Ἡ προδοσία δέν ξεχνιέται

Γιατί ὁ Σαμαρᾶς ἀπέτυχε ;

Παρά τό ὃτι προσεπάθησεν, δέν ἒγινεν ἀποδεκτός ἀπό τόν Λευκόν οἶκον

Δυστυχῶς ὁ πρό πολλοῦ δυσανασχετίσας τόν ἑλληνικόν λαόν, ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος, πρωθυπουργός κ. Σαμαρᾶς, δέν κατόρθωσεν τοὐλάχιστον νά ἀνέβη εἰς τό ἀπαιτούμενον ὓψος τῶν περιστάσεων. Βεβαίως τοῦτο δέν ἀποτελεῖ οὒτε ἒκπληξιν, ἀλλά καί οὒτε θά ἒλεγα δυσαρέσκειαν στήν χώραν μας. Τοὐναντίον προεκάλεσε τον γέλωτα, μέ τήν ἀνεκδιήγητον συμπεριφοράν του καί τό ἀψυχολόγητο τῶν κινήσεών του, νά ἐπισκεφθῆ ἀπρόσκλητος τόν πρόεδρον τῶν ΗΠΑ Μπάρακ Ὀμπάμα, ὑποβιβάζοντας θεληματικά θά μποροῦσε νά σκεφθῆ κανείς τήν ὀντότητά του καί τόν θεσμικόν του ρόλον ὡς προεξάρχοντος μίας χώρας. 
Κατ' αὐτόν τόν τρόπον προστίθεται ὡς ἐπίσης φαιδρόν πολιτικόν πρόσωπον, εἰς τήν "Λίσταν" τήν ὁποίαν πρῶτος ἐγκαινίασεν μέ τήν εἲσοδόν του, ὁ μάστερ Φαιδρότατος κ. ΓΑΠ (Γεώργ. Α. Παπανδρέου, τέως πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος), τοῦ ὁποίου τά καμώματα καί χοντροκοπιές, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἐγκληματικές παραλείψεις, ἀνεπάρκειες καί πολλές φορές σκόπιμοι κι ἐμβόλιμοι χειρισμοί (που ἀπέφεραν κέρδη πρός ὢφελός αὐτοῦ καί συγγενικῶν του προσώπων), θά παραμείνουν χαραγμένα γιά χρόνια ἂσβεστα στήν μνήμην τῶν Ἑλλήνων. Στόν μακρύν ἐν τούτοις κατάλογον τῶν ἀνθελλήνων πολιτικῶν μας ταγῶν, δέν εἶχεν μέχρι στιγμῆς - μέχρι πέρισυ - καταφέρει νά μπῆ ὁ ἀρχικά μνησθείς κ. Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος τόν τελευταῖον χρόνον εἶχεν ἐπιδιώξει διακαῶς, νά ὑποβιβασθῆ στήν ἐκτίμησιν τῶν Ἑλλήνων (!!!). Ἀλλά ὃποιος προσπαθεῖ καί ἒχει ἀρκετήν θέλησιν τά καταφέρνει.

Ἡ συνολική του συμπεριφορά, ἀπό τίς τελευταῖες ἐκλογές μέχρι σήμερα, μόνον ὡς πρωθυπουργόν δέν τόν ἀνέδειξαν. Μολονότι δέ ἡ προϋπάρχουσα κατάστασις καί ἡ προϊστορία τῶν τελευταίων ἀνακατατάξεων στό πολιτικόν σκηνικόν, κατά τά τρία τελευταῖα χρόνια, εἶχεν καταδείξει στήν ἑλληνικήν κοινήν γνώμην πώς ἦταν μαριονέττα (ὁ ἲδιος ὃπως καί ἡ κυβέρνησίς του), καθώς καί οἱ γεμᾶτες ὑποσχέσεις γιά γενικώτερην βελτίωσιν τῶν οίκονομικῶν μας πραγμάτων καί κοινωνικῶν ἀνισορροπιῶν, κατά τήν διάρκειαν τῶν "κάποιων" αὐτῶν μηνῶν δέν κατέφερεν ἀπολύτως τίποτε ἂλλο, ἀπό τό νά βυθίση τήν χώραν εἰς ἒτι δυσχερεστέραν θέσιν. Οἱ ἀνισότητες ἐνετάθησαν, ἡ ἀνεργία ἐφούντωσεν, ἀγγίζοντας τό 60+ % στούς νέους, ἐνῶ ὁ γενικός δείκτης, κατά τά φαινόμενα ἒχει κατά πολύ ὑπερβεῖ τό 35 %, καθ' ἣν στιγμήν τό "παραμῦθι πηγαίνει σύννεφον", ἀπό τούς ἀνευθυνουπευθύνους τῶν ἁρμοδίων ὐπουργείων που ὁμιλοῦν περί βελτίωσης τῆς συνολικῆς εἰκόνας τῆς χώρας καί περί συντόμου ἐξόδου ἀπό τήν κρίσιν.
Τό ἐρώτημα που γεννᾶται αὐθορμήτως εἶναι, ποιός μπορεῖ νά πιστέψη τέτοιες διαβολές καί σκόπιμα διαστρεβλωμένες πληροφορίες περί καλύτερου αὒριον, που μᾶς σερβίρουν τά παπαγαλάκια τῶν ὑπουργείων καί τῶν ποικιλλώνυμων καναλιῶν στά ΜΜΕ. Ὁ ἑλληνικός λαός ἒχει ἢδη λάβει τίς ἀποφάσεις του, τοὐλάχιστον ἒτσι δείχνουν τά πράγματα. Ἡ πεποίθησις πώς τό πολιτικόν σύστημα μᾶς "δουλεύει" κανονικά, ἒχει πρό πολλοῦ ἐδραιωθεῖ κι ἐμπεδωθεῖ στίς συνειδήσεις τῶν πολιτῶν, ὃπως καί ἡ ἀναζήτησις πλέον ἂλλων μέσων πρός διακυβέρνησιν τῆς πατρίδος μας. Τό ποιά θά εἶναι τά μέσα κι ὁ τρόπος που θά ἐπιτευχθοῦν εἶναι πρός τό παρόν ἂδηλον, κατόπιν ὃμως τῆς φοροκαταγίδας, που ὡς μόνον τρόπον χρησιμοποιεῖ πλέον τό ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀγνώστου φύλου, προελεύσεως, ἀνθρωπίνων χαρακτηριστικῶν, κλπ κλπ κ. Στουρνάρα (ἐπί τέλους εὐρέθη τό κατάλληλον ὂνομα, γιά νά δώση ὑπόστασιν στόν κατάλληλον ἂνθρωπον, ὂνομα καί πρᾶγμα "στουρνάριον" !!!).


Οἱ τριακόσιοι τῆς βολῆς,  τοῦ βολέματος δηλ. εἰσέρχονται θεωρητικά καθημερινῶς (ἐντελῶς τυπική ἐπίσκεψις ἃπαξ τῆς ἐβδομάδος), ἐξέρχονται δέ ἀφοῦ ἒχουν ἀπολαύσει τόν ὓπνον τοῦ δικαίου καί ἂν βρεθεῖ κάποιος (ἀπό τούς ἐπιτετραμμένους δικούς τους) δημοσιογράφος νά τούς κάνη μίαν ἐρώτησιν διά τά τεκταινόμενα κατά τήν διάρκειαν τῶν συσκέψεων, δέν γνωρίζουν ἂλλο, ἀπό τό πόσο γρήγορα ἐπέρασεν ἡ ὣρα, γι'αὐτό καί ἀπό συνήθειαν ἀπαντοῦν πώς "τά σχόλια κατά τήν παρούσα φάσιν θά εἶναι πρώϊμα". Συμμετέχουν σέ ἐπιτροπές, που μέχρι πρίν λίγον ἢθελαν νά μπαίνουν ὡς μέλη λόγω τοῦ "λουφέ", ἐλάμβανον 300 εὐρώ κατά ἐπιτροπήν, διότι γνωρίζουν ἐκ τῶν προτέρων πώς καί αὐτή ἡ ὑπόθεσις οἰκονομικοῦ σκανδάλου θά "κουκουλωθῆ" δεόντως. Μιᾶς καί μόνον γιά οἰκονομικά σκάνδαλα ἀσχολοῦνται οἱ ἐπιτροπές κυρίως κατά τά τελευταῖα 20 τοὐλάχιστον χρόνια.
Εἶναι μία πληγή ἡ ὁποία ἀπό τήν κατάστασιν θεραπευσιμότητος καί (πιθανόν) παντελοῦς ἰάσεως, κατέληξεν νά περιέλθη σέ κατάστασιν ἀποσυνθέσεως, που σύμφωνα καί μέ τά χειρουργικά δεδομένα ὀφείλει νά καθαρισθῆ, ἓνα σάπιο κομμάτι τῆς κοινωνίας μας, εἶναι ἀκριβῶς ὃπως ἒνα σάπιον κομμάτι σαρκός, ἡ ὁποία προκειμένου νά ἐπανέλθη εἰς κατάστασιν ὑγιήν, πρέπει νά ἀφαιρεθῆ, κοπῆ καί πεταχθῆ, ὂχι μόνον, ἀλλά δι' ἀποφυγήν περαιτέρω μολύνσεων, νά ἀποτεφρωθῆ σέ κλίβανον... Αὐτή ἀγαπητοί ἀναγνῶστες εἶναι ἡ σωστή διαδικασία ἐάν θέλουμε τήν χώραν μας πάλιν ὑγιῆ καί ἀνθούσαν, ἲσως ἡ διαδικασία νά εἶναι ἐπώδυνος, καθίσταται ὃμως ἀπαραίτητος, δι' ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.

Ὑπῆρχαν παλιά δεδομένα τοῦ Σαμαρᾶ μέ τό ἀμερικανικόν κράτος ;;

'Από ὃ,τι μαθαίνουμεν τώρα τελευταῖα μᾶλλον πρέπει νά εἶχεν καί μάλιστα ἡ ἐνημέρωσις προέρχεται ἀπό σοβαρόν ἂνθρωπον. ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ὑπῆρξεν συμφοιτητής καί ὁμόστεγος (δέν γνωρίζω ἂν ἦταν καί ὁμοτράπεζος) τοῦ κ. ΓΑΠ, ὂνομα καί μή χωριό, ὁ νῦν φαιδρός πρωθυπουργός κ. Σαμαρᾶς διετήρει ἐπιχείρησιν, τῆς ὁποία τό μέγεθος καί ἡ ἒκτασις εἶναι ἂγνωστος, ὂχι ὃμως καί τό εἶδος της, ἐννοεῖται ἡ κατηγορία δραστηριότητος, που ἦταν Πιτσερί, Πιτσαρία μέ ἂλλα λόγια. Κατόπιν ἐν τούτοις τῆς ἐνδόξου πορείας του εἰς τήν ἑλληνικήν πολιτικήν σκηνήν, καί τίς πολυδαίδαλες ἀπασχολήσεις του ἐδῶ στήν πατρίδαν, παρημέλησεν (!!!), ἐλησμόνησεν, ὁπότε ἡ ἐπιχείρησις αὒτη ἀπεσυντονίσθη καί περιέπεσεν σέ κατάστασιν "φαληρίσματος". 

 Ὁ ΓΑΠ μέ μίαν ἂσπονδην "φίλην" μας
Κατά τήν πρόσφατον δέ ἐπίσκεψίν του εἰς τά παλαιά του λημέρια, ἐπληροφορήθη ἒμπλεως χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως, πώς τό ἀμερικανικόν κράτος καί δή ὁ εἰσπρακτικός του μηχανισμός (Internal Revenue Services), εἶχεν κατά καιρούς ἀσχοληθεῖ μέ τήν ὡς ἂνω ἀναφερθείσαν ἐπιχείρησιν ἰδιοκτησίας του. Τό προϊόν δέ τῆς ἐνασχολήσεως τοῦ IRS μαζί του τό ἒμαθε ὃλως τυχαίως καί ἀνεκάλυψεν πώς οἱ δοσοληψίες του δέν εἶχαν τελικῶς τελειώσει μέ τό ἀμερικανικόν δημόσιον καί ὃτι χρεωστοῦσε ἓνα ἀρκετά σεβαστόν ποσόν λόγω τῶν συνεχῶν προσαυξήσεων που ἒγιναν στό ἀρχικά βεβαιωθέν καί καταλογισθέν τίμημα-φόρον. 


Ἀλλά τί κάνει ἓνας πονηροεβραιᾶκος ὃταν βρεθεῖ σέ παρομοίαν κατάστασιν ὃπου πρέπει τό δίχως ἂλλον νά πληρώση ;; Μά εἶναι ἀπλόν, ...καταφεύγει στόν πρῶτον (πρόχειρον) ὁμόφυλόν του που θά συναντήση, μέ σκοπόν νά ζητήση βοήθειαν (γιά τούς ἐβραίους ἡ πληρωμή εἶναι ἀπηγορευμένη διά ροπάλου). Ἓνεκα ὃμως τοῦ ὃτι εὐρισκόταν στήν Ἀμερικήν καί οἱ κινήσεις του ἦσαν περιορισμένες ἀπεφάσισε νά αἰτήση συμπαράστασιν ἀπό τόν "μεγάλον"  που τελικῶς μετά ἀπό κατ' ἐπανάληψιν ἐπεμβάσεις τῆς ὁμογενειακῆς κοινότητος καί κυρίως ἀτόμων που εἶχαν συμφέροντα στήν Ἑλλάδαν, ἐδέησε νά καταδεχθῆ νά μιλήση μέ τόν θεσμόν κι ὂχι μέ τό ἀνθρωπάριον που τόν ἐκπροσωποῦσεν, ἀπευθύνων λόγον κυρίως ἐπιτιμητικόν (καί καλῶς ἒπραξεν) κι ἀρνούμενος νά πράξη τι σχετικά μέ τήν βοήθειαν που ἐζήτει ὁ Σαμαρᾶς (τί νά πῆ μέ τόν λέτσο που ἒβλεπεν ἐμπρός του ;;).
Ὃπως καί νά ἒχη κανείς δέν καταφέρεται ἐναντίον τοῦ θεσμοῦ "πρωθυπουργός Ἑλλάδος" ἀλλά ἐναντίον τοῦ ἀτόμου που τόν ἐκπροσωπεῖ, ναί, χίλιες φορές, πρόκειται γιά ἂτομον που ρεζιλεύει τήν χώραν μας διεθνῶς μόνον καί μόνον διότι ἐχρίσθη ἀπό κάποιους "μέσα στήν σπεῖραν" ὡς πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί ἐνῶ θά ὢφειλε ὡς προεξάρχων μίας ἀντιπροσωπείας τοῦ διασημοτέρου λαοῦ τῆς Ἱστορίας νά σεβαστῆ τόν ρόλον καί τήν τιμητικήν αὐτήν θέσιν, τήν διέσυρεν διεθνῶς, ὃπως καί ὁ προκάτοχός του ΓΑΠ, που κατεσυκοφάντησεν τόν λαόν μας, ὡς τεμπέλην καί ἀφερέγγυον, τήν στιγμήν που ὁ ἲδιος ἒκλεβεν διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ τόν μόχθον καί τόν ἰδρώταν του.


Ὑπάρχει βεβαίως καί ὁ ἓτερος Καπαδόκκης, συνεταῖρος στήν κομπίνα μέ τόν Ἀντωνάκη καί πρόκειται ὃπως ἀντιληφθήκατε περί τοῦ εὐτραφεστάτου νῦν ἀντιπροέδρου Βαγγελάκη, που καλλιέργησεν ἐπί δεκαετίες τήν ρητορικήν του δεινότηταν, ἐνῶ ἀνῆλθεν τήν κλίμακα τῆς πολιτικῆς ἀναγνώρισης κατακτῶν τόν ἐπίζηλον τίτλον τοῦ "συνταγματολόγου" καί τά τελευταῖα χρόνια ἐπιδιώκων διακαῶς νά ἀποκτήση καί ἓτερον τίτλον αὐτόν τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἐκύλησεν στήν λάσπην, αὐτούς τούς ἐπίζηλους τίτλους, καταντῶν "τσιράκι" τῶν ἑκάστοτε κερδοσκόπων συμμοριτῶν τραπεζιτῶν  πάντοτε μέ τό ἀζημίωτον φυσικά (τί κι ἂν γίναμε ρεζίληδες, τοὐλάχιστον τά κονομήσαμεν). Ἡ φιλοσοφία αὐτή που δέν ἒχει τό ἀποκλειστικόν προνόμιον νά χρησιμοποιῆ μόνον ὁ "χοντρός", ἀλλά ὃλοι οἱ πολιτευόμενοι καί πολιτικολογοῦντες δημοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι τά "κοννέ" τους, τίς γνωριμίες τους δηλ. στόν πολιτικόν χῶρον, κερδίζουν περιουσίες ὁλόκληρες προβάλλοντες ἐκεῖνες τίς πληροφορίες ἢ διαρροές που τούς δίδουν "οἱ προστάτες τους"νά προωθοῦν, συμπληρώνοντες ἒτσι τόν φαῦλον αὐτόν κύκλον διαφθορᾶς, που ὃπως προείπωμεν, ἀποτελεῖ τήν πληγήν τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος, ἡ ὁποία πρέπει νά καθαρισθῆ ἐντελῶς, νά ἐξυγιανθῆ κι ἀποδοθῆ καί πάλιν εἰς τήν κοινωνίαν μας.

Ἐν τέλει τό φιᾶσκο τό ὁποῖον ἒπαθεν ὁ Ἀντώνης κατά τήν ἐπίσκεψίν του στήν Ἀμερική, θά τό φυσσάη γιά καιρό καί δέν θά μπορῆ νά τό κρυώση. Ἐπῆγε  "κύριος" (ὑποτίθεται) κι ἒφυγε σάν δαρμένος σκύλος, μετά καί τήν "κατσάδα" που ἒφαγε ἀπό τόν Ὀμπάμα, ὁ ὁποῖος οὒτε λίγον οὒτε πολύ τοῦ ἒβαλεν πάγο γιά τήν ὃλως διόλου τρελλή πορείαν του τούς περίπου 12 μῆνες, τῆς πρωθυπουργικῆς του θητείας, ὃπως καί τήν κωλυσιεργίαν του γιά ἀνάπτυξιν ἡ ὁποία οὒτε κἂν φαίνεται στόν ὀρίζοντα ἀκόμη (καί οὒτε θά ἒρθη). Ἒτσι καταλήγωμεν ἀβίαστα στήν τετελεσμένην ἀπόφασιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά ἐκδιώξη κακήν κακῶς ὃλο αὐτό τό πολιτικόν σύστημα που σφετερίζεται τόν ἀγώναν καί μόχθον τοῦ λαοῦ μας, που ΣΙΓΟΥΡΑ τοῦ ἀξίζει μία καλύτερη τύχη, ἀπό ἐκείνην που τοῦ προετοίμασαν ὃλα αὐτά τά ἀποβράσματα τοῦ περιθωρίου τῆς ζωῆς, που ΠΟΤΕ δέν ἠργάσθησαν, ποτέ δέν κοπίασαν, ἀλλά ἀπέκτησαν βιός, μόνον καί μόνον ἐπειδή ἒτυχε νά γεννηθοῦν Καζάροι ἢ ἐβραιότουρκοι, ἀλλά που ἒτυχε νά βρίσκονται γιά καλήν  (ἢ κακήν;;) τους τύχην, ὑπό τήν αἰγίδαν τοῦ σιωνισμοῦ.

Αὐτά καί ἐστέ αἰσιόδοξοι Ἓλληνες

Ὑγιαίνετε

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;