"Υπάρχει προστασία δεδομένων στό Ιντερνετ..;;

ΔΙΕΘΝΗ

Προστασία δεδομένων σέ ἓναν κόσμον ὑπερ-παρακολούθησης

Ἐπαναβεβαιωθεῖτε γιά τήν ἰδιαιτερότητα καί ἀποκλειστικήν χρῆσιν τῶν δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας ὑπηρεσίες τοῦ Ἲντερνετ που σᾶς ὑπόσχονται προστασία τῶν δεδομένων σας

Τό χάσμα μεταξύ τῆς τεχνολογίας καί τοῦ νόμου συνεχίζει νά μεγαλώνη. Ἀπό τήν μία πλευρά ὁ τεράστιος ὂγκος τῶν συσσωρευμένων κάι ἀποθηκευμένων δεδομένων που χρησιμοποιοῦμε καί συντηροῦνται ἀπό τίς ὑπηρεσίες τοῦ Ἲντερνετ, ἀπό τήν ἂλλην οἱ ὁλοένα ἐξελισσόμενες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, που προσπαθοῦν νά ἀναλύουν καί μετατρέψουν σέ χρῆμα ὃλον αὐτόν τόν ὂγκον πληροφοριῶν. Ὑπάρχει ὃμως κι ἡ ἂλλη πλευρά ἡ ὁποία "ψάχνεται" γιά νά ἀνακαλύψη μεθόδους νομικῆς προστασίας, τοῦ κόσμου τῶν χρηστῶν ἀπό τίς κάθε εἲδους ἰδιωτικές ἑταιρεῖες καί κρατικές παρεμβάσεις κι ὀργανισμούς, που ζητοῦν νά ἐλέγχουν τήν ροήν αὐτῶν ὃλων τῶν πληροφοριῶν.
Σέ ὃποια πλευρά κι ἂν στέκεσθε, δηλ. τῆς ἐλευθερίας ἒναντι τῆς ἀσφάλειας (αὐτό τό δίπολο μᾶς τονίζουν διαρκῶς), ἓνα πρᾶγμα εἶναι βέβαιον, πώς ἡ παραδοχή τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν περί γενικῆς παρακολουθήσεως τῶν πάντων, καταρρίπτει ὁποιαδήποτε ὑπάρχουσα ἀκόμη ἐλπίδα περί τοῦ ἀντιθέτου. Ὂχι πώς ὑπάρχουν καί πολλοί ἀπό αὐτούς που ἐμπιστεύονται τήν ὓπαρξιν ἀσφαλοῦς κι ἐμπιστευτικοῦ Ἲντερνετ πλέον, ἀλλά στό τελευταῖον (2000) συμπόσιον ἐπί τῆς ἀσφαλείας τοῦ Ἲντερνετ, ἡ διευθύνων τήν συζήτησιν κ. Μπέθ Γκίβενς, διεπίστωσεν ἀλλά καί ταυτοποίησεν "μεγάλα κενά" στήν εὐαίσθητην περιοχήν τῶν προσωπικῶν δεδομένων.


Τρία πολύ κρίσιμα θέματα ταυτοποιημένα περισσότερον ἀπό 13 χρόνια πρίν, κατέληξαν σήμερον ὂχι μειούμενα ἀλλά σοβαρώτερα καθώς ὁ ρόλος τοῦ Ἲντερνετ συνεχίζει νά παίζη ἓνα ὁλοένα καί πιό κυρίαρχο ρόλον στήν ζωή μας σήμερα : 
  1. Σύγχυσις για τό ποιά δεδομένα εἶναι ἀσφαλῆ καί ποιά ὂχι
  2. Ἒλλειψις πληροφόρησης περί τοῦ τρόπου που οἱ ἑταιρεῖες χρησιμοποιοῦν τά προσωπικά δεδομένα μας.
  3. Ἡ ἐλευθερία μέ τήν ὁποίαν ἡ βιομηχανία πληροφοριῶν ἐξασκεῖται ἐπί τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν καταναλωτῶν.

Ἡ εὐαίσθητος ἱσορροπία μεταξύ πολιτικῶν ἐλευθεριῶν καί ἀσφαλείας

ἐπιθεώρησις τοῦ ἐρευνητικοῦ κέντρου Pew σχετικά μέ τήν ἀσφάλειαν τοῦ Ἲντερνετ διηύθυνεν ἐνωρίτερον αὐτόν τόν μήναν ἒρευναν - μετά τήν ἀποκάλυψιν περί παρακολουθήσεως ἀπό τό προγραμμα PRISM τῆς ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας - δεικνύει μίαν στροφήν τῶν αἰσθημάτων τοῦ κόσμου ἒναντι τῆς κυβερνητικῆς κατασκοπείας ἐπί τῶν ἰδιωτικῶν ὑποθέσεων τῶν πολιτῶν τοῦ κόσμου. Ἀφ' ὃτου γιά πρώτη φοράν ἡ ἀνωτέρω ὀργάνωσις ἒθεσεν δημοσίως τό ἐρώτημα (2004), οἱ περισσότεροι ἀποκρινόμενοι πιστεύουν πώς ἡ κυβέρνησις προχώρησε πάρα πολύ, στόν περιορισμόν τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν (47%), ἀπό ἐκείνους που πιστεύουν πώς τό κάνει αὐτό προκειμένου νά προστατεύση τήν χώρα ἀπό τήν τρομοκρατίαν (35%). Ἐνῶ τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2010, 47% τῶν ἀποκριθέντων ὑπεστήριξαν πώς ἡ κυβέρνησις τό ἒκανε γιά τήν προστασίαν ἒναντι τῆς τρομοκρατίας καί 32% ἐξ αὐτῶν, πώς ἡ κυβέρνησις τό ἒχει παρακάνει.
Ἐν τούτοις κατά τήν τελευταίαν δημοσκόπησιν τοῦ ἰνστιντούτου Pew, οἱ μισοί ἀπό τούς 1480 ἐρωτηθέντας, ἐνέκριναν τήν παρακολούθησιν ἀπό τήν κυβέρνησιν τοῦ Ἲντερνετ καί τῶν τηλεφώνων γιά νά καταπολεμήση τήν τρομοκρατίαν, καθ' ὃν χρόνον τό 44% διαφωνοῦσεν. Ἐπίσης 70% τῶν ἐρωτηθέντων πιστεύει πώς ἡ κυβέρνησις χρησιμοποιεῖ τά δεδομένα γιά πολύ περισσότερους λόγους καί σκοπούς ἀπό τήν καταπολέμησιν τῆς τρομoκρατίας. 


 Ἡ ἒρευνα τοῦ ἰστιντούτου Pew

Ἀκόμη καί πρίν ξεκινήσουν οἱ ἀποκαλύψεις σχετικῶς μέ τίς παρακολουθήσεις τῆς κυβέρνησης, ὁ περισσότερος κόσμος ἐπίστευεν πώς τά τηλέφωνά των ὃπως καί οἱ ἐπικοινωνία των μέσω Ἲντερνετ ἐπαρακολουθοῦντο ἀπό τήν κυβέρνησιν καί τίς ὑπηρεσίας ἀσφαλείας της. Τά email τους, κι ἂλλες ἐργασίες ἑταιρειῶν μέσω τοῦ διαδικτύου, ὃπως καί γενικῶς κάθε συναλλαγή τους ἐλέγχονταν ἀπό αὐτές τίς ὑπηρεσίες. Ἓνα ἒγγραφον τῆς ἐφημερίδος Allstate Heartland Monitor (PDF) περιγράφει τήν δημοσκόπησιν που διεξήχθη πρίν τήν ἀποκάλυψιν γιά τίς παρακολουθήσεις ἀπό τόν Χέϊντεν, ὃπου τό 85% τῶν ἀποκριθέντων, ἐπίστευεν πώς ἡ ἐπικοινωνία τους ἐπαρακολουθεῖτο κι αὐτό γινόταν ἐν ἀγνοία τους ἐκ μέρους τῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας ( 58% μᾶλλον καί 27% ἲσως).
Ἡ ἀνωτέρω ἐφημερίς σημειώνει πώς τό 48% τῶν ἐρωτηθέντων εἶπαν πώς παρακολουθοῦνται πάρα πολύ  κι ὃτι ἡ κυβέρνησις ἒχει τήν ἐμπιστοσύνη τους, γιά τόν τρόπον που χρησιμοποιεῖ τά δεδομένα, ἐνῶ ἐδήλωσαν τό ἲδιο καί γιά τό κατά πόσον καί πῶς χρησιμοποιοῦνται οἱ τηλεφωνικές ἐπικοινωνίες μέ σταθερά καί κινητά τηλέφωνα. Αὐτό ἦταν πρίν. Ταυτόχρονα ἐρωτηθέντες γιά τίς συνολικές ἐπιπτώσεις στήν ζωήν τους ἀπό τήν συλλογήν εὐαίσθητων προσωπικῶν των δεδομένων, 55% ἀπήντησαν πώς ἦσαν "ἐντελῶς ἀρνητικές" καί 38% εἶπαν πώς θεωροῦν πώς εἶναι "μᾶλλον θετικές".

Τά δεδομένα ἐπικοινωνίας Ἲντερνετ, δέν ἐμπίπτουν στήν συνταγματιικήν προστασίαν...ἲσως (!!)

Τώρα πλέον θεωρεῖται ἀδικαιολόγητον γιά ἓναν χρήστην νά πιστεύη πώς οἱ δραστηριότητές του μέσω διαδικτύου εἶναι ἐμπιστευτικές. Ἀπό τό 2009 ἢδη ὁ ἀναλυτής ἀσφαλείας τοῦ Ἲντερνετ Μπρούς Σνάϊντερ, ἐξήγησεν ὃτι πλέον παρεδώσαμε τόν ἒλεγχον πάνω στά προσωπικά μας δεδομένα διότι πατροναριζόμαστε. Μέχρις ὃτου τό ἀνώτατο δικαστικό συμβούλιον ἐκδώσει νόμον που νά θεωρεῖται τό διάβασμα ἐνός email ἀπό ἓναν ISP (παροχέα Ἲντερνετ), τό ἲδιο ὃπως κι ἓνα τηλεφώνημα ἀπό ἓνα κοινό τηλέφωνο που βάζεις στήν πρίζαν, αὐτά ὃλα τά μηνύματα θά εἶναι παραδοτέα σέ πρώτην ζήτησιν, δέν χρειάζεται προειδοποίησις γι' αὐτό.
(Τό ἐάν οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Ἲντερνετ παραχωροῦν χωρίς ἀνάγκην εἰδικοῦ ἐντάλματος, προσωπικά δεδομένα καταναλωτῶν, αὐτό ἒγκειται στίς μαντικές ἱκανότητες τοῦ καθενός. Τό Ἲδρυμα ἠλεκτρονικοῦ μετώπου "ποιός σᾶς φακελλώνει πίσω ἀπ' τήν πλάτη σας" ἒχει συντάξει κατάλογον μέ ὃλες τίς ὑπηρεσίες Ἲντερνετ οἱ ὁποῖες εἶναι ἒτοιμες νά παλέψουν ὃταν πρόκειται γιά τήν ἀπειλήν ἀσφαλείας κι ἐμπιστευτικότητος τῶν ἐπικοινωνιῶν τῶν πελατῶν τους).

Ἐνωρίτερα αὐτόν τόν μήναν, ὁ Τσάρλς Κοῦπερ τοῦ CNET ἀνέφερεν σέ σχετική του ἒρευνα κατά παραγγελίαν τῆς Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo καί δεκάδων ἂλλων εταιρειῶν τεχνολογίας, μή κερδοσκοπικῶν κι ἐμπορικῶν ἐνώσεων, γιά περισσότερη διαφάνεια στίς αἰτήσεις τῶν κυβερνητικῶν ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας, γιά τά προσωπικά δεδομένα που ἀφοροῦν ἂτομα που χρησιμοποιοῦν τό διαδίκτυον σάν μέσον ἐπικοιονωνίας.

Ἐπαναπροσδιορίσατε τήν ἀπαίτησίν σας γιά ἰδιωτικότητα στό Ἲντερνετ

Τό ἐγχείρημα ἐπιτήρησης τοῦ EFF (Ἲδρυμα ἠλεκτρονικοῦ μετώπου), ἐξηγεῖ στήν σελίδαν του "λογικές προσδοκίες ἰδιωτικότητος", πώς ὃταν μοιράζεσαι πληροφορίες ἰδιωτικοῦ χαρακτήρα μέ ἓνα τρίτο μέρος, σημαίνει ὃτι πλέον δέν μπορεῖς νά διατηρεῖς λογικές προσδοκίες ἰδωτικότητος. Ἒτσι ἂν κάνεις τό προφίλ σου ἀπόρρητο στό Facebook, ἢδη μοιράζεσαι τίς πληροφορίες σου μέ τό FB κι ἂρα ἒχεις θέσει ὐπό ἀμφισβήτησιν τήν ἰδιωτικότητα που ἐπιθυμεῖς.
(Σχετικῶς μέ τήν ρύθμισιν τῶν παραμέτρων τῆς ἰδιωτικότητος τοῦ Facebook, δές τό "Five-minute Facebook security checkup" , ἀπό τίς 20 Ἰουλίου).
Ἡ ἐκτεταμένη κάρτα δικαιωμάτων ἰδιωτικότητας στήν σελίδα της φύλλον πραγματικότητος στήν ἰδιωτικότητα τοῦ Ἲντερνετ παρέχει μία σοῦπα-τρέλλα γύρω ἀπό τήν ἰδιωτικότητα τοῦ Ἲντερνετ καί τούς κινδύνους της, καθώς καί μεθόδους νά τούς ἀποφύγεις καί νά τούς ξεπεράσης. Ἰδιαιτέρως σημειώνονται κι ἐπεξηγοῦνται, τά πολλά "κενά" στήν πρᾶξιν ἰδιωτικότητος τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν, καθώς καί ἡ ἰσχύς κι ἐξουσία που ἀσκοῦν οἱ κυβερνητικές ὀργανώσεις, ὑπό τό καθεστώς τῆς "πατριωτικῆς κάρτας".
Πιθανόν νά νομίζετε πώς δέν ἒχετε ἂλλην ἐπιλογήν ἀπό τό νά ἐκθέτετε ὃλα σας τά προσωπικά δεδομένα στά μεγάλα ὀνόματα που προσφέρουν ὑπηρεσίες Ἲντερνετ, οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστόν πώς προμηθεύουν τίς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας μέ τίς εὐαίσθητες πληροφορίες σας. Ὃμως μέ κάποια μικρή προσπάθεια μπορεῖτε νά ἐγγράφεστε σέ κάποιες ἐναλλακτικές ἑταιρεῖες, που σέβονται τό δικαίωμά σας ἰδιωτικότητος, ἐκτός τῶν μεγάλων ὀνομάτων Google, Apple, Microsoft, Facebook καί Yahoo γιά email, ψάξιμον, κοινωνικήν δικτύωσιν καί ἂλλες διαδικτυακές ὑπηρεσίες.
Τό σταμάτημα τοῦ PRISM (PRISM Break) στήν ἱστοσελίδα του, ὑπόσχεται νά διασφαλίση τίς προσωπικές σας πληροφορίες. Μεταξύ τῶν μνημονευομένων ὑπηρεσιῶν που ἀφοροῦν τήν ἀσφάλειά σας, καταχωρεῖ σέ λίστα open source λειτουργικά προγράμματα, εἰκονικά περιβάλλοντα, δικτυακούς φυλλομετρητές, πρόσθετα φυλλομετρητῶν, μηχανές ἐρεύνης, χάρτες, email ἐπικοινωνίαν, διαδικτυακή ἀποθήκευσιν, κοινωνικά δίκτυα, VPN clients, συνεργατικές ὑπηρεσίες, ἂλλες online transaction ἐξυπηρετήσεις, προμηθευτές DNS καί δικτυακούς servers.


Ἡ ἀποποίησις εὐθυνῶν τῆς ἱστοσελίδος ἀναφέρει πώς στίς ὑπηρεσίες που συκαταλέγει, δέν ἐγγυᾶται πώς οἱ πληροφορίες σας δέν θά μοιρασθοῦν ἂνευ συγκαταθέσεώς ἢ γνώσεώς σας. Στήν πραγματικότητα δέν ὑπάρχει τέτοια ἐγγύησις προκειμένου γιά τό Ἲντερνετ. Ὁ μόνος τρόπος γιά νά σιγουρέψετε τά δεδομένα σας εἶναι νά τά κρατήσετε μακρυά ἀπό τό διαδίκτυον, κατά προτίμησιν κωδικοποιημενα στόν προσωπικό σας  ὑπολογιστήν (ὃπου ἐμπίπτει στήν Τροπολογίαν Νο 4), ἢ σέ ἓνα ξεχωριστό ἐκτός δικτύου σκληρόν δίσκο που ἀσκεῖται ἐπάνω του ἀπόλυτον ἒλεγχον.
Μπορεῖτε ἐπίσης νά κωδικοποιήσετε τήν σύνδεσίν σας μέ τό διαδίκτυον μέσω ἐλευθέρου HTTPS, σέ ὁποιονδήποτε φυλλομετρητήν, πρόσθετα μπορεῖτε νά λάβετε ἀπό τό πρόγραμμα Tor καί τό Electronic  Frontier Foundation (διαθέσιμα γιά Firefox  καί Google Chrome). Ἐν τούτοις τά δεδομένα σας που φυλάσσονται στούς servers τοῦ διαδικτύου, ἲσως καί νά μήν εἶναι κωδικοποιημένα.
περιέγραψα τό ἐλεύθερο στήν διαδικτυακή ἀγορά Box-Cryptor, που κωδικοποιεῖ φακέλλους ἀποθηκευμένους στό Google Drive, Skydrive, Dropbox καί ἂλλους διαδικτυακούς χώρους ἀποθήκευσης. Τό BoxCryptor εἶναι διαθέσιμον γιά Windows, τό  Mac OS, Android, καί iOS. Ἐνωρίτερα αὐτόν τόν μήνα ὁ Ντέκλαν Μάκ Κούλακ τοῦ CNET ἀνέφερεν στό ἂρθρον του "ὁ πειραματισμός τῆς Google γιά κωδικοποίησιν τῆς ὑπηρεσίας της τοῦ Google drive" (Google's experimentation with encryption for its Google Drive service), σάν ἀντίδραση στίς προσπάθειες τῆς κυβερνήσεως τῶν ΗΠΑ νά ὑποκλέπτουν τά προσωπικά δεδομένα τῶν καταναλωτῶν πελατῶν της, ἀπό φακέλλους χρηστῶν.
Ἀκόμη καί ἂν κωδικοποιεῖτε τά email σας, φακέλλους που φυλάσσετε στό διαδίκτυο κι ἂλλα προσωπικά σας δεδομένα, αὐτό δέν ἐμποδίζει τούς ἐπίσημα ἐντεταλμένους "νά χώνουν τήν μύτη τους" ἐκεῖ μέσα. Ὡστόσο τοὐλάχιστον ἐκδηλώνετε μίαν τάσιν νά διατηρεῖτε τήν ἰδιωτικότητά σας. Ἡ ἐναλλακτική περίπτωσις ἀπό τήν κωδικοποίησιν εἶναι ἡ "παραδοχή" σας πώς ἀναγνωρίζετε πώς ὃλες οἱ "online" πληροφορίες σας ὑπόκεινται σέ ἀπελευθέρωση καί ἀπόδοσιν στήν πρώτην ζήτησιν.

Τό ἂρθρο ἐγράφη  πρωτοτύπως ἀπό τόν Ντένις Ο'Ράϊλλυ.
Μετάφρασις : Α. Μπαξεβανίδης
Πηγή : CNET

Σχόλιον τοῦ zeuxisblog46 :
Ἡ ἰδιωτικότης εἶναι ἀναφαίρετον δικαίωμα κάθε ἐλευθέρου πολίτου αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Καμμία δύναμις δέν πρέπει νά παρεμβάλλεται στά προσωπικά δεδομένα κανενός, ὃσον ἰσχυρή καί ἂν εἶναι. Ἡ προστασία τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν πληροφοριῶν ὀφείλουν νά προστατεύονται ἀπό ἀκατάλυτον δίκτυ προστασίας, σέ ὃλα τά κράτη μηδενός ἐξαιρουμένου. Τό ἂρθρον μετεφράσθη γιά λόγους εὐρυτέρας πληροφόρησης, διότι τελευταῖα ὃλοι ὃσοι χρησιμοποιοῦμεν τό διαδίκτυον ἒχουμεν ἐμπειρία τῶν ἰῶν, τρωϊκῶν κλπ μίνι προγραμμάτων που παρεμβάλλονται μέ στόχον νά ξεγελάσουν τόν πρῶτον τυχόντα "πρωτάρη" που θά κάνη τό λάθος νά κάνη κλίκ σέ κάποιον ἀπό αὐτούς. Αὐτό, τό λιγώτερον πρέπει νά χαρακτηρισθῆ πρόστυχο, χυδαῖο καί ὀφείλουμεν ὃλοι νά καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις ἀπαιτώντας ἀπό τίς ἑταιρεῖες τόν σεβασμόν αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων μας. Ἀκόμη διότι ἐκπλήσει τό γεγονός πώς οἱ "κουτεντέδες"ἀμερικανοί πολίτες ἀφυπνίσθησαν καί παλεύουν γιά τά δίκαιά τους, ΕΜΕΙΣ ;; Ἐπίσης τό ἂρθρο μετεφράσθη πρός τόν σκοπόν μεταδόσεως τῶν χρήσιμων συνδέσμων που μᾶς παρέχει ὁ συγγραφεύς τοῦ ἂρθρου, διότι δέν εἶναι καθόλου ἂσχημη ἰδέα καί λίγο σαμποτάζ στούς κολοσσούς αὐτούς..!!

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxis

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;