ΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΥΡΗ ΤΗΝ WALL STREET

Τρίτη 9/7/2013

ΔΙΕΘΝΗ

Στό ἂρθρο αὐτό τοῦ blog "web of debt" προβλέπει (ὃπως συνηθίζεται σέ ὃλον τόν κόσμον ἐκτός ἀπό ἐδῶ) μίαν ἀναμενόμενη ἀλληλουχία γεγονότων που ἀκολουθεῖ, μέσω τῆς ἐφαρμοζόμενης πολιτικῆς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα καί που ὡς συνήθως ἐμεῖς πληροφορούμεθα τελευταῖοι καί καταϊδρωμένοι. Γιά νά ἒχη ἐπιτυχίαν αὐτή ἡ καθυστέρησις στήν ἐνημέρωσιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, "φροντίζουν" φιλότιμα οἱ χρηστοί μας κυβερνῆτες ὁδηγώντας μας μέ ἀσφάλεια στόν καιάδα τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.

Ὁ Γουΐλλιαμ Γκρέϊντερ στήν The Nation σέ ἂρθρο του μέ τίτλον Ποτέ δέν ὑπάρχει τέλος, στό "Εἶναι πολύ μεγάλο γιά νά ἀποτύχη" ἒγραψε :
"Οἱ κυνικοί οἰκονομικοί ἀναλυτές, θεωροῦν ὁτι οἱ Dod καί Frank μέ τήν ἀναθεωρητική κανονιστική τους πρᾶξιν στήν Γουώλ Στρήτ, που ἐκλαμβάνει ὃτι δέν ὑπάρχει τέλος στό "πολύ μεγάλη γιά ν' ἀποτύχη" ἐνῶ δημιούργησαν ἓναν χαριτωμένο κύκλον τραπεζῶν που χαρακτηριζόμενες ὡς "συστημικά" ἐνδιαφέρουσες, δέν θά ἀφαιθοῦν νά ἀποτύχουν, ἀνεξάρτητα πόσο ἀντιδεοντολογικά συμπεριφέρονται" 
Αὐτό πιθανόν νά συμβαίνει κάπως ἒτσι ἀλλά ἡ συμπεριφορά αὐτή ἒχει κάτι που ἀκόμη κι "Θεῖος Σάμ" δέν θά μποροῦσε νά προσυπογράψη : τά 32 Τρίς δολλάρια σέ CDS εἶναι ἓνα ποσόν που ὑπερβαίνει τό ΑΕΠ τῶν ΗΠΑ κατά δύο φορές   καί τό ἐθνικό χρέος κατά τρεῖς φορές τουλάχιστον. Τά CDS εἶναι μία μορφή παραγώγων που συνάπτονται ἀπό τούς ἐπενδυτές ὡς ἀσφάλεια στήν περίπτωσιν ἀθετήσεως πληρωμῆς. Σύμφωνα μέ τόν ἐλεγκτή συναλλάγματος σχεδόν τό 95% τοῦ συνόλου τῶν παραγώγων βρίσκεται στά χέρια πέντε τραπεζῶν J.P.Morgan, Chase, Citigroup, Bank of America, HSBC καί Goldman Sachs. Ἡ ἀγορά τῶν CDS δέν εἶναι διευθετημένη, οὒτε ὑπάρχει κάποια ἐγγύησις πώς ὁ ἀσφαλίζων θά ἒχη τήν δυνατότητα νά πληρώση. Ἂρα ὁμοιάζει μέ στοίχημα καί οἰαδήποτε χασούρα στό καζίνον αὐτό μπορεῖ νά φέρη κατάρρευσιν.

Θά μποροῦσε ἐν τούτοις, ἐκτός καί αὐτό τό καζίνο εἶναι περιχαρακωμένο. Εἲτε ἓνα "πιστωτικό γεγονός" θεωρεῖται πτώχευσις, που πυροδοτεῖ μίαν ἐξόφλησιν ἀπό τήν Διεθνῆ Ἒνωσιν Ὁμολόγων καί Παραγώγων (ISDA) κι εἶναι γνωστό πώς ἡ ISDA ἀνήκει στίς μεγαλύτερες τράπεζες καί τά Hedge Funds κι αὐτό βεβαίως σημαίνει πώς ὁ "οἶκος" (αὐτό που λέμε καζίνο) κρίνει ἐάν θά πληρώση. 

Οἱ οἶκοι τῶν Morgan, Goldman καί τῶν ἂλλων πέντε ἐν συνόλω, εἶναι καί δικαιολογημένα ἀνήσυχοι αὐτήν τήν στιγμήν, διότι ἓνα γεγονός πτωχεύσεως ἐντός τῆς κυρίαρχης Εὐρώπης (;), θά ἒθετε σέ κίνδυνον τά 32 τρίς τους σέ σχῆμα παραγώγων. Σύμφωνα καί μέ ἓνα ἂρθρο στό "Μαντεῖο τῆς ἀγορᾶς" (The Market Oracle-UK), αὐτό ἐξηγεῖ τό τί συνέβη στό Διεθνές νομισματικό ταμεῖον, καί γιατί τό κούρεμα 50 % τοῦ ἑλλ. χρέους δέν θεωρήθηκε γεγονός πτώχευσης. Ἐάν πληρώνεις μόνον τό 50% τῆς ὑποθήκης σου κάθε μήνα, σίγουρα ἡ τράπεζα θά σέ κηρύξη σύντομα σέ πτώχευσιν. Αὐτός ὃμως ὁ κανόνας ἀλλάζει ὃταν ἡ ἲδια ἡ τράπεζα εἶναι ταυτόχρονα κι ἐκεῖνος που προσυπογράφει τήν συμφωνίαν (ὁ ἀσφάλιστής τοῦ δανείου).

ΔΝΤ, τό καναρίνι στό ἀνθρακωρυχεῖον ;;

Τό ΔΝΤ ἦταν ἓνας μεγάλος μεσίτης παραγώγων μέχρι τίς 30 Ὀκτωβρίου 2011 ὁπότε συνάντησε τόν ἀπρεπῆ του θάνατο, ὃταν ἀρχειοθέτησεν τήν ὂγδοην κατά σειράν χρεωκοπία τῶν ΗΠΑ καταγγέλλοντας ἒλλειμα ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων δολλαρίων σέ διαχωρισμένα κεφάλαια πελατῶν τους (CDS). Οἱ μεσίτες χρησιμοποίησαν ἑνα τεράστιο, πολύπλοκο καί ἀντιφατικό σύστημα ἐπαναγορᾶς ὡς "repos" προκειμένου νά μοχλεύσουν τήν ἀνακεφαλαιοποίησιν κι ἀνεβάσουν τά κέρδη. Ἀνάμεσα στίς χασοῦρες στοιχημάτων τους ἦταν κι ἓνα ποσόν 6,3 δίς δολλ. "λάθος ἀνταλλαγῆς" που οἱ μεσίτες ἒκαναν γιά λογαριασμό τους, ἀπό κάποια εὐρωπαϊκά ὑπερχρεωμένα ἒθνη.

Τό "Μαντεῖον ἀγορᾶς"  γράφει:
"Μία συμφωνία ἐπετεύχθη στήν Εὐρώπη γιά σβήσιμο ἀπό τούς ἐπενδυτές 50 % τοῦ ἑλλ. χρέους, στά ὁμόλογα. Τώρα τό ΔΝΤ δημιούργησε παντοῦ μία μόχλευσιν ἀπό 40 πρός 1, ἒως 80 πρός 1, ἀναλόγως τοῦ ποίου τά νούμερα πιστεύεις (στοίχημα). Ἂς ὑποθέσουμε τώρα πώς τό ΔΝΤ μέ τήν μόχλευσιν 40 πρός 1, αὐτό σημαίνει πώς δέν θά μποροῦσε νά ἀπορροφήση μίαν μικρήν ἀπώλεια 3%, ἒτσι ὃταν τό κούρεμα τοῦ 50 % συμφωνήθηκε, τό ΔΝΤ τέλειωσε. Προσπάθησε νά στηρίξη τίς ἀπώλειές του μέ τό νά βάλη χέρι ἐγκληματικά σέ διαχωρισμένα κεφάλαια πελατῶν κι ὃλοι γνωρίζουμε πῶς τελείωσε αὐτό μέ τούς πελᾶτες ὃλους νά χάνουν τά λεφτά τους.
Ἐν τούτοις τό ΔΝΤ σκέφτηκε ὃτι αὐτά ἦσαν  "ἀκίνδυνη κερδοσκοπία" διότι τά εἶχαν ἀγοράσει αὐτά τά CDS, ἀπό αὐτές τίς μεγάλες τράπεζες, γιά νά αὐτοπροστατευθοῦν σέ περίπτωση που τά στοιχήματά τους στό εὐρωπαϊκό χρέος δέν πήγαιναν καλά. Τό ΔΝΤ θά ἒπρεπε νά προστατευθῆ ἀπό τά δικά του CDS, ἀλλά ἀφ' ὃτου ἡ ISDA δέν χαρακτήρισε τό ἑλλ. πιστωτικό γεγονός 50%  ὡς πτώχευσιν, τό ΔΝΤ δέν θά μποροῦσε νά καλύψη τίς ἀπώλειές του καί θά κατέρρεε".

Τό "μαγαζί" κέρδισε διότι εἶχε τήν δυνατότητα νά προσδιορίζη τό ἲδιο τί εἶναι "κέρδος". Ἀλλά τί θά συνέβαινε ἂν ἡ Ἑλλάδα ἢ κάποιο ἂλλο κράτος ἀποφάσιζε ν' ἀπομακρυνθῆ (ἐκτός εὐρωζώνης) καί νά μήν πληρώση ;; Αὐτό δέν χαρακτηρίζεται σάν κούρεμα, εἶναι ἀποκεφαλισμός. Τά περιουσιακά στοιχεῖα του βρίσκονται σέ νεκρικήν ἀκαμψία. Καμία διευκρίνηση λεξικοῦ δέν θά μποροῦσε νά μήν τό χαρακτηρίση σάν πρώχευση πλέον.
Αὐτό τό εἶδος τοῦ προσδιορισμοῦ ὁριστικῆς πτωχεύσεως τῆς Ἑλλάδος, κατά τίς ἀναλύσεις εἰδικῶν μοιάζει σχεδόν βέβαιο καί σύντομα θά τό δοῦμε. Ὁ Δρ Ἲρβιν Στέλζερ μεσήλικας διευθύνων τῆς ὁμάδος οἰκονομικῶν μελετῶν τοῦ Ἰνστιντούτου Χάντσον ἀνέφερε προχθές στήν Yorkshire Post (UK) ὃτι:

"Εἶναι μόνον θέμα χρόνου τό νά πτωχεύσουν, εἶναι ἢδη σέ πτώχευσιν,  ἐξαρτᾶται ἀπό τό πῶς τό ἀναγνωρίζεις καί πῶς τό ἀποκαλεῖς. Βεβαίως καί θά πτωχεύσουν, ἂν ἢμουν ἐγώ στήν θέσιν τους θά ἒβγαινα ἀμέσως ἀπό τό εὐρώ".

Τό ἂγγιγμα τοῦ Μίδα δέν πῆγε καλά

Σέ ἓνα ἂρθρο του στήν The Observer (UK), μέ τίτλον "Ἡ μαθηματική ἐξίσωσις που ὠδήγησε τίς τράπεζες σέ κατάρευση", ὁ Ἲαν Στιούαρτ ἒγραψε γιά τήν ἐξίσωση τῆς μαύρης σχολῆς που ἂνοιξε τήν ἀγορά τῶν παραγώγων στόν κόσμον:
Ὁ οἰκονομικός τομέας τόν χαρακτήρισε σάν φόρμουλα τοῦ Μίδα καί τό εἶδε σάν τό ἂγγιγμά που θά μετέτρεπε τά πάντα σέ χρυσόν. Ἀλλά ἡ ἀγορά λησμόνησε πῶς τελείωσεν ἡ ἱστορία τοῦ βασιλιᾶ Μίδα. Ὃπως εἶπε ὁ Ἀριστοτέλης (;) αὐτό τόν μῦθον, ὁ Μίδας πέθανεν ἀπό πεῖνα, σάν ἀποτέλεσμα τῆς μάταιης εὐχῆς του ὃ,τι ἀγγίζει νά μετατρέπεται σέ χρυσόν. Σήμερα ὁ ἑλληνικός λαός πεινάει προκειμένου νά προστατέψη ἓνα περιχαρακωμένο ποσόν 32 τρίς δολλ. στό καζίνο τῆς Γουώλ Στρήτ.
Ὁ Avizius τοῦ "μαντείου" γράφει :
Τό χρῆμα που βγῆκε ἀπό τήν πώλησιν αὐτῶν τῶν παραγώγων εἶναι εὐθέως ὑπεύθυνον γιά τά τεράστια μπόνους που βλέπουμε αὐτόν τόν καιρό στήν Γουώλ Στρήτ. Τά ἀφεντικά τοῦ χρήματος ἀπεκόμισαν ντροπιαστικά-βρώμικα κέρδη ἀπό αὐτό τό σχῆμα, ἀλλά τώρα ζοῦν μέ τόν φόβον πώς ὃλα θά ἀποκαλυφθοῦν καί τό πλούσιο τραῖνο θά τελειώση τό ταξίδι του. Αὐτό που ἒκαναν αὐτές οἱ τράπεζες ἦταν νά ἀξιοποιήσουν τό "σύστημα" σέ τέτοιον ἀκραῖον βαθμόν ὣστε, ὁλάκερο τό "μαγαζί τῶν χαρτιῶν"(καζίνο=Γουώλ Στρήτ) νά κινδυνεύη νά χαθῆ ἀπό μίαν μικρή χώρα 11 ἑκατ. ἀνθρώπων. Ἡ  Ἑλλάδα μπορεῖ νά "ρίξη" ὃλο τό οἰκονομικόν κατεστημένο τοῦ κόσμου κάτω. Ἐάν μία πτώχευσις διαπιστωθεῖ, τό ἀποτέλεσμα τῶν πληρωμῶν, θά ἀρχίση μίαν ὁλόκληρη ἀλυσσιδωτή ἀντίδρασιν που θά ἒχη σάν ἀποτέλεσμα πτωχεύσεις τραπεζῶν παγκοσμίως, τέτοια που ἡ κατάρρευσις τῆς Lehman Brothers θά μοιάζη παιχνίδι σέ σύγκριση.
Μερικοί παρατηρητές ἐρωτοῦν ἐάν πράγματι μία ἑλλ. πτώχευσις θά εἶχεν ὂντως αὐτή τήν κακήν ἐπίπτωσιν στά σχόλια τοῦ Forbes.
Ἡ ἀκαθάριστη ὀνομαστική ἀξία τῶν ἑλλ. συμβολαίων ὃπως διεγράφη τήν τελευταίαν ἐβδομάδα ἦταν ἀξίας 54,34 δίς, σύμφωνα μέ τήν πρόσφατην ἀναφορά τοῦ Ὁργανισμοῦ ἀποθέσεων πίστεως κι ἐκκαθαρίσεων (DTCC), ἡ DTCC ἒχει τήν δυνατότητα νά ἀναλάβη μιάν ἐσωτερικήν ἐκκαθάριση, διότι κατέχει τό σύνολον τῶν στοιοχείων ὃλων οὐσιαστικά τῶν CDS τῆς ἀγορᾶς. Καί ἀνέφερεν ὃτι οἱ καθαρές ζημίες θά εἶναι μία τάξη μεγέθους χαμηλώτερη, μέ τό μέγιστον ὓψος τῶν κονδυλίων που θά μετακινοῦνται ἀπό τήν μία τράπεζα στήν ἂλλην σέ σχέση μέ τήν τακτοποίησιν ἀπαιτήσεων τῶν CDS σέ περίπτωση πτωχεύσεως θά εἶναι 2,68 δίς σύνολον. Ἐάν ἡ ἀνάλυσις τῆς DTCC εἶναι σωστή, ἡ ἀγορά τῶν CDS γιά τό ἑλλ. χρέος, δέν θά μεγενθύνη πολύ τίς συνέπειες μιᾶς Ἑλληνικῆς χρεωκοπίας.'Εκτός καί ἐπιμολύνει ἡ ἐπιδημία καί τίς ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκές χῶρες.

Παρά ταῦτα εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐπιδημία που φαίνεται πώς φοβίζει τώρα. Οἱ παῖκτες που χρηματοδότησαν τά στοιχήματα κι ἐπένδυσαν σέ ἀμφότερες τίς περιπτώσεις, δέν μποροῦν νά τά πάρουν πίσω ἂν κερδίσουν, κι αὐτό σημαίνει πώς δέν "ἀντέχουν" νά πληρώσουν τά χαμένα στοιχήματά τους, ἀναγκάζοντας κι ἂλλους παῖκτες νά χρεωκοπήσουν . Τό ντόμινο θά πάη παρακάτω σέ ἓναν καταρράκτη χρεωκοπιῶν που θά ἐπηρεάση ὁλόκληρη τήν τραπεζικήν βιομηχανία, θέτοντας σέ ἂμεσον κίνδυνο τό παγκόσμιο πυραμιδικό σχῆμα. Ἡ δυναμική γι' αὐτό τό εἶδος πυρηνικῆς ἀντίδρασης, ἦταν που ἒκανε τόν δισεκατομμυριοῦχο ἐπενδυτή Γουώρρεν Μπάφφετ, νά ἀποκαλέση τά παράγωγα "ὃπλα μαζικῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς". Γι'αὐτό ἐπίσης τό τραπεζικό σύστημα δέν μπορεῖ νά ἀφήση μεγάλους παῖκτες παραγώγων ὃπως ἡ Lehman brothers καί Bear Steams νά βουλιάξουν. Αὐτό που τίθεται σέ κίνδυνον εἶναι τά ἲδια τά παράγωγα κι ἡ φιλοσοφία τους. Σύμφωνα μέ ἓνα ἂρθρο τῆς Wall Street Joyrnal τόν ἰανουάριο :

"Κρεμάμενα ἀπό μία κλωστή εἶναι ἡ φήμη τῶν CDS σάν ἐργαλεῖο γιά τούς κεφάλαιούχους καί κερδοσκόπους, στό ποσόν τῶν 32,4 τρίς ὃπως ἀπετιμήθη τόν περσινόν Ἰούνιον, ἡ ἀξία που μπορεῖ νά ἀποδοθῆ γιά κάλυψη τοῦ δημοσίου χρέους καί 2,9 τρίς γιά τά κρατικά CDS. Ἂν ἡ προστασία δέν ἀποδειχθεῖ ἀξιόπιστη στήν ἀποπληρωμήν, τόσον ὃσον καί ὁ ἀντίκτυπος ἀπό μία ἀκατάστατη ἑλλ. χρεωκοπία, θά μποροῦσε νά ἒχη συνέπειες στό παγκόσμιον τραπεζικό σύστημα.

Οἱ παῖκτες στό μέλλον πιθανόν νά ἀρνηθοῦν νά παίζουν. Ὃταν τό "μαγαζί" εἶναι τόσο περιχαρακωμένο, ἡ νομιμότης τοῦ συστήματος παραγώγων τίθεται ὑπό αἲρεσιν. Καθώς τό ΔΝΤ ἒχει βρεθεῖ ἒξω ἀπό τά δύσκολα, δέν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα ὃπως " ἀκίνδυνη κερδοσκοπία" πλέον προστατευμένη στόν κόσμον τῶν παραγώγων.

Τό ἂρθρο ἐγράφη ἀπό τήν Ellen Brown δικηγόρον καί πρόεδρον τοῦ Δημοσίου τραπεζικοῦ Ἰνστιτούτου.

Σχετικοί σύνδεσμοι :

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;