Μία σφαιρικώτερη ματιά στόν κόσμον

Σέ τί ἀκριβῶς ἀποσκοποῦν αὐτοί οἱ ὁποῖοι διευθύνουν ἒως τώρα τόν πλανήτην καί πῶς περίπου διαγράφεται τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος ;;


Στό βίντεο τῶν Πλειάδων που ἀκολουθεῖ θά ἰδῆτε μίαν σφαιρικώτερην ἂποψιν που διεμόρφωσαν οἱ Πλειάδες καί μοιράζονται μαζί μας, μέ στόχον νά πληροφορήσουν, νά ἐμπεδώσουν τήν πεποίθησιν στόν κόσμον πώς τίποτε δέν χάθηκεν ἀκόμη, ἀλλά καί νά διαχύσουν ὃπως κάνουν πάντοτε τήν γνῶσιν σχετικά μέ τίς τακτικές που ἀκολουθοῦν ἐκεῖνοι τούς ὁποίους δέν βλέπουμεν, ἀλλά που στά σίγουρα κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, σέ μίαν διαρκῆ ἀπόπειραν νά κατευθύνουν τήν ζωήν μας, τά θέλω μας, τίς ἐπιδιώξεις μας, πρός τήν κατεύθυνσιν που τούς συμφέρει.
Μᾶς μιλοῦν ἐπίσης γιά τήν μετάβασιν πρός μίαν ἀνωτέραν διάστασιν ἡ ὁποία λαμβάνει χώραν καθημερινῶς στόν πλανήτην μας καί που ἐμεῖς δέν ἀντιλαμβανόμεθα πάντοτε, διότι οἱ ἀλλαγές συμβαίνουν βαθμιαίως, ὡστόσο πολύ ταχύτερα ἀπό ἂλλες ἐποχές, που ὂντως ἐπηρεάζουν τόν πληθυσμόν ὂχι μόνον τῶν ἀνθρώπων ἀλλά παντός ἐμβίου καί μή ὂντος. Ὁ ἐπηρεασμός αὐτός εἶναι ψυχικός, πνευματικός, διανοητικός κι ἒχει ἀληθινά σοβαρές ἐπιπτώσεις σέ ὃλα τά  ζωντανά ὂντα. Καί ὃπως ἒχουμε ἐπαναλάβει καί σέ προηγούμενες μας ἀναρτήσεις ἀλλάζει βαθμηδόν τό DNA μας σέ κάτι ἂλλο, νέο που ἒως σήμερα δέν τό ἒχουν βιώσει οἱ γήϊνοι ἂνθρωποι.


(λυπούμεθα που εἲμαστε στήν δυσάρεστην θέσιν νά σᾶς
ἀναγγείλουμε πώς παρά τίς ὃποιες προσπάθειές μας ἐστάθη ἀδύνατη 
ἡ μεταφορά τοῦ βίντεο στήν σελίδα μας, βεβαίως δέν εἶναι ἡ πρώτη
 φορά που βίντεο αὐτοῦ τοῦ τύπου ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ δέν 
μποροῦν νά μεταφερθοῦν. Πρός τούτοις ἒγινεν εἰδική ἀναφορά καί 
παράπονα πρός τήν Google.
Παρακαλεῖσθε διά τήν παρακολούθησιν 
μέσω τοῦ συνδέσμου που σᾶς παραθέτουμε κατωτέρω). 


Ἐκεῖνο δέ που θεωροῦν μεγάλης σπουδαιότητος πρόβλημα, εἶναι ἡ συνειδησιακή μας σύστασις νά ἀλλάξη μπροστά στίς ἀναπόφευκτες δυσκολίες που θά ἀντιμετωπίσουμεν ἒως ὃτου ἡ ζωή μας, ὃπως κι ὁ πλανήτης ὁλάκερος, ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτήν τήν μολυσματικήν νόσον που μᾶς ἒχει φέρει στό σημερινόν ἀδιέξοδον φορτώνοντάς μας μέ χίλια δυό προβλήματα, τήν νόσον που ὀνομάζουμε "Σύστημα" καί αὐτούς που τό ἀποτελοῦν καί που ὃλοι μας γνωρίζουμε ποιοί ἀκριβῶς εἶναι. Χρειάζεται ἢρεμη καί ψύχραιμη ματιά οὓτως ὣστε μέσα ἀπό τήν σωρείαν καθημερινῶν γεγονότων, νά βλέπουμε καθαρά αὐτό που συντελεῖται καί που σίγουρα θά ἐπηρεάση θετικά τήν ζωήν καί τό μέλλον μας.
Ὃμως μέχρι ἐκείνην τήν στιγμή που θά συμβῆ αὐτό θά πρέπη νά προετοιμαστοῦμε γιά τήν ὓστατην προσπάθειαν που θά κάνη τό Σύστημα νά ἐπιβάλλη τίς θελήσεις του. Πρέπει νά προετοιμαστοῦμε ψυχολογικά γιά αὐτήν τήν τελευταίαν μάχην που εἶναι πιθανόν νά συμβῆ, πρίν ἢ οἱ ἐπιβήτορες αὐτοί ἀντιληφθοῦν πώς ἒχασαν τό παιχνίδι καί νά ἀποσυρθοῦν (που δέν θά γίνη εὒκολα). Ἒχω κι ἂλλοτε τονίσει πώς θεωρῶ τούς λαούς ἐν μέρει ὐπευθύνους γιά τήν σημερινήν κατάστασιν, ὃπου τό σύτημα ἐκδηλώνει τίς δικτατορικές του προθέσεις, ἐγκλωβίζοντας τήν ἀνθρωπότηταν σέ μία ἂνευ προηγουμένου εἰκονικήν πραγματικότητα. Ὀφείλουμε ὐποστηρίζουν καί δέν τό λένε μόνον ἐκεῖνοι ἀλλά ὃλοι, πώς θέ πρέπη ἐμεῖς ὂλοι οἱ ἀπλοί ἂνθρωποι νά δεσμευτοῦμεν πρός ἀλλήλους, νά βροῦμε τρόπον ἀντιδράσεως ἒναντι ὃλων αὐτῶν που μᾶς ἐτοιμάζουν, ἂς εἲμεθα ἒτοιμοι, προσεκτικοί στά πάντα κι ἂς κάνουμεν ἀντίστασιν σταθερή συνεχῆ καί σθεναρήν ἀποφεύγοντες τίς ξαφνικές ἐξάρσεις ἢ ξεσηκώματα που θέ ἐπέφεραν ταχύτερα τήν ἀντίδρασιν ἐκ μέρους τῶν δικτατόρων τοῦ πλανήτου.

Ἀγαπητοί συνέλληνες ἀλλά καί συνάνθρωποι ἀποκτεῖστε αὐτοπεποίθησιν, ἐλέγξατε τήν ζωήν σας καί ἀντιμετωπεῖστε μέ θάρρος κι αἰσιοδοξία τό μέλλον, νά εἶστε ἒτσι βέβαιοι πώς οἱ ἐπιβήτοτρες τῶν κοινωνιῶν θά ἀποτύχουν στόν ἐπηρεασμόν τῶν ἀκασικῶν πεδίων που ἒχουν κατά νοῦν, δηλ. τό ψυχικό ὑπόβαθρον τῶν ἀνθρώπων καί θά χάσουν αὐτοί τό παιχνίδι ὃ,τι καί νά κάνουν. Δῶστε στόν ἑαυτόν σας τήν ἱκανοποίησιν ὃτι διεκπεραιώσατε συλλογικά μέ ὃλους τούς γύρω σας ἀνθρώπους, ἓνα μεγάλον ἒργον, τήν ἐπιστροφήν τῆς ἀνθρωπότητος πάλιν στόν δρόμον τῆς Ἐλευθερίας, καί τῆς Δημιουργίας, διότι αὐτά ἒχει ἀνάγκην σήμερον τό ἀνθρώπινον γένος..

Ὑγιαίνετε

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeyxisblog46   
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;