Ἓλληνες δῶστε τόπο στήν Ἐλπίδαν

Δῶστε τόπο στήν δύναμιν.., τόπον στήν Ἐλπίδαν

Ἐμπνευσθεῖτε ἀπό τούς παλαιούς ἐκείνους φάρους τῶν μεγάλων ὁραμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, που ὑπῆρξαν οἱ φορεῖς τῶν ἰδεῶν ἒως σήμερον...


Ἓλληνες, εἶστε θεία φυλή, φορεῖς ἑνός πνεύματος που ἒχει ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων προάγει τόν πολιτισμόν. Ὑπήρξατε οἱ διδάκτορες ὃλων τῶν λαῶν πρό χρόνων ἀμνημονεύτων, μήν ἀφήσετε ἒτσι ἀνώδυνα νά παρασυρθῆτε στήν δίνην τῶν ἐπιταγῶν ἐκείνων που ἐπιτέλεσαν καί συνεχίζουν νά ἐπιτελοῦν ἒργον παντελῶς ἀντίθετον. Ὁ προορισμός τῶν μεγάλων ἡγητόρων εἶναι νά καθοδηγοῦν μέ ἀσφάλειαν στό σωστό μονοπάτι, τούς ἀδαεῖς, ἀνενημέρωτους κι ἐκείνους που δέν ἀντιλαμβάνονται τήν θείαν βούλησιν καί τόν σκοπόν της. Θυμηθεῖτε πώς εἶστε πολέμιοι τοῦ σκότους που προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν στήν ἀνθρωπότητα κι ὀφείλετε νά ἀρνηθῆτε αὐτήν τήν ἐπιταγήν που σᾶς ὁδηγεῖ ἐκεῖ, διότι ἀνήκετε στό φῶς, εἶστε ὁλόφωτες ὀντότητες, φορεῖς φωτονιακῆς ἐνεργείας.
Ἀρνηθεῖτε τήν ἐπινοηθείσαν ἀπό τούς δυτικούς "δικτατορίαν τῆς κομματοκρατίας" καί τόν δυτικότροπον ὀρθολογισμόν που ἐπιφέρει μόνον δεινά στόν λαόν μας μά καί σέ ὃλους τούς λαούς. Γίνετε ἡγέτες τῆς παγκοσμίου Ἀναγεννήσεως, διδάξατε ἐκ νέου τό ὀρθόν, ἀναδιφήσετε τήν ἀρχαίαν γνῶσιν μέσα σας κι ἐπανακάμψτε  ὡς καθοδηγηταί τῶν λαῶν, ὃπως τέτοιοι ὑπήρξατε ἒως σήμερον.
Ἒχετε τά φυσικά χαρακτηριστικά καί προσόντα που ἐνυπῆρχαν ἀπό γεννέσεως τῆς φυλῆς σας, μέσα σας, γνωρίσετε τίς κρυμμένες ἀρετές καί δυνάμεις που κρύβονται ἐντός σας. Μήν ἀμφιβάλλετε στιγμήν ὡς πρός αὐτό, εἶναι πέραν πάσης ἀμφιβολίας βέβαιον πώς εἶστε φορεῖς ἰδανικῶν, φωτεινῶν ἰδεῶν καί δυνάμεων που οὒτε κἂν ὑποπτεύεσθε. Ἀπλῶς ἐνδοσκοπήσατε ἑαυτόν καί ἀφῆστε τες νά σᾶς κατακλύσουν πάλιν, φέροντες στήν ἐπιφάνειαν τήν Ἐλπίδαν ὡς καθοδηγητήν σας.

Ἀπορρίψτε τόν τάχα "εὐρωπαϊκόν χριστιανισμόν" τῆς μόνον τηλεοπτικά προβαλλόμεης καλωσύνης κι "εὐεργεσιῶν" καί θυμηθεῖτε πώς τά ἑλληνικά ἰδεώδη κρύβονται πίσω ἀπό τήν μάσκαν μέ τό ἀπαίσιον χαμόγελον τῆς παλαιᾶς καί καινῆς διαθήκης που ἐπιχειροῦν νά ταυτίσουν τήν καταγωγήν σας ὡς λαοῦ, δέν εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ. Θυμηθεῖτε ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ εὐρωχριστιανικός πολιτισμός, παρά μόνον μία μορφή πολιτισμοῦ καί αὐτή εἶναι ὁ ἑλληνικός πολιτισμός καί αὐτό εἶναι τό πιστεύω σας, εἲτε τό γνωρίζετε εἲτε ὂχι, ἐνυπάρχει μέσα σας. Διότι εἶναι γνωστόν πλέον τοῖς πᾶσι πώς ἐπί τῶν ἱερῶν ἐρειπίων τοῦ ἑλληνικοῦ θεογονικοῦ συστήματος ἐδομήθη καί κατεστήθη ἡ "ἱερότης" τῆς βίβλου (ὁποία ἱεροσυλία) κι ἐν συνεχεία δολίως ὐπεβλήθη μετά πολλῶν βασάνων καί πιέσεων ἀνά τούς αἰώνας ἐπί τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί πολλαπλῶν κι ἀλλεπάλληλων καταστροφῶν σέ πατρογονικά κειμήλια, ἀρχαίους ναούς, παπύρους κλπ.    
Ἡ βαρβαρότης τοῦ δῆθεν εὐρωπαϊκοῦ ρεαλισμοῦ μέ τό ὑλιστικό περιεχόμενο καθοδηγούμενον ἀπό τό ταλμούδ καί τίς ντιρεκτίβες τύπου "ἀποφασίζωμεν καί διατάσσωμεν" τοῦ ἐβραιοσιωνισμοῦ, δέν πρέπει νά σᾶς ἀποπροσανατολίζουν ἀπό τήν ἐπικέντρωσιν στόν στόχον σας, εἶσθε Ἓλληνες, ἀνώτερα καί φωτεινά ὂντα, μήν τό ξεχνᾶτε. Εἶσθε ἀνώτεροι βιολογικά καί πνευματιικά ἀπό τά πρωτεύοντα αὐτά που μέ συνεργάτες ἐπισκέπτες ἀπό ἂλλους κόσμους προσπαθοῦν νά σᾶς "τυλίξουν", ἀποφύγετε ἒξυπνα τήν παγίδαν. Σᾶς κατολογίζουν πώς χρεωστᾶτε χρήματα, ποσά ὑπέρογκα που ποτέ δέν χρησιμοποιήσατε, οἱ εἰδικοί οἰκονομολόγοι διεθνῶς, (οἱ μή προσκείμενοι στόν σιωνισμόν) δηλώνουν πως τό χρέος τῆς Ἑλλάδος δέν ὑπερβαίνει τό 10% τοῦ ὑποτιθεμένου 330 δίς εὐρώ. Μήν ἀποδέχεσθε πλέον καμμίαν χρέωσιν, ὃταν προέρχεται ἀπό ἀποδεδειγμένα κλέφτες σφετεριστές τῆς ἐμπιστοσύνης σας κι ἐκμεταλλευτές τῆς ἐμπιστοσύνης καί τοῦ μόχθου σας.

Ἡ ἐπιχειρούμενη "Νέα Τάξις Πραγμάτων" που ὁ διεθνής σιωνισμός ὑποχθονίως προσπαθεῖ νά ἐπιβάλλη, δέν πρέπει νά σᾶς ἀγγίζη, ἐσεῖς ἒχετε ἂλλον προορισμόν, κι ὁ προορισμός σας αὐτός ἒχει χαραχθεῖ πρό πολλοῦ ἀπό τούς αἰωνίους θεούς που ἐπιτηροῦν μέ ἂγρυπνον μάτι, κάθε κίνησιν αὐτῶν που σκοπός τους εἶναι νά κατστρέψουν τήν ἀνθρωπότηταν. Δέν θά τούς τό ἐπιτρέψουν νά εἶστε βέβαιοι, κι ἒχει ἀνατεθεῖ εἰς σᾶς ἡ ἐπαναφορά τῆς πολιτιστικῆς ἐξελίξεως τῆς ἀνθρωπότητος πάλιν εἰς τόν ὀρθόν δρόμον, ἡ ἐπιρροή τοῦ Ὑδροχόου τό ἐγγυᾶται. Θά λάμψη ἐκ νέου μέ παγκοσμίαν φωταύγειαν τό θεῖον ἑλληνικόν γένος, ἢδη ἀναγεννᾶται ὡς ὁ Φοῖνιξ ἐκ τῆς τέφρας του ὁ ἓλλην  μέροψ ἂνθρωπος. Ἡ προτροπή εἶναι καί πάλιν ἡ ἐνδοσκόπησις, ἐρευνεῖστε καί ὁ "ἐρευνῶν εὐρίσκει". Ἂνω θρώσκετε Ἓλληνες, προσβλέπετε στήν βοήθειαν ἐκ μιᾶς πανίσχυρης πηγῆς δυνάμεως, τῆς πνευματικῆς ἀνωτερότητός σας, που ἐλαύνεται ἂνωθεν ἐκ τοῦ προστάτου σας ἡλίου φαεινοῦ ἀστέρος Σειρίου.
Ἐπιτρέψατε Ἓλληνες στήν δόξαν τοῦ παρελθόντος νά σᾶς κατακλύση, ἀναζωογονήση κάθε σας γόνιμον κύτταρο, μέ μιάν εὐχήν : εἲθε ἡ ροή τῆς ἀκατάβλητης θελήσεως τῆς δυνάμεως εἰσελεύσει μέσα σας τό συντομώτερον, ἳνα σᾶς ἐνδυναμώση μέ τήν ἀλύγιστην ἀντοχήν τῶν ἀρχαίων προγόνων σας, διότι τό ἒργον σας θά εἶναι μακρόν κι ἐπίπονον, ἀλλά πλῆρες καρπῶν καί προσδοκιῶν. Ὁ ἳμερος θά συνοδεύη κάθε σας ἐπίτευγμα διότι ὁ σκοπός θέ εἶναι εὐγενής καί πρό παντός ἂλλου, πολυαναμενόμενος. Ἐσεῖς παρακολουθεῖτε τίς δῖνες που δημιουργοῦνται ὃταν πραγματοποιοῦνται κατά  καιρούς προσπάθειες ἀναμόρφωσης τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου τοῦ πλανήτου μας, ὃπως καί τήν διαρκῆ ἀνακύκλωσιν τῶν μεθόδων καί ἐπιβαλλομένων πολιτευμάτων. Μέ τήν ἐξέχουσαν διορατικότητα που σᾶς διακρίνει, παρατηρεῖτε, συγκρίνετε καί θεμελιώνετε ἂποψιν ὡς θεαταί γιά τίς μεταβολές καί τήν παραμόρφωσιν που ὑφίσταται ὁ πολιτισμός, ἓνεκα τῶν δῆθεν ἀναμορφωτικῶν προσπαθειῶν. Μήν πτοεῖσθε, ἐπαφίεται εἰς χεῖρας σας νά ἐπανορθώσετε τά κακῶς πραχθέντα. Καί θά τό πράξετε μέ περισσήν σύνεσιν.

Ναί ἲσως σᾶς ὁμοιάζει λίγο "ξένο" σᾶς ξενίζει δηλαδή, ἡ ἂποψις κι ὃμως ναί φίλοι συνέλληνες καί συναγωνιστές στόν ἀγώναν αὐτόν, νικηταί μόνοι θά ἀναδειχθῆτε ἐσεῖς. Ναί ἐσεῖς που δέν μάθατε ἒπειτα ἀπό τόσους ἀγῶνες τοῦ συστήματος νά ΣΚΥΒΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ἐσεῖς οἱ αἰθεροβάμονες, οἱ φαντασιόπληκτοι, οἱ "ψωροϋπερήφανοι" καί τεμπέληδες, ρατσιστές κι ἐθνικιστές, ΕΛΛΗΝΕΣ ὃμως, θά βρεθῆτε στήν κορυφήν τῆς πυραμίδος καί πάλιν, ἐκπολιτιστές, ἒνδοξοι ἀναμορφωτές τῆς παγκοσμίου ἐπανατάξεως. Πῶς ὃμως θά ἐρωτήσουν πολλοί. θά ἁναφερθῶ καί πάλιν στόν ἀστερισμόν τοῦ Ὑδροχόου ὁ ὁποῖος ἐπί περίπου 2500 χρόνια, θά ἒχη ὑπό τήν ἐπιρροήν του τό ἡλιακό μας σύστημα καί εἶναι αὐτή ἡ περίοδος που διανύουμε σήμερα. Ἒ λοιπόν ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους χρόνους, εἶναι γνωστή ἡ ἐπίδρασις τοῦ ἀστερισμοῦ αὐτοῦ, στήν αὐτογνωσίαν, ἀτομικήν καί συλλογικήν τῶν Ἑλλήνων καί ἑλληνογενῶν, καθώς καί στήν ἀνιδιοτέλεια μέ τήν ὁποίαν θά προσφέρουν τά "φῶτα"καί τό πνεῦμα των σέ ὃλους ἐκείνους που ἀνήκουν ἣ προέρχονται σέ/ἀπό ἑλληνικά ἢ συγγενῆ φῦλα.
Ὃπως ἐπίσης εἶναι ἡ ἐποχή κατά τήν ὁποίαν θά ὑπάρξη ἡ πολυπόθητη ἐπανένωσις μέ τούς ὁμοφύλους των ἀπό τούς ἀστερισμούς τῆς Ἀνδρομέδας, Ὠρίωνος καί τοῦ Κυνός, τοῦ Βέγα, τοῦ Ταύρου καί τοῦ Λαγοῦ Ε΄. Ὁ ἑλληνισμός θά ἐπικρατήση καί πάλιν σέ ὃλον τόν Πλανήτην, ἀναγνωριζόμενος ὡς φορεύς πνεύματος καί πολιτισμοῦ. Αὐτά δέν εἶναι φαντασία, εἶναι προδιαγεγραμμένα καί θά συμβοῦν, διότι ἒτσι τά ἒχει προγράψει ἡ θεία βούλησις (που παρακαλῶ μήν συγχέετε μέ τό ἱερό τάχα βιβλίο, που περιέχει τήν παλαιάν καί καινήν διαθήκην, που εἶναι ἀντίγραφον τῆς ἑλληνικῆς κοσμογονίας). Οἱ Ἓλληνες θεοί θά ἐπανακάμψουν πάλιν στήν γῆν καί μέ τήν βοήθειαν τῶν υἱῶν καί θυγατέρων τους ἐδῶ, τούς Ἓλληνες θά διευθετήσουν πρός τό βέλτιστον τά πράγματα στόν πλανήτην. Ὃσον γιά τήν Ἱστορίαν τήν ἀληθινήν αὐτήν τήν φοράν θά τήν καταγράψουμε πλέον ἐμεῖς. Αὐτό εἶναι βέβαιον.

Ὑπάρχει ἀσφαλῶς καί ἡ πολιτική τέχνη, που ἀσκεῖται μέ τόν τρόπον που ἀσκεῖται ἐδῶ καί περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, αὐτήν που ἢσκησαν ὃπως τήν ἢσκησαν μέχρις σήμερα καί βαθμηδόν τήν ἐκληροδότησαν ἢ παρέδωσαν ἢ ἀκόμη τούς τήν ἐπῆραν διά τῆς βίας ἀπό τά χέρια τους. Αὐτή ἡ ὑψηλή τέχνη ἡ ὁποία πρωταρχικά στόχευεν στήν εὐημερία τῶν ἀνθρώπων καί κατήντησεν νά ἀποτελῆ Δούρειον Ἳππον που "ἒμπασε" τόν ἐχθρόν στήν αὐλήν μας, ἐφ' ὃσον πέρασεν εἰς χεῖρας φαύλων ἀνθρώπων, κλεφτῶν ἀπατεώνων καί καταχραστῶν. Αὐτή ἡ πολιτική θά ἀλλάξη καί θά ἀλλάξη ἀπό τούς φωτοφόρους καί πνευματοφόρους Ἓλληνες, ἐσᾶς που θά βάλετε τάξιν στά πλανητικά ὑποχθόνια σχέδια τῶν σιωνιστικῶν κέντρων κι αὐτῶν ὃλων που τούς ὑπηρετοῦν. Ὁ Πλάτων λέγει γιά τήν πολιτικήν: 

"Μπορεῖ νά ἀσκήση τήν πολιτικήν τέχνην κι ἐκεῖνος που χωρίς νά ἒχη ἐξουσίαν, 
εἶναι σέ θέση νά δίνει συμβουλές σ' ἐκεῖνον που τήν κατέχει. Πρόκειται γιά θεωρητικήν καί ὂχι χειρωνακτικήν τέχνη"

Προκειμένου δέ νά ληφθῆ, ἀπόφασις ξεκαθαρισμένη γιά τό ποιά εἶναι ἡ σωστή πολιτική καί ὁ κατάλληλος κυβερνήτης που θά ἀσκήση πολιτικήν μᾶς λέγει πώς :
"(Ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς διαλετικῆς μεθόδου) πώς μόνον μέ τήν τεχνικήν τῆς ὑφάνσεως θά βρεθῆ ἡ ὀρθή ἀπάντησις στό ἐρώτημα (καί γιά νά γίνη αὐτό) πρέπει νά διαχωρίσουμε αὐτό τό εἶδος ὑφάνσεως ἀπό ὃλα τά συναφῆ προϊόντα καθώς καί τά βοηθητικά ἐργαλεῖα γιά τήν ὓφανσιν".

Μέ λίγα λόγια μᾶς διδάσκει πώς ὁ ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά ἀσκήση πολιτικήν. διδάσκων τόν ἀσκούντα τήν πολιτικήν, νουθετῶν μέ παραινέσεις κατάλληλες, τίς ὁποῖες θά ἀνακαλύψη μέσω τῆς τεχνικῆς τῆς ὑφάνσεως (ἢ συνθέσεως) προκειμένου νά φθάση στά σωστά ἀποτελέσματα ἐπιλογῶν ὃσον ἀφορᾶ τήν πολιτικήν καί τόν ἀσκούντα αὐτήν. Δέον ὃμως νά σημειωθῆ πώς δέν θά πρέπη νά ληφθοῦν ὑπ'ὂψιν τά παρελκόμενα μέ τήν ὓφανσιν ἢ συναφεῖς μέ αὐτήν λειτουργίες.

Καιρός λοιπόν νά ἐπανενεργοποιήσετε Ἓλληνες τά φυλετικά σας κύτταρα, ὃπως κι ἐκεῖνα τῆς θαμμένης βαθειά ὑπό τό βάρος αἰώνων μνήμης καί νά ἐπανέλθετε στό ἂδυτον τοῦ Ἀπόλλωνος-"Ηλίου, γιά νά λουσθῆτε στά νάματα πάλιν τοῦ ἱεροῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος καί νά λάμψετε καί πάλιν ὡς νεώτεροι Ἀτρειδεῖς, Ἀχαιοί, Αἰολεῖς, καί Ἲωνες. Ἐσεῖς θά ἐπαναλειτουργήσετε τούς διαστρικούς διαύλους καί τίς πύλες γιά τά νέα διαγαλαξιακά ταξίδια που θά γίνουν. Ἐσεῖς θά ἀνοίξετε καί πάλιν τούς κρουνούς τοῦ πνεύματος που θά διαχυθοῦν παγκοσμίως, ἀγγίζοντας συμπαντικές προεκτάσεις, ἐπιτρέποντες τό ἀπολλώνιον φῶς νά καταυγάση μέσω τοῦ ἡλίου Σείριου, μέ τά αἰθερικά του λευστά τούς ἀδαεῖς καί ἀμνήμονας τῆς Γαίας.
Ἐσεῖς θά κάνετε γνωστούς τούς ἣχους τῆς Δημιουργίας που κυοφορεῖται ἢδη καί τῆς ἐπανεμφανίσεως τῶν ἀναγεννημένων Ἑλ-λήνων  δηλαδή τήν κοσμογονίαν, θεογονίαν καί ἀνθρωπογονίαν τῆς θρησκείας τῶν οὐρανίων θεῶν, τῶν μόνων ἀληθῶς ὑπαρχόντων (καί οἱ ὁποῖοι δέν ἀπαιτοῦν τυφλήν ὑπακοήν, λατρείαν καί σκλαβιάν). Μήν συγχέετε ὃμως τούς ἀδελφούς ἓλληνες ὀρθοδόξους καί μήν καταφέρεσθε ἐναντίον των, δέν εἶναι αὐτοί οἱ φθορεῖς σας. Ἲσως παρεσύρθησαν ἀπό ἂλογες Σειρῆνες καί ὐλικά ἀποκτήματα. Ἲσως παρερμήνευσαν τίς θεῖες ἐντολές, ἢ τά φαινόμενα μέ τόν τρόπον που τούς τά παρουσίασαν, ἢ πάλιν δέν λειτούργησαν μέ τό "ἒνστικτον"τῶν Ἑλλήνων. Στήν οὐσίαν εἶναι φορεῖς πνεύματος καί φωτός ὃπως ἐσεῖς, ἲσως δέν ἀπέδωσαν ὀρθῶς τήν ἑρμηνείαν τῶν ὑποβολιμιαίων ἐπιταγῶν, τῶν ἀνδρεικέλλων τῶν παντός εἲδους ἐξουσιῶν που μᾶς κυβερνοῦν μέχρι τώρα, εἲτε πολιτική, εἲτε ΜΜΕ, εἲτε θρησκευτική, συνεχίζουν παρ' ὃλα ταῦτα νά εἶναι Ἓλληνες, ὃσοι ἀπό αὐτούς εἶναι καί φορεῖς τῶν ἰδίων χαρακτηριστικῶν μέ ἐσᾶς. Βοηθεῖστε τους καλοπροαίρετα νά ξεφύγουν ἀπό τά δεσμά που τούς κρατοῦν δεσμίους.

Ὀφείλετε τοῦτο πρός τήν θείαν μεγάλην μητέρα σας, φωτοφόρον Ἑλλάδα, ὂχι μέ τήν ἒννοιαν τήν στενήν, ἐτούτης ἐδῶ τῆς γωνιᾶς τοῦ κόσμου, μά ὃλον τόν πλανήτην, διότι Ἑλ-λάς δέν εἶναι περιορισμένη ἒννοια, ἀλλά παγκόσμια καί συμπαντική, μήν τό ξεχνᾶτε, ὁ Ἓλλην κατεπιέσθη περιορίσθη, νά ζῆ σέ αὐτήν ἐδῶ τήν χώραν, ἀλλά λόγω τῆς πνευματικῆς κι ἐνεργειακῆς ἐμβελείας καί ἀκτινοβολίας, ἐπεξετάθη καί δημιούργησεν παντοῦ ὃπου μετέστη, μεταφέρων μεθ' ἑαυτοῦ τό θαῦμα τῆς φωτονιακῆς του ὑπάρξεως, ἐκπολιτίζων, καταυγάζων μέ τό φωτοβόλον του πνεῦμα, σέ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδον καί ἂν ἠργάσθη. Κυρίως ὃμως οἱ ἒχοντες ἀποκτήσει κι ἐπηρεασθεῖ ἀπό τήν πνευματικήν μέθεξιν τῶν ἀρχαίων μυστηρίων κι ἐμυήθησαν εἰς τά νάματα γνώσεως τῶν φωτεινῶν ἐκείνων σοφῶν ἀνδρῶν, τοῦ Ἡσιόδου, Ὁμήρου, τῶν προσωκρατικῶν, τοῦ Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους, Αἰσχύλου, Σοφοκλέους, καί μυρίων ἂλλων σοφῶν, ποιητῶν, θεολόγων καί μυστῶν που προϋπῆρξαν. 
Μήν παρερμηνεύετε τόν ὃρον ὑπήκοοι που σᾶς ἐπαναλαμβάνουν διαρκῶς οἱ παπαγάλοι φερέφωνα τῆς σιωνιστικῆς προπαγάνδας, ἐσεῖς εἶστε Ἓλληνες πολίτες, τουτέστιν πολιτισμένοι κι ὂχι πρωτεύοντα, μαϊμοῦδες που πηγαίνουν στήν ἐκκλησίαν νά ἀκοῦν πώς εἶναι "δοῦλοι (σκλάβοι) τοῦ θεοῦ", διότι τό δικόν σας θεῖον δέν ἐπιθυμεῖ παρά τήν ἐλευθέραν σας βούλησιν κι ὂχι τήν ὐπαγωγήν σας σέ δόγματα ἂνευ περιεχομένου που τό μόνον που ἐπιζητοῦν εἶναι ὁ ὀβολός σας. Διδάξατε λοιπόν στούς ἀδαεῖς τήν ἀλήθειαν, γίνατε φορεῖς γνώσεως πολυτίμου, πνεύματα γεμάτα φῶς που ἐρευνοῦν διακαῶς τήν ἀλήθειαν εἰς τήν πραγματικότητα κι ὂχι που κλείνουν τά μάτια καί πιστεύουν ὃ,τι πρεσβεύουν οἱ βέβηλοι που ἐπιθυμοῦν νά καταπατήσουν τά ἱερά καί τά ὃσιά σας. Ἐσεῖς εἶστε παντελῶς ξένοι πρός τήν προαιωνίως ὑποβολιμιαίαν θρησκείαν τῶν Ἐβραίων, τῶν βοσκῶν οἱ ὁποῖοι ἒγιναν ἒμποροι καί σήμερα ἐπιζητοῦν πλαγίως νά εἰσέλθουν εἰς τό ἂβατον που προόρισται μόνον διά τούς Ἓλληνας, που εἶναι ἲσως καί οἱ μόνοι που ἒχουν τήν δυνατότηταν νά "καταλάβουν" ποῦ εἰσέρχονται. 

Ἀλλά δέν ἀποδιώκουμε τούς ἑλληνορθοδόξους ἀπό συμπορευτές μας, μήν λησμονεῖτε, ὂχι μόνον γιά λόγους Δημοκρατίας, ἀλλά καί διότι θά πορευτοῦμε μαζί τους τόν δύσκολον αὐτόν δρόμον μέ τά τόσα ἐμπόδια, που ὃμως εἲμεθα ὑποχρεωμένοι, προωθούμενοι ἐκ τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος μας, που ρέει στόν Χρόνον προδιαγράφον τό μέλλον μας. Ὁ Χριστιανισμός ὑπῆρξεν μέγας φθορεύς τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὡς τέτοιον λοιπόν τόν ἀποκηρύττουμεν, ἀλλ' ὂχι τούς ἀδελφούς ἓλληνες ὀρθοδόξους που θά βρεθοῦν πολύτιμοι συμπαραστάτες μας στόν κοινόν ἀγώναν. Ἂς μήν λησμονοῦμεν πώς προερχόμεθα ἐκ τῶν ἰδίων πατέρων. Μήν πέσουμεν ἐκ νέου στήν παγίδαν τῶν ἐφευρετῶν ὃλων αὐτῶν τῶν θρησκευτικῶν δογμάτων, μυστικῶν ἑταιρειῶν καί λεσχῶν που στοχεύουν στήν καταστροφήν μας κι ὑποδούλωσιν ὃλου τοῦ πλανήτου. Οἱ Ἰουδαῖοι, Ἐβραῖοι ἢ ὃπως ἀλλιῶς ἀποκαλοῦν ἑαυτούς κι οἱ βέβηλοι βοηθοί τους, ἀνδρείκελλα στήν ἐπιτέλεσιν τῶν βρώμικων σχεδίων τους, που κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, πρέπει νά εἶναι διακριτοί, ὂχι διότι εἶναι "ὁ ἐκλεκτός λαός τοῦ θεοῦ", ἀλλά διότι ἀποτελοῦν μόλυνσιν καί ἐπικίνδυνον πληγήν γιά τόν πλανήτην μας σήμερα καί γιά τόν λόγον αὐτόν εἶναι ἀποδιοπομπαῖοι καί θ' απομονωθοῦν σέ λοιμοκαθαρτήριον.  
Δέν θά ἐπιτρέψουμεν ἐπίσης στά ὑποχθόνια σχέδια τῶν σιωνιστῶν νά διχοτομήσουν ἢ τριχοτομήσουν τήν πατρίδαν μας, ὂχι τώρα που ἐβάλθησαν ὃλοι πάση δυνάμει νά τό καταφέρουν, δέν θά ἐπιτρέψουμεν ἐπ' ὐδενί τήν πραγματοποίησιν τέτοιων σχεδίων διότι ζητοῦν νά μᾶς ἐκμηδενίσουν, ἀλλά αὐτό δέν θά γίνη, διότι ὁ ἑλληνισμός δέν ἀνέχεται πλέον καμμίαν περαιτέρω ἐπιβολήν φαύλων σχεδίων που ἀποσκοποῦν στό νά τοῦ στερήσουν τήν ἐλευθερίαν βουλήσεως, ἐκφράσεως, κινήσεως καί ἀποφάσεων, τίς ὁποῖες τοῦ λοιποῦ θά λαμβάνη ἐκεῖνος. Ἓλληνες ὑψῶστε τό παράστημά σας καί μήν ἀνησυχεῖτε, ἀκόμη καί ἂν ἀπό μακρυά σᾶς ἰδοῦν θά φοβηθοῦν, ἀρκεῖ νά τό κάνετε μέ ἐπίγνωσιν τῶν κρυφῶν σας δυνάμεων. Σήμερα που οἱ μέροπες ἂνθρωποι, θέλουν καί πάλιν νά πορευθοῦν στήν πολιτιστική τους πορείαν, ἀνεξάρτητοι, ὑπό ἂλλες πιό "ἢμερες" συνθῆκες καί ἀναμένουν ἀπό τούς πρωτοπόρους Ἓλληνες νά τούς φωτίσουν τήν ὁδόν που θ'ἀκολουθήσουν, δέν χρειάζονται πλέον ἂλλοι διχασμοί. ΟΧΙ, Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΣ μέχρι τελικῆς πτώσεως καί τοῦ τελευταίου, ἢ ΜΕΧΡΙΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ.

Ἒρρωσθε καί ἀγαλλιᾶσθε

ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ