Αὐτό που βιώνουμε ἒχει καταντήσει ἐξωφρενικόν

ΔΙΕΘΝΗ

Ποῦ τελικά θά φτάσουμε...; Εἲμαστε βέβαιοι πώς θά τό ἀντέξουμε..;;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική, ναί ἐμεῖς οι Ελληνες, ὡς ἀνώτερος, εὒψυχος καί μέ ἀστείρευτες δυνάμεις λαός, ἒχουμε ὑποχρέωσιν ἒναντι τῆς καταγωγῆς καί τοῦ προορισμοῦ μας ὡς ἒθνος, νά ἀντέξουμε τά πάντα καί θά τά ἀντέξουμε. Στό βίντεο που ἀκολουθεῖ τό τελευταῖον τῆς σειρᾶς τῶν Alkyon- Pleiades, που μέ εὐαισθησίαν περισσήν σκύβουν ἐπάνω στά προβλήματα λαῶν καί πολιτισμῶν, καταγράφοντες κάθε πτυχήν τῶν σκοτεινῶν σχεδίων που τό σύστημα ἐκπονεῖ, προκειμένου νά καταποντίση τήν ἀνθρωπότητα. Ἱδιαίτερην ἐντύπωσιν προκαλεῖ τό γεγονός πώς πλέον τώρα ἀπροκάλυπτα μᾶς ἀποκαλύπτουν ἐκείνους που εὐθύνονται κυρίως, τούς κυριάρχους αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, οἱ ὁποῖοι δέν βασίζονται παρά μόνον στήν κατά ἓνα (ἢ καί δύο) βήματα πίσω που στέκεται ἡ τεχνολογική ἐξέλιξις τῶν ἀνθρώπων σήμερα, ἒναντι τῆς ἰδικῆς των πιό "προχωρημένης".
Ἡ ἒντεχνα προωθούμενη "πρόοδος" στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης που μυστικό πλέον δέν εἶναι πώς καταγράφουν τά πάντα καί φακελλώνουν ποικιλοτρόπως τόν κόσμον, ἡ κοθοδηγούμενη κι
ἐλεγχόμενη "ψυχαγωγία", που ἀπολαμβάνουν οἱ νέοι σήμερα σέ ὃλον τόν πλανήτην, συνεπικουρούμενη ἀπό τήν μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, που παρασύρει τά παιδιά σέ ἓναν κόσμον, μιᾶς κάποιας Νιρβάνα χωρίς ἐπιστροφή, βρίσκονται στήν ἠμερήσια διάταξη. Χωρίς δυστυχῶς πολλά καί ἐνθαρρυντικά νά μᾶς τονώνουν κάπως τό ἠθικόν. Πολλοί μίλησαν κι ἒχουν δίκιο πώς, ἒτσι ὃπως ἒχουν σήμερα τά πράγματα, ὁ πλανήτης κυριολεκτικά κρέμεται ἀπό τήν Ἑλλάδα. Εἶμαστε τό τελευταῖον προπύργιον ἀμύνης. Εὐρισκόμεθα στό μέτωπον, στήν πρώτην γραμμήν, μέ ὃλους τούς λαούς πίσω ν' ἀναμένουν νά ἰδοῦν "φῶς" ἀπό ἐμᾶς. Ἂς εὐχηθοῦμεν καλή δύναμιν...


Σημείωσις : Δυστυχῶς παρά τίς προσπάθειές μας κατέστη ἀδύνατον νά σᾶς παρουσιάσουμε τό βίντεο μέ τούς ἑλληνικούς ὑποτίτλους, λόγω κάποιου τεχνικοῦ προβλήματος κατά τήν μεταφόρτωσιν, ζητοῦμεν συγνώμην, προβάλλεται τό ἀγγλικόν. Σήμερα γιά λόγους ἀδιευκρίνιστους τό ἑλληνικό ἐξηφανίσθη ἀπό τό U-Tube. Ὑπάρχει σέ ἂλλες γλῶσσες ἀλλά ὂχι στήν ἑλληνικήν, ὃπως βλέπετε κάποιοι φροντίζουν γι' αὐτό. Ἀνεβάσαμε τό βίντεο στό U tube, θά τό βρῆτε στά ἀκόλουθα URL : http://youtu.be/nIBYHBzi-5M
 http://www.youtube.com/watch?v=KsYnuXI73-c

Πρέπει νά αἰσθανόμαστε τυχεροί, ἀλλά κι αἰσιόδοξοι που αὐτοί οἱ καταχραστές τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ἀνθρώπων, τῆς ἀνθρωπίνης φυλῆς, πλέον ἀπεκαλύφθη ἀπό ἐντίμους ἀνθρώπους, πώς εἶναι αὐτό που εἶναι, δηλ. ὂντα μίας ἂλλης μορφῆς, ἐντελῶς διαφορετικῆς  φύσεως ἀπό ἐμᾶς, ὃπως ἐπίσης καί τά ἀνθρωπόμορφα πιθηκοειδῆ πρωτεύοντα που τούς στηρίζουν. Ἀλλά καί νά χαιρόμαστε γιά ἓναν καί μόνον λόγον που πιστεύω πώς ἀξίζει νά χαιρόμαστε, πώς αὐτά τά ὂντα που σφετερίζονται τόν πλοῦτον τοῦ πλανήτου μας καί τίς ζωές μας, ἐπί χιλιάδες χρόνια, ἐπιτέλους ἀντιληφθήκαμε τί ἂσχημο παιχνίδι μᾶς παίζουν κι ὃτι εἲμαστε ἲσοι στίς δυνάμεις μας μέ αὐτούς. Αὐτό τό παρεδέχθησαν καί οἱ ἲδιοι στό μεταξύ τους πρωτόκολο συμφωνίας, ὃπου μεταξύ ἂλλων παραδέχονται καί τά πεπραγμένα των ἐδῶ στήν Γῆν.

Τό βίντερο αὐτό εἶναι τό 12ον στήν σειράν καί μόλις ἐξεδόθη καί στήν ἑλληνικήν, ἐνῶ κυκλοφόρησε τό Νο 17 που μόλις βγεῖ στήν γλῶσσαν μας θά τό ἀναρτήσουμεν ἀμέσως.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ