αντι-lifestyle, 18 Ιουν 2013 - YouTube

αντι-lifestyle, 18 Ιουν 2013 - YouTube:

Προσοχή: Ἀσχοληθεῖτε 10 λεπτά μέ τήν παρακολούθησιν αὐτοῦ τοῦ βίντεο καί σημειῶστε ἐκεῖνα που πρέπει προκειμένου νά λύσετε, διάφορα προβλήματά σας. Ὑπάρχουν λύσεις σέ ὃλα ἀρκεῖ νά κινηθῆ κανείς μέ περίσκεψη καί πάνω ἀπό ὃλα, χωρίς φόβον ἀπέναντι στό σύστημα τό ὁποῖον ἐξασκεῖ τόν φόβον ὡς ἐργαλεῖον ἐκφοβισμοῦ καί καταπίεσης τῆς μάζης. Μάθετε νά χρησιμοποιῆτε τούς νόμους πρός ὢφελός σας, μήν διστάζετε νά ἀπαιτεῖτε ἐκεῖνο που πιστεύετε πώς δικαιοῦσθε, ὑπάρχουν νόμοι που διέπουν τήν καθημερινότητά μας, που προβλέπουν σχεδόν τά πάντα. Διατηρεῖστε ὑψηλά τό ἠθικόν σας διότι αὐτό θέλουν νά καταφέρουν, δηλ. νά σᾶς τό "σπάσουν", νά σᾶς λυγίσουν, μήν ὑποκύπτετε μπροστά στό πρῶτον "ὂχι" κι ἐξακολουθεῖστε μέ μεγαλύτερο πεῖσμα καί δυναμικώτερα. Μία ἀμετακίνητη ἀρχή τοῦ συντάγματός μας εἶναι ἡ ἱσότης μεταξύ τῶν πολιτῶν. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, τῶν δικαστῶν καί τῶν πολιτικῶν συμπεριλαμβανομένων, μήν κάμπτεσθε, ἒστω καί ἂν τά φέρνετε δύσκολα καί σᾶς περιτριγυρίζουν προβλήματα, ἀγνοεῖστε τά ἐμπόδια κι ἐκτοξεύσατε τήν θέλησίν σας, ἀγωνιζόμενοι καί θά ἐπιβληθῆτε, ΑΡΓΑ ἢ ΓΡΗΓΟΡΑ, ὑποβάλλετε μηνύσεις ἢ ἀγωγές ἐναντίον ὃσων ἀποπειρῶνται νά σᾶς ἀδικήσουν...  

'via Blog this'

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;