Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2013

Ἡ προδοσία δέν ξεχνιέται

Εικόνα
Γιατί ὁ Σαμαρᾶς ἀπέτυχε ;Παρά τό ὃτι προσεπάθησεν, δέν ἒγινεν ἀποδεκτός ἀπό τόν Λευκόν οἶκον Δυστυχῶς ὁ πρό πολλοῦ δυσανασχετίσας τόν ἑλληνικόν λαόν, ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος, πρωθυπουργός κ. Σαμαρᾶς, δέν κατόρθωσεν τοὐλάχιστον νά ἀνέβη εἰς τό ἀπαιτούμενον ὓψος τῶν περιστάσεων. Βεβαίως τοῦτο δέν ἀποτελεῖ οὒτε ἒκπληξιν, ἀλλά καί οὒτε θά ἒλεγα δυσαρέσκειαν στήν χώραν μας. Τοὐναντίον προεκάλεσε τον γέλωτα, μέ τήν ἀνεκδιήγητον συμπεριφοράν του καί τό ἀψυχολόγητο τῶν κινήσεών του, νά ἐπισκεφθῆ ἀπρόσκλητος τόν πρόεδρον τῶν ΗΠΑ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὑποβιβάζοντας θεληματικά θά μποροῦσε νά σκεφθῆ κανείς τήν ὀντότητά του καί τόν θεσμικόν του ρόλον ὡς προεξάρχοντος μίας χώρας.  Κατ' αὐτόν τόν τρόπον προστίθεται ὡς ἐπίσης φαιδρόν πολιτικόν πρόσωπον, εἰς τήν "Λίσταν" τήν ὁποίαν πρῶτος ἐγκαινίασεν μέ τήν εἲσοδόν του, ὁ μάστερ Φαιδρότατος κ. ΓΑΠ (Γεώργ. Α. Παπανδρέου, τέως πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος), τοῦ ὁποίου τά καμώματα καί χοντροκοπιές, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἐγκληματικές παραλείψεις, ἀνεπάρκ…

Πολεμική Προπαγάνδα ΗΠΑ ;

Εικόνα
Τό πεντάγωνο κατηγορεῖ τό Ἰράν ὃτι ἐξελίσσει ICBM"ἱκανά νά φθάσουν τίς ΗΠΑ ἒως τό 2015"

Ἡ πολεμική μηχανή τῆς Οὐάσιγκτον ἰσχυρίζεται τώρα ὃτι τό Ἰράν εἶναι ἱκανό νά ἐξελίξη ICBM (Inter-Continental Ballistic Missiles = διηπειρωτικούς πυραύλους) που μποροῦν νά φθάσουν ἡπειρωτικές πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, ἒως τό 2015. Τό πεντάγωνο μόλις ἐξέδωσεν ἀναφοράν πώς εἶναι μᾶλλον ἀνησυχητική ἐξέλιξις γιά τήν κυβέρνησιν Ὀμπάμα. Ἡ ἀναφορά εἶναι ἓνα βῆμα πλησιέστερα πρός τό ἀπό μακροῦ φιλόδοξον σχέδιον, νά ἐπιτεθοῦν στήν Ἰρανικήν δημοκρατίαν, ἂν καί περισσότερες ἀπό 16 μυστικές ὑπηρεσίες, διεσάφησαν πώς (τό Ἰράν) ἒχει σταματήσει νά ἐξελίσση πυρηνικόν πρόγραμμα, πολλά χρόνια πρίν. Ἀπό τό 2012, οἱ Νιού Γιόρκ Τάϊμς ἀνέφεραν τά ἀκόλουθα :
"Πρόσφατες ἐκτιμήσεις ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, εἶναι συνεπεῖς στήν διαπίστωιν κατασκόπων, που ἒχουν συνάγει ὃτι τό Ἰράν ἒχει ἐγκαταλείψει τό πυρηνικό του πρόγραμμα, χρόνια πρίν, σύμφωνα μέ πρόσφατους καί προηγούμενους ἀμερικανούς ἀξιωματούχους. Οἱ ἐπίσ…

Μήνυμα Α.Σώρρα

Γιά ὃποιους θέλουν νά κινητοποιηθοῦνΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ MAIL ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ KAI OIKΟΝ. EΠIMEΛHTHΡIΩN ggramateas@dsa.gr, info@dsgian.gr, info@dsdr.gr, dse@lawyer.com, dsioan@hol.gr, dskaterinis@hotmail.com, grammateia@dsc.gr, dskilkis@otenet.gr, diksikoz@otenet.gr, info@diksyl-korinth.gr, info@dsko.gr, dsxanthi@dsxanthi.gr, diksipat@otenet.gr, secretary@dspeir.gr, info@dsreth.gr, info@dsro.groee1pt@otenet.gr, oeeam2s@otenet.gr, oee3pt@oe-e.gr, "oee4pt@oe-e.gr" <oee4pt@oe-e.gr>, info@oee-dm.gr, oee6pt@oe-e.gr, oee7pt@oe-e.gr,oee8pt@otenet.gr, ev9oee@otenet.gr, oee10pt@oe-e.gr, oee-11pt@otenet.gr,ptdoee@otenet.gr, oee13pt@les.forthnet.gr, oeetak@her.forthnet.gr,oee_dk@otenet.gr, oee16pt@otenet.gr
(ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ME: 
ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΗΝΥΜΑ ΟΠΩΣ:
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ:) ΠΡΟΣ: Κύριον Πρόεδρον συλλόγου καί λοιπά μέλη ἢ ΠΡΟΣ: Κύριον Πρόεδρον ἐπιμελητηρίου καί λοιπά μέλη

Ἐδῶ καί ἓναν χρόνον, μία ὁμάδα ἑλλήνων παγκοσμίου βεληνεκοῦς προσπαθεῖ, προκειμένο…

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

Εικόνα
Σημείωσις xeuxisblog46: Σᾶς παραθέτουμεν ἓνα καλογραμμένον ἂρθρον ἐδῶ, τό ὁποῖον ἀτυχῶς παρά τό ὃτι ὁμιλεῖ κι ἐκθειάζει τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, ἐγράφη εἰς τό μονοτονικόν, ἐμεῖς ἐδῶ θεωροῦμεν μεγίστην ἒλλειψιν τήν ἀπουσίαν πολυτονικοῦ ἀπό παρόμοια κείμενα. Διά τόν λόγον αὐτόν μετετρέψαμεν τοῦτο εἰς τό ἁρμόζον πολυτονικόν. Περαιτέρω θά εἲχαμεν νά παρατηρήσωμεν ὃτι, ἐνῶ ὁ συγγραφεύς ὀφθαλμοφανῶς πιστεύει καί στηρίζει ἀναφανδόν τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν, πέφτει ἐλαφρῶς «ἒξω» στίς χρονολογήσεις κατά μερικές χιλιάδες χρόνια.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥἈπό τό Ἑλληνικόν Ἀρχεῖον Συντάκτης:  (Δημήτριος  Καραπιστόλης, Dimitrios  Karapistolis)
Ἡ Ἀγγλική γλῶσσα ἒχει 490.000 λέξεις ἀπό τίς ὁποῖες 41.615 λέξειςεἶναι ἀπό τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν..  (Bιβλίον Γκίνες). Ἡ ἑλληνική μέ τήν μαθηματικήν της δομήν, εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς πληροφορικῆς καί τῆς νέας γενιᾶς τῶν ἐξελιγμένων ὑπολογιστῶν, διότι μόνον σ’ αὐτήν δέν ὑπάρχουν ὃρια. (Μπίλ Γκέϊτς, Microsoft). Ἡ ἑλληνική καί ἡ κινεζική εἶναι οἱ μόνες γλῶσσ…

Δίολκος Κορίνθου

Εικόνα
Δίολκος για 1500 χρόνια
Σᾶς μεταφέρω αὐτούσιαν τήν ἀνάρτησιν που ἀφορᾶ βίντεο τοῦ τεχνικοῦ ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος :

ἀπό ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΛΩΣ » Δευ 22/04/2013 22:17

Μία ταινία 22 λεπτῶν, δημιουργημένη μέ τό σύστημα τοῦ animation (εἰκονοκινητική τεχνική) ἀναπαριστᾶ μέ μοναδικόν τρόπον τό ἐξαιρετικόν μνημεῖον τεχνικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τόν Δίολκον: μίαν ὁδόν ἀπό ξηρᾶς γιά τήν μεταφοράν πλοίων ἀνάμεσα στόν Σαρωνικόν καί τόν Κορινθιακόν κόλπον κατά μῆκος τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου, τότε που δέν ὑπῆρχεν ὁ πορθμός. Ἡ ταινία παρουσιάζει πολλές ἂλλες τεχνολογικές λεπτομέρειες, ἀλλά καἰ σκηνές τῆς ζωῆς τῶν ναυτικῶν ἐκείνης τῆς μακρινῆς ἐποχῆς: τυχερό παιχνίδι, ἐπίσκεψη στόν ναόν τοῦ Ποσειδῶνος, γλέντι σέ καπηλειό, καθώς καί μία συναισθηματική συντυχία.
Πρόκειται γιά ἓνα ἒργον-συμβολή στήν μελέτην τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς Τεχνολογίας, μία παραγωγή τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος σέ συνεργασίαν μέ τήν Ἑταιρείαν Μελέτης Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Τεχνολογίας. Δημιουργοί τῆς ταινίας εἶναι οἱ Θ.Π. Τάσιος…

Ἀντίστασις..., τί σημαίνει..;;

Πῶς ἐννοοῦμεν τήν ἀντίστασινἩ ἀντίστασις δέν εἶναι πυροτέχνημα που θά σβήση.., εἶναι στάσις ζωῆς..! Μέ σκοπόν νά ὁρίσουμεν τήν ἒννοιαν ἀντίστασις, τό σημερινόν ἂρθρον. Τί τελικῶς σημαίνει ἀνθίσταμαι ἀλήθεια ;; Τό ἀκοῦμε κάθε μέρα νά ἐκτοξεύεται ἀπό διάφορα χείλη, ἀκοῦμε νά ἐπαναλαμβάνεται ὡς ἀναγκαιότης τῆς χρονικῆς στιγμῆς που βιώνει στήν ἱστορίαν της ἡ πατρίδα μας, μά ἲσως πολλοί ἀπό ἐμᾶς νά μήν ἀντιλαμβάνονται τό βαθύτερον νόημά της. Μέ σκοπόν λοιπόν νά μπῶ κατ' εὐθείαν στό θέμα, ἐξηγῶ ὃπως πολλοί ἀπό ἐσᾶς μαντεύω γνωρίζετε ἢδη, ἡ λέξις ἀνθ-ίσταμαι, ἀποτελεῖται ἀπό δύο ξεχωριστά τμήματα τά ὁποῖα συνθέτουν τήν ἒννοιαν. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ λέξις ἀντί καί ἡ ἂλλη, ἡ λ. ἳσταμαι (= στέκομαι). Ἐν τούτοις ἡ ἒννοια που ζητοῦμεν ἐδῶ δέν ἐπεξηγεῖται σαφῶς μέ τίς δύο αὐτές λ. Διότι καί ἡ λ. ἀντί περικλείει καί μίαν ἀκόμη λ. ἡ ὁποία ὑπο-νοεῖται, στήν περίπτωσίν μας, ἡ ὁποία εἶναι τό ρῆμα τίθημι ἢ τίθεμαι. Τοιουτοτρόπως ἂν τώρα ἰδοῦμε τήν πλήρην λέξιν ἀναλελυμένην εἰς ἒκτασιν, θά ἀντιληφθοῦμεν …

Ἓλληνες δῶστε τόπο στήν Ἐλπίδαν

Δῶστε τόπο στήν δύναμιν.., τόπον στήν ἘλπίδανἘμπνευσθεῖτε ἀπό τούς παλαιούς ἐκείνους φάρους τῶν μεγάλων ὁραμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, που ὑπῆρξαν οἱ φορεῖς τῶν ἰδεῶν ἒως σήμερον...
Ἓλληνες, εἶστε θεία φυλή, φορεῖς ἑνός πνεύματος που ἒχει ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων προάγει τόν πολιτισμόν. Ὑπήρξατε οἱ διδάκτορες ὃλων τῶν λαῶν πρό χρόνων ἀμνημονεύτων, μήν ἀφήσετε ἒτσι ἀνώδυνα νά παρασυρθῆτε στήν δίνην τῶν ἐπιταγῶν ἐκείνων που ἐπιτέλεσαν καί συνεχίζουν νά ἐπιτελοῦν ἒργον παντελῶς ἀντίθετον. Ὁ προορισμός τῶν μεγάλων ἡγητόρων εἶναι νά καθοδηγοῦν μέ ἀσφάλειαν στό σωστό μονοπάτι, τούς ἀδαεῖς, ἀνενημέρωτους κι ἐκείνους που δέν ἀντιλαμβάνονται τήν θείαν βούλησιν καί τόν σκοπόν της. Θυμηθεῖτε πώς εἶστε πολέμιοι τοῦ σκότους που προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν στήν ἀνθρωπότητα κι ὀφείλετε νά ἀρνηθῆτε αὐτήν τήν ἐπιταγήν που σᾶς ὁδηγεῖ ἐκεῖ, διότι ἀνήκετε στό φῶς, εἶστε ὁλόφωτες ὀντότητες, φορεῖς φωτονιακῆς ἐνεργείας. Ἀρνηθεῖτε τήν ἐπινοηθείσαν ἀπό τούς δυτικούς "δικτατορίαν τῆς κομματοκρατίας" καί τόν δ…

Αὐτό που βιώνουμε ἒχει καταντήσει ἐξωφρενικόν

Εικόνα
ΔΙΕΘΝΗΠοῦ τελικά θά φτάσουμε...; Εἲμαστε βέβαιοι πώς θά τό ἀντέξουμε..;; Ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική, ναί ἐμεῖς οι Ελληνες, ὡς ἀνώτερος, εὒψυχος καί μέ ἀστείρευτες δυνάμεις λαός, ἒχουμε ὑποχρέωσιν ἒναντι τῆς καταγωγῆς καί τοῦ προορισμοῦ μας ὡς ἒθνος, νά ἀντέξουμε τά πάντα καί θά τά ἀντέξουμε. Στό βίντεο που ἀκολουθεῖ τό τελευταῖον τῆς σειρᾶς τῶν Alkyon- Pleiades, που μέ εὐαισθησίαν περισσήν σκύβουν ἐπάνω στά προβλήματα λαῶν καί πολιτισμῶν, καταγράφοντες κάθε πτυχήν τῶν σκοτεινῶν σχεδίων που τό σύστημα ἐκπονεῖ, προκειμένου νά καταποντίση τήν ἀνθρωπότητα. Ἱδιαίτερην ἐντύπωσιν προκαλεῖ τό γεγονός πώς πλέον τώρα ἀπροκάλυπτα μᾶς ἀποκαλύπτουν ἐκείνους που εὐθύνονται κυρίως, τούς κυριάρχους αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, οἱ ὁποῖοι δέν βασίζονται παρά μόνον στήν κατά ἓνα (ἢ καί δύο) βήματα πίσω που στέκεται ἡ τεχνολογική ἐξέλιξις τῶν ἀνθρώπων σήμερα, ἒναντι τῆς ἰδικῆς των πιό "προχωρημένης". Ἡ ἒντεχνα προωθούμενη "πρόοδος" στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης που μυστικό πλέον δέν εἶναι πώ…

"Υπάρχει προστασία δεδομένων στό Ιντερνετ..;;

Εικόνα
ΔΙΕΘΝΗ Προστασία δεδομένων σέ ἓναν κόσμον ὑπερ-παρακολούθησηςἘπαναβεβαιωθεῖτε γιά τήν ἰδιαιτερότητα καί ἀποκλειστικήν χρῆσιν τῶν δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας ὑπηρεσίες τοῦ Ἲντερνετ που σᾶς ὑπόσχονται προστασία τῶν δεδομένων σας
Τό χάσμα μεταξύ τῆς τεχνολογίας καί τοῦ νόμου συνεχίζει νά μεγαλώνη. Ἀπό τήν μία πλευρά ὁ τεράστιος ὂγκος τῶν συσσωρευμένων κάι ἀποθηκευμένων δεδομένων που χρησιμοποιοῦμε καί συντηροῦνται ἀπό τίς ὑπηρεσίες τοῦ Ἲντερνετ, ἀπό τήν ἂλλην οἱ ὁλοένα ἐξελισσόμενες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, που προσπαθοῦν νά ἀναλύουν καί μετατρέψουν σέ χρῆμα ὃλον αὐτόν τόν ὂγκον πληροφοριῶν. Ὑπάρχει ὃμως κι ἡ ἂλλη πλευρά ἡ ὁποία "ψάχνεται" γιά νά ἀνακαλύψη μεθόδους νομικῆς προστασίας, τοῦ κόσμου τῶν χρηστῶν ἀπό τίς κάθε εἲδους ἰδιωτικές ἑταιρεῖες καί κρατικές παρεμβάσεις κι ὀργανισμούς, που ζητοῦν νά ἐλέγχουν τήν ροήν αὐτῶν ὃλων τῶν πληροφοριῶν. Σέ ὃποια πλευρά κι ἂν στέκεσθε, δηλ. τῆς ἐλευθερίας ἒναντι τῆς ἀσφάλειας (αὐτό τό δίπολο μᾶς τονίζουν διαρκῶς)…