἂρην καί τήν Σελήνην, ἐξηγεῖ δέ πώς οἱ ὀρθογώνιες κατασκευές δεικνύουν πολιτισμό στήν Γῆν. Λογικά δέν θά ἒπρεπε τό ἲδιο νά συμβαίνη καί μέ τούς ἂλλους πλανῆτες, ὃπως ὁ Ἂρης ;; Δέν πρέπει τά ὀρθογώνια κτίρια, σχήματα  καί κατασκευές ἢ ἐγκαταστάσεις νά ἐμφαίνουν κι ἐκεῖ πολιτισμόν..;;
Ἐν τούτοις πάμπολλες μαρτυρίες τεχνικῶν, ἀναφέρουν πολυόροφους πύργους, πολυόροφα κτίρια, βιομηχανικές ἐγκαταστάσεις, ἐργοστάσια μέ τσιμινιέρες που μοιάζουν νά καπνίζουν καί φαίνονται καθαρά στίς φωτογραφίες τῆς ἐπιφανείας τοῦ Ἂρεως. Ταυτοχρόνως ὃσον ἀφορᾶ στό φυσικό περιβάλλον ἒχουν ἀνακαλυφθεῖ μικρές λίμνες γεμάτες μέ πάγον, πιθανά ἲχνη δένδρων καί δασῶν. Ἀλλά ὃλα τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἒχουν ἀλλοιωθεῖ ἀπό τούς εἰδικούς τῆς ΝΑΣΑ, ἒχουν μουτζουρωθεῖ ἐπάνω στίς φωτογραφίες, που δέν δικαιολογοῦν τά ἂκρως ἐξελιγμένα συστήματα φωτογράφισης που χρησιμοποιεῖ ἡ ΝΑΣΑ. Θεωροῦνται ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος καί σημασίας στοιχεῖα ὃπως κάποιοι πολύ ὑψηλοί πύργοι (ὑψηλώτεροι ἀπό τά γήϊνα δεδομένα), "πιάτα" τεραστίων ραντάρ, συμπλέγματα οὐρανοξυστῶν μέ ὓψος μισοῦ μιλίου, κλπ τά ὁποῖα προδίδουν πολύ ἐξελιγμένην τεχνολογίαν καί αὐτά ὃλα ἀλλοιώνονται.

Σχολιαστής που φαίνεται πώς γνωρίζει τά πράγματα ἐκ τῶν ἒσω ἀναφέρει :
"Ἡ ΝΑΣΑ στό παρελθόν εἶχε ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἒρευναν στά προγράμματά της. Τώρα εἶναι ἓνα κλάμπ δισεκατομμυριούχων που τήν ἐκμεταλλεύονται. Ἒχει καλύψει γιά χρόνια τίς ἀνακαλύψεις της ἀποτελεσματικά, καθ' ὃν χρόνον ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ συνεργάζεται ἀγαστά μέ ἐξωγήϊνους γιά τοὐλάχιστον τά 50 τελευταῖα χρόνια. ἂνευ τῆς βοηθείας ἐκείνων δέν θά εἶχε τήν ἁλματώδη τεχνολογικήν ἐξέλιξιν καί πρόοδον που ἒχει καί κατέχει σήμερα. Ναί, ὑπάρχει μεγάλη συγκάλυψις τῆς ἀλήθειας, ἀπό τίς ΗΠΑ καί τήν ΝΑΣΑ. Οἱ Ἀμερικανοί εἶναι τόσον εὒπιστοι που χάβουν ὃ,τι τούς ξεφουρνίζει ἡ κυβέρνησις ἢ τά μίντια. Τά ΜΜΕ που ἐλέγχει ἡ κυβέρνησις δέν ἀφήνουν τόν κόσμον νά ἐκφράση τίς σκέψεις, τήν γνώμην ἢ τίς ἰδέες τους πάνω στό θέμα".


Μετάφρασις        : Α.Μπαξεβανίδης
Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;