Ὁ διαφωτισμός συνεχίζεταιἘξαιρετική ἑρνηνεία τῆς παγκοσμίου καταστάσεως ἀπό τό πρώην στέλεχος τῆς Παγκοσμίου τραπέζης, δικηγόρου κ. Karen Hudes

Παρακολουθεῖστε στό βίντεο που ἀκολουθεῖ τήν ὁμολογουμένως "γυμνήν ἀλήθειαν" ὃπως εὒγλωττα τήν ἀναλύει ἡ ἀληθινά ἐξαιρετική νομικός, ἡ ὁποία ἀναφέρεται σέ ὃλες τίς σύγχρονες πληγές τῆς ἀνθρωπότητος που δέν εἶιναι μόνον ἐπτά ὃπως τοῦ Φαραώ, ἀλλά πολυάριθμες καί σημειώσατε τό τί προτείνει. Μέ τίς προτάσεις της, τίς ὁποῖες θά σχολιάσουμε στήν συνέχειαν, μπορεῖτε νά διαβάσετε ἐν συνεχεία ἀφοῦ πρῶτα σᾶς βάλει στό νόημα ἡ διαπρεπής νομικός κ. Hudes.


Tά μέχρι στιγμῆς δεδομένα μᾶς ἂγουν αὐτομάτως σέ κάποια συμπεράσματα που τόν τελευταῖον καιρό κατήντησαν πλέον τόσον τετριμμένα που ἒχουμε κουραστεῖ νά τά ἐπαναλαμβάνωμεν. Ὡστόσον ἡ περιρέουσα κατάστασις, ἀποτελεῖ μίαν πραγματικότηταν τήν ὁποίαν πρέπει πᾶσα θυσία νά γνωρίση καί ὁ τελευταῖος ἂνθρωπος ἐπάνω στόν πλανήτην. Αὐτό μᾶς δεσμεύει σ' ἓνα καθῆκον : νά συνεχίσουμε ἃπαντες τήν προσπάθειαν ἐνημέρωσης τοῦ κοινοῦ, ἒτσι ὣστε στό μέλλον νά ἀποσοβηθῆ μία νέα προσπάθεια ἀπό τό ὑπάρχον ἢ κάποιας ἂλλης σχετικῆς μορφῆς σύστημα νά ἐπαναλάβη αὐτό τό σκλάβωμα ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὑπάρχουν θεσμοί ;; Ἡ ἀπάντησις εἶναι, ναί ὑπάρχουν ἀλλά δέν λειτουργοῦν, οὒτε στό δικό μας κράτος, οὒτε καί σέ κανένα ἂλλο κράτος. Ὁ θεσμός τείνει νά γίνη μονολιθικός, ἓνας καί μόνον που μεταφράζεται στό "οἱ θελήσεις καί τά συμφέροντα τοῦ συστήματος". Ἒως ἓνα σημεῖο ἐν τούτοις ἒχουμε τό περιθώριον νά ποῦμε κι αὐτό γίνεται ὁλοένα καί πιό ἐξόφθαλμα ἐμφανές, πώς τελευταίως οἱ λαοί ἂρχισαν νά ἀντιλαμβάνονται τό παιχνίδι που παίζεται στήν καμπούραν τους. Τά οἰκονομικά ἐπιτελεῖα ὃλων αὐτῶν που συνέστησαν τήν συμμορίαν, οἱ ἐπιστημονικοί σύμβουλοι, οἰκονομολόγοι ἀκριβοπληρωμένοι ἢ τεχνικοί τοῦ χρήματος, οἱ ὁποῖοι "ἒστησαν" τό παιχνίδι μέ τίς γνώσεις των, δυστυχῶς πλέον ἒχουν χάσει τήν μπάλαν.

Τά τρύκ καί τά φληναφήματα που γιά χρόνια ἐχρησιμοποιούσαν προκειμένου νά μᾶς ἀποκοιμίζουν καί συντηροῦν τό στάτους τῶν ἀφεντικῶν τους, ἒπαψαν πιά νά λειτουργοῦν, στέρεψαν ἀπό ἐφευρετικότητα καί ἒχουν καί οἱ ἲδιοι ἀντιληφθεῖ πώς ἡ γελοία θεατρική παράστασις που κρατάει καί συνεχιζόταν τόσα χρόνια, ἐξέπεσε τώρα. Οἱ λαοί ἀντελήφθησαν, γνωρίζουν καί μάχονται τούς Δόν Κιχώτες που μᾶς φόβιζαν κουνώντας τίς φιγοῦρες των μπροστά στά μάτια μας. Ἡ κοροϊδία πρέπει νά σταματήση καί θά σταματήση. Ὀφείλουμε ὃλοι ἐμεῖς οἱ ἀπλοί ἂνθρωποι νά ἀντισταθοῦμε στήν ὓστατην προσπάθεια που κάνουν ὃλοι αὐτοί (κυβέρνησις, πολιτικοί, βουλευτές, κόμματα, δικαστές, δημοσιογράφοι, τραπεζίτες, ΜΜΕ) νά μᾶς ἐπιβάλλουν τίς θελήσεις των, μέ ἀντισυνταγματικούς ψευτονόμους, μέ κίβδηλα προεδρικά διατάγματα, μέ θεσμούς που οὐσιαστικά  ἐξυπηρετοῦν ἐξωθεσμικά συμφέροντα εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας, καί μέ ἀμετακίνητην θέλησιν νά ΔΙΑΤΡΑΝΩΣΟΥΜΕ σθεναρά τίς δικές μας θέσεις καί βούλησιν, που εἶναι τό δίκαιον καί μόνον.
Ἂς προσφέρουμε τήν στήριξίν μας σέ δικαστικούς οἱ ὁποῖοι εἶναι πραγματικοί ἐκπρόσωποι τῆς δικαιοσύνης κι ἂς ἐξοστρακίσουμε ὁποιονδήποτε ἂλλον ἐπιχειρεῖ πλαγίως νά παρεισφρήση μεθόδους κι ἀποφάσεις που μᾶς ὁδηγοῦν πίσω στόν λάθος δρόμον που ἒως σήμερον ἀκολουθήσαμεν. Ἂς μήν δίδωμεν ἐμπιστοσύνην εἰς οὐδένα πλέον ἐκτός καί ἀποδεδειγμένως καί δι' ἐπαναλαμβανομένων πράξεών του μᾶς ἀποκαταστήσει ἐφ' ἑαυτοῦ τήν ἐμπιστοσύνην στό πρόσωπόν του. Τέλος στά μπαλκόνια καί τά "ὡραῖα λόγια", τέλος στίς σημαιοῦλες καί τά ἑκατομμύρια που ἐξόδευαν οἱ πολιτικοί σέ ἐγκαταστάσεις, προβολεῖς, μεγάλα γωνιακά γραφεῖα προεκλογικά, μέ ἀφίσσες τεράστιες, μεγάφωνα κλπ κλπ γιά νά "ψήσουν" ἐμᾶς τά κορόϊδα νά ὑποκλέψουν μέ παραστάσεις (θεατρικές) τήν ψῆφον μας. Τελικά ἂς ξεχάσουμε αὐτό τό πολιτικό σύστημα που μᾶς ἒκαψεν.

Ἡ λαϊκή ρῆσις εἶναι σοφή εἰς ὃ,τι λέγει : ὃποιος καεῖ στόν χυλό, φυσάει καί τό γιαοῦρτι, λέγει ἡ παροιμία, ἂρα ἂς μήν ἀφήσουμε κι ἂλλη φορά νά ἐπαναληφθῆ τό μεγάλο μας λάθος. Διότι εἶναι δικό μας λάθος καί μάλιστα μεγάλο, φίλοι ἀναγνῶστες νά ἀφήνουμεν ἂλλους νά διαχειρίζονται τά τοῦ οἲκου μας, διότι αὐτό ἐπράξαμεν γιά πολλά χρόνια πρίν. Τά λάθη μας ξεκίνησαν ἀπό τήν ἐπανάστασιν τοῦ '21. Τότε μέ τήν ἀγνοιαν που ἐπικρατοῦσε γύρω ἀπό τήν διπλωματία   καί τόν ἀναλφαβητισμόν τῆς μάζης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διεπράξαμεν τό λάθος νά ἐμπιστευθοῦμεν ὡς ἀντιπροσώπους τοῦ ἒθνους μας, ἀνθρώπους πουλημένους στά ξένα συμφέροντα καί ἐπιδιώξεις.
Συνεχίσαμεν μέ γνώμοναν τήν καλήν πίστιν ἒναντι ἀνθρώπων που κάθε ἂλλο παρά τά ἑλληνικά συμφέροντα ἒκτοτε ἐξυπηρέτησαν. Κατ' αὐτόν τόν τρόπον ἐφθάσαμεν ἒως ἐδῶ, μέ σχεδόν τήν μισήν χώραν μας πουλημένην ἀντί πινακίου φακῆς στούς ξένους τοκογλύφους ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν. Ὃμως ἒως ἐδῶ, αὐτή ἡ εὐπιστία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νά σταματήση καί ὂχι μόνον νά σταματήση, ἀλλά φίλοι συνέλληνες πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε τί ἀκριβῶς σημαίνει γιά τόν λαόν καί τήν χώραν μας αὐτή ἡ κατάστασις. Ὀφείλωμεν νά μεταμεληθοῦμε καί νά διορθώσουμε τά κακῶς πραχθέντα μιά καί καλή ἐπιδιώκοντες παντός ἂλλου νά πάρουμε πίσω ὃλα ὃσα μᾶς ἀφήρεσαν μέ τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον δόλιον τρόπον, εἲτε δικαιώματα εἶναι αὐτά, εἲτε ἐμπράγματα περιουσιακά στοιχεῖα, που παρανόμως οἰκειοποιήθηκαν ἀλλότριες δυνάμεις, οὓτως ὣστε νά περιέλθωμεν καί πάλι σέ πορείαν ἀνόδου τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου δι' ὁλόκληρον τόν λαόν.

Πρῶτος στόχος οἱ τράπεζες κι οἱ τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν καί τόν Δούρειον ἳππον τοῦ συστήματος, μπῆκαν σιωπηλά στό σπίτι μας καί ἒφθασαν στό σημεῖον νά τό διαλύσουν, μέ ἐργαλεῖον τούς διεφθαρμένους πολιτικούς ἂνδρες που κατοικοεδρεύουν στό ἑλληνικόν κοινοβούλιον πουλώντας καθημερινῶς κι ἓνα μικρό κομμάτι τῆς λαϊκῆς μας περιουσίας καί κυριαρχίας (ἐξ ὃσης μᾶς ἒχει ἀπομείνει). Μήν τροφοδοτεῖτε τά τραπεζικά ἰδρύματα που εἶναι προσαρτημένα στό ἃρμα τοῦ συστήματος καί τά γνωρίζετε καλά αὐτά. Βρεῖτε τράπεζες μικρές καί ἰδιωτικῶν ἢ λαϊκῶν συμφερόντων κι ἀποθέσατε τά χρήματά σας.
Δεύτερος στόχος τά καθεστωτικά ΜΜΕ, μήν βασίζεστε σέ πληροφορίες που παρέχουν αὐτά τά μέσα καί συνειδητοποιεῖστε πώς ἐσεῖς εἶστε οἱ κάτοιχοι καί νομεῖς τῶν συχνοτήτων καί οὐχί ὁ ὃποιος ἲσως πολιτικός ἢ κρατικός παράγων που κουμαντάρει τήν κατανομήν τῶν συχνοτήτων σέ ἰδιῶτες ἐργολάβους που δέν κόπτονται παρά μόνον γιά τήν δική τους τσέπην καί προσωπικά συμφέροντα κι ἐπιδιώξεις. Ποιοί φίλοι συνέλληνες εἶναι αὐτοί ὃλοι που σήμερα ἒχουν θησαυρίσει ἐκμεταλλευόμενοι τήν δικήν σας περιουσίαν κι ἐπί πλέον σᾶς φορτώνουν καθημερινῶς μέ ψεύδη "περί προοδευτικῆς ἀποδέσμευσης ἀπό τό μνημόνιο καί τά χρέη ;;". Τό μνημόνιον θά παύση ἰσχῦον μόνον περί 2060 καί νά δοῦμε, κι αὐτό θά συμβῆ μόνον κι ἐφ' ὃσον ἀποπληρώσουμε τά ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ μας χρέη, που εὐτυχῶς γιά μᾶς, δέν εἶναι παρά λογιστικά μαγειρέματα.
Τρίτος καί ὁλοκληρωτικός, ἀπόλυτος στόχος, ἡ ἐξάλειψις τοῦ σημερινοῦ πολιτικοῦ συστήματος στήν Ἑλλάδα. Μία καλή μυοκτονία θά ἐξολοθρεύση ὃλα αὐτά τά μιάσματα, τά τρωκτικά τά ὁποῖα φθεἰρουν κι ὑποσκάπτουν τούς πυλῶνες στήριξης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Μαζί δέ θά ἐξαφανισθοῦν καί τά δικά τους δεκανίκια, οἱ πολυποίκιλλοι πολύχρωμοι  παπαγάλοι που διαβιοῦν στά ψευτοκάναλα ὁλημερίς ξεφουρνίζοντας κάθε εἲδους παραμύθια γεμίζοντας τά κεφάλια τῶν ἀδαῶν καί ἀπληροφόρητων τοῦ λαοῦ μας. Αὐτοί ὃλοι ἀποτελοῦν μίαν ἀρρώστειαν που ἒχει ἐδῶ καί διακόσια περίπου χρόνια ἐνσκήψει στήν χώραν μας κι ἐμόλυναν κι ἐμᾶς τούς ἰδίους. Πολλάκις ἒχω ἐπαναλάβει τήν ἀνάγκην αὐτογνωσίας καί αὐτοκριτικῆς, που εἶναι ὁ μόνος δρόμος ἐπιστροφῆς σέ τάξιν καί ἀσφάλειαν στήν πατρίδαν μας.

Θά μποροῦσε κανείς νά ἀπαριθμήση δεκάδες στόχους που πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν, ἀλλά ἐδῶ κάναμε μίαν κατά κάποιον τρόπον ἐπικουρικήν προσπάθειαν νά ἐνσωματώσουμε τίς δικές μας ἀνάγκες, τίς ἀνάγκες τοῦ ἒθνους μας, ὡς λεκτικήν τρόπον τινά ἐπένδυσιν μέσω σχολιασμοῦ σχετικῶς μέ τό παραπάνω βίντεο τῆς κας Κάρεν Χοῦντες, ἡ ὁποία διακινδυνεύουσα τήν προσωπικήν της ἀκεραιότηταν κι ἐπαγγλματικήν καρριέραν, ἐτόλμησεν νά θέση τόν δάκτυλον ἐπί τῶν τύπων τῶν ἢλων καί νά πῆ τά πράγματα μέ τό ὂνομά τους. Ἐπροτίμησεν νά ἀνοίξη τά μάτια τοῦ κόσμου ἀντί νά σιωπήση κι ἐπωφεληθεῖ τά μάλα ἀπό τήν σιωπήν της. Τέτοια δείγματα ἂς γίνουν φωτεινά παραδείγματα γιά τούς δικούς μας πολιτικούς ἂνδρες που ἐπιδιώκουν τήν κονόμαν ἒναντι τῆς τίμιας κι ὑπερήφανης στάσης ἀπέναντι στούς ἐπιβάλλοντες τά ἀπάνθρωπα, ἀνθελληνικά μέτρα τους εἰς βάρος τοῦ λαοῦ καί κυρίως τῶν ἀσθενεστέρων τάξεων.
Συνέλληνες κρατεῖστε ψηλά τήν κεφαλήν, μήν ὑποκύπτεται σέ δέλεαρ που πρόσκαιρα μπορεῖ νά σᾶς ἀνακουφίσουν, ἀλλά μακροπρόθεσμα θά ἀφανίσουν κι ἐσᾶς καί τόν λαόν μας ὁλάκερον. Ἀνθέξατε τά μύρια ὃσα στήν πάροδον τῶν αἰώνων που ἒχουν ἀφήσει πίσω τους τίς οὐλές ἀπό τά τραύματα που κάποτε σᾶς προξένησαν οἱ ἐχθροί τοῦ φωτεινοῦ μας ἒθνους. Πλησιάζει ἡ ἡμέρα που θά ἀνασάνη ὁ λαός μας, λίγο κουράγιο ἀκόμη. Ὃλα ἒχουν κάποιο τίμημα, ὃμως οἱ μικρές αὐτές θυσίες δέν ἀποτελοῦν τίμημα γιά τήν πατρίδαν, ἀποτελοῦν ὓψιστον καθῆκον καί ἀπόλυτον ὑποχρέωσιν ἒναντι τοῦ χώματος στό ὁποῖον πατεῖτε. Σέ αὐτό ὀφείλετε τά πάντα, αὐτό τό χῶμα τό ποτισμένο μέ ἰδρώτα δάκρυα καί αἶμα ἀναρίθμητων γενεῶν που τό πάτησαν καί τό στήριξαν μέ πραγματικήν αὐταπάρνησιν..

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Γιά τούς ἐνδιαφερομένους ἡ ἱστοσελίδα τῆς κ. Κάρεν Χοῦντες :

Πηγή :U-tube

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;