Διαπιστώσεις : Ἱστορία, θρύλος, μυθολογία ἢ ...

Διεθνῆ

Ἡ Ἱστορία ὃπως πλάθεται

Προσφάτως κυκλοφόρησεν στό διαδίκτυο καί δή ἀπό φιλικό μπλόγκ, ἓνα σενάριο μέ τίτλον "μίαν ἱστορία θά σᾶς πῶ, ἀχαλίνωτης φαντασίας", τό ὁποῖον ἒδωσεν ἒναυσμα στήν φαντασίαν τοῦ ἐδῶ κοινοῦ, που κατοικοεδρεύει στό διαδίκτυον , περιφερόμενο σέ διάφορες σελίδες πρός ἂγραν φρέσκων εἰδήσεων που ἀφοροῦν τόν ἑλληνισμόν καθώς καί πᾶν ὃ,τι νεώτερον σχετικά μέ τό πρεσσάρισμα τῆς χώρας μας ἀπό τούς δανειστές μας. Ἐλάφρυνε ἀσφαλῶς τήν πίεση που ὑφιστάμεθα καί θά ἒλεγα πώς χαρακτηριζόταν ἀπό αἰσοδοξία γενικά, πρᾶγμα που σίγουρα πολλοί τό αἰσθάνθηκαν σάν μία τονωτικήν ἒνεσιν. Δέν λέγω πώς δέν τήν χρειαζόμασταν, ἀσφαλῶς καί ναί, κάτι τέτοια πυροτεχνήματα πότε πότε, βοηθοῦν νά παίρνη ἀνάσες ὁ κόσμος ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, στήν κατάστασιν ὃπου βρίσκεται σήμερα
Δέν θά διαφωνήσω μέ τόν συγγραφέα ἢ ἐκδότην ὃσον ἒχει νά κάνη μέ τήν "πραγματικότητα" ἂν καί μακρυνή, που διαπνέει ὃλο τό κείμενο. Ἲσως νά εἶναι ἀλήθεια, ἲσως ὂχι, αὐτό κρίνατέ το ἐσεῖς. Μόνο σέ ἓνα σημεῖο θά σταθῶ κι αὐτό τό θεωρῶ κεφαλαιώδους σημασίας. Ἡ χρονική στιγμή που ζοῦμε τώρα, καθιστᾶ τόν ἑλληνικό κόσμον τόσον εὐάλωτο που θά μποροῦσε κανείς, νά τόν "ταΐση" ὃ,τι θά μποροῦσε νά ἐφεύρη ἡ φαντασία καί τοῦ πιό εὐφάνταστου ἀνθρώπου. Δέν τό ἐκτοξεύω ὡς κατηγορία ἐναντίον κάποιων, που πιθανόν εἶχαν ἀγαθές προθέσεις (εἶναι γνωστόν ἐξ ἂλλου σέ ἓναν εὐρύ κύκλον ἀνθρώπων, πώς οἱ ἀφηγούμενοι τήν "ἱστορίαν", καί καλά πληροφορημένοι εἶναι καί ἒχουν προσβάσεις σέ ἀπόκρυφες σελίδες τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ ἐπί Γῆς καί ὂχι μόνον).

'Εκεῖνο που μέ ξενίζει, θά ἒλεγα εἶναι ἡ σκοπιμότης στήν εὐαίσθητον σημερινήν συγκυρίαν, ὃπως καί οἱ πιθανές προεκτάσεις καί συνέπειες, ἐπάνω σέ μίαν μερίδα κόσμου, ἰδιαίτερα "ἐνήμερου" στά ἑλληνικά πράγματα. Τί ἐννοῶ..., μέ λίγα λόγια θά μποροῦσε κάποιος βλέποντας τό θέμα αὐτῆς τῆς κοινοποιήσεως μίας παρόμοιας ἱστορίας-μύθου, ἀπό μίαν ὃλως διαφορετικήν σκοπιά νά πῆ, πώς ἲσως θά ἦταν ἓνα ἀπό τά μοναδικά θέματα στήν ἂγριαν ἐποχή που βιώνουμε, που θά "περιέχυνε" βάλσαμο στήν ψυχήν τῶν βασανισμένων νεοελλήνων, θά τούς γέμιζεν εὐφορίαν. Αὐτό ἀσφαλῶς δέν μπορεῖ ἒτσι ἀβασάνιστα νά χαρακτηρισθῆ ἀρνητικόν, ἀλλά τό νά δίνης ἐλπίδες ὑπό τήν μορφήν "φούμαρων" σέ τέτοιες μέρες ἀπελπισίας τῶν συνελλήνων μας, τό θεωρῶ κάπως παρατραβηγμένο. Γνώμην μου που καταθέτω χωρίς φόβον καί πάθος, ἀπό ἂλλα "μέσα" βοηθείας ἒχουν ἀνάγκη τώρα οἱ  ἂνθρωποι καί τό βλέπουμε καθημερινά αὐτό γύρω μας.
Θέλω νά πῶ μέ ἂλλα λόγια πώς ναί μέν οἱ ἐνδιαφερόμενοι "νά ἀνακουφίσουν" τά δεινά που τραβάει ὁ κόσμος μας σήμερα, διασπείρουν κάποιες πληροφορίες που ἀφοροῦν τό ἀπώτατο παρελθόν, που γιά μένα ἐμφαίνει τήν πρόθεσιν νά καθησυχάσουν ἢ ἐπαναπαύσουν τό κοινό γιά κάτι που πιθανόν ἒρχεται καί που κατά πᾶσαν πιθανότητα δέν μοιάζει νά εἶναι καθόλου μά καθόλου καλό ἢ καθησυχαστικόν. Εἲμεθα στό παρά ἓνα δευτερόλεπτο γιά νά μήν πῶ στό καί ἓνα, καί κάποιοι βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται ὃπως οἱ "χρηστοί μας κυβερνῆτες" (!!), ἀλλά ἀπό μίαν ἂλλην σκοπιάν. Καί οἱ μέν δηλαδή, μᾶς μπουκώνουν ἐλπίδα καθ' ἣν στιγμήν ἀνασκολωπίζουν τόν ἑλληνικόν λαόν καί οἱ ἂλλοι πράττουν ἀκριβῶς τό ἲδιο, σέ μίαν πιό "λάϊτ" ἒκδοσιν, ἐπιδιώκοντες κι αὐτοί τήν ἀποκοίμησιν τοῦ λαοῦ.

 Ἡ κατεστραμμένη ἀρχαία ἰνδική πόλις τοῦ Μοχέντζο Ντάρο, ἀπό πυρηινικήν
ἒκρηξιν κατά τήν ἐποχήν ἐκείνην, τοῦ ὑψηλοῦ τεχνολ. πολιτισμοῦ
Δέν σκοπεύω νά ἀρνηθῶ τήν ὓπαρξιν προϊστορίας καί μάλιστα μακραίωνης που ἀπασχολεῖ ἒως σήμερα τήν ἐπιστημονικήν κοινότητα, που προσπαθεῖ ἀενάως νά ἐκμαιεύση, πᾶν χρήσιμον διά τήν σημερινήν ἐξέλιξιν τῆς τεχνολογίας κυρίως, διότι εἶναι γνωστόν πώς καί στό παρελθόν ἡ ἒρευνα παλαιῶν χειρογράφων, παπύρων κλπ, ἀπέδωσεν ἐξαιρετικά ἀφθόνους καρπούς καί πλουσίαν γνῶσιν, ἡ ὁποία μέχρι στιγμῆς βεβαίως δέν ὠφέλησε παρά μόνον τούς ἰσχυρούς αὐτῆς τῆς Γῆς, καί δέν ἒδωσε παρά ἐλάχιστα στούς λαούς, που ὑποφέρουν ἀνέκαθεν σάν ἀπό καθῆκον. Ἐξ ἂλλου τά ἰνδικά ἒπη γιά ὃσους ἒχουν ἀσχοληθεῖ, βρίθουν τέτοιων λεπτομερειῶν, που ἀφοροῦν τήν τεχνολογικήν ἐξέλιξιν τοῦ ἀπωτάτου παρελθόντος. Ἡ ἀντιβαρύτης φερ' εἰπεῖν δέν εἶναι κάτι τό σπάνιο, ἀντιθέτως μάλιστα, ἀναφέρεται συχνάκις στό Ραμαγιάνα, τό Μαχαμπαράτα στό Σουτραντάρα Ντάρμα, ἐνῶ στήν τεχνολογική θά λέγαμε σήμερα ἐγκυκλοπαίδεια Γιάντρα Σαρβάσβα, που ἀναλύει θέματα μηχανικῆς καί μηχανῶν καί διεσώθη ἀπό τό Μαχαράσι Μπαρντβάατζα, περιγράφει πολύ εὒγλωττα καί ἀναλυτικώτατα τήν κατασκευαστικήν πληρότητα τῶν "Βιμάνας" στό εἰδικόν τμῆμα Βιμανίκα Πρακαράνα, σέ ἓνα ἐκ τῶν 40 μερῶν καί τά πεντακόσια σούτρας ( = ὁδηγίες) στά ὁποῖα διαχωρίζεται.
Ὃπως ἐπίσης ἓνα ἂλλο τεχνολογικόν-τεχνικόν ἐγχειρίδιον που ἒχει διασωθεῖ εἶναι τό Βιμανίκα Σαάστρα, ἐγράφη περίπου τό 400 πΧ ὃπου περιγράφονται στά πολλά κεφάλαιά του ἀναλυτικά τά πλεονεκτήματα τῆς χρήσεως τῆς ἀντιβαρύτητος κατά τήν βαθυτάτην ἀρχαιότητα. Ὁ χρόνος δέν φέρει ἀπόλυτον προσδιορισμόν, ὡς ἐκ τούτου αὐτό ἐπαφίεται στήν κρίσιν τοῦ μελετητοῦ νά προσδιορίση τήν χρονικήν συγκυρίαν σέ σχέσιν ἲσως μέ ἂλλα γεωλογικά φαινόμενα κι ἀνακατατάξεις. Οἱ λεπτομέρειες εἶναι τόσον ἀναλυτικές που δέν ἀφήνουν περιθώρια ἀμφιβολιῶν σχετικά μέ τήν πιθανότητα ὃλα αὐτά νά ἦσαν ὂντως ὑπαρκτά καί ἲσως σέ κάποιο ἐπόμενον ἂρθρο νά ἀναφέρω κάποιες ἀπό αὐτές. Ἐπίσης μία σημαντική καί καθόλου ἀμελητέα πληροφορία που μᾶς δίδουν τά ἰνδικά ἒπη, εἶναι τό γεγονός πώς ἐκεῖ στό τμῆμα αὐτό τῶν τεχνολογικῶν ἀναλύσεων, οἱ Ἓλληνες, ἀναφέρονται ὡς "Σαβαρτζνάνα Γιαβάνα" δηλαδή οἱ παντογνῶστες Ἓλληνες, κάτι που ἀσφαλῶς περιποιεῖ τιμήν στόν ἑλληνισμόν, οὐχί μόνον διά τήν γνῶσιν τήν ὁποίαν κατεῖχον, ἀλλά καί λόγω τῆς ἐκπολιτιστικῆς διαθέσεως τοῦ λαοῦ μας, ἒκτοτε καί ἒως σήμερον, που θεωρούμεθα ὡς οἱ ὑπ' ἀριθμόν ἓνα ἐκπολιτιστές καί θεμελιωτές μίας ἂλλης φιλοσοφίας ζωῆς ἀπό τήν ἐπικρατούσαν.

Τά ταχύτατα ἐκεῖνα λοιπόν σκάφη τά βιμάνας, που ἀπό ὃ,τι περιγράφεται ἀπό αὐτόπτες μάρτυρες που τό ἒζησαν τότε, ἐκάλυπταν τήν ἀπόστασιν Ἑλλάς-Ἰνδία σέ χρόνον μηδενικό σχεδόν, μέ τά ὑπερόπλα των καί τά πτητικά των μέσα που ἐκινοῦντο μέ τήν χρῆσιν ὑδραργύρου, τεχνολογία ἂγνωστον σήμερα, ἦσαν ὃλα ἐφευρέσεις καί ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπό τούς "ἀνωτέρους" Ἓλληνες οἱ ὁποῖοι ἐρύθμιζαν κι ἐπέβλεπαν "κάθε τι που ἀφοροῦσε τήν Ἀνατολήν", ἀπό ὃ,τι μᾶς λένε τά ἰνδικά ἒπη, δηλαδή ἡ ὑπερτεχνολογία τούς ἐπέτρεπε τόν ἒλεγχον σχεδόν ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου. Αὐτό καί μόνον ὠς πληροφορία γυμνή ἀποκεκομμένη ἀπό κάθε τι ἂλλο, ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε ἀρκοῦσε (ὂχι τώρα μόνον), ἀλλά διαχρονικά, νά διαπερνᾶ τήν ραχοκοκκαλιά τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ σάν ἠλεκτρικόν ρεῦμα, ὑποχρεώνοντάς τους νά τρέχουν καί νά μήν προλαβαίνουν νά σκαρφίζονται μέτρα καί ἀντίμετρα, μεθόδους προκειμένου νά καθυποτάσσουν διαχρονικῶς τό ἀτίθασον ἑλληνικόν πνεῦμα.
Τό πῶς καί τό γιατί τό βλέπουν αὐτοί ἒτσι, δέν εἶναι δύσκολον νά τό ἀντιληφθῆ κανείς. Ἡ κοσμοθεώρησις τῶν κοσμοκρατόρων τοῦ παρόντος διέπεται ἀπό τά ὑλικά ὠφέλη καί τό εὒκολον κέρδος που ἀποκομίζουν "κουλαντρίζοντες" μίαν παγκόσμιαν κοινότητα, που κατά τά τρία τέταρτα ἀποτελεῖται ἀπό λαούς ὑπανάπτυκτους, κατά τό ἣμισυ ἀπό λαούς ὑποσιτιζόμενους χωρίς ἲχνος γνώσης ὑγιεινῆς, ὃπως ἐπίσης καί ἓνα ἀρκετά μεγάλο ποσοστόν λαῶν ἀνίκανων νά ὑψώση ἀνάστημα καί ἐναντιωθεῖ στήν ἐπιβαλλόμενην πρακτικήν αὐτῶν τῶν τεράτων τῆς Δημιουργίας. Ὁ Σιωνισμός ἀποτελεῖ σήμερα τήν κύριαν τροχοπέδη τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ στήν Ὑφήλιον, αὐτό συμβαίνει διότι ἒτσι συμφέρει σήμερα. Πᾶρτε γιά παράδειγμα τήν ξεπερασμένην τεχνολογίαν τῶν μηχανῶν ἐσωτερικῆς καύσης που βασίζεται στήν χρῆσιν καί κατανάλωσιν πετρελαίου (περιβαλοντική μόλυνσις), που θά ἦτο δυνατόν νά ἒχη καταργθεῖ ἐδῶ καί δεκαετίες, διότι ὑπάρχουν ἐναλλακτικές τεχνολογίες, καθαρές. Ἀπέναντι λοιπόν σέ αὐτήν τήν δύναμιν, μόνον οἱ Ἓλληνες μποροῦν νά ἀντιτάξουν σθεναρήν καί δυναμικήν ἀντίστασιν ὃπως πολλάκις ἐγένετο καί στό παρελθόν, που ἀπέβη σέ νίκην τοῦ Ἑλληνισμοῦ πάντοτε.

Στό τέλος τοῦ ἂρθρου θά παραθέσω αὐτούσιαν τήν ἀνάρτησιν εἰς τήν ὁποίαν ἀναφέρομαι, προκειμένου οἱ ἐνδιαφερόμενοι, νά ἀποκομίσουν καί ἰδίας καί προσωπικάς ἐντυπώσεις, ἀλλά καί ὂχι μόνον διότι ἡ πληροφόρησις ἒχει πολλαπλά πρόσωπα, ἀλλά προσφέρει κυρίως γνῶσιν κι ἐμπεριστατωμένην ἂποψιν. Ἐπανέρχομαι ὃμως στό κλῖμα εὐφορίας που δημιουργοῦν τέτοια κείμενα ἀναρτήσεων, που λόγω ἐλευθερίας που παρέχει τό διαδίκτυον, ὃπου προκτικά ἒχει κάποιος τήν δυνατότητα ἂνευ συνεπειῶν νά γράφη ὃ,τι θέλει, διοχετεύονται καί πιό "σοβαροφανεῖς"  πληροφορίες που καθιστοῦν τόν (ἓλληνα) ἀναγνώστην πιό αἰσιόδοξον γιά τό μέλλον. Ἀλλά ποία αἰσιοδοξία θά μποροῦσε νά γεννήση μία ἀναφορά στό ξεχασμένο παρελθόν ;; Λέγω δέ ξεχασμένον διότι τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν οἱ Ἓλληνες (μία μεγάλη πλειψηφία) ἒχει φθάσει πρό τῆς κλίμακος τῶν σισσιτίων, πεινάει μέ λίγα λόγια, σέ τί θά μποροῦσε νά τόν βοηθήση.
Μόνον ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν τήν πατρίδαν τῆς ἀσυδοσίας κατά τό πῶς μᾶς κατήντησαν νά αὐτοεκτιμώμεθα, ὑποβιβάζοντές μας ἐντέχνως καί δολίως μέ χίλιους δύο τρόπους, θά μποροῦσε κάποιος νά σκεφθῆ κάτι παρόμοιο σάν "γιατρικό" στόν χειμαζόμενον λαό. Ἐπομένως κι ἀνεξαρτήτως τῶν πιθανῶν εὐγενῶν προθέσεών των αὐτή ἡ ἂνευ προηγουμένου "τόνωσις" τοῦ ἠθικοῦ, κίνησις που ἐκτός ἂλλων στερεῖται ἐρεισμάτων, πληρεστέρας πληροφόρησης καί δημοσιοποιήσεως ἐγκύρων πηγῶν, θεωρεῖται κατά τήν γνώμην μου τό ὀλιγώτερον ἂκαιρος καί ἀνερεισματική. Πῶς ἀλλιῶς θά χαρακτήριζεν κάποιος ἐνέσεις αἰσιοδοξίας σέ ἂτομον πνέον τά λοίσθια. Ἲσως ἂν αὐτή γινόταν σέ μίαν ἂλλην χρονικήν συγκυρίαν που θά ὑπῆρχαν οἱ προϋποθέσεις γιά κάποια ἒστω ἐλπίδα στό ἂμεσον μέλλον νά ἒπιανε τόπον, σήμερα ὃμως ὂχι. Τό μόνον που κάνει εἶναι νά ἀφήνη μίαν γεύσιν πικρίας στό στόμα τῶν Ἑλλήνων.

Ἀλλοῦ ἐν τούτοις ἐδράζεται ἡ Ἐλπίς στήν ἒλευσιν καί ἀπόκτησιν τῆς πολυπόθητης Ἐλευθερίας που μόλις τώρα ἒχουμε ἀντιληφθεῖ πόσον στερούμεθα τελευταία, πόσον δεμένα εἶναι τά πόδια μας, πόσον ψαλιδισμένα εἶναι τά φτερά μας καί πόσον δέσμιοι αἰσθανόμεθα, ὑποβαλλόμενοι σέ τιμωρίαν τῆς ὁποίας κανείς ἓλλην δέν εἶναι ἂξιος. Τό προβαλλόμεον σύνθημα λοιπόν ἂς γίνη διά μίαν ἐτι φοράν, τό ἂς ἒχουμεν ἐμπιστοσύνην στόν ΕΑΥΤΟΝ μας, στήν κρίσιν μας, ἂς ἀντιτάξουμε τό ἐλεύθερο πνεῦμα μας ἒναντι τῆς κάθε εἲδους βαναυσότητος τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καί ἂς ἐπί τέλους ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ, πώς ἐμεῖς, μόνοι μας, ἒχουμε τήν δυνατότηταν νά ἐπιτελέσουμεν ἂθλους, τοιαύτης κλίμακος που πάντοτε καί στό παρελθόν ἐξέπλησσαν τούς ἂλλους λαούς.
Θεωρῶ ἐπιτακτικήν τήν ἀνάγκην οἱ Ἓλληνες νά πιστέψουν στήν δύναμιν τοῦ πνεύματός των καί νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά των σέ τέτοια ὓψη καί ἐπίπεδα ὃπως πάντοτε καί στό παρελθόν ἒπραξεν ἀναλόγως καθιστάμενος λαός ἀνώτερος καί περίβλεπτος ὃπως πραγματικα εἶναι καί μέ ὁδηγόν τήν ἀλήθειαν καί τό θάρρος, τήν ἀφοβίαν νά χαράξη νέους δρόμους βασιζόμενος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στίς δικές του ἀτομικές δυνάμεις, πρᾶγμα που θά καταφέρη πρίν ἀπό ὃλα νά τοῦ ἐδραιώση τήν αὐτοεκτίμησιν καί τόν σεβασμόν κυρίαρχα τοῦ ἰδίου, τονώνοντας τήν αὐτοπεποίθησιν καί ἐμπιστοσήνην στόν ἑαυτόν του, παρά νά σέρνεται ἐκλιπαρώντας ἀνδρείκελλα που τοῦ παριστάνουν τόν σωτῆρα τάχα. Ἡ ἐπιδίωξις ὃλων αὐτῶν τῶν συμμοριτῶν φίλοι συνέλληνες εἶναι μία καί μόνη, ἡ καθυπόταξις τοῦ ἒθνους μας μέ δεσμά ἀκατάλυτα (κατά τή ἂποψίν τῶν παρανομούντων κλεφτονοικοκυραίων), που θά διαιωνίζουν μέ τεχνητά χρέη ὃπως οἱ περισσότεροι ἒχετε πλέον γευτεῖ στό πετσί σας, ἐνῶ ἀφ' ἑτέρου θά διαιωνίζουν τήν ἀρχήν καί βασιλείαν των ἐπί ἠμῶν. Ἐπομένως τό πᾶν ἐπαφίεται εἰς χεῖρας σας καί εἰς τήν κρίσιν σας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ.

Τό πρωτότυπον κείμενον " Μίαν ἱστορίαν ἀχαλίνωτης πραγματικότητος θά σᾶς πῶ" θά βρῆτε ἐδῶ.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;