Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

Πῶς ἀσκεῖται ἡ πολιτική στήν Ἑλλάδαν

Εικόνα
Βασικός γνώμων : Τί μᾶς βολεύει σήμερα...!!
Σήμερα ἡ πολιτική που ἐπικρατεῖ διεθνῶς θά ἒλεγα, ὑπακούει σέ ἐντελῶς διαφορετικές ντιρεκτίβες ἀπό ἐκεῖνες που ἐπικρατούσαν γιά χρόνια καί ἐπάψαμε νά βλέπουμε πλέον ἀπό τό 1990 κι ἐντεῦθεν. Ἀσφαλῶς καί δέν χρειάζεται νά κάνουμε ἰδαιτέραν μνείαν περί αὐτῆς τῆς κομματοκρατίας καί τοῦ διπολισμοῦ, τόν ὁποῖον προτιμοῦν καί τά "μεγάλα μας ἀφεντικά" που θέλουν βρ' ἀδελφέ νά ξέρουν τί τούς γίνεται. Οἱ ἀπόγονοι σήμερα τῶν παλιῶν καλῶν πολιτικῶν μας σέ στύλ Ἐλ. Βενιζέλου (!!!) που σάν νά μήν ἒφθανε ἡ καταστροφή που πρεκάλεσεν στό ἑλλ,. κράτος, ἀλλά καί στήν ἐθνικήν μας ὀντότηταν καί ἀκεραιότητα, εἲμαστε ὑποχρεωμένοι νά βλέπουμε κάθε λίγο τό ὂνομά του σέ δρόμους, μέχρι καί τό ἐθνικό μας ἀεροδρόμιον τῆς πρωτευούσης ὠνόμασαν ἒτσι, γιά νά μᾶς βασανίζη καί μέχρι τῆς τελευταίας μας στιγμῆς. Ἡ φαυλότης στό ἒπακρον τονιζομένη ἀείποτε, καί μέ ἒργα που παραμένουν στό διηνεκές.

Οἱ συνέπειες ἀπό μίαν πιθανήν ἀποχώρησιν τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εὐρωζώνην

Εικόνα
Συνέπειες ἀπλῶς ἢ ὁλική καταστροφή ; Οἱ Financial Times σέ ἂρθρον τους τονίζουν πώς οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας δέν εἶναι καθόλου βέβαιοι παρά τίς διαβεβαιώσεις των, πώς μία πιθανή ἀποχώρησις ἢ ἀποπομπή τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εὐρωζώνην, θά ἦταν καί τόσον ἀνώδυνη, ὃσον θέλουν νά πιστεύουν. Μελέτη ἐμπειρογνωμόνων καί ἀναλυτῶν δεικνύει πώς ἀντιθέτως οἱ κίνδυνοι γιά κατάρρευσιν τοῦ εὐρώ καί ὑπάρχουν, ἀλλά συνάμα εἶναι καί ἀρκετά ἐπιβαρυντικοί καί δύσκολον νά ἀντιμετωπισθοῦν στήν συγκεκριμένην συγκυρίαν. Μάλιστα οἱ τρεῖς δημοσιογράφοι που κάνουν τήν κάλυψιν τοῦ θέματος παρουσιάζουν μίαν διαδραστικήν ἀπεικόνησιν τοῦ φαινομένου, τό ὁποῖον δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖον πλέον, ἀπό ὃ,τι λέγουν χαρακτηριστικά. Οὐχί μόνον, ἀλλά ἐκτός τοῦ ὃτι εἶναι πολύ πιθανόν νά ἐνταφιασθῆ τό εὐρώ, ἀλλά δυνατόν εἶναι νά παρασύρη ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην σέ ἓναν κατήφορον, μολύνοντας τήν μίαν οἰκονομίαν μετά τήν ἂλλην.
Ἂν καί πρόκειται περί περιγραφῆς καί ὂχι προφητείας, σημειώνουν οἱ δημοσιογράφοι, μία πιθανότης ὃταν ἀποχωρ…
Εικόνα
ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 121 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΤό 1974 ἐν μέσω διαβουλεύσεων γιά τό νέον σύνταγμα, ἐξαφανίστηκε μυστηριωδῶς τό ἂρθρον 121, που σύμφωνα μέ εἰδικούς θά μποροῦσεν νά ἀλλάξη τήν μοῖραν τῆς χώρας.
Τί ἒλεγεν λοιπόν τό ἂρθρον αὐτό? Ἂρθρον 121
1. Ἀναδρομικότητα νόμων καί φόρων ἀπαγορεύεται στόν ἑλλαδικόν χῶρον.
2. Τό μέγιστον ἐτήσιων φόρων στήν περιουσίαν τοῦ πολίτη δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 1% τῆς ἀντικειμενικῆς της τιμῆς καί στό ἐτήσιον εἰσόδημα τό 25% αὐτοῦ.

Ἡ ἀνθρωπολογική μετάλλαξις τῶν Ἑλλήνων..

Τί ἐπεδίωκαν τόσα χρόνια οἱ σιωνιστές καί τί κατάφεραν Ἀναρωτιέται κανείς ἂν ἂξιζεν τόν κόπον, νά ὑποβληθοῦν σέ τόσον ...κόπον ἀλήθεια. Ὃταν βρεθήκαμε στά..προεόρτια τῆς τεχνητῆς αὐτῆς κρίσης, τότε ἐπί Σημίτη (Ἀαρών Ἀβουρί), εἶχε τεθεῖ ἀπό ἐκεῖνον τό θέμα μιᾶς κάποιας ἰδιαιτερότητος τῶν Ἑλλήνων, διότι ὑποτίθεται δέν μπαίναμε στό καλοῦπι (τοῦ ἐβραϊκοῦ συστήματος) κι αὐτό κατά κάποιον τρόπον ἀποτελοῦσε ἐμπόδιον στήν περαιτέρω ἐξέλιξίν (τοῦ στριμώγματος) μας. Ἦταν ἐκεῖνος βεβαίως που πρῶτος ἒθεσε τίς βάσεις γιά τήν μετέπειτα συνέχισιν τῆς διάλυσης που εἶχαν κατά νοῦν νά κάνουν  στήν Ἑλλάδαν, ὂχι βεβαίως ὡς τόπον, διότι αὐτοί δέν νοιώθουν τήν ἒννοιαν πατρίδαν , ἀλλά τούς Ἓλληνες που ὑπῆρξαν πάντοτε ὁ πρῶτος καί κυριώτερος στόχος γι' αὐτούς. Κανείς δέν ἀσχολήθηκεν τότε νά δικαιολογήση αὐτήν τήν ἂς ποῦμεν ἂστοχην ἒκφραση καί νά ἐρωτήση τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσεν ὁ τότε πρωθυπουργός. Ποιά δηλαδή ἦταν ἡ σύστασις αὐτῆς τῆς ἰδιαιτερότητος καί ποιός ἀκριβῶς ἦταν ὁ στόχος, τόν ὁποῖον τότε ἐστόχευε…

Ἂβυσσος : ἀποκαλύψεων συνέχεια

Εικόνα
Πότε θά μάθουμεν ὃλην τήν ἀλήθειαν τελικά..;; Τό ἀποκαλυπτικόν βίντεο που θά παρακολουθήσετε μᾶς μεταφέρει πρός στιγμήν ἀρκετά χρόνια πίσω, ὃταν ἐπί προεδρίας Ἂϊκ Ἀϊζενχάουερ καί ἀκριβῶς μετά τόν πόλεμον τῆς Κορέας, εἰπώθηκαν συγκεκαλυμμένα κάποια πράγματα στόν ἀμερικανικόν λαόν που ὃμως ἀφορούσαν ὁλόκληρον τόν κόσμον. Ἦταν τό προοίμιον τοῦ τί ἒμελλε νά ἀκολουθήση, κι ὁ Ἂϊκ εἰλικρινῶς φερόμενος (πρᾶγμα σπάνιον γιά πρόεδρον χώρας), μίλησε στούς πολίτες κι ἐξήγησε κάποιες σκοτεινές πτυχές τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας  ταυτόχρονα πληροφορώντας τους γιά τίς προθέσεις τῶν στρατιωτικῶν καί ὂχι μόνον, παρακολουθήσατέ το σέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους... μαζί μέ μίαν νέαν μέθοδον ἐπικοινωνίας μέ ἐξωγήϊνες ὀντότητες που ἀπό ὃτι λέει ὁ ὁμιλῶν Δρ. Γκρήρ ἀποτελεῖ κι ἓνα σίγουρον τρόπον ἐπαφῆς.

Ἐκεῖνο ἐν τούτοις που ὁ δημοσιογράφος που τό παρουσιάζει δέν θά μᾶς πῆ, εἶναι πώς, ἲσως νά μήν εἶναι ὃλα ἐκεῖνα που ἒπρεπε νά πῆ στόν κόσμον ὁ Ἂϊκ, διότι ὑπολείπονται πάρα πολλά καί σημαντικώτατα που θά μποροῦσεν νά ἐ…

Τά παραδείγματα δέν ἀρκοῦν ὃταν δέν ὑπάρχει θέλησις...

Εικόνα
Προσημείωσις : Οἱ ἀναγνῶστες ἲσως θά ἒχουν προσέξει πώς ἡ σελίς ἀσχολεῖται πολλές φορές μέ θέματα ἀφορώντα ἂλλα κράτη. Αὐτό δέν γίνεται τυχαῖα, ἀλλά οἱ ἐπιλεκτικά τοποθετούμενες ἀναρτήσεις, εὐελπιστοῦμεν ὃτι παρουσιάζουν παρεμφερεῖς μέ τά ἑλληνικά δρώμενα περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες εὐελπιστοῦμεν πώς θά χρησιμεύσουν ὡς φωτεινά παραδείγματα στούς συνέλληνες προκειμένου νά βροῦν τρόπους εἰρηνικῆς καί ἀποτελεσματικῆς ἀντίδρασης στά δικά μας δραματικά γεγονότα... 
Ἡ διαρκής πάλη μέ τό κατεστημένο γεννήτωρ πάντα θετικῶν ἀποτελεσμάτων
Στό ἂρθρο μας τῆς Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2013, σᾶς κατεστήσαμεν γνωστήν τήν δραστηριότηταν τῆς δικηγόρου καί πρώην στελέχους τῆς Παγκοσμίου τραπέζης ἐπί 20ετίαν, κας Karen Hudes. Ἡ ἐν λόγω κυρία ἒχει παραιτηθεῖ πλέον ἀπό τήν ἐνεργόν δραστηριότητα τοὐλάχιστον παρά τήν Παγκόσμιαν τράπεζαν ἂν καί εἶχεν ἐπαναπροσληφθεῖ μετά τήν ἀρχικήν της ἀπόπεμψιν ἀπό σημαντικόν στέλεχος τοῦ ὡς ἀνω ὀργανισμοῦ. Ἡ αἰτία ;; Οἱ διαρροές που διέρευσεν πρός τό ἀμερικανικόν κοινόν, πρός τόν …

Σενάρια συνομωσίας

Εικόνα
Εἶναι ἂραγε ἀλήθεια ὃλα αὐτά τά περί συνομωσιῶν τοῦ συστήματος που διαδίδονται παγκοσμίως ;;
Ὁ διεθνής Σιωνισμός ἒχει τόν τρόπον ἀπό ὃ,τι φαίνεται νά πείθη τίς μάζες, πώς ὃλα αὐτά τά σενάρια περί συνομωσιῶν, δέν εἶναι  παρά ὑποψίες στό μυαλό κάποιων εὐφάνταστων ἀνθρώπων ἢ μή "ψαγμένων" δημοσιογράφων που μᾶς ξεφουρνίζουν κάθε εἲδους ἀρλοῦμπες. Εἶναι ὃμως ἒτσι φίλες καί φίλοι ἀναγνῶστες ;; Μήπως ἀντιθέτως πρόκειται γιά ἓνα πολύ ὀργανωμένο σχέδιο, ἐπάνω στό ὁποῖον ἒχουν βασίσει πάρα πολλά μελλοντικά τους σχέδια κι ἐπενδύσεις τρισεκατομμυρίων ;; Μήπως δέν πρόκειται ἀπλά γιά λόγια ἀλλά γιά ἢδη σέ ἐξέλιξιν σχέδια ἀλλαγῆς τῆς παγκοσμίου ἰσορροπίας, που ἀφοροῦν ὃλα τά ἒθνη τῆς Ὑφηλίου καί που ἐνδιαφέρει ἂμεσα ὃλους τούς λαούς τοῦ πλανήττου ;; Οἱ Ἐλίτ (ἒτσι ὀνομάζουν τώρα ὃλους αὐτούς τούς παρανοϊκούς φιλόδοξους ἐγκληματίες), εἲτε πολιτικά πρόσωπα, εἲτε τραπεζίτες, εἲτε ἐπιχειρηματίες ἢ ἀπλά κεφαλαιοῦχοι εἶναι, ἒχουν ἀγαπητοί φίλοι συνέλληνες τά ἐργαλεῖα τους, μήν ξεγελιέστε. Μήν σᾶς δ…

Μία σφαιρικώτερη ματιά στόν κόσμον

Σέ τί ἀκριβῶς ἀποσκοποῦν αὐτοί οἱ ὁποῖοι διευθύνουν ἒως τώρα τόν πλανήτην καί πῶς περίπου διαγράφεται τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος ;;
Στό βίντεο τῶν Πλειάδων που ἀκολουθεῖ θά ἰδῆτε μίαν σφαιρικώτερην ἂποψιν που διεμόρφωσαν οἱ Πλειάδες καί μοιράζονται μαζί μας, μέ στόχον νά πληροφορήσουν, νά ἐμπεδώσουν τήν πεποίθησιν στόν κόσμον πώς τίποτε δέν χάθηκεν ἀκόμη, ἀλλά καί νά διαχύσουν ὃπως κάνουν πάντοτε τήν γνῶσιν σχετικά μέ τίς τακτικές που ἀκολουθοῦν ἐκεῖνοι τούς ὁποίους δέν βλέπουμεν, ἀλλά που στά σίγουρα κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, σέ μίαν διαρκῆ ἀπόπειραν νά κατευθύνουν τήν ζωήν μας, τά θέλω μας, τίς ἐπιδιώξεις μας, πρός τήν κατεύθυνσιν που τούς συμφέρει.
Μᾶς μιλοῦν ἐπίσης γιά τήν μετάβασιν πρός μίαν ἀνωτέραν διάστασιν ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν καθημερινῶς στόν πλανήτην μας καί που ἐμεῖς δέν ἀντιλαμβανόμεθα πάντοτε, διότι οἱ ἀλλαγές συμβαίνουν βαθμιαίως, ὡστόσο πολύ ταχύτερα ἀπό ἂλλες ἐποχές, που ὂντως ἐπηρεάζουν τόν πληθυσμόν ὂχι μόνον τῶν ἀνθρώπων ἀλλά παντός ἐμβίου καί μή ὂντος. Ὁ ἐπηρεασ…

Μίνι πραξικοπήματα στήν βουλή

Τό θράσος τῶν ἐγκάθετων κάθε εἲδους ἒχει καταντήσει τό ἑλληνικόν κοινοβούλιον ἂντρον μικροπραξικοπηματιῶν Μά εἶναι ποτέ δυνατόν ἀκόμη καί μέ τήν παρουσίαν καί μαρτυρίαν τῆς τηλεοράσεως που καθιστᾶ τά πάντα ὁρατά καί ἀντιληπτά ἀπό τόν κόσμον νά συμπεριφέρονται ἒτσι κάποιοι μέσα στήν βουλήν ἀκόμη καί ὃταν πρόκειται γιά τόν πρόεδρον ἢ ἀντικαταστάτη του ἒστω, καί μάλιστα σέ ὑποτιθεμένην ὁλομέλεια ἀποτελουμένην ἀπό τρία μόνον ἂτομα ;; Αὐτά πραγματικά δέν γίνονται οὒτε καί σέ τριτοκοσμικά κράτη τῆς τελευταίας ὑποστάθμης..Τό βίντεο που θά παρακολουθήσετε ἒχει νά κάνη μέ ψήφισιν νονοσχεδίου που ὐποτίθεται ἀπαιτεῖ ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς, ἀλλά ψηφίζεται μέ παρουσίαν μόνον τριῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι δέν ἐκφέρουν κἂν γνώμην, ἐνῶ ὁ προεδρεύων τῆς βουλῆς ἀρχίζει καί τελειώνει τήν ἀνάγνωσιν ἑκάστου ἂρθρου κατακυρώνων τήν σύμφωνον γνώμην ὃλων, ἂνευ συγκαταθέσεως κανενός ἐκ τῶν παρισταμένων καί χωρίς νά δίδη οὐδεμίαν σημασίαν εἰς τήν διαμαρτυρομένην διά καταπάτησιν τοῦ κανονισμοῦ καν Κωσταντοπούλου.
Δεί…

Μικρομολογιουχοι : Θά συνεχίσουμε μαχητικά

Εικόνα
Μέ ἐπιστολή τους στόν Πρωθυπουργόν τονίζουν τήν ἀποφασιστικότητάν τους νά ἀγωνιστοῦν μέχρι τελικῆς δικαιώσεώς των
Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν πρός τόν πρόεδρο τῆς κυβερνήσεως κ. Α. Σαμαρᾶν οἱ ὁμολογιοῦχοι ἀποταμιευτές Ο.Ε.Δ. διακηρύσσουν σέ ὃλους τούς τόνους τήν ἀγανάκτησίν των γιά τήν συνεχιζόμενην ἀδιαφορία που ἐπιδεικνύει ἡ κυβέρνησις, διαβεβαιώνοντες τούς ὑπευθύνους πώς δέν θά σταματήσουν νά διεκδικοῦν τά δίκαιά των συμφώνως πρός τούς θεσμούς, ἀλλά καί τήν ἠθικήν τάξιιν ὃπως τονίζουν εἰς τήν ἐπιστολήν των αὐτήν. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολή ἒχει ὡς κάτωθι :

Γέλιο, τό φάρμακο τῆς ψυχῆς

Εικόνα
Πῶς ἂραγε βλέπουν οἱ γελοιογράφοι τήν ἐπικαιρότητα ; Κάποιοι λένε πώς τό γέλιο θεραπεύει ἀκόμη καί ψυχικά ἀλλά καί σωματικά νοσήματα, δέν νομίζω πώς βρίσκονται μακρυά ἀπό τήν ἀλήθεια. Ἐν πάση περιπτώσει δέν εἶναι καθόλου μά καθόλου κακό νά γελάσουμε καί λίγο, ὂχι βεβαίως μέ τά χάλια μας ἀλλά μέ τό τί ἐπιτέλους σκαρφίζονται ὃλοι αὐτοί που λανθασμένα ἐπίστεψαν πώς μποροῦν νά χαλιναγωγήσουν τό ἀνθρώπινον γένος κι ἰδιαιτέρως τόν Ἑλληνισμόν. Ἀπολαῦστε τίς καρικατοῦρες τῶν μεγάλων πολιτικῶν (ἀγυρτῶν) τῆς ἐποχῆς μας (!!!).
Μια καλή δικαιολογία επειγόντως !

Ὁ διαφωτισμός συνεχίζεται

Εικόνα
Ἐξαιρετική ἑρνηνεία τῆς παγκοσμίου καταστάσεως ἀπό τό πρώην στέλεχος τῆς Παγκοσμίου τραπέζης, δικηγόρου κ. Karen Hudes Παρακολουθεῖστε στό βίντεο που ἀκολουθεῖ τήν ὁμολογουμένως "γυμνήν ἀλήθειαν" ὃπως εὒγλωττα τήν ἀναλύει ἡ ἀληθινά ἐξαιρετική νομικός, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σέ ὃλες τίς σύγχρονες πληγές τῆς ἀνθρωπότητος που δέν εἶιναι μόνον ἐπτά ὃπως τοῦ Φαραώ, ἀλλά πολυάριθμες καί σημειώσατε τό τί προτείνει. Μέ τίς προτάσεις της, τίς ὁποῖες θά σχολιάσουμε στήν συνέχειαν, μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐν συνεχεία ἀφοῦ πρῶτα σᾶς βάλει στό νόημα ἡ διαπρεπής νομικός κ. Hudes.

Tά μέχρι στιγμῆς δεδομένα μᾶς ἂγουν αὐτομάτως σέ κάποια συμπεράσματα που τόν τελευταῖον καιρό κατήντησαν πλέον τόσον τετριμμένα που ἒχουμε κουραστεῖ νά τά ἐπαναλαμβάνωμεν. Ὡστόσον ἡ περιρέουσα κατάστασις, ἀποτελεῖ μίαν πραγματικότηταν τήν ὁποίαν πρέπει πᾶσα θυσία νά γνωρίση καί ὁ τελευταῖος ἂνθρωπος ἐπάνω στόν πλανήτην. Αὐτό μᾶς δεσμεύει σ' ἓνα καθῆκον : νά συνεχίσουμε ἃπαντες τήν προσπάθειαν ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ…

Κραυγαλέα διάκρισις ἀπό τόν Νόμον

De “minimis” non curat lex ,De…maximis non curat  praetor ! Με τα «ασήμαντα δεν ασχολείται ο νόμος, με τα σημαντικά  δεν ασχολείται ο δικαστής !
(|Ενα σημαντικό δημοσίευμα που ἀτυχῶς εἶναι σέ μονοτονικόν, ἀλλά ἡ σπουδαιότης του μᾶς ἀναγκάζει σέ παράθεσή του)
Το ελληνικό δημόσιο εντυπωσίασε ,για μία ακόμη φορά ,με την εξαιρετική γενναιοδωρία του προς τα συνήθη pressure groups (τράπεζες και επιχειρήσεις/ νομικά πρόσωπα),σε αντιπαραβολή με την εξαιρετική αναλγησία του προς τα φυσικά πρόσωπα /έλληνες ομολογιούχους, που το εμπιστεύτηκαν. Ο νέος φορολογικός νόμος επαναλαμβάνει ,με βελτιωμένη μάλιστα διατύπωση απ΄ ότι προηγούμενα ο νόμος 4046/12, ότι οι ζημιές που κατέγραψαν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις /νομικά πρόσωπα, από το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατείχαν , μπορούν να εκπέσουν φορολογικά από τα ακαθάριστα κέρδη τους και μάλιστα αυτή η έκπτωση μπορεί να γίνει σε βάθος 30 ετών,με την επιδίωξη ,προφανώς, της πλήρους απόσβεσης των ζημιών τους με δημόσιο χρήμα, δηλ. μ…

Ἡ ἐπέτειος τῆς Δημοκρατίας

Εικόνα
Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
...Κρίμα, δεν μας ευχήθηκε φέτος ο Κάρολος. Η Τρόικα άθελά της θα σώσει την Ελλάδα. Με τις εμμονές της ωθεί το τέρας του βενιζελισμού στην "αυτοκτονία".


Όταν σε έναν φτωχό λαό εργαζομένων Πρώτος Πολίτης και Εγγυητής της Δημοκρατίας είναι ένα υψηλόμισθο παράσιτο, όπως ο Παπούλιας, τότε αυτός ο λαός είναι άξιος της μοίρας του. Αν ο λαός περιμένει από τον άνθρωπο αυτόν να λειτουργήσει ως η τελευταία ασφαλιστική "δικλείδα" πριν παραδοθεί η χώρα στους δανειστές, τότε είναι επίτευγμα που βλέπουμε μόνον δανειστές με κουστούμια και όχι στρατούς κατοχής ...Πραγματικούς στρατούς με πραγματικά όπλα, αν σκεφτεί κάποιος το πώς αντέδρασε —ή μάλλον το πώς δεν αντέδρασε— ο Παπούλιας ως υποψήφιος Πρόεδρος στις επισημάνσεις της Μπενάκη περί αλλαγής συνόρων, εξαιτίας των νέων συνθηκών στη διεθνή πολιτική σκακιέρα. Ο Παπούλιας "δικαιούται" στην κυριολεξία αυτήν τη στιγμή να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μεταπολίτευσης ...Ακόμα κι αν δεν υπήρχε, θ…