Πολεμική Προπαγάνδα ΗΠΑ ;

Τό πεντάγωνο κατηγορεῖ τό Ἰράν ὃτι ἐξελίσσει ICBM

"ἱκανά νά φθάσουν τίς ΗΠΑ ἒως τό 2015"


 'Αεροφωτοτογραφία τοῦ πενταγώνου

Ἡ πολεμική μηχανή τῆς Οὐάσιγκτον ἰσχυρίζεται τώρα ὃτι τό Ἰράν εἶναι ἱκανό νά ἐξελίξη ICBM (Inter-Continental Ballistic Missiles = διηπειρωτικούς πυραύλους) που μποροῦν νά φθάσουν ἡπειρωτικές πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ, ἒως τό 2015. Τό πεντάγωνο μόλις ἐξέδωσεν ἀναφοράν πώς εἶναι μᾶλλον ἀνησυχητική ἐξέλιξις γιά τήν κυβέρνησιν Ὀμπάμα. Ἡ ἀναφορά εἶναι ἓνα βῆμα πλησιέστερα πρός τό ἀπό μακροῦ φιλόδοξον σχέδιον, νά ἐπιτεθοῦν στήν Ἰρανικήν δημοκρατίαν, ἂν καί περισσότερες ἀπό 16 μυστικές ὑπηρεσίες, διεσάφησαν πώς (τό Ἰράν) ἒχει σταματήσει νά ἐξελίσση πυρηνικόν πρόγραμμα, πολλά χρόνια πρίν. Ἀπό τό 2012, οἱ Νιού Γιόρκ Τάϊμς ἀνέφεραν τά ἀκόλουθα :

"Πρόσφατες ἐκτιμήσεις ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, εἶναι συνεπεῖς στήν διαπίστωιν κατασκόπων, που ἒχουν συνάγει ὃτι τό Ἰράν ἒχει ἐγκαταλείψει τό πυρηνικό του πρόγραμμα, χρόνια πρίν, σύμφωνα μέ πρόσφατους καί προηγούμενους ἀμερικανούς ἀξιωματούχους. Οἱ ἐπίσημοι εἶπαν ὃτι ἡ ἐκτίμησις αὐτή ὑπῆρξεν σέ μεγάλο βαθμόν ἐπιβεβαιωθείσα σέ μίαν ἐκτίμησιν τῆς πλειοψηφίας ἐθνικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καί που παραμένει ἡ συνεναιτική ἂποψις τῶν 16 αὐτῶν ὑπηρεσιῶν".

Ἡ Τζερούσαλεμ Πόστ ἒγραψεν ὃτι :

"Οἱ μυστικές ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ ἒχουν ἐκτιμήσει, ὃτι ἀπό τό 2015, τό Ἰράν θά κάνη δοκιμές ἑνός ICBM, τό ὁποῖον ἒχει τήν ἱκανότητα νά χτυπήση τίς ΗΠΑ, ἀναφέρει μία διαρροή τοῦ πενταγώνου" .

'Εκεῖνο τό ὁποῖον οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ πενταγώνου ἐδήλωσαν στήν ἀναφοράν αὐτή, εἶναι  ὃτι, "τό Ἰράν ἒχει φιλόδοξα βαλλιστικά βλήματα καί πρόγραμμα διαστημικῶν ἐκτοξεύσεων που ἐξελίσσει καί συνεχίζει νά προσπαθεῖ νά αὐξήση τό βεληνεκές, τήν θνησιμότητα καί εὐστοχίαν τῶν βαλλιστικῶν βλημάτων καί τήν ἰσχύν τους", λέγει ἡ ἀναφορά.

Ἡ νέα μελέτη τοῦ πενταγώνου μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῆ ἐναντίον τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, νά ἐγκαθιδρύση τόν φόβον ὃτι ἓνα πυρηνικά ἐξοπλισμένο Ἰράν, μπορεῖ νά κτυπήση τίς ΗΠΑ καί τήν περιοχή τους, τό ΝΑΤΟ καί τό Ἰσραήλ δέν ἀντιδρᾶ ἂμεσα νά προλάβη τέτοια καταστροφή.

"Τό Ἰράν μπορεῖ νά ἐξελίξη καί δοκιμάση ἓνα ICBM ἱκανό νά φθάση τίς ΗΠΑ ἀπό τό 2015" σύμφωνα μέ ἀναφορά τοῦ πενταγώνου. Ἡ ἀναφορά ἦταν μία συνεργασία τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ἐθνικῆς ἀεροδιαστημικῆς (NASIC), στήν ἀεροπορικήν βάσιν Ράϊτ-Πάττερσον στό Ὀχάϊο, καί τῆς ὑπηρεσίας ἂμυνας καί πυραυλικοῦ καί διαστημικοῦ κέντρου καί τό γραφεῖο τὼν ναυτικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἡ ἀναφορά ἐπίσης κατηγορεῖ τήν Κίνα καί Β.Κορέα γιά βοήθεια στό Ἰράν, στήν ἐξέλιξιν τῶν προωθητικῶν πυραύλων,"τό Ἰράν ἒχει ἓνα ἐκτεταμένο πρόγραμμα ἐξελίξεως πυραύλων καί ἒχει λάβει ὑποστήριξιν ἀπό ὀντότητες στήν Κίνα καί Β.Κορέα".


Ἡ Κίνα καί ἡ Β.Κορέα εἶναι μελοντικοί στόχοι τῆς Οὐάσιγκτον, ἒτσι δέν ἀποτελεῖ ἒκπληξιν, ὃτι ἀναφέρονται ἀπό τό πεντάγωνο. "Ἡ ἰσχύς τῶν ἰρανικῶν βαλλιστικῶν πυραύλων, συνεχίζει νά ἀσκεῖται καί δοκιμάζεται εὐρέως σέ ...ἀσκήσεις δημοσιεύσεων" λέγει ἡ ἀναφορά, "αὐτές οἱ ἀσκήσεις δίδουν τήν δυνατότητα στά Ἰρανικά βαλλιστικά βλήματα καί στήν ἰσχύν των νά ἀκονίζουν τίς δεξιότητές τους κατά τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις, καί νά ἐξελίσσουν νέες τακτικές" ἀναφέρει τό δημοσιεύμα. Ἡ πολεμική προπαγάνδα ἒχει πάρει τόν δρόμον της, ὃτι τό Ἰράν μπορεῖ καί θά ἐξελίξη βλήματα που μποροῦν νά φθάσουν τίς ΗΠΑ.
Ἀναμένεται ἀπό τήν κυβέρνησιν Ὀμπάμα νά παρουσιάση στό ἀμερικανικό κοινόν, ὃτι τό Ἰράν εἶναι μία ἀπειλή  στόν κόσμον καί τήν παγκόσμιαν εἰρήνην καί ἀσφάλειαν στήν ἐπομένην σύσκεψιν τοῦ Κογκρέσου στήν συζήτησιν περί τῆς "καταστάσεως τῆς ἐνώσεως" (State of the Union), ὃπου θά ἀπευθύνη λόγον, ἢ καί σέ ἂλλες προγραμματισμένες ὁμιλίες του στούς ἐπόμενους μῆνες.
Τό Ρώϋτερς ἀναφέρει ὃτι, "τέσσαρες νομοθέτες τῶν ΗΠΑ, ἀνήκοντες στούς δημοκρατικούς, τήν Παρασκευήν συνεκάλεσεν ὁ ὑπουργός ἂμυνας Τσάκ Χέϊγκελ προκειμένου νά διεξαχθῆ μία ἂλλη δοκιμή τοῦ συστήματος ἀμυντικῶν πυραύλων, ἐφἐτως μετά τήν ἀποτυχίαν τῆς τελευταίας δοκιμῆς καί νά δημιουργηθῆ ἐξέλιξις τῆς τελευταίας γενιᾶς βλημάτων ἀναχαιτίσεως, χαρακτηρίζοντάς το ὑψίστης προτεραιότητος θέμα".

Οἱ ἀντιπρόσωποι ἦσαν ὁ Μπάκ Μάκ Κῆον τῆς Καλιοφόρνιας, ὁ ὁποῖος εἶναι διευθύνων σύμβουλος τῆς ἐπιτροπῆς ὑπηρεσιῶν ἐξοπλισμοῦ, ὁ Μάϊκ Ρότζερς ἀπό τό Μίτσιγκαν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπικεφαλῆς τῆς ὑποεπιτροπῆς στρατηγικῆς ἰσχύος, ὁ γερουσιαστής Τζέϊμς Ἰνχόφε τῆς Ὀκλαχόμα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ἀνώτατος δημοκρατικός γερουσιαστής στήν ἰδίαν ἐπιτροπήν, ὃπως καί ὁ γερουσιαστής Τζέφ Σέσσιονς τῆς Ἀλαμπάμα. "Οἱ νομοθέτες εἶπαν ὃτι ἡ αἰτία γιά τήν ἀποτυχίαν τῆς δοκιμαστικῆς ἐκτοξεύσεως ἀμυντικοῦ πυραύλου τῆς 5ης Ἰουλίου, δέν εἶναι ἀκόμα ξεκάθαρη, ἀλλά ὑπεστήριξαν πώς οἱ περικοπές στίς δαπάνες που ἐπιβάλλει ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα γιά τούς ἀμυντικούς πυραύλους, ἒχει περιορίσει τήν χρηματοδότησιν γιά ἀπαιτούμενες δοκιμές καί συντήρησιν τοῦ συστήματος" 
Σύμφωνα μέ τό Ρώϋτερς :
"Τά φιλόδοξα σχέδια τῆς Οὐάσιγκτον καί τοῦ Τέλ Ἀβίβ νά ἐπιτεθοῦν στό Ἰράν, ἐντοπίζονται στό κοντινόν μέλλον. Οἱ ἀνἀγκη τοῦ κόσμου νά προλάβη τόν ἐπερχόμενον πόλεμον καθίσταται ἀδήριτος, διότι ἡ πραγματικότης εἶιναι πώς ἀμφότερα τό Ἰσραήλ καί οἱ ΗΠΑ εἶναι ἓνα βῆμα μπροστά στό ἀπό μακροῦ ἀναμενόμενον σχέδιον, τό ὁποῖον ὃμως θά ἒχη κοινωνικές καί οἰκονομικές ἐπιπτώσεις σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην".


Σχόλιον zeuxisblog46 :

Ἡ ἀνωτέρω πληροφόρησις σέ ἒντυπον καί ἱστότοπον τοῦ συστήματος καί τῆς παγκοσμιοποίησης, κατά τή ἂποψίν μας θεωρεῖται τό ὀλιγώτερον παρωχημένη καί ἀνερεισματική, προοριζόμενη κατά τήν παγίαν  τακτικήν τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως "δι' ἐσωτερικήν κατανάλωσιν". Πληροφορίες ἀναφέρουν ἀπό κατά τό μᾶλλον ἢ ἦττον αξιόπιστες πηγές, πώς ἀντίθετα μέ τά ὃσα ἰσχυρίζονται οἱ ἐπίσημες "διαρροές" τῶν ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων, ἦταν οἱ ΗΠΑ που ἐξετόξευσαν ICBM ἐναντίον τοῦ Ἰράν, ἐπιδιώκοντας τήν ἐμπλοκήν σέ πολεμικήν σύρραξιν (χάριν τοῦ Ἰσραήλ) καί ὂχι τό ἀντίθετον. Ἐνῶ τό μόνον που δέν φαίνονται διατεθειμένοι νά ἀποκαλύψουν εἶναι ἡ αἰτία τῆς λεγομένης "ἀποτυχίας". Οἱ αἰτιάσεις τοῦ πενταγώνου που ἀκονίζει τά μαχαίρια του ἐπιζητόν νά αἰματοκυλίση τόν πλανήτην μόνον καί μόνον γιά νά ἐξυπηρετήση τά συμφέροντα μερικῶν  τραπεζιτῶν, δέν φάνηκαν νά πιάνουν τόπον.ἐξ ἂλλου ποιός θά μποροῦσε ποτέ νά πιστέψη πώς οἱ ΗΠΑ ἦταν ποτέ δυνατόν νά συντηροῦν ὃπλα μόνον γιά "Ἂμυνα" ;; Ἂς μήν γινόμαστε τόσον μωροπίστευτοι. Ὃσο γιά τήν ὑποτιθέμενην βοήθειαν τοῦ Ἰσραήλ, τί θά μποροῦσε νά προσφέρη ἓνα (μή) κράτος, μέ σχεδόν ἀνύπαρκτους πόρους ;; Πίσω ἀπό τό ὑπάρχον σύστημα (τό γνωστόν) ὑπάρχουν δυνάμεις που γιά πρώτην φοράν μοιάζουν τόσον ἀνίσχυρες καί καταπονημένες, ἀδύναμες κι ἀμφιλεγόμενης ἰσχύος που μποροῦν νά καταβληθοῦν ἀπό τόν ἀπλόν ἂνθρωπον καί κυρίως τόν πεπολιτισμένον ἓλληνα πολίτην.

Μετάφρασις : Α.Μπαξεβανίδης
 
Σύνδεσμοι :
Διαβάσετε ἀκόμη (ἀγγλικόν κείμενον):
Τό πρωτότυπον δημοσίευμα

Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἀκόμη τό :
Βίντεο Ὀμπάμα στό Κονγκρέσο

Τήν ἱστοσελίδαν τοῦ Λευκοῦ Οἲκου :

http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2013

Τήν ἱστοσελίδαν τῆς "παγκοσμιοποίησης":
Global Research

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;