Τά κρυφά σχέδια τῶν κυρίαρχων τοῦ κόσμου

Ψεύδονται ἂραγε..;;

(προειδοποιοῦμεν τούς ἀναγνώστες, πώς ἐπειδή ἡ πηγή τοῦ κατωτέρω βίντεο καί πληροφοριῶν δέν εἶναι ἀπόλυτα ἐλέγξιμη, ὡς πρός τήν ἐγκυρότητα ἢ ὂχι τῶν πληροφοριῶν που δίδονται νά εἶναι ἐπιφυλακτικοί, ὡς πρός τό ἐάν καί κατά πόσον αὐτά που θά διαβάσουν ἀποτελοῦν ὂντως πλροφορίες ἢ διασπορά καί διαρροή καταλλήλως διοχετευομένων κινδυνολογιῶν που κατά τόν α ἢ β τρόπον ἐξυπηρετοῦν ἀλλοτρίους στόχους. Ἐν πάσει περιπτώσει ὁ Ντ. Ἂϊκε εἶναι ἐγνωσμένων θέσεων ἒναντι τοῦ συστήματος, ἀλλά μήν ξεχνᾶμε πώς φέρει ἀκόμη ἓνα ἐβραίϊκο ὂνομα. Καιροφυλακτεῖτε Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ καί οἱ Σιωνιστές κατά τή προσφιλῆ των μέθοδον ἀφήνουν πάντα μέρος τῆς ἀλήθειας νά διαρρέη).

Πολλές φορές διερωτᾶται κανείς.., πόσες πιθανότητες ἒχουν νά ψεύδονται στίς διαρροές που κατά τήν προσφιλήν τους μέθοδον κάνουν, σχετικά μέ τίς ἐπόμενες κινήσεις τους, οἱ Ἰλλουμινάτι, που κατά τά τελευταῖα χρόνια ἀπεκαλύφθησαν ἓνιοι ἐξ αὐτῶν καί ὡς ὑβρίδια διασταυρώσεως μεταξύ ἀνθρώπων καί τῶν ἐρπετοειδῶν εἰσβολέων (ἐδῶ καί κάπου 2-3000 χρόνια) στόν πλανήτην μας, ἀρχικά γιά νά ἐπιβιώσουν, ὃπως δήλωσαν κατά τήν συμφωνία τους μέ τόν πρόεδρον τῆς Ἀμερικῆς Ἀϊζενχάουερ. Τήν συμφωνίαν δέν τήν ἐτήρησαν βεβαίως ὃπως ἒχουμε ξαναγράψει, ἀλλά ἐπιπροσθέτως ἐρχόμενοι εἰς μυστικάς συνεννοήσεις μετά τῶν γηΐνων τότε Ἰλλουμινάτι, διεμόρφωσαν μίαν ἀντζένταν ἀποφασισμένοι νά καθυποτάξουν ὁλόκληρον τό ἀνθρώπινον γένος, ἀλλάζοντας τίς συνθῆκες κατά τό δοκοῦν καί πάντοτε πρός ὢφελός τους. 
Μέ αὐτήν τήν προοπτικήν ἐπροχώρησαν ἀλλάζοντας συθέμελα βαθμηδόν κάθε προηγουμένην καλῶς ἢ κακῶς ἒχουσαν δομήν, στό ὑπάρχον σύστημα, μέ τά γνωστά πλέον σήμερον ἀποτελέσματα. Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων (NWO) εἶναι ἐφεύρεσις δική τους, ἀναγκαία γιά τήν ἐπίτευξιν τῶν κρυφῶν τους
σχεδίων, τήν ὁποίαν ἰδέαν παρεισέφρυσαν μέ ἒμμεσον τρόπον στούς Ἰλλουμινάτι, τούς ὁποίους ἒκτοτε χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖον καί προκάλυμμα, προκειμένου νά ἐπιτύχουν τούς στόχους των. Τό ζήτημα που τίθεται εἶναι ποιές πιθανότητες ὑπάρχουν στό νά ψεύδονται ἢ ὂχι ; Μία στό ἓνα δισεκατομμύριον, ἐπιμένουν ἐρευνηταί, τελεία. Μέ ἂλλα λόγια σχεδόν μηδενική ἢ ἀλλέως πως εἶναι ἀδύνατον. Κάτι γιά τό ὁποῖον δέν θά ἐδίσταζαν νά σκοτώσουν ὁλόκληρους πολιτισμούς, δέν εἶναι κάτι που θά ἐψεύδονταν ἢ θά διέρρεαν ἒτσι ἀπλά γιά τό θεαθῆναι.

Ἡ ἐμφάνισις τῆς ἀληθείας αὐτῆς τήν ὁποίαν πρόκειται νά ἰδῆτε ἐξελισσόμενη μπροστά σας, δέν θά μποροῦσε (κατ' αὐτούς), νά τούς κάνη νά φεισθοῦν τῆς ζωῆς τοῦ ὁποιουδήποτε, ἀνδρός ἢ γυναικός. Κανείς δέν θά  ἦταν ἀσφαλής, οὒτε παιδιά, οὒτε ἀρχηγοί κρατῶν,  ἣρωες, ἠθοποιοί, γκουρού ἢ θρησκευτικοί ἀγοί, κανείς, R.I.P., William Cooper, James Forrestal, Phillip Schneider, Marilyn Monroe, JFK, RFK, καί  Dorothy Kilgallen, Martin Luther King, γιά νά ὀνομάσουμε μερικούς ἀπό αὐτούς....Ρίξτε  μιά ματιά σ' αὐτό πχ. τό ἀναγνωρίζετε νομίζω αὐτό τό ἀσσυριακό γλυπτό, σᾶς λέει τίποτε ;; Προσπαθεῖστε νά τό ἐξηγήσετε. Εἶμαι σίγουρος πώς τό ἀναγνωρίζετε, πιθανόν καί νά τό φανταζόσασταν, ἢ νά τό ἒχετε δεῖ στά ὂνειρά σας..., γνωρίζετε τήν ἀπάντησιν.., ἒ λοιπόν ξυπνῆστε...!!

Κάπως ἒτσι ξεκινάει τό βίντεο που θά παρακολουθήσετε, ἲσως καί νά τό ἒχετε ἰδεῖ ἀρκετοί ἀπό ἐσᾶς, ἀλλά κατόπιν θά ἐπικεντρωθοῦμε στίς ἐπιδιώξεις αὐτῶν τῶν ἐρπετοειδῶν που κατά τά φαινόμενα, ἒχουν ἀποτύχει τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τό πρῶτον (ἲσως καί σπουδαιότερον) σκέλος τῆς Ἀντζέντας που εἶχαν καταρτίσει ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια διότι, ἀπό ὃ,τι ἒδειξαν τά πράγματα, δέν ὐπολόγισαν τήν διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων, που οἱ ἲδιοι διέπλασαν κι ἐμορφοποίησαν ἀρχικά στόν πλανήτην μας, ὡς ἂριστοι γενετισταί, δίδοντας μόνον ἓνα 4% δυνατότηταν ἀνάπτυξης στόν ἐγκέφαλον τῶν ἀνθρώπων, ἀκριβῶς διότι ἐγνώριζαν πολύ καλά πώς ὁ ἂνθρωπος ὡς θεῖον τεύχνημα, εἶχε τεράστιες δυνατότητες διανοητικῆς ἀνάπτυξης, τήν ὁποίαν ἐκεῖνοι ἐκολώβοσαν.


(Σημ. μεταφρ. Τό δεύτερον ἣμισυ που δέν κατέστη δυνατόν νά μεταφερθῆ ἐδῶ θά σᾶς τό παράσχουμε ὡς σύνδεσμον καί περιφραστικῶς θά σᾶς μεταφέρουμε τοὐλάχιστον τό κεντρικόν νόημα. Σᾶς παραθέτουμε αὐτό τό ὁποῖον κανονικά ἒπεται ἐκείνου που ἐτέθη στό τέλος, γιά λογικώτερην σειρά καί καλυτέραν κατανόησιν).

Προερχόμενοι ἀπό σχετικά κοντινά μας ἀστρικά συστήματα, τοῦ ἀστερισμοῦ τῆς μικρᾶς Ἂρκτου, τοῦ Σείριου καί τοῦ Ὠρίωνος, τά πλάσματα αὐτά ἒβαλαν σάν στόχον τήν καθυπόταξιν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, στόν πλανήτην μας ὃπως ἂλλωστε ἒκαναν καί γιά χιλιάδες χρόνια πρίν ἒλθουν ἐδῶ, ἒχοντας δημιουργήσει σέ μικρούς πλανῆτες ὃπως ὁ δικός μας σειρά σκλαβωμένων ἀνθρωπίνων ὐπάρξεων, οἱ ὁποῖες στέναζαν γιά αἰῶνες, ὐπό τήν κυριαρχίαν αὐτῶν τῶν κακόβουλων ὂντων. Κύρια ἐπιδίωξή τους στό πρακτικό πεδίον εἶναι ἡ χρησιμοποίησις ἀνθρώπων γιά τήν ἀνακάλυψιν καί ἐξόρυξιν χρυσοῦ τόν ὁποῖον συγκεντρώνουν καί μέ φορτηγά διαστημόπλοια μεταφέρουν στόν πλανήτην τους, που πνέει τά λοίσθια, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐλλείψεως που ὡς φαίνεται τούς εἶναι ἀπαραίτητο ὡς μέταλλον, γιά τήν περιβαλλοντική του ἐπιβίωσιν.
Ἒχουν παραμείνει πολλοί θρῦλοι  καί παραδόσεις σέ διάφορους πολιτισμούς περί δράκων που ἐφύλασσαν θησαυρούς σέ χρυσόν καί κοσμήματα στόν πλανήτην μας κι ἀναμφίβολα κάπου ἒχουν τίς ρίζες τους. Οἱ Ἲνκας,  Μάγιας, οἱ Ἀζτέκοι, οἱ Ἰνδοί κι οἱ βόρειοι λαοί διατηροῦν διάφορες ἱστορίες γιά δρόκοντες κλπ. Εἶναι ἐπίσης γνωστόν ὃτι οἱ Ντόγκονς, μία φυλή νέγρων τῆς Ἀφρικῆς, ἒχουν στίς παραδόσεις των ἀπομεινάρια ἀπό τήν πρώτην ἐπαφήν αὐτῶν τῶν ὂντων κατά τόν πρῶτον ἐρχομόν τους στήν Γῆν πρό χιλιάδων ἐτῶν. Ὃπως ἐπίσης εἶναι εὐρέως γνωστόν πώς ὑπάρχουν διάφορες φυλές ἀπό αὐτούς, ἀλλά καί ὑβρίδια τά ὁποῖα οἱ ἲδιοι ἐδημιούργησαν, μέ σκοπόν νά τούς χρησιμοποιοῦν γιά νά φέρουν σέ πέρας τούς στόχους τους. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι οἱ γνωστοί πλέον Γκρίζοι, πιθανώτατα Πλειάδιοι οἱ ὁποῖοι συνεμμάχησαν μαζί τους, μέ σκοπό τήν ἐπιβίωσίν τους.

Μἰα φυλή ἐξ αὐτῶν οἱ Δράκοι, ἀποτελοῦν τό κακό που κυβερνᾶ αὐτόν ἐδῶ τόν πλανήτην. Οἱ πρόγονοί μας ἦσαν γενναῖοι μαχητές καί τούς ἐπολέμησαν. Δυστυχῶς ἡ ἐποχή τῶν ἡρώων τέλειωσε κι οἱ ἐναπομείναντες ἢ εἶναι δειλοί, ἢ διστάζουν νά πιστέψουν. Στό ἐπόμενον βίντεο που θά παρακολουθήσετε, θά ἰδῆτε, τούς σφαγεῖς τῶν δράκων, που πολέμησαν κάτι που ἐμεῖς σήμερα ἀρνούμεθα νά πιστέψουμε. ὑπάρχουν πολλοί πίνακες ἐμφανισθέντες κυρίως τόν μεσαίωνα,τοῦ Ἁγ. Γεωργίου που γεννήθηκε τό 275 μχ καί πέθανε τό 303 μχ,  που δείχνουν νά σκοτώνη ἓναν δράκοντα. Τό ἲδιο καί μέ τόν Ἁγ. Δημήτριον ἀλλά καί ἂλλους, πιθανόν δέ ὃλοι αὐτοί νά ἦσαν ὑπαρκτά πρόσωπα που σέ διαφορετικές περιόδους ἀντέστησαν στήν προσπάθειαν ἐπιβολῆς τῆς κυριαρχίας τῶν ἐρπετοειδῶν. Ὃλοι ἐκεῖνοι που πολέμησαν τόν ἐξωγήϊνον ἐχθρόν, ὠνομάσθησαν τότε σφαγεῖς δράκων.
"'Ἐάν εἶστε ἒξυπνοι, τότε γιατί ἀρνεῖσθαι νά δεχθῆτε μέ τήν λογικήν τήν πραγματικότητα, αὐτό που οἱ πρόγονοί μας, μέ πολύ μικρότερες γνώσεις, ἐγνώριζαν...;;" Ἐρωτᾶ χαρακτηριστικά ὁ δημιουργός τοῦ βίντεο Ντέϊβιντ Ἂϊκε. Σέ πολλούς πίνακες τῆς Ἀναγεννήσεως, βλέπουμε καθαρά (κι αὐτό δέν ἒγινε τώρα γνωστόν), πώς καλλιτέχνες τῆς ἐποχῆς παρουσίαζαν τό φαινόμενον που σήμερα σέ πολλές γωνιές τοῦ πλανήτη μας ἀναβιώνει καί πάλι. Τήν εμφάνισιν δηλ. ἰπταμένων δίσκων που τελευταῖα πλέον βγῆκεν ἐντελῶς στήν ἐπιοφάνειαν. Σέ ἐτοῦτο τό βίντεο ὁ Ἂϊκε μᾶς ἀποκαλύπτει αὐτό που ἢδη ἐγνωρίσαμε ὡς παγκόσμιον δίχτυ ἐλέγχου συνειδήσεων, καί τά σημεῖα ὃπου αὐτό εἶναι τοποθετημένον στόν παγκόσμιον χάρτη. Ἒχουν φέρει μαζί τους, τούς τέσσερις καβαλλάρηδες τῆς Ἀποκαλύψεως, προσδιορίζοντες τό τέλος τοῦ χρόνου, σύμφωνα μέ τούς δικούς τους ὑπολογισμούς.

Ὁ πρῶτος εἶναι μέ τό λευκόν ἂλογον, ὁ κατακτητής μέσω λοιμοῦ. Κατακτᾶ τήν Γῆν μέ πολέμους καί λοιμόν, καρκίνον, AIDS, δηλητηριασμένα ἐμβόλια, Φθόριον στό πόσιμον νερό, MSG, ζιζανιοκτόνα, γεννετικά τροποποιημένα τρόφιμα καί λαχανικά, ἀεροψεκασμούς μέ ἀλουμίνιον καί βαρέα μέταλλα, τήν Ἀσπαρτάμη (γλυκαντικήν οὐσία σέ ὃλα τά διαιτητικά προϊόντα), ὁ Παγκόσμιος  Ὀργανισμός Ὑγείας ἀδρανεῖ καί τό ἀποδέχεται.ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΣΑΣ. Ὁ δεύτερος καβαλλάρης μέ τό κόκκινον ἂλογον, φέρνει τόν πόλεμον καί σπέρνει τόν ὂλεθρον καί τήν καταστροφήν (βλ.  Βιετνάμ, Σερβίαν, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, κλπ κλπ). Ὁ τρίτος καβαλλάρης μέ τό μαῦρον ἂλογον εἶναι που φέρνει τήν πεῖναν. Ξυπνῆστε πρίν εἶναι ἀργά. Ἒρχεται ὁ τέταρτος καβαλλάρης..., ὁ Θάνατος, ἐπάνω σέ ὠχρόν ἂλογον. Ξυπνῆστε καί βοηθεῖστε στό νά σταματήση ὃλον αὐτό, εἶναι στό χέρι μας. (Στό δεύτερον βίντεο ὑπάρχει σύνδεσμος καί διεύθυνσις γιά ἐπαφήν).


Στό ἐπόμενον βίντεο βρίσκεται ὁ κατάλογος τῶν ἐπιδιώξεων καί τῶν στόχων τῶν ἐρπετοειδῶν καί Ἰλλουμινάτι (ὃσοι ἐξ αὐτῶν δέν ἒχουν ἐξουδετερωθεῖ). Πολλά ντοκυμαντέρ ἒξω στό διαδίκτυον ἒχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῆς διεθνοῦς (πλανητικῆς) συνομωσίας. Πολλά ἒχουν ἀποκαλύψει  διάφορα που ἀφοροῦν τούς Ἰλλουμινάτι καί τίς κρυφές κοινωνίες καί λέσχες τους στόν κόσμον μας. Ἐκεῖνες που εἶναι βαθειά ἀναμεμειγμένες στό ἀντικείμενον καί ξεσκέπασαν τόν σατανικόν κοινόν τόπον, συνδέοντας ὃλες τίς ὀργανώσεις τους στόν κόσμον καί τόν κοινόν τους στόχον. Ἀλλά πόσα ἀπό αὐτά σᾶς ἐξήγησαν τό γιατί αὐτή ἡ Ἐλίτ ἐπέλεξεν νά ἀκολουθήση αὐτό τό σκοτεινό μονοπάτι ;; Ἢ τό γιατί αὐτόνομοι καί αὐτοδίκαιοι ἂνθρωποι μέ τόσες δυνατότητες διάλεξαν νά λατρεύουν τόν Σατανᾶν ;; Αὐτό εἶναι ἀκόμη ἓνα στοιχεῖο τό ὁποῖον θά σᾶς ἀποκαλύψουμεν. Ἐπιβεβαιώνοντας πώς "οἱ Ἀφίξεις" εἶναι μία μοναδική ἐμπειρία. Τά ἐπόμενα ἐπεισόδια δέν εἶναι γιά νά φοβίσουν ἢ νά σκορπίσουν τήν παράνοιαν, ἀλλά ἀντιθέτως στοχεύουν στό νά σᾶς κάνουν νά καταλάβετε τόν ἐχθρόν σας. 
Διότι κανείς δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθῆ τό ἀπόκρυφον ἐκτός καί ἂν καταλάβει τήν δύναμιν που τό προστατεύει, τά σημάδια ὑπάρχουν παντοῦ γύρω σας. (Ἐν συνεχεία ὁ Ἂϊκε ἀποτείνεται στούς Ἀμερικανούς), "ἒχετε προσέξει τό σχέδιον τοῦ δαπέδου στήν Οὐάσινγκτον DC ;; (Ἐξηγεῖ τήν σχέσιν μεταξύ τοῦ σχεδιασμοῦ ἐκεῖ μέ τόν σχεδιασμό τοῦ Καπιτωλίου στήν Ρώμην καί τό Βατικανό, ὃπως ἐπίσης τήν ὑπάρχουσαν σχέσιν μεταξύ τῆς παραγγελίας τοῦ ἀγάλματος τοῦ Λίνκολν στήν Ἰταλίαν, καί τήν θέσιν τῶν χεριῶν τοῦ γυμνοῦ ἀπό τήν μέσην κι ἐπάνω σώματός του, τήν θέσιν τῶν χεριῶν του, τό δεξί ὑψωμένο ψηλά, ἐνῶ τό ἀριστερό κάτω, δείχνοντας χαμηλώτερα, που εἶναι ἲδιον μέ τήν ἀναπαράστασιν τοῦ Σατανᾶ, τοῦ συμβόλου τῶν ἀρνητικῶν δυνάμεων που λατρεύεται σέ αὐτές τίς ἀποκρυφιστικές αἰρέσεις καί τίς λέσχες των παγκοσμίως). Αὐτοί λοιπόν που κυριαρχοῦν καί κυβερνοῦν τόν κόσμον μας εἶναι σατανιστές.

Γιατί ὃμως ἡ θρησκεία αὐτή βασίζεται στόν ἀποκρυφισμόν καί στίς μυστικιστικές πρακτικές καί συναντήσεις σέ ὃλον τόν κόσμον ;; Διότι ἐάν ὁ κόσμος ἀντιληφθεῖ πώς ὁ Σατανᾶς ὑπάρχει, τότε μέ συνειρμικόν τρόπον θά σκεφθῆ πώς ὑπάρχουν καί δαίμονες, ἂγγελοι, προφῆτες καί θρησκεία. Γιατί οἱ μυστικές αὐτές κοινωνίες ἐπιλέγουν νά λατρεύουν τόν Σατανᾶν ἀντί γιά τόν θεόν ;; Ἀλλά τί εἶναι ὁ Σατανᾶς, τί εἶναι οἱ πεπτωκότες ἂγγελοι;; Ἰδού λοιπόν τό κρυμμένον συμβόλαιον τῶν Ἰλλουμινάτι-ἐρπετοειδῶν καί οἱ τέσσαρες καβαλλάρηδες : (Σημ. μεταφρ : αὐτό θυμίζει τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών).

"Μία αὐταπάτη θά εἶναι τόσον μεγάλη, τόσον εὐρεία, που θά ξεφεύγη ἐντελῶς τῶν ὁρίων τῆς συλλήψεώς (ἀντιλήψεώς) των. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά τό δοῦν θά νομίσουν πώς εἶναι κάτι τρελλόν. Θά δημιουργήσουμε ξεχωριστά μέτωπα ὣστε νά προλάβουμε τήν σύνδεση μέ ἐμᾶς, θά συμπεριφερθοῦμε ἒτσι που νά μήν βλέπουν τήν σχέση μέ ἐμᾶς καί νά πιστέψουν πώς πρόκειται γι' ἀληθινή αὐταπάτη. Ὁ στόχος μας θά ἐπιτευχθῆ μία σταγόνα κάθε φορά, ἒτσι ὣστε νά μήν ἐπισύρη ὑποψίες ἐπάνω μας. Αὐτό ἐπίσης θά τούς ἐμποδίση ἀπό τοῦ βλέπουν τίς γενόμενες ἀλλαγές κάθε φορά, πάντοτε θά στεκόμαστε ἓνα βῆμα πάνω ἀπό τό ἐπίπεδον ἐμπειριῶν των, διότι γνωρίζουμε τά μυστικά τοῦ ἀπολύτου. Θά ἐργαστοῦμε πάντοτε ἐνωμένοι μαζί καί θά παραμείνουμε δεμένοι μέ αἶμα καί μυστικότητα. 
Θάνατος θά ἐπέρχεται σ' ἐκεῖνον που θά μιλήση. Θά κρατήσουμε τήν διάρκειαν ζωῆς τους κοντή καί τό μυαλό τους ἀδύναμον ἐνῶ θά προσποιούμεθα πώς κάνουμε τό ἀντίθετον. Θά χρησιμοποιήσουμε τήν γνώση μας σέ ἐπιστήμη καί τεχνολογία μέ λεπτόν τρόπον ἒτσι που νά μήν δοῦν ποτέ τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Θά χρησιμοποιήσουμε μαλακά μέταλλα, γηραντικούς ἐπιταχυντές καί ἠρεμιστικά στίς τροφές, στό νερό καί τόν ἀέρα, θά σκεπασθοῦν μέ δηλητήρια ἀπό παντοῦ, ὃπου κι ἂν στραφοῦν.
Τά μαλακά μέταλλα θά τούς κάνουν νά χάνουν τόν νοῦν τους. Θά ὑποσχεθοῦμε πώς θά βροῦμε κάποια θεραπείαν γιά κάποιο ἀπό τά πολλά μέτωπά μας, ἐνῶ θά τούς δίνουμε περισσότερον δηλητήριον.Τό δηλητήριο θά ἀπορροφᾶται ἀπό τό δέρμα καί τά στόματά τους, θά τούς καταστρέφη τό μυαλό καί τά ἀναπαραγωγικά τους ὂργανα. Ἀπό ὁλα αὐτά, τά παιδιά τους θά γεννῶνται νεκρά κι ἒτσι θά σφραγίσουμεν αὐτήν τήν πληροφόρησιν. Τά δηλητήρια θά εἶναι κρυμμένα παντοῦ σέ ὃ,τι τούς περιτριγυρίζει. Σέ ὃ,τι πίνουν, τρῶνε, ἀναπνέουν καί φοροῦν.
Πρέπει νά εἲμαστε εὐρηματικοί στήν διασποράν τῶν δηλητηρίων διότι μποροῦν νά δοῦν μακρυά. Θά τούς διδάξουμε πώς τά δηλητήρια εἶναι καλά, μέ ὂμορφες διαφημιστικές εἰκόνες καί μουσικούς τόνους. Ἐκεῖνοι που θά βλέπουν μακρύτερα θά τούς βοηθήσουμε, θά τούς βάλλουμε σέ λίστες νά προωθοῦν τά δηλητήριά μας. Θά ἰδοῦν τά προϊόντα μας νά χρησιμοποιοῦνται σέ φίλμ, θά τούς συνηθίσουμε σέ αὐτά καί ποτέ δέν θά γνωρίζουν τό πραγματικό τους ἀποτέλεσμα. Ὃταν γεννοῦν θά ἐγχύουμε δηλητήρια μέσα στό αἶμα τῶν παιδιῶν τους καί θά τούς πείσουμε πώς εἶναι γιά καλό τους.
Θά ξεκινήσουμε νωρίς, ὃταν τό μυαλό τους εἶναι ἀκόμη νέο, θά στοχεύσουμε τά παιδιά τους μέ ὃ,τι ἀγαποῦν τά παιδιά περισσότερον, γλυκά, ὃταν τά δόντια τους φθαροῦν καί σαπίσουν, θά τά γεμίζουμε μέ μέταλλα που θά σκοτώνουν τό μυαλό καί θά κλέβουν τό μέλλον τους κι ὃταν ἡ ἱκανότητά τους νά μαθαίνουν θά ἒχει ἐπηρεαστεῖ, θά τούς δίνουμε φάρμακα που θά τούς κάνουν πιό ἂρρωστους, που θά προκαλοῦν περισσότερες ἀρρώστειες, γιά τίς ὁποῖες θά παράγουμε περισσότερα φάρμακα. Θά τούς κάνουμε ὑπάκουους καί ἀδύναμους μποστά μας μέ τήν δύναμίν μας.
Θά μεγαλώνουν καταθλιπτικοί, ἀργοί καί παχύσαρκοι κι ὃταν ἒρχονται κοντά μας γιά βοήθεια, θά τούς δίνουμε περισσότερο δηλητήριον. Θά στρέψουμε κι ἐπικεντρώσουμε τήν προσοχήν τους στό χρῆμα καί τά ὑλικά ἀγαθά, ἒτσι ὣστε ποτέ νά μήν δυνηθοῦν νά συνδεθοῦν μέ τόν ἐσώτερον ἑαυτόν τους. Θά τούς ἀποπροσανατολίσουμε μέ τήν πορνείαν, μέ ἐξωτερικές ἡδονές καί παιχνίδια, ὣστε νά μήν μπορέσουν ποτέ νά γίνουν ἓνα μέ τήν ὁλότητα τοῦ Εἶναι.
Τά μυαλά τους θά μᾶς ἀνήκουν καί θά πράττουν ὃ,τι τούς λέμε, ἐάν ἀρνηθοῦν καί πάλι θά υἱοθετήσουμε μεθόδους που θά βάλουμε ξεμυαλιστικές τεχνολογίες στήν ζωήν τους. Θά χρησιμοποιοῦμεν τόν φόβο σάν ἐργαλεῖον μας. Θά ἐγκαθιδρύσουμε τίς κυβερνήσεις των καί θά ὁρίσουμε τίς ἀντιπολιτεύσεις τους, θά κατέχουμε καί τίς δύο πλευρές. Πάντα θά κρύβουμε τόν ἀντικειμενικό μας στόχον, ἀλλά θά συνεχίζουμε πάνω στό ἀρχκό μας σχέδιον. Ἐκεῖνοι θά ἐπιτελοῦν τήν ἐργασίαν κι ἐμεῖς θά κερδίζουμε ἀπό τόν μόχθον τους.
Οἱ οἰκογένειές μας ποτέ δέν θά ἀναμιχθοῦν μέ τίς δικές τους, τό αἶμα μας θά διατηρηθῆ καθαρόν διότι αὐτός εἶναι ὁ τρόπος (νά ἐπικρατήσουμε). Θά τούς κάνουμε νά σκοτώνη ὁ ἓνας τόν ἂλλον ἐφ' ὃσον καί ὃταν αὐτό μᾶς βολεύει. Θά τούς κρατήσουμε χωριστά ἀπό τήν ὁλότητα μέ τό δόγμα καί τήν θρησκείαν.Θά ἐλέγχουμε κάθε παράμετρον τῆς ζωῆς των καί θά τούς λέμε πῶς, τί  καί πότε νά σκέπτονται. Θά τούς καθοδηγοῦμε μέ καλωσύνη κι εὐγένεια ἀφήνοντάς τους νά πιστεύουν πώς καθοδηγοῦνται ἀπό τόν ἑαυτόν τους.
Θά ὑποθάλπτουμε τήν ἐχθρότηταν μεταξύ των, μέσω τῶν φατριῶν μας, ὃταν μία διάνοια θά λάμπη ἀνάμεσά τους σάν φάρος, θά τόν σβήνουμε μέσω γελοιοποιήσεως ἢ θανάτου, ὁτιδήποτε μᾶς βολεύει καλύτερα. Θά τούς κάνουμε νά σκίζη ὁ ἓνας τῆν καρδιά τοῦ ἂλλου καί νά σκοτώνουν τά ἲδια τους τά παιδιά. Θά τό ἐπιτύχουμε ἒχοντας τό μῖσος γιά σύμμαχόν μας καί τόν θυμό σάν φίλον μας. Τό μῖσος θά τούς τυφλώση ὁλοκληρωτικά καί δέν θά βλέπουν πώς μέσα ἀπό τίς ἒριδές τους θά προελαύνουμε σάν νομοθέτες τους. Θά εἶναι ἀπησχολημένοι νά σκοτώνουν ὁ ἓνας τόν ἂλλον.
Θά κολυμποῦν μέσα στό αἶμα τους καί θά σκοτώνουν τούς γειτόνους τους γιά ὃσο βλέπουμε πώς μᾶς ταιριάζει (συμφέρει), θά εὐεργετηθουμε μεγάλως ἀπό αὐτό, διότι δέν θά μᾶς βλέπουν. Θά συνεχίζουμε νά ἀποκομίζουμεν ὠφέλη ἀπό τούς πολέμους καί τούς θανάτους των καί θά τό ἐπαναλαμβάνουμε ξανά κά ξανά μέχρις ὃτου ὁ στόχος μας ἐκπληρωθεῖ. Θά συνεχίσουμε νά τούς κάνουμε νά ζοῦν μέσα στόν φόβον καί  θυμόν,  μέσα ἀπό εἰκόνες καί ἢχους, θά χρησιμοποιήσουμε ὃλα τά ἐργαλεῖα γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, τά ἐργαλεῖα θά μᾶς τά παρέχουν αὐτοί μέ τήν ἐργασία τους.
Θά τούς κάνουμε νά μισοῦν τόν ἑαυτόν τους καί τούς γείτονές των, θά κρύβουμε τήν θεία ἀλήθεια πώς ὃλοι εἲμαστε ἓνα, δέν πρέπει ποτέ νά ξέρουν. Δέν πρέπει ποτέ νά γνωρίσουν πώς τό χρῶμα εἶναι μία αὐτάπάτη, πρέπει πάντοτα νά νομίζουν πώς δέν εἶναι ἲσοι μεταξύ τους. Σταγόνα τήν σταγόνα, σιγά-σιγά θά φθάσουμε στόν στόχον μας. Θά κατακτήσουμε τήν γῆν τους, θά πάρουμε τούς πλουτοπαραγωγικούς τους πόρους, τόν πλοῦτον τους καί θά ἐξασκήσουμεν ἀπόλυτον ἒλεγχον ἐπάνω τους, θά τούς ἐξαπατήσουμε στό νά δεχθοῦν νόμους καί θά τούς κλέψουμε τήν λίγην ἐλευθερίαν που θά ἒχουν.
Θά ἐγκαθιδρύσουμεν ἓνα μονεταριστικό σύστημα που θά τούς φυλακίση γιά πάντα, κρατώντας τούς ἲδιους καί τά παιδιά τους στό χρέος γιά πάντα. ὃταν ἐνώνονται σέ ὁμάδες θά τούς κατηγορήσουμε γιά ἐγκλήματα καί θά παρουσιάζουμε στόν κόσμον μίαν διαφορετικήν ἱστορίαν, διότι κατέχουμε ὃλα τά ΜΜΕ. Θά χρησιμοποιήσουμεν ὃλα μας τά μίντια προκειμένου νά έλέγξουμε τήν ροήν πληροφοριῶν καί τά αἰσθήματά τους πρός ὢφελός μας. Ὃταν ξεσηκωθοῦν ἐναντίον μας θά τούς λυώσουμε σάν ἒντομα, διότι εἶναι ἀκόμα μικρότεροι κι ἀπό αὐτά.
Θά εἶναι ἀβοήθητοι στό νά πράξουν ὁτιδήποτε διότι δέν ἒχουν ὃπλα, θά στρατολογήσουμε μερικούς ἀπό αὐτούς γιά νέ φέρουν σέ πέρας τό σχέδιόν μας. Θά τούς ὑποσχεθοῦμεν αἰώνιον ζωήν ἀλλά αἰωνίαν ζωήν δέν θά ἒχουν διότι δέν εἶναι ἀπό ἐμᾶς. Οἱ στρατολογούμενοι θά κληθοῦν πρωτοβουλίες (κίνησις = νεοσύλλεκτοι) καί θά δογματοποιηθοῦν νά πιστεύουν λανθασμένα πώς θά περάσουν σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα, μέλη αὐτῶν τῶν γκρούπ ( σημ. ἐκδότου "οἱ Ἰλλουμινάτι") θά νομίζουν πώς εἶναι ἓνα μέ μᾶς, ἀλλά δέν θά μάθουν ποτέ τήν ἀλήθειαν. Δέν πρέπει ποτέ νά μάθουν αὐτήν τήν ἀλήθεια διότι θά στραφοῦν ἐναντίον μας, διότι ἡ ἐργασία των θά ἀμειφθῆ μέ γήϊνες ἀνταμοιβές καί μεγάλους τίτλους, ἀλλά ποτέ δέν θά γίνουν ἀθάνατοι καί θά ἐνωθοῦν μαζί μας, οὒτε θά δεχθοῦν τό φῶς καί θά ταξιδεύσουν στά ἂστρα. Ποτέ δέν θά ἀγγίξουν τά ὑψηλώτερα ἐπίπεδα, διότι ὁ σκοτωμός τοῦ εἲδους των, θά ἐμποδίση τό πέρασμα "στό ἐπίπεδον τῆς διαφωτίσεως".
Ὦ ναί αὐτό ποτέ δέν θά τό γνωρίσουν. Ἡ ἀλήθεια θά εἶναι κρυμμένη στό πρόσωπό τους, τόσον κοντά που δέν θά μποροῦν νά ἐπικεντρωθοῦν σ' αὐτήν, μέχρις ὃτου εἶναι πολύ ἀργά. Ὦ ναί τόσον μεγάλη θά εἶναι ἡ αὐταπάτη τῆς ἐλευθερίας, που ποτέ δέν θά καταλάβουν πώς εἶναι σκλάβοι μας. ΚΙ ὃταν ὃλα εἶναι στήν θέσιν τους, ἡ πραγματικότης που θά ἒχουμε δημιουργήσει γι' αὐτούς, θά τούς κατέχουμε. Αὐτή ἡ πραγματικότητα θά εἶναι ἡ φυλακή τους, θά ζοῦν μέσα στήν ἲδια τους τήν αὐταπάτην.
Ὃταν ὁ στόχος μας ἐπιτευχθεῖ, μία νέα ἐποχή κυριαρχίας θά ξεκινήση (σημ. ἐκδ. Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων). Ὁ νοῦς των θά εἶναι δεμένος στά πιστεύω τους, τά πιστεύω που ἒχουμεν σφυρηλατίσει ἀπό χρόνων ἀμνημονεύτων. Ἀλλ' ἐάν ποτέ καταλάβουν πώς εἲμαστε ἲσοι τους, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΜΕΝ.. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ...!!! Ἐάν αὐτό τό καταλάβουν ποτέ μαζικά, θά μᾶς καταβάλλουν, θά ἀναλάβουν δρᾶσιν..Δέν πρέπει ποτέ νά μάθουν τί ἒχουμε κάνει, διότι ἐάν τό καταλάβουν, δέν θά ὑπάρχη τόπος νά τρέξουμε νά κρυφτοῦμεν, διότι θά εἶναι εὒκολο νά μᾶς δοῦν ἃπαξ καί πέσει τό πέπλον.
Οἱ πράξεις μας θά καταδείξουν ποιοί εἲμεθα καί θά μᾶς κυνηγήσουν ἐνῶ κανένας δέν θά μᾶς προσφέρη καταφύγιον. Αὐτό εἶναι τό μυστικό συμβόλαιον σύμφωνα μέ τό ὁποῖον θά ζήσουμε τήν παρούσα καί μελλοντικήν μας ζωήν, διότι θά διέπη τήν διάρκειαν πολλῶν βίων καί γενεῶν. Αὐτή ἡ συνθήκη ἒχει σφραγιστεῖ μέ αἶμα, τό αἶμα μας. Ἐμεῖς, αὐτοί που ἀπό τά ἀστέρια ἢρθαμε στήν Γῆν. Αὐτή ἡ συνθήκη ΠΟΤΕ μά ΠΟΤΕ δέν πρέπει νά μαθευτῆ ὃτι ὑπάρχει. Ἡ συνειδητοποίησις που θά άναπαραγάγη, θά ἐπισύρη τήν μῆνιν (μανίαν) τοῦ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ  ἐπάνω μας καί θά πεταχτοῦμεν στά κατάβαθα (τοῦ Σύμπαντος) ἀπό ὃπου ἢλθαμε καί θά παραμείνουμεν ἐκεῖ, μέχρι τό τέλους τῆς ἲδιας τῆς αἰωνιότητος.

ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ἰδού πῶς τούς εἶδαν..!!..
καί νά πῶς τούς βλέπουμε μέ τά σύγχρονα μάτια μας
(ἀκολουθοῦν εἰκόνες πεπτωκότων ἀγγέλλων καί συγχρόνων ἐρπετοειδῶν καί οἱ ἂγγελοι προστᾶτες μας, νομίζετε ἲσως πώς οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἐψεύδοντο ;;) 
Πολύ πρίν ἐμφανισθοῦν οἱ Ἰλλουμινάτι ἢ γαλαζοαίματοι, οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι γνώριζαν τήν ἀλήθειαν καί τήν σκάλισαν σέ τοιχώματα σπηλαίων, ἢ σέ δέρματα ζώων, ἒκαναν τέχνην αὐτό που ἒβλεπαν. Γιατί νά ποῦν ψέμματα ;;

Ὑπάρχουν σέ κάθε πολιτισμόν, παντοῦ στήν Βίβλον, αὐτό που οἱ πρόγονοί μας προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπον νά μᾶς ποῦν. Γιά ποιόν λόγον ὑπῆρξεν ἒως τώρα αὐτή ἡ ἐκστρατεία γιά νά τά καταστρέψη καί καταστήση ἀναξιόπιστα ;;

ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ 


Σημείωσις: Νομίζω πώς ἐδῶ θά ὢφειλα στούς φίλους ἀναγνῶστες τῆς σελίδος, μίαν ἀπαραίτητον διευκρίνησιν, πώς δέν υἱοθετῶ, οὒτε θά ἢθελα νά χαρακτηρίσω οὓτως ἢ ἂλλως τά ἀνωτέρω γραφόμενα, ἢ τέλος πάντων προβαλλόμενα. Πρόθεσίς μου καί μόνον εἶναι νά φέρω ὡς ἐσᾶς τήν γνῶσιν γενικῶς, διότι γνῶσις δέν ἀποτελεῖ μόνον τό θετικόν ἢ ὀρθόν, ἀλλά κάθε τι που θά μποροῦσε νά συμβάλλη στήν ὁλοκλήρωσιν καί τελειοποίησιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὂντος, μέ ἰδιαίτερον βάρος, στήν ἀπόκτησιν μίας πιό ἐμπεριστωμένης ἀντιλήψεως αὐτοῦ τό ὁποῖον μᾶς περιβάλλει. Σήμερα ζοῦμε σέ ἓναν κόσμον που ἀπό ὃ,τι φάνηκεν στά τελευταῖα τρία χρόνια, ἐλάχιστα γνωρίζαμεν. Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὐπομονήν που ἐπεδείξατε. 

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Πηγή : U-TUBE

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ