Σενάρια συνομωσίας

Εἶναι ἂραγε ἀλήθεια ὃλα αὐτά τά περί συνομωσιῶν τοῦ συστήματος που διαδίδονται παγκοσμίως ;;


Ὁ διεθνής Σιωνισμός ἒχει τόν τρόπον ἀπό ὃ,τι φαίνεται νά πείθη τίς μάζες, πώς ὃλα αὐτά τά σενάρια περί συνομωσιῶν, δέν εἶναι  παρά ὑποψίες στό μυαλό κάποιων εὐφάνταστων ἀνθρώπων ἢ μή "ψαγμένων" δημοσιογράφων που μᾶς ξεφουρνίζουν κάθε εἲδους ἀρλοῦμπες. Εἶναι ὃμως ἒτσι φίλες καί φίλοι ἀναγνῶστες ;; Μήπως ἀντιθέτως πρόκειται γιά ἓνα πολύ ὀργανωμένο σχέδιο, ἐπάνω στό ὁποῖον ἒχουν βασίσει πάρα πολλά μελλοντικά τους σχέδια κι ἐπενδύσεις τρισεκατομμυρίων ;; Μήπως δέν πρόκειται ἀπλά γιά λόγια ἀλλά γιά ἢδη σέ ἐξέλιξιν σχέδια ἀλλαγῆς τῆς παγκοσμίου ἰσορροπίας, που ἀφοροῦν ὃλα τά ἒθνη τῆς Ὑφηλίου καί που ἐνδιαφέρει ἂμεσα ὃλους τούς λαούς τοῦ πλανήττου ;;
Οἱ Ἐλίτ (ἒτσι ὀνομάζουν τώρα ὃλους αὐτούς τούς παρανοϊκούς φιλόδοξους ἐγκληματίες), εἲτε πολιτικά πρόσωπα, εἲτε τραπεζίτες, εἲτε ἐπιχειρηματίες ἢ ἀπλά κεφαλαιοῦχοι εἶναι, ἒχουν ἀγαπητοί φίλοι συνέλληνες τά ἐργαλεῖα τους, μήν ξεγελιέστε. Μήν σᾶς διαφεύγει ἠ πονηριά μέ τήν ὁποίαν τό σύστημα δημιουργεῖ κάθε μέρα σέ διάφορα κράτη μέσω τῶν ὑποτακτικῶν τους πολιτικῶν (μικρῶν) ἀνδρῶν δεκάδες ἑταιρεῖες κι ὀργανισμούς ΜΚΟ δηλ. μή κυβερνητικῶν κερδοσκοπικῶν ὀργανισμῶν.

Αὐτοί οἱ ὀργανισμοί εἶναι ὀντότητες μέσω τῶν ὁποίων "ἐκεῖνοι" ρυθμίζουν καταστάσεις που ἐμεῖς οἱ ἀπλοί ἂνθρωποι οὒτε κἂν φανταζόμαστε, δίκην ἐργαλείων. Ἐκεῖ βολεύουν ὡς προέδρους ἢ ἀνωτέρους ὑπαλλήλους τούς δικούς τους ἀνθρώπους γιά νά τούς χρηματοδοτοῦν ἂκοπα κι ἂνευ φόρων, μέσω τῆς δικῆς σας τσέπης ἀγαπητοί μου.ΚΥΡΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ

Ἓνα μικρό κι ἀνάξιο (τότε) προσοχῆς ἀρθρίδιον στά 1967 σέ κάποια ἐφημερίδα στίς ΗΠΑ ἐγραψε γιά τό πόσον γελοῖες ἦσαν ὃλες ἐκεῖνες οἱ θεωρίες συνομωσιῶν Περί τῆς δολοφονίας τοῦ J.F,Kennedy. Ἐκείνη τότε ἦταν ἡ πρώτη ἀπόπειρα κι ἐν μέρει ἐπιτυχής, τῆς CIA νά ἀποπροσανατολίση τήν ἀμερικανικήν κοινήν γνώμην περί ἑνός καθ' ὃλα βεβαιωμένου κι ἀποδεδειγμένου γεγονότος. Μέ αὐτόν τόν τρόπον τότε ὑπονόμευσαν τήν ἀξιοπιστίαν τῶν ἐπίσημων ἀπαιτήσεων τῆς ἐπιτροπῆς Warren που ἀσχολήθηκε μέ ὃ,τι ἀφοροῦσεν τά κίνητρα καί τήν δολοφονίαν τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου.
         
Ἡ CIA εἶναι κι αὐτή ἓνα ἀπό τά ἐργαλεῖα τους, ἐνῶ μέ δεδομένη τήν πρόκλησιν που αἰσθανόμεθα ὃλοι συζητώντας γιά θεωρίες συνομωσίας, δέν θεωρεῖται ἂστοχη ἡ θέσις τοῦ Lance de Haven-Smith ὃταν ὑποστηρίζει στό βιβλίον του "Θεωρία Συνομωσίας" πώς ἡ CIA ἐφαρμόζει μίαν (μυστική καί παράνομην) ἐκστρατείαν γιά νά διαδώση τόν ἀποχαρακτηρισμόν μίας θεωρίας συνομωσίας καί πώς πρέπει ἀκόμη νά τῆς πιστωθῆ ἡ εὐθύνη γιά τό ὃτι κάνει τήν πεποίθησιν τοῦ κόσμου ὃλου γιά συνομωσίαν, ἀντικείμενον ἐμπαιγμοῦ, λοιδωριῶν καί ἐχθρότητος. Αὐτό ὑποστηρίζει εἶναι μία προπαγάνδα που χαρακτηρίζεται ὡς ἡ πιό ἐπιτυχημένη ὃλων τῶν ἐποχῶν. Κανείς ἀσφαλῶς δέν ἰσχυρίζεται πώς ὃλες οἱ θεωρίες συνομωσίας ἒχουν ἀπόλυτον βάσιν. Ὑπάρχουν ἱκανοί ἁρμόδιοι ἀναλυτές συνομωσιῶν, ὃπως κι ἀνίκανοι νά ἐκτιμήσουν σωστά, ὃπως ὑπάρχουν καί ἱκανοί ἢ ἀνίκανοι δημοσιογράφοι, ἢ ἱστορικοί ἒμπειροι κι ἐπαγγελματίες που ἒχουν ἢ ὂχι αὐτοπειθαρχίαν.

Τί ἀκριβῶς σημαίνει συνομωσία ; Στά λεξικά ἑρμηνεύεται ὡς ἡ ἐνέργεια τοῦ σχεδιάζειν, συγκροτεῖν καί μυστικά συνεργάζεσθαι πρός συμφωνίαν κι ἐπίτευξιν κοινοῦ σκοποῦ. Εἶναι ἐν τούτοις ἀπολύτως τεκμηριωμένον πώς πολλές θεωρίες συνομωσίας εἶναι πέρα γιά πέρα πραγματικότης, πρό ἠμερῶν μόλις (καί μετά παρέλευσιν δεκαετιῶν) ἡ CIA παρεδέχθη πώς εἶναι ἀληθές ὃ,τι διάφοροι ἀναλυτές ἒχουν πεῖ κατά καιρούς ἐδῶ καί 40 χρόνια : πώς δηλ. ὁ ὀργανισμός βοήθησεν στήν ὑπονόμευσιν καί καθαίρεσιν τοῦ Mohammad Mosaddegh, ὃπως κι ὃτι ἐπέβαλλεν τόν Σάχην τό 1953 στήν Περσίαν προκειμένου νά ἀποκτήσουν οἱ ΗΠΑ πρόσβασιν στά Ἰρανικά πετρέλαια
Παρ' ὃλα αὐτά ἒχω πολλές φορές παρατηρήσει, καθ' ὃλα ἒξυπνα ἂτομα νά "κλείνουν" τό μυαλό τους ἢ τ' αὐτιά τους, ὃταν ἐγείρεται θέμα καί πληροφορίες συνομωσίας γιά κάτι κι ἀκόμη ὁτιδήποτε θυμίζει θεωρία συνομωσίας. Ἀκόμη κι ὃταν ἡ ἲδια ἡ Ἀμερική ἰδρύθηκεν ἐπί μίας βάσεως που σήμερα θά ἀπεκαλεῖτο θεωρία συνομωσίας. Πρίν ἀπ  ὃλα ἡ ἀμερικανική ἐπανάσταση πάλεψεν ἐπί τῆ βάσει τῆς ὑποτιθέμενης συνομωσίας τοῦ βασιλέως Γεωργίου τῆς Ἀγγλίας νά ἀποκτήση τόν ἒλεγχον ἀλλά καί νά φορολογήση ἀδίκως τόν Νέον Κόσμον. Οἱ θεωρίες συνομωσίας ὃμως, εἶναι μία ἀπειλή διά τό Status quo καί σέ αὐτήν τήν βάσιν ἒχουν προταθεῖ λογοκρισία, διείσδυσις καί πολλές ἀπαγορεύσεις. Τό 2008, ὁ Cass Sunstain πρώην διαχειριστής στόν Λευκόν Οἶκον ἐπί Ὀμπάμα τοῦ γραφείου πληροφοριῶν καί κανονιστικῶν ὑποθέσεων καί καθηγητής στό πανεπιστήμιον τοῦ Σικάγου ἒγραψεν ἒνα   βιβλίον μέ θέμα "θεωρίες συνομωσίας".Ὃσο γιά τήν συνταγήν που συστήνει γιά τήν ἀντιμετώπισιν τοῦ συνομωσιολόγου ;; Προτείνει γνωστικόν φιλτράρισμα καί διείσδυσιν στήν ἐξτρεμιστικήν ὁμάδα καί ἂν γίνεται ἐπικίνδυνος (γιά τό καθεστώς) ἂκρα λογοκρισίαν κι ἒλεγχον τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου. Δικτατορικοῦ τύπου ἀντιμετώπισιν δηλαδή. Μέ ἂλλα λόγια τέτοιες τακτικές εἰσηγεῖται ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ:
  1. Ἀπαγόρευσιν θεωριῶν συνομωσίας
  2. Οἰκονομικά μέτρα, φόρον ἢ κάποιου ἂλλου παρομοίου εἲδους καταστολήν σέ ὃποιον διαδίδει θεωρίες συνομωσίας.
Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον νά παρατηρήση κάποιος, μολονότι καί ὁ Sunstein παραδέχθηκεν ὂντως πώς μερικές θεωρίες συνομωσίας εἶναι πραγματικές κι ἀληθεῖς, συμπεριλαμβανομένης καί της ἐπιχείρησις Northwoods, ἓνα σχέδιον τοῦ ὑπουργείου ἂμυνας, νά προσομοιώση πράξεις τρομοκρατίας δῆθεν, κατηγορώντας τήν Κοῦβα ψευδῶς ὃτι ἐπεχείρησεν εἰσβολήν(τότε). Εὐτυχῶς ὁ πρόεδρος Κέννεντυ τό ἐνετόπισεν ἐγκαίρως καί τό σταμάτησεν. 

Τό εὐγενές ψεῦδος

Ἓνας ἀπό τούς τρόπους, εἶναι ἡ φιλοσοφική δικαιολόγησις ἐκείνων που διαπράττουν συνομωσίαν μέ τήν ἒννοιαν τοῦ "εὐγενοῦς ψεύδους". Ὁ ὃρος ἐπινοήθηκεν ἀπό τόν Leo Strauss που ἦταν ὁ φιλοσοφικός παπποῦς τοῦ νεοσυντηρητικοῦ κινήματος, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξεν τήν πολιτικήν προπαγάνδαν τοῦ κράτους καί τίς μυστικές ἐνέργειες διά τήν προστασίαν τῶν πεποιθήσεων μιᾶς κοινωνίας, ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτην ἒρευνα (κάτι σχετικόν μέ τό "πίστευεν καί μή ἐρεύνα") ἢ μέ ἂλλα λόγια, ἓνα εἶδος "θεωρητικοποίησης τῆς συνομωσιολογίας". Πίστευεν πώς ἡ ἐπιστημονική κριτική τῆς ἐπίσημης ἀπόδοσης κρατικῶν πεπραγμένων, ἱστορικῶν γεγονότων ἀκόμη κι ἂν αὐτοί εἶναι ἀληθινοί, ὑπονομεύουν τόν σεβασμόν πρός τό ἒθνος καί τίς παραδοσιακές πεποιθήσεις. 
"Ὃπλα μαζικῆς καταστροφῆς" καί "ἀλλαγή καθεστῶτος"  ἀποτελοῦν παραδείγματα εὐγενῶν ψευδῶν ! Ἀναλήθειες μέ λίγα λόγια καί διαστρεβλώσεις προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν στόχοι οἱ ὁποῖοι δέν θά ἐπιτυγχάνονταν χωρίς τεχνητά στοιχεῖα που δημιουργοῦν ἐντυπώσεις που ἐπηρεάζουν τήν κοινήν γνώμην. Αὐτά ὃλα εἶναι μία μικρογραφία τοῦ τί συμβαίνει σήμερα σέ ὀλόκληρον τόν κόσμον.
Πρέπει νά θυμόμαστε ὃλοι πώς ἦταν πρώτη ἡ νεοσυντηρητική PNAC, που πρώτη ὁμίλησεν "γιά ἓνα νέον Ἀμερικανικόν αἰώναν". Ἦταν ἐκείνη ἡ παράταξις που ζήτησεν ἓνα "νέο Πέρλ Χάρμπορ" γιά νά καλύψη καί δικαιολογήση τήν εἰσβολήν στήν Μέσην Ἀνατολήν. Ἀκόμη ἓνα εὐγενές ψέμμα χρησιομοποιήθηκε γιά νά διαλύση τό σύνταγμα τῶν ΗΠΑ (patriot act, πράξη στρατιωτικῶν ἐπιτροπῶν, κλπ NDAA).
Αὐτή ὑπῆρξεν μία σημαντικώτατη καμπή στήν ἱστορία, που ὡδήγησεν τίς ΗΠΑ καί ὁλόκληρον τόν κόσμον στήν ἐπιβολήν καί τήν τυραννίαν τοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους, στά πλαίσια τοῦ γενικώτερου "εὐγενοῦς ψεύδους" τῆς ὑπεράσπισης ἐναντίον τῆς δῆθεν "τρομοκρατίας", κάτι που ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἒχει γνωρίσει πλέον. Σήμερα ἡ κριτική σκέψις καί ἡ ἀντιμετώπισις τοῦ κοινωνικοῦ στίγματος που λέγεται "θεωρία συνομωσίας", εἶναι δυνατόν νά βοηθήση νά ἀντιληφθοῦμεν καί νά ἀποσοβήσουμε τήν ἐξαπάτησιν, νά μήν δηλητηριασθοῦμεν μέ τούς ΓΤΟ (γεννετικά τροποποιημένους ὀργανισμούς) "γιά τήν ἐπίλυσιν τάχα τοῦ προβλήματος τῆς πεῖνας", ἀπό τά Chemtrails (ψεκαζόμενα δηλητήρια στούς οὐρανούς μας) "γιά τήν ἐπίλυσιν του προβλήματος ὑπερθέρμανσης τοῦ πλανήτου), τά τοξικά ἐμβόλια γιά τήν πρόληψιν δῆθεν νόσων, ἀπό τό φθόριον γιά τήν πρόληψιν τῆς τερηδόνας, ἀπό τούς ἒξυπνους  τάχα μετρητές ἀκτινοβολίας γιά τήν μείωσιν ἠλ. ἐνεργείας, γιά νά ποῦμε μόνον ὀλίγα ἐξ αὐτῶν..

Ἡ "συνομωσία" χρησιμοποιεῖται γι' ἀπομυθοποίηση


Ἡ ἐττικέττα "συνομωσία" χρησιμοποιήθηκε καί προκειμένου νά ὑπονομεύση τήν κίνησιν Thrive ( τήν γνωστήν ἀντικαθεστωτικήν ἱστοσελίδα τῶν οἰκολόγων) -ἀπομυθοποίηση τοῦ Thrive- βασισμένη στό σκεπτικόν ὃτι "δέν ὑπάρχει χειρότερον πρᾶγμα ἀπό τήν συνομωσίαν". Τό Thrive μέ ἂλλα λόγια μᾶς λένε, ὃτι ἐκθέτοντας τήν "συνομωσίαν" ὑπονομεύει τόν τομέαν τροφίμων..!!  Προσέξατε τώρα: Ὁ Deepak Chopra ἀπεκάλυψεν τήν κρυφήν ἀντζέντα τῶν φαρμακευτικῶν προϊόντων στόν χῶρον τῆς ὑγείας. Ὁ Paul Hawken ἀπεκάλυψεν καί περιέγραψεν πῶς οἱ ἑταιρεῖες καταστρέφουν κρυφά τό περιβάλλον καί ὁ John Perkins ὁ "οἰκονομικός δολοφόνος"ἐξήγησε πώς ὑπῆρξεν μέλος μιᾶς μυστικῆς συνομωσίας, καταστρέφοντας τόν πολιτισμόν καί τήν κλοπήν τῶν πόρων τῆς μιᾶς χώρας μετά τήν ἂλλην σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον.
Ἐν συνεχεία τό Thrive ἀνέλαβε νά συνθέση αὐτές καί ἂλλες μαρτυρίες ἐμπειρογνωμόνων ἀπό κοινοῦ στήν σειράν προκειμένου νά καταδείξη πώς ἡ ἲδια ἐλίτ τῶν τραπεζιτῶν εὐθύνεται γιά κάθε ἀνάμιξιν στά ἐσωτερικά τῶν χωρῶν μέ σκοπόν τόν ἒλεγχον καί τό κέρδος. Τώρα, σήμερα κάθε ἓνας ἀπό αὐτούς τούς πρωτοπόρους πισωγύρισεν καί ἀποσυνδέεται ἀπό τό Thrive, ὑποστηρίζοντας δῆθεν πώς δέν ἐπιθυμεῖ νά συνδέεται τό ὂνομά του μέ μίαν "ταινία" συνομωσίας.
Ἡ ἀντικατασκοπεία λαμβάνει πολλές μορφές, ὃπως διάνοια, γνώσιν, ἐξυπνάδα, πνεῦμα ἢ καί διαίσθησιν γιά παράδειγμα. Ὃμως ἐκεῖνο που ἐπικαλεῖται κανείς στήν ἐποχήν τῆς μαζικῆς ἐξαπάτησης στήν ὁποίαν ζοῦμεν, εἶναι τό ἀνοιχτό μυαλό, που, σέ συνδυασμόν μέ τήν κοινήν λογικήν καί εὐθυκρισίαν, μπορεῖ νά δώση ἀποτελέσματα. Κριτικήν σκέψιν, στοιχεῖα, ἒλεγχον τῶν γεγονότων, τήν λογικήν, τήν ἒρευναν, καθώς καί τήν ἱκανότητα νά λέη " ἲσως, δέν ξέρω" κατά τήν ὣραν που θεωροῦμεν καινούργια γεγονότα, εἶναι ἐκ τῶν οὐκ ἂνευ. Χωρίς αὐτές τίς δυνατότητες εἶναι δυνατόν νά πέσουμε θῦμα σκοτεινῶν καί ἐπικίνδυνων συνεπειῶν.

Ἒτσι ὁ Foster Gamble τῆς Thrive καταλήγει, ἂν ἢδη δέν τό ἒχετε κάνει ἒως τώρα, ἰδού μερικά βήματα που ἲσως θά ἒπρεπε νά ἀκολουθήσετε προκειμένου νά ἀποφύγετε σοβαρώτερες συνέπειες μέ τίς ἀρχές, ὃσον ἀφορᾶ θεωρίες συνομωσίας:

  1. Ἐνθαρύνατε τόν ἀνοιχτόν εἰλικρινῆ διάλογον γιά τίς θεωρίες συνομωσίας.
  2. Μάθετε καί διερευνήσατε τά γεγονότα.  
         Κάποιες θεωρίες συνομωσίας ἒχει ἀποδειχθεῖ πώς περιέχουν:
  • Ἡ κυβέρνησις Ρέηγκαν εἶχεν καταδικαστεῖ γιά συνομωσία στήν ὑπόθεσιν Ἰράν Κόντρα
  • Ὃταν ἡ ΑΜΑ (ἀμερικανική ἰατρική ἒνωσις) προσπάθησεν νά κλείση χειροπράκτες που θεωρήθηκαν ἒνοχοι γιά συνομωσίαν
  • Οἱ καπνοβιομηχανίες κρίθηκαν ἒνοχες γιά συνομωσίαν ἐπειδή παρακράτησαν πληροφορίες γιά τήν ὑγείαν ἀπό τό κοινό
        Πρόσθετα ἂρθρα γιά συνομωσίες που ἀπεδείχθησαν ἀληθινές:
        Μπορεῖτε ἐπίσης νά πληροφορηθεῖτε γιά μίαν ἐκ τῶν μεγαλυτέρων συνομωσιῶν ὃλων τῶν               ἐποχῶν στήν ἱστοσελίδαν γιά τήν Ἀτζέντα Παγκοσμίου Κυριαρχίας,    

   3. Μήν "μασσᾶτε" σέ τυχόν ἀβάσιμες ἐπιθέσεις. Οἱ ἐπικριτές τῆς θεωρίας συνομωσίας συχνάκις           καταφεύγουν σέ διάφορα ἐπίθετα καί ἐπιθέσεις ad hominem (προσωπικούς χαρακτηρισμούς καί           ψεγάδια), αὐτό εἶναι ἓνα δόλωμα που δελεάζει τούς ἀνθρώπους που ἀπομακρύνονται ἀπό τίς               ἀποδείξεις που παρουσιάζονται κι ἐστιάζονται στά πρόσωπα καί τήν ἒνωσιν τῶν λαῶν, που                 ἐνισχύει τά ἀρνητικά στερεότυπα που χρησιμοποιοῦν οἱ συνομωσιολόγοι. Ἀποφύγετε τίς                     ἐπιθέσεις στήν προσωπικότητά σας καί παραμείνατε στά γεγονότα. Προφανῶς σύμφωνα μέ μία          τελευταίαν μελέτην, περισσότεροι σχολιαστές στό διαδίκτυον ἐστιάζουν τήν προσοχήν των στήν        ἲδια τήν σημασίαν τῆς συνομωσίας καί τόν ἀντίκτυπόν της (στόν λαόν) ἀπό τό νά τήν ἀμφισβητοῦν.

Kι ἐδῶ σᾶς παραθέτουμε ἓνα δυό βίντεο που δείχνουν τήν ἀπόγνωσιν τῶν συνομωτῶν νά μειώσουν τίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν συνομωσίαν των :

Ὁ Μπίλ Κλίντον ἀπαντάει σέ ἀνάκρισιν σχετικά μέ τήν 11ην Σεπτεμβρίου
Ὁ Τζώρτζ Μπούς τζούνιορ γιά τίς θεωρίες συνομωσίας
Ὁ Μπούς ὁ πρεσβύτερος στήν κηδείαν τοῦ Φόρντ γιά τήν ἐπιτροπήν Γουώρρεν

Ἂς ἐπιτρέψουμε τέλος στόν ἑαυτόν μας νά σκέπτεται μέ κριτικήν σκέψιν χωρίς τόν φόβον αὐτό που σκεπτόμαστε ἢ λέγωμεν ἀποτελεῖ κάποιο εἶδος συνομωσίας. Πιστεύω πώς ἒτσι θά γίνουμε εὒκολοι στόχοι γιά νά μᾶς γελοιοποιοῦν, νά μᾶς χειρίζονται κατά βούλησιν, νά μᾶς διαιροῦν καί νά ἂρχουν....
Χάνουμεν τήν ἰσχύν που θά μποροῦσε νά ἒχη ὁ λόγος μας ἂν ἀντί νά συζητοῦμεν μέ διαφάνειαν, νά μοιραζόμεστα τίς ἰδέες μας,  ἒχοντες μέ σεβασμόν διερευνήσει τίς προοπτικές γιά μίαν εἰλικρινῆ ἒρευναν σέ ὃ,τι συμβαίνει καί νά κάνουμεν ὃ,τι μποροῦμε γιά νά δημιουργήσουμεν ἓναν κόσμον ὃπου ὁ καθείς θά μπορῆ ἀνενόχλητα νά εὐδοκιμήση.

Πηγή : Thrive        
Μέ ἀφορμήν ἓνα ἂρθρον τοῦ Foster Gamble

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
         

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;