Ἡ ἀνθρωπολογική μετάλλαξις τῶν Ἑλλήνων..

Τί ἐπεδίωκαν τόσα χρόνια οἱ σιωνιστές καί τί κατάφεραν

Ἀναρωτιέται κανείς ἂν ἂξιζεν τόν κόπον, νά ὑποβληθοῦν σέ τόσον ...κόπον ἀλήθεια. Ὃταν βρεθήκαμε στά..προεόρτια τῆς τεχνητῆς αὐτῆς κρίσης, τότε ἐπί Σημίτη (Ἀαρών Ἀβουρί), εἶχε τεθεῖ ἀπό ἐκεῖνον τό θέμα μιᾶς κάποιας ἰδιαιτερότητος τῶν Ἑλλήνων, διότι ὑποτίθεται δέν μπαίναμε στό καλοῦπι (τοῦ ἐβραϊκοῦ συστήματος) κι αὐτό κατά κάποιον τρόπον ἀποτελοῦσε ἐμπόδιον στήν περαιτέρω ἐξέλιξίν (τοῦ στριμώγματος) μας. Ἦταν ἐκεῖνος βεβαίως που πρῶτος ἒθεσε τίς βάσεις γιά τήν μετέπειτα συνέχισιν τῆς διάλυσης που εἶχαν κατά νοῦν νά κάνουν  στήν Ἑλλάδαν, ὂχι βεβαίως ὡς τόπον, διότι αὐτοί δέν νοιώθουν τήν ἒννοιαν πατρίδαν , ἀλλά τούς Ἓλληνες που ὑπῆρξαν πάντοτε ὁ πρῶτος καί κυριώτερος στόχος γι' αὐτούς.
Κανείς δέν ἀσχολήθηκεν τότε νά δικαιολογήση αὐτήν τήν ἂς ποῦμεν ἂστοχην ἒκφραση καί νά ἐρωτήση τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσεν ὁ τότε πρωθυπουργός. Ποιά δηλαδή ἦταν ἡ σύστασις αὐτῆς τῆς ἰδιαιτερότητος καί ποιός ἀκριβῶς ἦταν ὁ στόχος, τόν ὁποῖον τότε ἐστόχευεν ὁ Σημίτης. Τί μᾶς χαρακτήριζεν ὡς λαόν , ὡς ἒθνος καί τόν ἐνοχλοῦσεν τόν τότε πρόεδρον τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως..;; Ἀπλῶς ὁ "ἐκσυγχρονιστής" Σημίτης δέν ἦταν καί τόσον ἀπόλυτα σύμφωνος μέ τήν ἑλληνικότητά μας, κι ἒτσι ὀργανώθηκε καί μπῆκε σέ ἐνέργεια ὁ ἐκσυγχρονισμός προκειμένου νά ἐπιτευχθῆ ἡ πολυπόθητος μετάλλαξις τῶν Ἑλλήνων. Πιστεύω πώς αὐτός ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια ὑπῆρξεν διακαής πόθος γιά ὃλους αὐτούς που πασχίζουν γιά τό καλό μας..!!

Ὁ Σημίτης ἦταν ἀπλῶς ὁ πρόδρομος, ἦταν ἐκεῖνος που πάσχισεν νά στρώση τό χαλί, οὓτως ὣστε ὃταν ἒρθουν οἱ μετέπειτα "διορθωτές" μας νά βροῦν τά πράγματα πιό ὀμαλά κι ἂκοπα νά δημιουργήσουν..! Ὁ ἐγγονός ΓΑΠ ἐξ ἂλλου καραδοκοῦσεν, ἀκριβῶς πίσω ἀπό τόν προκαθήμενον τῆς ἐξουσίας ἒτοιμος νά ἀρχίση τό ...ξήλωμα τοῦ κράτους. Ποιός ὁ στόχος..;; Τό νά γίνουμε μή ἓλληνες γιά νά πᾶμε μπροστά. Τί σόϊ πρόοδος δηλ. μπορεῖ νά ὑπάρξη σέ ἓναν τόπον που κατοικεῖται ἀπό Ἒλληνες..;; Διότι ὃσο εἶσαι ἢ ἒστω λέγεσαι ἓλλην, δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά πᾶς οὒτε ἑκατοστό πιό πέρα. Εἶσαι ἓλλην, τότε στόπ, κάθεσαι στ' αὐγά σου καί παρατηρεῖς τό τραῖνο τῆς ζωῆς σου νά περνάη χωρίς νά ἒχης καμμίαν ἀπαίτησιν, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν σοῦ ἐπιτρέπεται ἂλλωστε. Πολλοί ἐπιχειρηματίες τό ἒχουν γευτεῖ στό πετσί τους αὐτό.
Προκειμένου νά ὑπάρξη πρόοδος στόν τόπον πρέπει νά γίνουν διάφορα ἐκσυγχρονιστικά πράγματα κι ὂχι νά παραμείνουν τά παλαιά τετριμμένα συστήματα (ἒτσι ὣστε νά μποροῦν νά κονομᾶνε τήν μερίδαν τοῦ λέοντος κι οἱ σιωνιστές). Ἒτσι λοιπόν ἀπλά ξεκίνησαν μέ τό παραμύθι τῆς προόδου, τῆς ἀνάπτυξης κλπ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ γενικώτερα, γιά νά φθάσουν στό σημεῖον πρόσφατα νά μᾶς δώσουν νά καταλάβουμε πώς πρέπει νά μεταλλαχθοῦμεν τελικῶς  ἂν θέλουμε νά ἀναπτυχθοῦμεν. Ὂχι μόνοι μας τελικά, ἀλλά μέ τήν βοήθειαν καί συνδρομήν αὐτῶν τῶν ἰδίων, τῶν τραπεζιτῶν δηλ. καί τῶν πολιτικοδημοσιογράφων που εἶναι μία καί ἡ αὐτή κατηγορία κι ἀποτελοῦν τίς ὀρντινάτσες αὐτῶν που διακινοῦν τό χρῆμα καί τίς ἐπενδύσεις.

Ὁ Ἓλλην ἂνθρωπος λοιπόν καί πολίτης διότι φίλοι μου ἐμεῖς εἲμεθα πολίτες, ἐνῶ ἀμφβάλλω ἂν ὑπάρχουν πολλά κράτη που νά θεωροῦν τό ἂτομο πολίτην καί ὂχι ὑπήκοον. Σέ αὐτό τό σημεῖον συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν Σώρραν. Ἒχω γυρίσει πολλά κράτη σέ ὃλον τόν κόσμον καί γνωρίζω τήν ρομποτοποίησιν τοῦ κόσμου καί μέ ποιόν τρόπον δουλεύει. Ὁ στόχος λοιπόν ἦταν ἐξ ἀρχῆς νά μᾶς ἀλλάξουν. Νά γίνουμε μή Ἓλληνες..κι ἂς εἲμαστε ὃ,τι ἂλλο θέλαμε, αὐτό δέν εἶχε μεγάλην σημασίαν. Διότι μόνον οἱ Ἓλληνες ἦσαν ἀνεξάρτητες ψυχές, που αὐτές ἀκριβῶς ἐπιζητούσαν νά ὑποδουλώσουν, νά μᾶς ἀναγκάσουν νά σκύψουμε τό κεφάλι γιά τά καλά, ἀφοῦ πρῶτα (τό ὂνειρό τους) ἦταν νά μᾶς ἀφαιρέσουν ὃτι πιό πολύτιμον εἲχαμε καί ἀπολαμβάναμεν : τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ μας. Στήν ἀρχήν τό ἒλεγαν κρυφά, καί σιγά-σιγά ἒφτασαν να τό διαλαλοῦν σέ ὃλους τούς τόνους.
Ἀνεξαρτήτως κυβερνήσεων δεξιῶν ἢ δεξιοσοσιαλιστικῶν, συνεχίστηκεν τό κυνῆγι τοῦ στόχου τους μέ πρώτους καί κυριώτερους συμμέτοχους ἀσφαλῶς τούς τραπεζίτες καί πολιτικοδημοσιογράφους, που μέ ἀμείωτην ἒντασιν μᾶς βομβάρδιζαν μέ τά "ἀναθεωρητικά κι ἐκσυγχρονιστικά" τους προγράμματα. Κατάφεραν μάλιστα μέ τήν κατευθυνομένην κομματοκρατίαν νά δεσμεύσουν-χωρίσουν τόν λαόν σέ τόσα πολλά καί μικρά κομμάτια που στό τέλος ἀντελήφθησαν ἃπαντες πώς δέν ὑπῆρχεν τρόπος νά συνεννοηθοῦν μεταξύ τους. Ἒτσι ὃλο τό διαθέσιμον πατριωτικόν δυναμικόν τῆς Ἑλλάδος, ἐκεῖνο δηλ. που θά μποροῦσεν νά θέση σέ κίνδυνον τά ἀνθελληνικά σχέδια τῶν σιωνιστῶν, ἐξουδετερώθηκεν. Συνάμα εἶχαν τήν φαεινήν ἰδέαν νά γεμίσουν τήν Ἑλλάδαν μέ ὀρδές πεινασμένων καί δυστυχισμένων ἀνθρώπων ἀλλοδαπῶν, φυγάδων ἀπό τίς χῶρες τους, που ἡ πεῖνα καί ἡ ἀνέχεια τούς ὠθοῦσεν νά ξενητευθοῦν, μεταβάλλοντας τήν ἢρεμην κατά τά ἂλλα πατρίδαν μας σέ ἂντρον κλεφτῶν, κακοποιῶν, διακινητῶν ναρκωτικῶν, ἐμπόρων λευκῆς σαρκός μέ τήν μορφήν traficking, κλπ κλπ. Αὐτό ἐπεδιώχθη πάσει θυσία.

Κατόπιν ξεκίνησαν τήν ἀποδόμησιν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πρῶτα ἀπ' ὃλα μέ τήν Παιδείαν, γεμίζοντας τά σχολεῖα μας μέ βιβλία παραποιημένης ἱστορίας μας, γλώσσης ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν εἶχεν μέ τήν παραδοσιακήν διδαχήν τῆς αὐθεντικῆς ἑλληνικῆς γλώσσης μας, ἐνῶ ἀργότερα γιά νά καλμάρουν κάπως τίς ἂγριες διαθέσεις τοῦ κοινοῦ, ἒκαναν μερικές θεατρικές κινήσεις δῆθεν ἀποσύροντας ἓνα-δυό βιβλία (καθ'ἣν στιγμήν εἶχαν διοχετεύσει ἑκατοντάδες στήν ἀγοράν καί τά σχολεῖα, ἐνῶ ἀπέσυραν τόν ὑπουργόν παιδείας, προκειμένου νά κατευνάσουν τά πνεύματα. Μέ μέθοδον λοιπόν ἐπεδόθησαν στήν ἀποδόμησιν τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, βασιζόμενοι στούς ἂξονες παιδεία, ἱστορία, ὃπως τούς ἂφησε σάν παρακαταθήκην ὁ Κίσσινγκερ τήν δεκαετίαν τοῦ '70. Ἒτσι σύν τῶ χρόνω, ἐπέτυχαν νά μετατοπίσουν τό ἐνδιαφέρον ἀπό τήν καθ' ἑαυτῶ μόρφωσιν σέ κάτι ἂλλο, ἀλλάζοντας κρυφίως μέ κάθε μυστικότηταν μέ μεθόδους μαφιόζικες ψηφίζοντες νόμους που οὒτε κἂν γνώριζαν οἱ περισσότεροι μετά τά μεσάνυχτα μέ μόνον δύο τρία ἂτομα στό κονοβούλιον.
Μετατόπισαν ταυτοχρόνως ἰδεολογικά τόν ἓλληνα, ἐνῶ ὁ ἐπί πλέον στόχος τους ἦταν γίνη ἀποδεκτή αὐτή ἡ ἀμφισβήτησις τῆς ἑλληνικότητας, στόχος που ἐπετεύχθη μέ τήν συσσώρευσιν ἀλλοδαπῶν που ἒφθασαν κάποια ἑκατομμύρια τόν ἀριθμόν, μέσω τῶν ἀφύλακτων κι  εὐάλωτων ἀπό αὐτήν τήν ἂποψιν συνόρων μας, Μαρτυρίες ἀλλοδαπῶν καταγγέλουν σήμερα πώς στίς πατρίδες τους γινόταν ἐπισταμένη προπαγάνδα γιά μετοίκησιν στήν χώραν τῆς ἐπαγγελίας, τήν Ἑλλάδαν. Ἐκτός τούτου τούς ἀνάγκαζαν νά πληρώνουν 2-5000 δολλάρια γιά τήν μεταφοράν (καί πάντοτε σέ συνθῆκες ἐξαθλίωσης). Βεβαίως τά σύνορά μας δέν εἶχαν τήν δυνατότηταν νά φυλάσσονται ἐπαρκῶς ἐφ' ὃσον ἐπί 20 συναπτά ἒτη καταργοῦν διάφορες παρασυνοριακές μονάδες, που ἂλλως θά ἦσαν πολύτιμοι ἀρωγοί στήν πολιτείαν σέ μίαν τέτοιαν περίπτωσιν. Οὐχί μόνον ἀλλά κατάφεραν μέσω διεφθαρμένων στρατιωτικῶν στελεχῶν νά διοχετεύσουν ναρκωτικά στίς μονάδες, θέτοντες ἒτσι ἐν ἀμφιβόλω τήν σωστήν λειτουργίαν καί ἀξιοπιστίαν τοῦ στρατεύματος.

Κάπως ἒτσι μετεβλήθη ἡ ἑλληνική πολιτεία ἀπό ἀμιγῶς ἑλληνική σέ πολυεθνική καί κατά τήν ἀγαπημένην ἒκφρασιν τῶν ἐπιβητόρων αὐτῶν τῶν κοινωνιῶν, σέ πολυπολιτισμική (;). Οἱ Ἓλληνες ἀποκτούσαν σύν τῶ χρόνω ἀντί ἐθνικῆς παιδείας, πολυεθνικήν, ἐνῶ ἡ μετάλλαξις καί ἡ ἐθνογραφική αὐτή ἀλλοίωσις, κατάφερε νά δώση "λαβήν" γιά τήν πολιτογράφησιν κι ἑλληνοποίησιν τῶν ἀλλοδαπῶν, ἀπό τήν ἡλικίαν τῶν 18, ἐνῶ ὑπῆρχαν πολλά "παράθυρα" στόν νόμον που δημιούργησεν κι ἒθεσεν σέ ἐφαρμογήν τό 2010 τό ΠΑΣΟΚ ἐπί ΓΑΠ, ὣστε νά μποροῦν νά γίνονται πολλές συνενώσεις οἰκογενειῶν φέρνοντας ἒτσι περισσότερους ξένους νομίμως πλέον. Ὀλίγον ἐνωρίτερα τό 2008 μέ τόν νόμον "τοῦ ἐπί μακρόν διαμένοντος" ἡ κυβένησις τῆς ΝΔ, ὡς ὑπηρέτης καί αὐτή τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, ἒστρωνεν τό χαλί γιά τήν συνέχισιν τῶν καταστροφῶν στίς ὁποῖες ἀποσκοποῦσεν τό ΠΑΣΟΚ.
Κατάφεραν τόν ἓλληνα νά ἀποκτήση φόβον γιά τήν ἑλληνικότητά του, ἀλλοτριώνοντάς τον κι ἀναγκάζοντάς τον νά προσεταιρισθῆ τόν ἂλλον τόν Ξένον, ἐπειδή ἦταν διαφορετικός κι αὐτό βεβαίως δέν εἶναι καινούργια μέθοδος, ἒχει λειτουργήση γιά περισσότερον ἀπό 100 χρόνια. Ξεκίνησεν μέ τούς πρώτους Ἓλληνες μετανάστες, ἒτσι καταφέρνοντας ἀπό "ξενοφοβικούς" νά μᾶς κάνουν "ξενομανεῖς". Μᾶς ἀνάγκασαν (δέν νομίζω πώς τό κατάφεραν) νά πιστέψουμε πώς εἲμαστε ρατσιστές συστήνοντάς μας τόν ἀντιρατσισμόν σάν θεραπεία. Κι ἐνῶ στήν πραγματικότηταν δέν γνωρίζαμε καθόλου τίς προθέσεις τῶν ξένων, θέλησαν στήν οὐσίαν νά λησμονήσουμε κάθε τί που μᾶς συνέδεεν μέ τούς προγόνους, τό γένος καί τήν φυλήν μας, τήν πατροπαράδοτην κουλτοῦρα μας. Ἢλπιζαν ἒτσι πώς δέν 
θά παραμείνουμεν ἐθνικιστές, ὃπως κι ὃτι θά παραιτηθοῦμεν ἀπό τήν ἰδέαν τοῦ νά ἒχουμε ὡς ἐθνότης ἓνα κράτος που θά μᾶς προστατεύη ἀπό τήν ξένην κακήν ἐπιβουλήν.
Μέ ἐπιστημονικόν δηλ. τρόπον μᾶς ὠδήγησαν στήν παραίτησιν ὑπάρξεως ὡς ξεχωριστόν "διακριτόν" κράτος, δημιουργοῦντες ταυτόχρονα καί τό ψυχολογικό  σύνδρομον τοῦ "κακοῦ ἓλληνα" ἀλλοιώνοντες τό συλλογικόν ἦθος μας ὡς λαοῦ στήν ἱστορικήν μας διαδρομήν. Μέ ἂλλα λόγια λίγον ἀκόμη καί θά μᾶς ἀπαξιώσουν τούς Ἓλληνες ὡς ἀνθρωπολογικόν τύπον...!! Αὐτές οἱ μέθοδοι ὃλες εἶναι κατ' ἐπανάληψιν παρμένες μέσα ἀπό τήν μεγάλην βίβλον τοῦ ἀνθελληνισμοῦ δυστυχῶς. Πράγματα που δέν συναντοῦμεν πρώτην φοράν. Ἡ προπαγάνδα σάν ἐργαλεῖον κοινωνικῆς μηχανικῆς ὃπως θά λέγαμε στήν γλῶσσαν τῶν ὑπολογιστῶν, προσπάθησαν νά ἀποπρογραμματίσουν τό ὑποκείμενον "Ἓλλην" τροποποιώντας το καί σέ δευτέραν φάσιν νά τό μετατρέψουν, ἀναπρογραμματίζοντάς το ἀπό κενόν κάθε ἱστορικῆς μνήμης σέ κάτι νέον σύμφωνα μέ τίς δικές των προσδοκίες καί ἀσφαλῶς προτιμήσεις.

Ποιό μοντέλο ὃμως ἀνθρώπου θά ἢθελαν νά ἀντικαταστήση τόν "καθαρόν" ἀπό ὃλα ὃσα ἐκεῖνοι θεωροῦν ἐπικίνδυνα δι' ἑαυτούς ;; προκειμένου λοιπόν νά ἀναπρογραμματίσουν τούς (πρώην) Ἓλληνας καί νῦν νοτιοανατολικοευρωπαίους ὃπως μᾶς χαρακτηρίζουν κατά τόν προσφιλῆ τους τρὀπον, μᾶλλον θά τό κάνουν ὃπως ἐνήργησαν καί προηγουμένως κατά τήν α΄ φάσιν τοῦ προγράμματός τους, εἰσάγοντες νέα καί περισσότερον ἂχρηστα βιβλία στά σχολεῖα δημιουργοῦντες ἀκόμη πιό (ἀμόρφωτους) καλούς μαθητές. Αὐτοί θά ἀποτελέσουν τό μοντέλο (βλακός) ὑπηκόου που θά   πείθεται ἂνευ πλέον οὐδεμιᾶς ἀντιδράσεως στίς ἐπιταγές τῶν κυβερνητῶν του ἐντεταλμένων ἐκπροσώπων τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ (ἂλλο ὂνειρό τους καί αὐτό). Μέσα στόν πολύπλοκον σχεδιασμόν ἲσως νά εἶναι καί ἡ προκαθορισμένη λειτουργία καί δρᾶσις τῶν ΜΚΟ*, που πάντοτε γνωρίζουν νά κρύβουν τόσον καλά τήν ἀντεθνικήν τους, ἀνθελληνικήν δραστηριότηταν. Τῶν ΜΚΟ που ἡ καθ' ὃλα χρηστή μας κυβέρνησις δέν κατήργησεν, παρά τό ὃτι διακηρύσει πανταχόθεν τά ὑπέρογκα ἒξοδά μας καί τήν ἀδήρητον ἀνάγκην περιορισμοῦ των.
Ὁ "ἐπιμένων"στό ἐρώτημα ποιός θά εἶναι ὁ μελλοντικός "μεταλλαγμένος" ἀνθρωπολογικός τύπος ἓλληνος, θά ἐλάμβανε ἀπαντήσεις πλουσιώτατες σέ φανταστικά εὐρήματα, τά ὁποῖα ἒχουν νά κάνουν μέ : σύγχρονους ἀνθρώπους πολίτες, μιᾶς πολυεπίπεδης κοινωνίας μέ βάσιν τήν πολυ-πολιτισμικότηταν, ἢ μιᾶς παγκοσμίου κοινωνίας κλπ. Πιθανόν θά τούς ἂρεσεν ὁ χαρακτηρισμός κοινός ἂνθρωπος, που θά ἢθελαν νά κατατάσσεται στό τελευταῖον ἐπίπεδον τῆς πολυεπιπέδου αὐτῆς κοινωνίας.

Ἐν τῶ μεταξύ κάτι τό ὁποῖον δυστυχῶς δέν γνωρίζουμεν ἀκόμη, εἶναι τό κατά πόσον τά ἑκατομμύρια λαθρομεταναστῶν που προσπαθοῦν νά νομιμοποιήσουν μέ διάφορες ἂνομες μεθόδους, εἲτε Ἀσιᾶτες, εἲτε Βαλκάνιοι, εἲτε Ἀφρικανοί, μαζί μέ τά προβλήματα τοῦ περιορισμοῦ τους σέ χώρους γκέττο, μαζί μέ τίς μολύνσεις ἀπό ἐπιδημίες  κι ἀρρώστειες που ἐνδεχομένως μεταφέρουν (ὑπάρχουν στοιχεῖα που μιλοῦν γιά 450000 κρούσματα ἠπατίτηδος στήν Ἑλλάδα, "Ἐλευθεροτυπία" 19 Μαΐου 2010), ὃπως ἐπίσης ἡ ἀπειλή ἀποδόμησης καί τελικῆς κατάρρευσης τῶν ὐποδομῶν μας, ἡ Ἑλλάδα ἀντί νά πλησιάζη, ἀπομακρύνεται ὁλοένα περισσότερον ἀπό τόν Εὐρωπαϊκόν μέσον ὃρον καί μοιάζει περισσότερον μέ τριτοκοσμική ἲσως ἀφρικανική κρατική ὀντότης, ἀμφιβόλου ὑποστάθμης.
Οἱ "ἂνθρωποι" ὃμως αὐτοί οἱ ἂχρωμοι, οἱ ἐντελῶς καθαροί, τά πολυπολιτιστικά ὑβρίδια που θά δημιουργηθοῦν, δέν ὐπάρχουν ὀργανωμένα πρότυπα διαβίωσής των, οὒτε ἡ ὑποθετική ἐλευθερία ἐγκαταστάσεώς των κατά βούλησιν πουθενά στόν πλανήτην. Εἶναι ἂρα γε ποτέ δυνατόν νά ὐπάρξουν ἂνθρωποι χωρίς χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που νά τούς κατατάσσουν σέ κάποιο πολιτικόν, ἐθνικόν, θρησκευτικόν, ἢ πολιτιστικόν πίνακα προσδιορισμοῦ ;; Μόνον τά ζῶα κατατάσσονται ἀκολούθως πρός τά ἐξωτερικά γενικά χαρακτηριστικά των. Ὁπουδήποτε καί ἂν ἀποφασίσουν νά βάλουν τήν Ἑλλάδα, δίδοντάς της τό πρόσωπον καί χαρακτηριστικά τῆς ἀρεσκείας των, δέν πρόκειται νά ταιριάξη ἐκτός τοῦ συγκεκριμένου γεωγραφικοῦ χώρου. Εἶναι ποτέ δυνατόν, ἢ μήπως οἱ Ἓλληνες εἲτε "κάποιοι" ἐξ αὐτῶν ἀπεφάσισαν νά ἀπεμπολήσουν νά ἀποτάξουν τρόπον τινά τήν πολυσυζητημένην τους ἰδιαιτερότητα καί νά ντυθοῦν κάποιαν ἂλλην συγκεκριμένην ταυτότητα που θά τούς προσδιορίζει ὡς Εὐρωπαίους πολίτες, ἀνθρώπους ἐκσυγχρονισμένους, ὣστε νά καταστοῦν διακριτοί ἀπό τούς ἂλλους ;; Δηλαδή αὐτό ἐννοοῦσεν ὁ πάλαι ποτέ Ἀβουρί-Σημίτης ;;

Ἀλλά ἂς μήν ἀναλωνόμεθα σέ ὑποθετικά σενάρια. Κανείς δέν πρόκειται νά πιστέψη, πώς εἲτε οἱ Ἓλληνες ἀκολούθησαν κάποιο παρόμοιον σκεπτικόν οὒτε καί ὃτι τό σύστημα εἶχε κι ἒχει κατά νοῦν μίαν τέτοιαν διαδικασίαν κατά νοῦν. Διότι τό σύνθημα τό ὁποῖον ἐξέπεμπε τότε ὁ "Ἓλλην" πρωθυπουργός καί μέσω αὐτοῦ τά διεθνῆ ἀφεντικά του ἦταν, ξεχᾶστε ὃ,τι σᾶς χαρακτηρίζει σάν Ἓλληνες κι ἐμεῖς σᾶς δίδωμεν ἐγγυήσεις πώς ἀπό ἐδῶ καί πέρα θά εὐδαιμονεῖτε.., διότι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα οἱ Ἐλίτ ἒχουν ἂλλα σχέδια γιά τόν τόπον, ὁπότε ἐδῶ μέλλον δέν ὑπάρχει γιά ἐσᾶς.., ἐπομένως σᾶς δίδεται ἡ δυνατότης ἐπιβίωσης, μόνον ὡς ἀπλά βολογικά ὂντα-ὑπάρξεις, ἀλλά μόνον ἀφηνόμενοι στήν δική μας διάκρισιν καί θέλησιν νά σᾶς διαμορφώσωμεν ἀναλόγως μέ τόν τρόπον που μᾶς βολεύει, ἀποκλειόμενοι ἀπό κάθε εἲδους εὐεργετήματα κάθε εἲδους, κοινωνικά, πολιτικά κλπ., θά ζεῖτε μέ τόν νόμον καί τόν φόβον τοῦ ἑκάστοτε κράτους καί παρακράτους (που χτυπάει ὃπου ὁ νόμος δέν φτάνει) κι ἂν ἐπιμείνεται στό "ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στούς Ἓλληνες", θά ἒχετε ν' ἀντιμετωπίσετε ἐπιπροσθέτως καί τούς ἐνοποιημένους (καταλλήλως πληροφορημένους) κι "ἑλληνοποιημένους" ἀλλοδαπούς.
Οἱ ὃροι τούς ὁποίους ἐπρότειναν μέ τόν ἓνα ἢ τόν ἂλλον τρόπον, ἦσαν κάπως ἒτσι, ἲσως καί νά ὑπῆρξαν καί κάποιοι ἢ περισσότεροι που τό θεώρησαν ὡς δέλεαρ καί τσίμπησαν (στοχεύοντας πιθανῶς στήν κονόμα). Κάποιος εὐφυέστατος ἓλλην δάσκαλος ἒχει πεῖ περί αὐτοῦ εἰρωνικά, πώς "ἡ τιμή τιμή δέν ἒχει καί χαρᾶς τον που τήν... χάνει" κι ἲσως ὂντως κάποιοι, ὂχι ἡ πλειοψηφία νά σκέφτηκε ἒτσι, ὃμως αὐτοί που κρύβονται (ἂν κι εἶναι ὁρατοί) πίσω ἀπό τήν ἐξουσίαν, ἀπεφάσισαν νά προχωρήσουν κι ἂρχισαν μέ τά παιδιά καί τό διαχειρίστηκαν ψυχρά καί χωρίς " ἐξαιρέσεις"(αὐτό τό καμπανάκι γιά τούς ἀνθρώπους τῆς δικῆς μας μεσαίας ἐξουσίας καί τά παιδιά τους), ὃπου τά ἑλληνόπαιδα κλήθηκαν νά καθήσουν στά ἲδια θρανία μέ τά ἀλλοδαπά. Ὁ ἀνθελληνισμός σέ ὃλον του τό μεγαλεῖον καί τό νέον ὑλικόν πρός μετάλλαξιν ὑπό ἐπεξεργασίαν. Κι οἱ γονεῖς πῶς θά ἀντιδρούσαν;

Διότι ἐδῶ που τά λέμε θά εἶχαν κάθε λόγον νά ἀντιδράσουν, ἐφ' ὃσον γενεές ἐπί γενεῶν ἑλλήνων ἐπλήρωναν προκειμένου νά δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις, ὣστε νά σχολεῖα ν' ἀποκτήσουν τά ἀπαραίτητα καί τώρα πλέον λαθρομετανάστες που εἰσῆλθαν παρανόμως καί χωρίς καθόλου δικαιολογητικά ἒγραφαν τά παιδιά τους στά σχολεῖα καί φοιτούσαν ;; Μήπως θά προτιμούσαν (οἱ Ἓλληνες) νά ἀφήσουν τά παιδιά τους βορά στό ὑπουργεῖον Παιδείας ;; Δυστυχῶς ἡ ἀπάντησις μᾶς εἶναι γνωστή ἢδη, σέ ὃλους. Πῶς λοιπόν μπορεῖ κανείς νά ἑρμηνεύση τήν σημερινή πτώχευσιν τῆς Ἑλλάδος, ὃλες αὐτές τίς περικοπές, στίς συντάξεις, μισθούς κλπ, ὃταν γνωρίζει πώς οἱ σιωνιστές πρέπει να ἀνταμείψουν ὃλους ὃσους δέχθηκαν τόν ἀφελληνισμόν τους προδίδοντας τήν ἲδια τους πατρίδαν, φίλους, κύκλον κλπ. Ἐδῶ εἶναι τό ἀστεῖον τῆς ὑποθέσεως κι ὁ εὐφυέστατος δάσκαλος λέγει, "ὁ Διάβολος δέν κρατάει ποτέ τόν λόγον του" (εἶναι ἀπλό, ἒχει τό πάνω χέρι), γιατί λοιπόν νά πληρώσουν ἀνθρώπους, πιόνια, ἀνδρείκελλα που μετά εἶναι ἀπλά καμμένα χαρτιά..;; Ἀφοῦ δεχθοῦν νά βάλουν τήν πρώτην ὑπογραφή μετά εἶναι ἂχρηστοι..
Ἒτσι εἶναι, χάνοντας μέ τήν θέλησίν σου τήν τιμήν σου ὡς ἓλλην, στήν συνέχειαν χάνεις καί τό ἀντίτιμον, δηλ. τά λύτρα τῆς προδοσίας..κι ἀπό ὃ,τι φαίνεται δέν πρόκειται νά τά πάρουν τελικῶς. Πάντως ἡ ἒλλειψις ὑπόληψης ἒναντι τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἐπρόδωσαν τό λίκνον τῆς Εὐρώπης , τό ὂνομα, τήν τιμήν τους καί τούς προγόνους τους γιά τόν Μαμμωνᾶ, εἶναι προφανής ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων ὃλων, οἱ ὁποῖοι σήμερα, ἀπό τόν παραδοσιακό τους φιλελληνισμόν ἐστράφησαν ἐσχάτως στόν ἀντίποδάν του τόν ἀνθελληνισμόν. Ὁ εὐρωπαϊκός τύπος καθημερινῶς βρίθει ἀπό ἀπαξιωτικά σχόλια καί συγκεκαλυμμένες ὓβρεις ἐναντίον τῆς χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς μας ἀδηφάγα, πρόστυχη, χρεωκοπημένην, ψεύτικην Ἑλλάδα.

Ἀναζητοῦν τρόπους νά μᾶς ὑποβιβάσουν, ὑβρίσουν, ψέξουν ἐπί παντός ἐπιστητοῦ, ἐμεῖς φταῖμε γιά ὃλα, οἱ εἰκόνες δέ, κάποτε προξενοῦν μεγαλυτέραν πηγήν ἀρνητικῶν σχολίων. Ἀναφέρομαι στήν γελοιογραφία τούρκου νά τό κάνη σέ ἓλληνα τσολιᾶ. Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά τιμωρηθῆ, στριμωχθῆ καί ἂν δέν συμβιβασθῆ νά ἀποπεμφθῆ ἀπό τήν Ευρώπην. Ἐδῶ ὁ δάσκαλος ἐκφράζει τήν ἀντίθεσίν του, "ὂχι.., ποτέ δέν ἐπιφυλάσσει τέτοιον διασυρμόν, τέτοιον ἐξευτελισμόν σέ ἓναν δανειολήπτην, μέ αὐτό τό μένος..., τό κάνει μόνον σέ κάποιον ἂνθρωπον που ἒχασεν τήν τιμήν του.." λέγει. Ἐπομένως τὀτε,
ἐάν δέν θέλει νά χάση τά πάντα ὁ ἑλλαδικός (περισσότερον) ἑλληνισμός, ὀφείλη νά κινητοποιήση τίς ὑγιεῖς του δυνάμεις, που διαθέτει, τό "ἀρχαῖον του κύτταρον**", γιά νά γίνη τιμωρός τῶν πρωταιτίων τῆς προδοσίας τήν ὁποίαν ὑπέστημεν καί παιδαγωγός τῶν "παραστρατημένων", που ὃμως βαθειά μέσα τους φέρουν κρυμμένο τό φῶς τῆς Ἑλλάδος...

Κι ἂς ἒχουμε ἐμπιστούνη στόν ἓλληνα, τήν ἀγάπη του στήν πατρίδα καί ἐλπίδα στήν καρδιάν.
*   Μή Κυβερνητική Ὀργάνωσις
**  Δηλαδή τό γονίδιον "Ε" στό DNA του.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Πηγή: Μέ ἀφορμήν βίντεο τοῦ ἀποδημήσαντος μεγάλου δασκάλου μας  Γ, Φουράκη.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;