ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Τό ἲδιο βιολί...γιά χρόνια

..κι ἀκόμη κάνουμε τά ἲδια λάθη..ἀμετανόητοι !

Ἒλαβα ἀφορμή ἀπό ἐπιφυλλίδα μικρῆς ἐφημερίδος, που μοῦ θύμισε παλιά λάθη, τά ὁποῖα μέτρησαν στήν πάροδον τοῦ χρόνου ἀπό τόν β΄παγκόσμιον ἒως τώρα. Κάποιοι ἀπό τούς παλαιοτέρους ἲσως καί νά τά ἒχουν πρό πολλοῦ ξεχάσει. Ἐν τούτοις εἶναι τώρα ἐπίκαιρα πιό πολύ ἀπό ἂλλες εὐτυχεῖς ἐποχές. Θά μέ ρωτήσεις τώρα, "περάσαμε κι εὐτυχεῖς ἐποχές καί δέν τό πῆρα χαμπάρι..;;" Δύσκολο νά δώσης μίαν εὐθείαν ἀπάντηση στό ἐρώτημα. Ναί, ἒπειτα ἀπό τήν ἐμπειρία που ἀποκτήσαμε ἀπό τήν ζωή καί τά ὃσα περάσαμε ἀπό ἐκείνην τήν πικρήν ἐποχή, μπορεῖ νά πῆ κανείς, πώς σίγουρα ὑπῆρξαν καί καλύτερες στιγμές ἀπό ἐτοῦτες που βιώνουμε σήμερα κι ἀπό ἐκεῖνες που βίωσαν περισσότερον οἱ πατέρες μας τότε, στήν δεκαετία τοῦ '40 καί '50.

Στό μικρό ἐκεῖνο δίστηλο περιγράφεται ἀδρά, ἡ δυστυχῶς διαιωνιζόμενη πολιτική τῶν κυβερνήσεων διαχρονικά στήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία δομεῖται ἒτσι ὣστε νά περιορίζη οὐσιαστικά τήν ἀνάπτυξιν τῶν κατωτέρων τάξεων τῆς κοινωνίας, προάγοντας καί συνδράμοντας παράλληλα τήν πρόοδο καί ἀνάπτυξιν τῆς ἐλίτ. Αὐτό εἶναι γνωστόν πῶς ἐπιτυγχάνεται, οἱ μέθοδοι εἶναι εἰς ἃπαντας γνωστές, αὒξησις φορολογίας στόν φτωχότερον πληθυσμόν ἐνῶ στούς ἒχοντες, παράγοντες καί ζῶντες πλουσιοπάροχα κερδίζοντας ἀπό τόν ἰδρώτα τῶν φτωχῶν, μειώσεις, καθώς καί προνομιακή μεταχείρηση σέ ὃλους τούς τομεῖς. Ἒτσι κατήντησε αὐτή ἡ λεγόμενη "ἂρχουσα τάξις" νά ἀποθρασυνθῆ, μεταβάλλουσα τήν ἀγοράν ἐργασίας σέ στίβον ἢ ἂν θέλετε ρίνγκ, ὃπου μέσα ἀντιπαλαίουν ἀενάως, ἀνταλλάσσοντας κτυπήματα οἱ δύο κύριες τάξεις τῆς κονωνίας.

Καί ναί μέν τά κτυπήματα που ἀνταλλάσσουν συνεχῶς μεταξύ τους αὐτές οἱ δύο τάξεις ἒχουν τό χαρακτηριστικό, τῆς φτωχῆς νά στερεῖται δυναμικῆς, ἓνεκα ἐλλείψεως μέσων, καθ' ὃν χρόνον τῆς πλουσίας ὂχι μόνον νά εἶναι δυνατώτερα, ἱκανώτερα καί πιό ἀποτελεσματικά, ἀλλά καί πάντοτε νά προετοιμάζονται ἐν κρυπτῶ, ὓπουλα κι αἰφνιδιαστικά. τοῦτο βεβαίως καί κρίνει τό ἐφικτόν τοῦ θετικοῦ ἀποτελέσματος, ὑπέρ τῆς ἂρχουσας τάξης, στῆς ὁποίας τά χέρια ἀπολήγουν πάντοτε τά νήματα τῆς ἐξουσίας. Ὁ Ἀντίπους σέ ὃλην αὐτήν τήν δυναμική που ἀναπτύσσει ἡ τάξις τῶν ἐχόντων, εἶναι δυστυχῶς μόνον ἓνας : ὁ ἀριθμός..!! Ναί ἲσως ἀκούγεται ἀστεῖον ἀλλά δέν εἶναι... Μόνον ἀριθμητικά ὑπερέχουν οἱ κατώτερες τάξεις καί αὐτό παραμένει ἀνά τούς αἰῶνες τό μοναδικό πλεονέκτημα τό ὁποῖον ἒχουν οἱ φτωχοί νά ἀντιπαρατάξουν στήν ὑπερισχύν τοῦ συστήματος ἐξουσίας κι αὐτό γίνεται ἀφ' ἑαυτοῦ ἀξίωμα.
                     

Τό γιατί χαρακτηρίζεται "τό μοναδικόν" εὒκολο εἶναι νά τό ἀντιληφθῆ κάποιος. Τό χρῆμα γίνεται τό μέσον ἐπίτευξης κάθε μεθοδεύσεως στά χέρια τῆς ἂρχουσας τάξης, ἐνῶ ταυτόχρονα λείπει ἀπό τά χέρια τῆς κατωτέρας. Μέ αὐτό τό μέσον ἡ ἂρχουσα τάξις "'αγοράζει" τά πάντα, ἀπό συνειδήσεις μέχρις ἐπιστήμονες που τήν βοηθοῦν νά χτίζη καί δομῆ ἀνενόχλητη τήν κάθε της μεθόδευσιν ἐνάντια στά συμφέροντα τῶν πολλῶν. Αὐτό γίνεται ἐδῶ κι αἰῶνες μέ γνώμονα βασικά τρεῖς παραμέτρους : 
1. Τήν μεθοδευμένην ἒλλειψιν παιδείας
2. Τήν τεχνητήν ἒλλειψιν οἰκονομικῶν μέσων ἀπό τά χέρια τῶν φτωχῶν
3. Τήν ἀδυναμίαν ἐνώσεως τοῦ λαοῦ καί ὀργανώσεως σέ εὐρύτερον ἐπίπεδον.
Ἐπ'αὐτῶν λοιπῶν τῶν ἀδυναμιῶν βασίζονται τά "ἐργαλεῖα" που χρησιμοποιεῖ τό σύστημα ὡς ἂρχουσα τάξις προκειμένου νά ἐπιτάσση, ἐπιβάλλη τίς θελήσεις του, ἐπί τῶν κατωτέρων οἰκονομικά τάξεων. Τό πῶς καί τί μέσα χρησιμοποιεῖ τά γνωρίζετε ἢδη.

Ἀλλά ἂς δοῦμε τί ἀπαντᾶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς ἀποστολῆς στήν Ἑλλάδα τό 1947, ὃταν  ὁ πρόεδρος Τρούμαν ἀποφασίζει νά ἒχει ἰδίαν γνώμην περί τοῦ τί συμβαίνει στήν Ἑλλάδαν ὣστε νά ἀρνῆται ἡ Ἀγγλία νά συνεχίση νά μᾶς "ἐνισχύη" (ἂν εἶναι ποτέ δυνατόν, αὐτή μᾶς διέλυσεν). Ὁ ἀπεσταλμένος λοιπόν Paul A. Porter ἀπαντᾶ μετά ἀπό λίγο χρονικό διάστημα :

"ἐδῶ δέν ὑπάρχει κράτος.
ὑπάρχει μόνον μία ἱεραρχία πολιτικῶν, ὁ ἓνας χειρότερος ἀπό τόν ἂλλον. Μοναδική τους ἒγνοια, ἡ      κατάκτησις τῆς ἐξουσίας.
Σέ ὁλόκληρη τήν χώρα οἱ ἂνθρωποι ἒχουν παραλύσει ἀπό τήν ἀβεβαιότηταν καί τόν φόβον. Οἱ ἐπίχειρηματίες δέν ἐπενδύουν, οἱ καταστηματάρχες δέν ἀποθηκεύουν προμήθειες". 
Συνεχίζει λέγων : 
"Ἡ δημόσια διοίκησις εἶναι ὑπερβολικά ἐκτεταμένη !!! Οἱ χαμηλοί μισθοί προσαυξάνονται βάσει ἑνός συστήματος ἐπιδομάτων. Μερικοί δημ. ὑπάλληλοι κερδίζουν μέχρι καί τέσσερις φορές περισσότερον ἀπό τόν βασικό μισθό τους.
Ἡ δημόσια διοίκησις δέν εἶναι σέ θέσιν νά προβῆ στήν εἲσπραξη φόρων, ἢ τήν ἐπισκευήν δρόμων.Ἡ
ἑλληνική κυβέρνησις δέν ἒχει ἂλλην πολιτικήν ἐκτός ἀπό τό νά ἐκλιπαρῆ γιά ξένη βοήθειαν, ἀπαριθμώντας θορυβωδῶς τίς θυσίες τῆς Ἑλλάδος..!!!
Στόχος της εἶναι νά χρησιμοποιήση τήν ξένην βοήθειαν γιά τήν διαιώνισιν τῶν προνομίων μιᾶς μικρῆς κλίκας που ἒχει τήν ἒδραν της στήν πλατείαν Κολωνακίου.!"
(βλέπε φωτό ντοκουμέντου)

Μήπως σᾶς θυμίζουν κάτι αὐτές οἱ ἐπισημάνσεις..;; Ἀναγνωρίζετε ἀναμφίβολα τήν ὁμοιότηταν  που ἀποπνέει ἡ ἀναφορά τοῦ ξένου δημοσιογράφου (σχετικά μέ τήν σημερινήν κατάστασιν), ὁ ὁποῖος χωρίς δισταγμόν περιγράφει ὠμά μία πραγματικότητα  που κατά τά φαινόμενα ἐξέπληξε καί τόν ἲδιον. Ἀπό τό ὓφος καί τό αὐθόρμητον τῆς περιγραφῆς μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμεν. Δέν βρίσκετε μήπως δίκιο σέ ὃ,τι λέει καί ἂς μᾶς ἐνοχλῆ ὡς ἓλληνες τόν ἐθνικό μας ἐγωϊσμόν ἡ ἀποκάλυψις τῆς ἀληθείας. Πρέπει νά πονάη ὃ,τι εἶναι ζωντανό κι ἒχει μέσα του κάποια ζωτικότητα, ἒτσι πρέπει νά πονᾶμε κι ἐμεῖς, γιά νά καταλάβουμε πώς ὁ τόπος μας κι αὐτός ἒχει ζωήν μέσα του κι ὀφείλουμε ἀπαρέγκλιτα νά τόν ὑπερασπιζόμαστε ἐνάντια σέ κάθε ἐπιβουλή. Διότι ἐμεῖς κι ὁ τόπος αὐτός εἲμαστε ἓνα, ὂχι τώρα, ἀνέκαθεν, οἱ ἓλληνες εἲμαστε οἱ μοναδικοί αὐτόχθονες σ' ἐτοῦτον τόν χῶρον, ὂχι ἐπήλυδες ὃπως αὐτοί που θέλουν νά μᾶς ἐκτοπίσουν γιά νά ἐπωφεληθοῦν τῶν πλεονεκτημάτων μας. Ἐάν θέλουμε νά λεγόμαστε ἓλληνες.

Πῶς καί μέ ποῖον τρόπον, γιά τόσα πολλά χρόνια, αὐτή ἡ σαπίλα, ἡ δυσωδία, ὁ ἀναχρονισμός, ἡ καθυστέρησις, ἡ ἐκμετάλλευσις, που ὀνομάζεται "ἑλληνική κυβέρνησις" κατά παρωδιακήν ἀπομίμησιν, θά ἒχη ἀκόμη τήν ἀπαίτησιν νά κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπον θυσίας, ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τήν ἀρχήν ὓπαρξῆς του ὡς ἐθνική ὀντότης..;;; Μήπως δέν ἒχουμεν ἀκόμη ἀντιληφθεῖ τό βασικώτερον...;; Τήν βασικήν σύλληψιν που εἶναι ἡ ἀνάληψη εὐθύνης ἀπό ἐμᾶς τούς ἰδίους ;; Πότε ἀναρωτᾶται κανείς  ἐπιτέλους ὁ συνήθης ἓλληνας, αὐτός που γνωρίζουμε καί βλέπουμε καθημερινά, θά ἀποκτήση συνείδησιν τοῦ ποιός εἶναι, τί εἶναι καί ποιά ἀτοῦ τοῦ χἀρισε ἡ μητέρα φύσις..;; Πότε θά ἀντιληφθῆ τί κρατάει γερά στό χέρι του..., που τόσον διακαῶς ἐπιθυμοῦν, ὃλοι οἱ ἰσχυροί αὐτοῦ τοῦ κόσμου νά ἀποκτήσουν..;;

Πότε ἐπιτέλους θά ἀντιληφθοῦμεν ἐμεῖς οἱ ἓλληνες τήν δύναμή μας, τόν ἀπόλυτα προνομιακό μας τόπον, αὐτόν που γιά ἀτελείωτους αἰῶνες, ὑπερασπίστηκαν οἱ πατέρες μας νά διατηρήσουν ἀνέπαφο κι ἀδιάβλητον ἀπό ξένες ἐπιρροές καί παρεμβάσεις. Ἂν δέ δέν τά κατάφεραν στόν βαθμόν που ἒπρεπε αὐτό ὀφείλεται πάλι στούς δικούς μας χειρισμούς. Παρατηρῶ γιά παράδειγμα τήν διπλωματία μας καί τόν τρόπον που ἒχει δομηθεῖ, τοὐλάχιστον τά τελευταῖα 200 χρόνια. Πότε οἱ διπλωμάτες μας, ἀντέταξαν σθεναρό κι ἀμετακίνητον λόγον καί θέση στίς κάθε λίγο ἐξωτερικές παρεμβάσεις στά ἐσωτερικά τῆς πατρίδος μας..;; Ποτέ, ἐγώ τοὐλάχιστον δέν τό θυμᾶμαι ποτέ νά ἒγινε κάτι τέτοιο. Ἡ πλειοψηφία τῶν χειρισμῶν γίνεται μέ βάση τά ἑκάστοτε συμφέροντα τῶν κυβερνήσεων (διάβαζε πρωθυπουργῶν), που ἐκινοῦντο γιά χρόνια στό ἲδιο μοτίβο, ὃπως μετά τήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821: Ρωσσόφιλοι. γερμανόφιλοι, ἀγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι καί πάει λέγοντας.

Ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια, θά ἒπρεπε κανονικά νά ἒχετε βαρεθεῖ νά βλέπετε τήν πατρίδα μας νά αἰμορραγῆ διαρκῶς, τά νειᾶτα τό πολυτιμώτερο δυναμικό μιᾶς χώρας, ἀφοῦ μέ χίλια βάσανα καί κόπους τά σπουδάζουν οἱ γονεῖς, νά καταλήγουν στό ἐξωτερικόν ὑποψήφιοι σκλάβοι, εἲλωτες μέ μικρούς μισθούς συνήθως, νά προσφέρουν ἀθέλητα τό ἀπόσταγμα κάθε γνώσης που ἀπέκτησαν σέ ξένα συμφέροντα. Ἒχουμε ἲσως τούς καλύτερου;ς δασκάλους καί πανεπιστημιακούς, εἲδατε ποτέ νά ἀναγνωρισθῆ κάποια ἐργασία, ἐφεύρεσις, ἑλλήνων στήν Ἑλλάδα ;; Ποτέ, διότι οἱ ἐντολές τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τῶν κυβερνήσεών μας λένε, πώς μόνον οἱ ξένοι θά ἀναγνωρίζονται στήν χώραν μας. Μέχρι καί τό DNA μας θέλουν νά μᾶς κλέψουν, πρόσφατα ἀκούστηκε σκάνδαλο πώλησης αἲματος σέ ξένα νοσοκομεῖα. Σάν κερασάκι στήν τοῦρτα μερικά χρόνια τώρα ἡ ΕΤ 1 μετωνομάσθη σέ "discovery channel", μήπως καί καταφέρουν νά μᾶς κάνουν νά ξεχάσουμεν ἐντελῶς τήν ἱστορία καί τήν γλῶσσαν μας, που ἀπό τό '80 μᾶς τήν κολόβωσαν κι αὐτήν.

Τό ἐρώτημα που ἀπευθύνω στούς ἓλληνες εἶναι ἀπλό, θά πάρουμε ποτέ τήν Ἑλλάδα ΕΜΕΙΣ στά χέρια μας νά τήν κουμαντάρουμε, μέ ἓλληνες πολιτικούς, μέ ἑλληνικά ἰδεώδη καί σκοποῦντες στό συμφέρον τῆς πατρίδος μας..;;;

Ἰδού τό ἐρώτημα, τό ἀπλούστατο που ὃμως γιά χρόνια τίθεται καί παραμένει ἀναπάντητον. Γιατί..; Φταῖνε τά μικροσυμφέροντα, τά κακῶς ἐννοούμενα, ἐκεῖνα που συνήθως ἐκφράζονται μέ τρόπον γνωστό ὡς "ρουσφέτι" γιά τόν κοσμάκη ;; Δέν κατήντησε ἐπιτέλους γελοία ἡ εἰκόνα τῆς οὐρᾶς ἒξω ἀπό τά πολιτικά γραφεῖα τῶν κάθε εἲδους πολιτικῶν ἀνδρῶν, που κόπτονται τάχα νά βοηθήσουν τά παιδιά, τούς ἀδελφούς, τήν "διπλή σύνταξη τῆς φουκαριάρας τῆς γριᾶς πού ἒχει ἀνάγκη ;;"κλπ. κλπ. Κι ὃλα αὐτά γιά νά καταλήξουμε σέ κάποιο πολιτικό "μαντρί", πές το κόμμα ἢ ὃ,τι ἂλλο θές..;; Ποῦ βρισκόμαστε ρέ παιδιά ;; Στό '50, στό '60 ἢ πᾶμε ὁλοένα καί πιό πίσω..;; Πότε θά ἀντιληφθοῦμε πώς τό μοναδικόν ἒρεισμα που ἒχουμε (καί τὂχουμε κατακτήσει ἐδῶ κι αἰῶνες) εἶναι μονάχα ὁ ἐαυτός μας ;; Ποιός βρέ παιδιά θά μᾶς βοηθήση ;; Ἀπό ποιόν περιμένετε χεῖρα βοηθείας, τήν συνδρομή τίνος, ἐκείνου που μοναδικό του στόχον ἒχει νά μᾶς πάρη ὃ,τι ἒχουμε καί δέν ἒχουμε..;;;;

Τά ἐρωτήματα ἀμείλικτα κι ὃμως παραμένουν στά ἀζήτητα. Ποῦ τό ἀποδίδω ἐγώ, μέ τήν φτωχήν μου ἂποψη καί γνώμη, θά τό πῶ δυνατά χωρίς φόβο καί πάθος : Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ, ναί εἶναι αὐτή που μᾶς ἒχει καταντήσει ἒρμαια στά χέρια τῶν κουτοπόνηρων πολιτικῶν μας ἀνδρῶν, που συνήθισαν ἀπλῶς νά γλείφουν τό μέλι στά δάκτυλά τους, μετά τό "βούτηγμα" στό βάζο μέ τό πολύτιμο περιεχόμενον. Ἒ λοιπόν αὐτούς ὃλους τούς ἀνθρώπους ἐμεῖς τούς ἒχουμε φέρει σέ αὐτό τό σημεῖο, μέ τήν ἀδιαφορία μας, μέ τήν ἒλλειψη παιδείας μας, μέ τήν ἂρνηση ἀνάληψης εὐθύνης ἀπέναντι τῶν αὐριανῶν διαχειριστῶν αὐτοῦ τοῦ τόπου, που θά εἶναι τά παιδιά μας. Ἂρα εὐθυνόμαστε 100% καί ὂχι μόνον, ἀλλά κι εἶναι ἀπολύτως στό ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟ ΧΕΡΙ νά ξαναφέρουμε σ' αὐτήν τήν χώρα τήν εἰρήνη, τήν εὐκαρπίαν, τήν εὐημερίαν, τήν πρόοδον, νά τήν κάνουμε καί πάλιν προσοδοφόρον ὃπως ὑπῆρξε γιά αἰῶνες..

Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46
Προοριζόμενον γιά σκεπτόμενους ἓλληνες...

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;