Τά παραδείγματα δέν ἀρκοῦν ὃταν δέν ὑπάρχει θέλησις...

Προσημείωσις : Οἱ ἀναγνῶστες ἲσως θά ἒχουν προσέξει πώς ἡ σελίς ἀσχολεῖται πολλές φορές μέ θέματα ἀφορώντα ἂλλα κράτη. Αὐτό δέν γίνεται τυχαῖα, ἀλλά οἱ ἐπιλεκτικά τοποθετούμενες ἀναρτήσεις, εὐελπιστοῦμεν ὃτι παρουσιάζουν παρεμφερεῖς μέ τά ἑλληνικά δρώμενα περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες εὐελπιστοῦμεν πώς θά χρησιμεύσουν ὡς φωτεινά παραδείγματα στούς συνέλληνες προκειμένου νά βροῦν τρόπους εἰρηνικῆς καί ἀποτελεσματικῆς ἀντίδρασης στά δικά μας δραματικά γεγονότα... 

Ἡ διαρκής πάλη μέ τό κατεστημένο γεννήτωρ πάντα θετικῶν ἀποτελεσμάτων


Στό ἂρθρο μας τῆς Πέμπτης 12 Σεπτεμβρίου 2013, σᾶς κατεστήσαμεν γνωστήν τήν δραστηριότηταν τῆς δικηγόρου καί πρώην στελέχους τῆς Παγκοσμίου τραπέζης ἐπί 20ετίαν, κας Karen Hudes. Ἡ ἐν λόγω κυρία ἒχει παραιτηθεῖ πλέον ἀπό τήν ἐνεργόν δραστηριότητα τοὐλάχιστον παρά τήν Παγκόσμιαν τράπεζαν ἂν καί εἶχεν ἐπαναπροσληφθεῖ μετά τήν ἀρχικήν της ἀπόπεμψιν ἀπό σημαντικόν στέλεχος τοῦ ὡς ἀνω ὀργανισμοῦ. Ἡ αἰτία ;; Οἱ διαρροές που διέρευσεν πρός τό ἀμερικανικόν κοινόν, πρός τόν σκοπόν τοῦ νά ἀποκτήση αὐτό γνῶσιν,  τῶν τεκταινομένων ἐντός τῶν κόλπων τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως. Δέν πρόκειται γιά κάποια μικροϋπάλληλον ἡ ὁποία ἀποσκίρτησεν διότι δυσαρεστήθηκε ἀπό τήν συμπεριφορά τοῦ προϊσταμένου της.
Ἡ ἐν λόγω κυρία προσφάτως τά ἒβαλεν μέ τά Μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, προκειμένου νά συνεχίση τίς διαρροές της πάντοτε μέ ἀποδέκτην τό ἀμερικανικόν κοινόν. Ἒχουσα φοιτήσει στό τμῆμα νομικῆς τοῦ Γέηλ ἓνα ἀπό τά καλύτερα πανεπιστήμια στίς ΗΠΑ (κι εὐνοούμενο τῆς καθεστηκυΐας τάξης), πῆρε τό ντοκτορά της στά οἰκονομικά ἀπό τό πανεπιστήμιον τοῦ Ἂμστερνταμ, ἡ κα Hudes παραδέχεται πώς εἶναι μία διαρρέουσα (whistlblower) ἀπόρρητες πληροφορίες καί ντοκουμέντα πρός τό ἀμερικανικόν κοινόν, καταμαρτυρούσα προσφάτως πώς : τά ΜΜΕ ἀποκρύπτουν ἐντέχνως ἀπό τό ἀμερικανικόν λαόν πώς ἡ ἀπό 66 ἒτη Συμφωνία Κυρίων ἡ ὁποία ἐπέτρεπεν στίς ΗΠΑ νά χρίζη τόν πρόεδρον τῆς παγκοσμίου τραπέζης ἒληξεν στίς 25 Ἀπριλίου 2010. Πῶς λοιπόν θά χαρακτήριζεν κάποιος ἓναν ἂνθρωπον ὁ ὁποῖος προτιμᾶ νά χάση τήν ἐργασίαν του, νά καταστρέψη μίαν πολυετῆ ἐπιτυχῆ καριέραν, ἀπό τό νά γίνεται μέρος ἑνός διεφθαρμένου συνόλου, ἑξάρτημα ἑνός σάπιου καθεστῶτος μέ τήν ἀνοχήν της. Θά τήν χαρακτήριζεν κανείς πατριώτην ;;

Ἂς δοῦμεν ὃμως πιό κάτω. Τό ἀμερικανικόν κοινόν ἒχει τό δικαίωμα νά γνωρίζη πώς πλέον πώς οἱ ΗΠΑ δέν μποροῦν νά χρίζουν πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου τραπέζης, ἀλλά δέν εἶναι πληροφορημένον, λέγει. Σκεφτεῖτε  Enron καί τήν Παγκόσμιαν τράπεζαν. Στά 2007 προειδοποίησα τό ὑπουργεεῖον οἰκονομίας καί τό Κογκρέσσον πώς οἱ ΗΠΑ θά ἒχαναν τό δικαίωμα νά χρίζουν τόν Πρόεδρον τῆς παγκοσμίου τραπέζης, ἐάν ὁ τότε πρόεδρος τοῦ ἰδρύματος αὐτοῦ δέν θά ἀκολουθοῦσεν τούς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἡ 66 ἐτῶν Συμφωνία Κυρίων που ἐπέτρεπεν στήν Εὐρώπην νά χρίζη διευθύνοντα σύμβουλον τοῦ ΔΝΤ καί στίς ΗΠΑ νά χρίζουν τόν πρόεδρον τῆς παγκοσμίου τραπέζης ἒληξεν τό 2010  . ( https://www.imf.org/external/np/cm/2010/042510.htm).
Γράφοντας μίαν ἐπιστολήν μέ τόν σκοπό προειδοποίησης πρός τήν ANSE (ἀμερικανικήν ἒνωσιν ἐκδοτῶν ἐφημερίδων), καί ἰδιαιτέρως στόν πρόεδρόν της κ. Ken Paulsen γράφει : θέλω νά σᾶς ἐπιστήσω τήν προσοχήν, ἐπί τῆς εὐκαιρίας ἀποκατάστασης τῶν δεσμῶν ἐμπιστοσύνης καί σεβασμοῦ μεταξύ τῶν δημοσιογράφων καί τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ, τό 2011 μία κρατική δημοσκόπησις ἒδειξεν πώς ἓνας ὁλονέν αὐξανόμενος ἀριθμός πολιτῶν πιστεύει πώς ὑπάρχει προκατάληψις καί δημιουργία πόλωσης στά ΜΜΕ. Ἀπό τό 39% τό 2004 τό ποσοστόν ἒπεσεν στό σημεῖον συναγερμοῦ τοῦ 33% τό 2011. Καί οἱ πολίτες που συμφωνοῦν πώς τά ΜΜΕ θά ἒπρεπε κανονικά νά παίζουν τόν ρόλον τοῦ σκύλου-φύλακα ἀνέβηκε προσφάτως στό 54%, ἐνῶ τό 2009 εὐρίσκετο στό 48%.
Σᾶς ζητῶ σάν ἓνας ἂνθρωπος τῆς κοινότητος τῶν ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων νά στηρίξετε τήν ἀναφοράν στόν τύπον συμφώνως πρός τόν ρόλον του, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐπί 66 ἒτη ἰσχυούσης Συμφωνίας Κυρίων νά χρίζουν οἱ ΗΠΑ τόν πρόεδρον τῆς Π.τραπέζζης καί τῆς ἀπωλείας τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ. Τό συμβούλιον τῶν Κυβερνητῶν συναποτελούμενον ἐξ 187 κρατῶν μελῶν τῆς Παγκοσμίου τραπέζης, ἀνεκάλεσεν τήν Συμφωνίαν Κυρίων τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2010, ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτυχίας τῶν ΗΠΑ νά ἐποπτεύουν. Αὐτό θά μποροῦσε νά ἒχη ἀποφευχθῆ ἂν τά ΜΜΕ ἐκπλήρωναν τόν προορισμόν τους.

Καί συνεχίζει γράφουσα: Κάνω διαρροήν διότι ἐργάσθηκα στήν παγκόσμιαν τράπεζαν ἐπί 20 συναπτά ἒτη κι ἀνέφερα τήν συγκάλυψιν τῆς διαφθορᾶς τοῦ συμβουλίου τῶν διευθυντῶν. Συνεχίζει γιά τήν προειδοποίησίν της τό 2007 καί καταλήγει πώς, ..κατέθεσα στίς 20 Μαΐου 2011 στήν Εὐρωπαϊκήν ἐπιτροπήν προϋπολογισμοῦ τοῦ κοινοβουλίου. Τώρα μηνύω τήν παγκόσμιαν τράπεζαν στό Ἐφετεῖον τῶν ΗΠΑ γιά τό κύκλωμα ἐξαπάτησης καί τήν συγκάλυψίν του.
Τό σχετικόν ἒγγραφον μέ τήν ἀλληλογραφίαν θά βρῆτε  ἐδῶ.

Τό καλόν παράδειγμα

Ἐδῶ στήν πατρίδα μας ἐγείρεται ἓνα θέμα σχετικά μέ τήν συμπεριφοράν τόσων καί τόσων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὂχι ἀπλῶς ἒχουν τεραστίαν μόρφωσιν που πιθανόν τό ἐπίπεδον γνώσεων τῆς κας Hudes νά ὠχριᾶ σέ σύγκρισιν. Εἶναι ἀληθινά ἀποθαρρυντικόν τό ὃτι κανείς δέν κινήθηκεν ἐπί σειράν ἐτῶν νά ἀποκαλύψη ἢ καταμαρτυρήση τό παραμικρό ἐκ τῶν σημείων καί τεράτων τά ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τά πεπραγμένα τῶν κυβερνήσεών μας ἐπί σαράντα χρόνια τώρα. Καί ἂν ὑπῆρξεν ἓνας ἢ δύο αὐτό θά ἀποτελῆ τήν ἐξαίρεσιν στόν κανόναν. Μά γιατί κύριοι δικασταί ἢ νομικοί (ἀποτείνομαι στόν καθ' ἐξοχήν κλάδον γνώστην τῶν νόμων), δικηγόροι κλπ κλπ ποτέ καί κανείς δέν ἐτόλμησεν νά σηκώση ἀνάστημα ἀπέναντι στό πλέον διεφθαρμένο πολιτικόν σύστημα, τοῦ ὁποίου τά πεπραγμένα ἒχουν πρό πολλοῦ ξεπεράσει καί τήν πιό ἀχαλίνωτην φαντασίαν ;;
Μά οἱ περισσότεροι ἐξ ὑμῶν ὑποθέτω, κατάγεστε ἀπό τήν ὓπαιθρον, ἐκκινήσατε τήν σταδιοδρομίαν σας μετά κόπων καί βασάνων, μέ μόνον ἐφόδιον (κάποιοι τέλος πάντων) ἓνα κομμάτι ψωμί, σήμερα εἶστε καταξιωμένοι ἐπιστήμονες καί πιθανόν δρέπετε δάφνες ἐπαξίως δέν ἒχω τίποτε νά πῶ ἐπ' αὐτοῦ. Ὃμως, δέν θυμᾶστε πότε-πότε πώς ἒχετε δώσει ἓναν ὃρκον φίλτατοι κύριοι ;; Αὐτό δέν νομίζετε πώς θά ἒπρεπε νά σᾶς προβληματίζει ἒστω καί ὀλίγον ;; Δέν θά ἒπρεπε νά τόν θυμᾶστε συχνά-πυκνά ὣστε νά ἀνταπεξέρχεστε πρός τά καθήκοντάς σας ἀρκούντως καί ἀπροσκόπτως, ὃπως ἁρμόζει σέ ἓναν λειτουργόν τοῦ ἰδικοῦ σας εἲδους...;; Εἶναι ἐλάχιστοι οἱ δικαστικοί λειτουργοί, τῶν ὁποίων οἱ εὐαίσθητες χορδές δονοῦνται στήν θέα, τό ἂκουσμα ἢ τήν γνῶσιν τῶν τεκταινομένων στήν πατρίδαν μας, εἶναι οἱ ὀλίγοι ἀρθρώνοντες λόγον, πάντες οἱ ὑπόλοιποι σωρηδόν καί ἂνευ οὐδεμίας φωνῆς καί ἐξαιρέσεως, ἐστέ ἐξηφανισμένοι.

Νά γιατί στήν ἀρχήν τοῦ ἂρθρου αὐτοῦ ἒκανα μνείαν τοῦ παραδείγματος τῆς ἐξαιρετικῆς δικηγόρου τῆς ἀμερικανίδος (στήν οὐσίαν εἶναι ἒπηλυς, ἀλλοδαπή ἐγκαταστημένη χρόνια στίς ΗΠΑ), ἡ ὁποία πρός μεγάλην της τιμήν, δέν ἐδίστασεν νά θυσιάση πάρα πολλά (συγκρινόμενα μέ κάποια ὀλίγα προνόμια τῶν ἐδῶ ἐπαγγελματιῶν), προκειμένου νά ἀπολαμβάνη τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου καί νά ὠφελήση τήν χώραν που αἰσθάνεται πατρίδαν της. Νά προσθέσω καί κάτι ἀκόμη ἐδῶ, τήν τελικήν τύχην τῆς ἐν λόγω κυρίας, δέν τήν γνωρίζωμεν ἀκόμη, ἀλλά ἀκόμη κι ἂν ἡ κ. Hudes εἶχεν κάποιον ἂδοξον τέλος, θά κατεστερώνετο στήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ της, ὡς μία ἡρωϊκή γυναίκα που προτίμησεν τό μεγάλο ρίσκο, ἀπό τό νά σιωπᾶ στήν ξέφρενη διαφθορά που ὀργιάζει γύρω της. 
Προσέξατε ἀγαπητοί λειτουργοί, ὁμιλοῦμεν γιά μίαν γυναίκαν, ὂχι γιά ἂνδρα που θά μποροῦσε νά γίνη ὁ ἓνας, τό ἲνδαλμα που θά ἐμπνεύση τίς ἐπόμενες γενιές ἀποφοίτων ἀπό τά πανεπιστήμιά μας. Νά γιατί πρᾶγμα μιλάω ἐδῶ, γίνατε κύριοι δικαστές τό παράδειγμα, οἱ δικές σας ἐνέργειες θά παρακινήσουν καί ἂλλους που μέ ἑλληνικόν φιλότιμον θά ξερριζώσουν τό τερατῶδες δένδρον τῆς σαπίλας που ὂζει καί δίνει ἀρνητικό παράδειγμα στούς ἐπερχομένους στόν δύσκολον στίβον τῆς ζωῆς, ἀκολουθώντας το δέ, θά πράξουν ἒργα μικρά μιμούμενοι (φεῦ) τά βήματα τῶν προγενεστέρων. Ἐάν ἐμεῖς δέν τολμήσουμε κύριοι νά σταθοῦμεν στό ὓψος τῶν περιστάσεων, τί θά ἒχουμεν νά διδάξουμε στά νέα παιδιά..;; Θά τά ψέξουμεν διότι δέν εἶναι ἱκανά..;; Γιατί δέν τολμοῦν..;; Θά τούς παρατηρήσουμε γιατί ἀνέχονται τήν σαπίλα που ἐμεῖς οἱ ἲδιοι δημιουργήσαμε ἢ ἐπιτρέψαμε νά διαιωνίζεται ;;

Τό παράδειγμα ἐπομένως δι' ὃσους ἒχουν τήν διορατικότητα νά διΐδουν κι ἀντιληφθοῦν τήν σημασίαν του, ἒχει σημαίνοντα λόγον στήν καθημερινήν μας ζωήν κι ἂν ὑπάρχουν κάποιοι κύριοι δικασταί ἢ νομικοί λειτουργοί οἰουδήποτε κλάδου που ἃπτεται τῆς δικαιοσύνης, που ὀφείλουν νά κρατοῦν ὑψηλά τό λάβαρον τῆς ἀλήθειας καί τοῦ δικαίου, αὐτοί κύριοι εἶστε ἐσεῖς..., ἐσεῖς που κρύβεστε πίσω ἀπό τίς καρέκλες που προϋποθέτουν ὑψηλούς μισθούς καί παχυλές ἀμοιβές, που ὃμως θά πρέπη ἐπαξίως νά κερδίζετε στόν στίβον ἀγωνιζόμενοι, διότι αὐτές εἶναι ἀγαπητοί οἱ καταβολές σας, αὐτό διδαχθήκατε νά κάνετε ἀπό τό λίκνο που σᾶς ἐξέθρεψεν καί ἐγιγάντωσεν γιά ἓνα καί μόνον σκοπόν, νά εἶστε Ἓλληνες πρῶτον καί διεκδικηταί τοῦ δικαίου, μιλώντας συγκεκριμένα γιά σᾶς. Αὐτός ὀφείλει νά εἶναι ὁ μοναδικός λόγος γιά τόν ὁποῖον ζεῖτε καί κινῆσθε ἀγαπητοί κύριοι κι ὂχι οἱ ἀπολαβές, αὐτές θά ἒρθουν μέ τόν χρόνον.., μήν ἀνησυχεῖτε.
Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος πώς ἀνάμεσα στούς δικαστικούς μας λειτουργούς ὑπάρχουν τό δίχως ἂλλο καί ἂτομα ἀγωνιζόμενα, δέν ὐπάρχει ἀμφιβολία. Μόνον που δέν φτάνουν, δέν εἶναι ἀρκετοί νά σηκώσουν αὐτόν τόν βαρύν ἱστόν μέ τήν σημαἰαν τῆς δικαιοσύνης ἀρκετά ὑψηλά ὣστε ν' ἀποθαρρύνη τούς μέλλοντας νά διαπράξουν ὂχι κοινά ἐγκλήματα τά ὁποῖα λανθασμένως ἀποκαλοῦνται (ἓνια ἐξ αὐτῶν) εἰδεχθῆ, ὂχι...ὂχι.., διότι ἐσεῖς γνωρίζετε καλύτερα ἀπό κάθε ἂλλον, πώς τά εἰδεχθέστερα καί πλέον φρικαλέα ἐγκλήματα, εἶναι ἐκεῖνα που διαπράττονται πίσω ἀπό κλειστές πόρτες σέ πολυτελῆ γραφεῖα καί σπίτια μεγαλόσχημων καί που ἀποβαίνουν εἰς βάρος τῶν ἀνθρώπων τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι δέν ἒχουν τήν δύναμιν νά ἀποκτήσουν γνῶσιν ἐγκαίρως περί τῶν ἀφαιμάξεων που ἐρήμην του προετοιμάζονται καί κατά κανόνα τόν ἀφοροῦν ἂμεσα, μειώνοντας τό πενιχρόν του βαλάντιον, μέ τρόπους σφόδρα ἀντισυνταγματικούς.


Ἡ χυδαιότης τῆς ἐξουσίας, ἡ προστυχιά τῶν κρατούντων, οἱ αἰσχρές παλινωδίες τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων, ἒχουν πρό πολοῦ ἀγγίξει τήν χαμηλωτέραν βαθμίδαν τῆς κλίμακος, κι αὐτό δυστυχῶς γίνεται παγκοσμίως, διότι ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἀνθρωπόμορφα κτήνη ὑποθάλπτουν τά ἂνομα πεπραγμένα τῶν κατά τόπους κυβερνητικῶν ἐκπροσώπων τους. Ὃμως αὐτή ἡ παγκόσμιος συμμορία πρέπει νά συλληφθῆ, δικασθῆ καί τιμωρηθῆ, ὂχι μόνον, ἀλλά νά πληρώση γιά ὃλην τήν καταστροφήν που ἒχει προξενήσει σέ ὃλον τόν πλανήτην. Ἐπιπροσθέτως δέ ἂν κάποιες ἀπό αὐτές τίς καταστροφές κριθοῦν ἀνήκεστες ἢ μή ἀναστρέψιμες, νά πληρώσουν μέ τήν ζωήν τους ἢ μέ κάθειρξιν ἱσόβιον, ἐκεῖ ὃπου θά τούς δοθῆ ὁ χρόνος νά ἀντιληφθοῦν τό κακόν που ἐπροξένησαν καί νά συναισθανθοῦν τόν πόνον, τό αἶμα καί τόν ὂγκον τῶν δακρύων που δημιούργησαν μέσω τῶν πράξεών τους.
Κάποτε πρίν 60 χρόνια στίς 20 Νοεμβρίου 1945 ξεκίνησεν ἡ περίφημος δίκη τῆς Νυρεμβέργης, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ βρεττανοῦ προέδρου τοῦ δικαστηρίου Sir Geoffrey Lawrence. Ὁ ἀμερικανός κατήγορος Robert Jackson στόν ἐναρκτήριον λόγον, κατέληξεν λέγων : «…ὀφείλουμεν νά ξεκαθαρίσουμεν σέ ὃλους τούς Γερμανούς ὃτι, ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον οἱ ἡγέτες τους στέκονται ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου, δέν εἶναι ἐπειδή ἒχασαν τόν πόλεμον, ἀλλά ἐπειδή τόν ξεκίνησαν». Κάπως ἒτσι ἲσως θά ἒπρεπε νά σκεφθοῦν ἐκεῖνοι οἱ δικαστές που θά κληθοῦν νά δικάσουν τούς διεθνεῖς ἐγκληματίες συμμορίτες που καλυπτόμενοι ὑπό τόν μανδύαν εἲτε τοῦ τραπεζίτη, εἲτε τοῦ πολιτικοῦ παρατρεχάμενου ἢ μή, τῶν παραγόντων που ἐχειρίσθησαν δημόσιον χρῆμα πλουτίζοντας παρανόμως σέ βάρος ἀνθρώπων τοῦ μόχθου, κατακλέβοντας γιά χρόνια αὐτό τό ἱερό προϊόν τοῦ μόχθου τους που σφετερίσθηκαν καί μάλιστα ἐν κρυπτῶ. Καί νά τιμωρηθοῦν ἀμείλικτα. Εἶναι ἡ ἐπιθυμία ὃλων τῶν λαῶν στόν πλανήτην. Αὐτό σήμερα πλέον ἀκούγεται ἀπό παντοῦ καί ἡ ἡμέρα τῆς τιμωρίας δέν εἶναι πλέον τόσον μακρυά...
Τά διενεργηθέντα εἰς τήν δίκην τῆς Νυρεμβέργης μπορεῖτε νά βρῆτε ἐδῶ.


Ἓνας ἀπλός πολίτης


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;