ΕΞΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ἒμμεση παραδοχή ἀπό Μεντβέντεφ γιά ὓπαρξη συνεργασίας μέ ἐξωγηΐνους 

(ἐδῶ θέ βρῆτε ὁλόκληρη τήν ἀπομαγνητοφώνησιν τοῦ ἀγγλικοῦ βίντεο προβολῆς ἀπό τό exonews tv)
Σέ συνέντευξιν που παρεχώρησε σέ ρωσσίδαν δημοσιογράφο συνεργάτιδα τηλεοπτικοῦ μέσου, ὁ κ. Μεντβέντεφ, ἀπάντησε γιά πρώτην φορά σέ ἐπίμονον ἐρώτησιν σχετικῶς μέ τό ἂν ἢ ὂχι ὑπάρχει σχεδιασμός ἐκ μέρους τῆς ρωσσικῆς κυβερνήσεως ἢ καί συνεργασία μέ ἐξωγήϊνα ὂντα. Ἡ ἐρώτησις ὃπως συνήθως εἶχεν ἂμεσο καί ξεκάθαρον στόχον, δηλ. μίαν ἐξ ἲσου καθαρήν ἀπάντησιν ἐκ μέρους τοῦ ρώσσου προέδρου. Ἀλλά πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τῆς ἐρωτώσης ὁ Μεντβέντεφ ἀπήντησε ὂχι μόνον πλαγίως ἀλλά καί σιβυλλικά, μεταφορικά, δίδοντας ἒτσι ἀπάντησιν που θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ "καί ἒτσι καί ἀλλιῶς". Γιά νά εἲμαστε πιό εἰλικρινεῖς ἡ ὓπαρξις ἐξωγηΐνων στόν πλανήτην μας ἒχει πολλαπλῶς ἀποδειχθεῖ παγκοσμίως καί διαφοροτρόπως. Δέν ἀποτελεῖ δέ ἒκπληξιν τό γεγονός ὃτι ὁ ρῶσσος πρόεδρος δοκίμασε νά παραπλανήση τήν δημοσιογράφον, εἶναι γνωστή τακτική, τῶν ἰθυνόντων ὃταν πρόκειται γιά εὐαίσθητα θέματα.
Μεντβέντεφ: "Σᾶς τό λέω γιά πρώτην καί τελευταίαν φοράν, μαζί μέ τήν βαλίτσα χειρισμοῦ πυρηνικῶν ὁ πρόεδρος μεταφέρει κι ἓναν φάκελλον, μέ τήν ἒνδειξιν ἂκρως ἀπόρρητον κι αὐτός
εἶναι ἀφιερωμένος στούς  ξένους που ἐπισκέφθηκαν τόν πλανήτην μας. Ἡ σχετική ἀναφορά ἒχει σταλεῖ ἀπό τήν εἰδικήν ὑπηρεσίαν, ἡ ὁποία χειρίζεται τόν ἒλεγχον τῶν ἐξωγηΐνων στήν χώραν μας. Σύμφωνα μέ εἰδικόν διοικητικόν ὃρον, μετά τό πέρας τῆς προεδρίας, δύο φάκελλοι καί μία μικρή βαλίτσα χειρισμοῦ τῶν πυρηνικῶν, παραδίδονται στόν νέον πρόεδρον. Μπορεῖτε νά λάβετε λεπτομερεστέραν πληροφόρησιν, ἀφοῦ δεῖτε τό ντοκυμαντέρ ἑνός χρονικοῦ μας (φίλμ) μέ τό ἲδιον ὂνομα ἂνδρες μέ τά μαῦρα (men in black) !!" (ὃλα τά ἑλληνικά μέσα ἒχουν προβάλλει μόνον αὐτό τό τμῆμα τοῦ βίντεο)

"Προφανῶς ὁ κ. Μεντβέντεφ ἀστειεύεται, πρός τήν δημοσιογράφον που τοῦ ἒπαιρνε συνέντευξιν, ὑπονοῶν τήν ὁμώνυμη χολυγουντιανήν παραγωγή", θά σχολιάση ὁ ἐκφωνητής τῆς exonews tv. "Ὃμως ἀπό ὃ, τι προκύπτει στήν συνέχειαν τῆς συνεντεύξεως ὁ ρῶσσος πρόεδρος ὑπεδείκνυε τό ρωσσικόν ντοκυμαντέρ ὃπου συζητεῖται τό φίλμ men in black, ἐφ' ὃσον αὐτή ἡ περιοχή πληροφοριῶν εἶναι πολύ καλά κρυμμένη". Ἡ ἲδια ἡ ρωσσίδα δημοσιογράφος ὡστόσον σέ τηλεοπτικήν της συνέντευξιν εἶπεν πώς τό ρωσσικό ντοκυμαντέρ, θέτει ἐρωτήματα σχετικά μέ ἐπαφές μέ ἐξωγήϊνους καί τό ἀληθινόν φαινόμενον τῶν ἀνδρῶν μέ τά μαῦρα, ὃπως καί τίς δραστηριότητές των. Εἰδικώτερα δέ τίς μυστικές των βάσεις που εἶναι ἐγκατεστημένες στήν Γῆν, καί τελοῦν ἐν γνώσει τοῦ πενταγώνου.
Ὁ ἐκφωνητής συνεχίζει λέγων : "καθημερινῶς βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος καί νέες πληροφορίες, μέ τελευταῖο τό δημοσίευμα ἐφγημερίδος πώς γιά 28 χρόνια ἒκρυβαν τήν ἀλήθειαν : Ὁ Ἂϊκ συνάντησεν ἐξωγηΐνους τοῦ διαστήματος  (Σημ. μεταφρ.: ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Ἂϊκ Ἀϊζενχάουερ, τό 1957-59 εἶχε συναντηθεῖ μέ ἐξωγήϊνους, σέ προγραμματισμένην συνομιλίαν του καί ἒκλεισε συμφωνία μαζί τους, σχετικά μέ τήν παραμονή των στήν Γῆν γιά καθορισμένον χρονικόν διάστημα, κατόπιν ὃμως ἡ συμφωνία κατεπατήθη καί ἀπό τά δύο μέρη, ἀπό τούς διαδόχους του, βλ. παλαιότερην ἀνάρτησίν μας Μαΐου).

Ὁ ἐκφωνητής λέγει πώς ὁ Μεντβέντεφ ὁμιλῶν γιά τό φίλμ men in black ὑποννοοῦσε αὐτήν τήν δραστηριότηταν τῶν Ἀμερικανῶν, που θά πρέπει νά διαπιστωθῆ καί τονισθῆ εὐρύτερον καί ὃτι ὁ πρόεδρος Ἀϊζενχάουερ τότε εἶχε προσυπογράψει αὐτήν τήν συμφωνίαν, ἀκόμη προσέθεσεν ὁ Μεντβέντεφ, πώς πρέπει νά σταματήση αὐτή "ἡ μαύρη κωμωδία". Ὁ ρῶσσος πρόεδρος ἀνεφέρθη ἐπίσης στήν συγκεκαλυμμένην ὑπόθεσιν ἐπαφῶν τρίτου τύπου που εἶχε λάβει χώραν, ἀναφερόμενος στό ρωσσικό ντοκυμαντέρ. Ἐδῶ διαπιστώνεται πώς ὃπως ὃλοι οἱ πολιτικοί ἂνδρες, εἶναι καί αὐτός προσεκτικός καί φειδωλός στίς πληροφορίες που δίνει, καί αὐτό εἶναι φυσιολογικόν. Διότι θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιά τό ἀπόρρητον τέτοιων θεμάτων τά ὁποῖα ἀντιφατικά διαρρέονται ἀπό διάφορες πηγές.Ἡ ἐθνική ὑπηρεσία πληροφοριῶν εἶναι σαφής στό σημεῖον αὐτό, ἐξήγησεν ὁ τηλεοπτικός ἐκφωνητής τῆς exonews tv.


Ἀναρτήθηκε ἀπό : zeuxisblog.46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ