Οἱ συνέπειες ἀπό μίαν πιθανήν ἀποχώρησιν τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εὐρωζώνην

Συνέπειες ἀπλῶς ἢ ὁλική καταστροφή ;

Οἱ Financial Times σέ ἂρθρον τους τονίζουν πώς οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας δέν εἶναι καθόλου βέβαιοι παρά τίς διαβεβαιώσεις των, πώς μία πιθανή ἀποχώρησις ἢ ἀποπομπή τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εὐρωζώνην, θά ἦταν καί τόσον ἀνώδυνη, ὃσον θέλουν νά πιστεύουν. Μελέτη ἐμπειρογνωμόνων καί ἀναλυτῶν δεικνύει πώς ἀντιθέτως οἱ κίνδυνοι γιά κατάρρευσιν τοῦ εὐρώ καί ὑπάρχουν, ἀλλά συνάμα εἶναι καί ἀρκετά ἐπιβαρυντικοί καί δύσκολον νά ἀντιμετωπισθοῦν στήν συγκεκριμένην συγκυρίαν. Μάλιστα οἱ τρεῖς δημοσιογράφοι που κάνουν τήν κάλυψιν τοῦ θέματος παρουσιάζουν μίαν διαδραστικήν ἀπεικόνησιν τοῦ φαινομένου, τό ὁποῖον δέν εἶναι καθόλου ἀστεῖον πλέον, ἀπό ὃ,τι λέγουν χαρακτηριστικά. Οὐχί μόνον, ἀλλά ἐκτός τοῦ ὃτι εἶναι πολύ πιθανόν νά ἐνταφιασθῆ τό εὐρώ, ἀλλά δυνατόν εἶναι νά παρασύρη ὁλόκληρον τήν Εὐρώπην σέ ἓναν κατήφορον, μολύνοντας τήν μίαν οἰκονομίαν μετά τήν ἂλλην.

Ἂν καί πρόκειται περί περιγραφῆς καί ὂχι προφητείας, σημειώνουν οἱ δημοσιογράφοι, μία πιθανότης ὃταν ἀποχωρήσει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν εὐρωζώνη, τά περιγραφόμενα ἀποτελέσματα θά ἦταν περίεργον ἐάν δέν συνέβαιναν.Αὐτό θά ἦταν ἀναπόφευκτον.

Κατά τήν ἂποψίν μας, αὐτό δέν ἀποτελεῖ νέον διότι οἱ καθ' ὃλα σεβαστοί μας ἑταῖροι, τήν στιγμήν που διαβάζετε τό παρόν ἂρθρον, κάνουν τήν μίαν μετά τήν ἂλλην τίς συσκέψεις ἀνωτάτων στελεχῶν καί ἰθυνόντων τῆς Ε.Ε προεκειμένου νά ἀποφασίσουν περί τοῦ ορακτέου, σταθμίζοντες τά ὑπέρ καί τά κατά, ὃπως καί τίς πιθανότητες μέ τίς ὁποῖες ἒχουν νά κάνουν. Ἂν δέ μέχρι στιγμῆς δέν ἒχουν κάνει τολμηρά βήματα καί ἀποφασιστικά που θά κρίνουν κατά ἓνα μεγάλο μέρος τήν τύχην τῆς Ἑλλάδος,  αὐτό συμβαίνει διότι ἒχουν διαβλέψει τόν ὡς ἂνω περιγραφέντα κίνδυνον καταρρεύσεως τῆς εὐρωζώνης, στήν ὁποίαν ἐστήριξαν πολλές προσδοκίες.
Σέ κάθε περίπτωσιν ὃμως καί σύμφωνα μέ τήν τωρινήν εὐρωπαϊκήν πολιτικήν καί ἐφαρμοζόμενες τακτικές, τῶν διευθυνόντων τίς τύχες τῆς εὐρωζώνης, δέν εἶναι δυνατόν νά προχωρήση μία Εὐρώπη σέ ἒνωσιν ὑπό τίς συνθῆκες τίς ὁποῖες ὑπαγορεύει ἡ φιλοσοφία "20 χῶρες γιά νά συντηροῦν μίαν". Τό ὃτι ἡ Γερμανία ἀπολαμβάνει τῆς εὒνοιας τῶν τραπεζιτῶν λόγω παραγωγικότητος, τεχνολογικῆς στάθμης καί δέν ξέρω τί ἂλλο, ἐνῶ ἐν τῶ μεταξύ ἒχει ἒλλειμα 13 τρίς, δέν νομίζω ὃτι στέκει πλέον σάν δικαιολογία. Μετά 5  πρωχεύσεις ἡ χώρα αὐτή ἒχει καταστεῖ ἀνεπούλωτη πληγή γιά ὃλην τήν Εὐρώπην, χωρίς νά συνυπολογίσουμε τήν προξένησιν δύο κι ἐνδεχομένως 3 πολέμων, διότι εἶχεν δάκτυλον καί στόν ἀγγλογαλλικόν πόλεμον τῶν Βαλκανίων.

Σύνδεσμοι : https://www.ft.com/world/europe
                    https://www.ft.com/indepth/greece-debt-crisis
                    https://www.ft.com/indepth
Ἀνηρτήθη ἀπό :
zeuxisblog46

Πηγή : Financial Times

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;