Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2013

Ἡ ὣρα τῆς δικαιοσύνης...γιά τούς φαύλους

Συνομωσίες καί ἀνεξιχνίαστες δολοφονίες, παρακμή τῶν μοναρχιῶν, ἡ ἐλίτ ἐνώπιον τῆς Γήϊνης-Ἀστρικῆς ΔικαιοσύνηςΖοῦμεν ἓνα διάστημα λίμπο-ἀναμονῆς, μίαν ἐποχήν μετάβασης-ἀνανέωσης πρός μίαν νέαν Εποχή, ὃπου ὃλα ὃσα εἶχαν συγκαλυφθεῖ-κρυφθεῖ θά ἒρθουν στό φῶς. Αὐτό ὀφείλεται στά φωτόνια-κβάντα που προέρχονται ἀπό τόν Ἣλιον Ἀλκυόνη τῶν Πλειάδων τά ὁποῖα μεταφέρουν μία πολύ ἰσχυρήν καί καθοριστικήν ἐνέργειαν που οἱ Σκοτεινοί-Πεφωτισμένοι δέν μποροῦν νά ἀντέξουν-συλλάβουν καί κατά συνέπειαν ἐμφανίζονται ὃπως ἀκριβῶς εἶναι στήν πραγματικότηταν. Εἶναι πολύ σημαντικόν νά κατανοήσουμεν ὃτι αὐτή ἡ ἀλλαγή ἐξύψωσης-συχνότητας παρ' ὃλον που δέν γίνεται ἀντιληπτή συνήθως εἶναι τό σημεῖον ἀναφορᾶς που ἒχουμε γιά νά τοποθετήσουμεν τήν κάθε φυσικήν, ψυχολογικήν καί ἐσωτερικήν κατάστασιν στήν θέσιν της . Ἒτσι ὃσον δέν ἀνοίγει τό Πλειάδιο-Σείριο ὁλόγραμμα-περίβλημα στό ὁποῖον εἲμαστε βυθισμένοι γιά νά ἀποκτήσουμεν πρόσβασιν σέ μίαν φωτεινήν φυλήν ἐξαγνισμοῦ-ἐξυγίανσης θά γίνεται ὃλο καί περισσότερον…

Γνωστοποίησις

Πέμπτη 31/10/2013
Ἓνα μήνυμα ἐλπίδας πρός ὃλους ;
Αὐθεντικόν  μήνυμα τῶν Πλειάδιων μέσω τοῦ blog που ἐδημιούργησαν τελευταῖα, ἀποσκοποῦντες στήν ἐνημέρωσιν ὃλων . 

Σκοπός μας εἶναι νά ἐπιστήσουμεν τήν προσοχήν γύρω ἀπό τήν ἀνάγκην νά προετοιμαστοῦμεν γι’ αὐτό τό μεγάλο ἀστρικόν γεγονός, τοῦ ὁποίου ἡ ἐνέργεια ἢδη ἒχει ἀρχίσει νά γίνεται ἀντιληπτή στόν πλανήτην μας μέσα ἀπό φωτεινά φαινόμενα, ὂμορφες λάμψεις, τήν παράξενην παθητικήν συμπεριφοράν τοῦ ἡλίου, αὒξησιν τῶν ἐμφανίσεων μετεωριτῶν, διακοπῶν ρεύματος.. Ὃλα αὐτά εἶναι ἐνδείξεις τῆς ἐπικείμενης ἂφιξης τῆς τεράστιας ἠλεκτρομαγνητικῆς του ζώνης ἡ ὁποία εἶναι φορτισμένη μέ φωτονικά σωματίδια, καί κάθε ἡμέρα που περνάει αὐξάνονται ὃλον καί περισσότερον.

Ἁπό πότε ξεκίνησαν τά ψεύδη

Πέμπτη 31/10/2013 


Τί συνέβη μέ τόν Τιτανικόν ;
Οἱ Πλειάδιοι κομμάτι-κομμάτι, προσπαθοῦν νά συνθέσουν τό πάζλ τοῦ τί συνέβη στό παρελθόν, στό παρασκήνιον ἐνῶ ὁ κόσμος πίστευεν πώς τά πάντα ἒβαιναν καλῶς, ἐνῶ οἱ καταχραστές τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν λαῶν, ἒδρεπαν τούς καρπούς τοῦ μόχθου τῶν ἀπλῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων .Τό δέ πόσο πίσω πηγαίνουν ὃλες αὐτές οἱ δολιοφθορές που συνεπάγονται καί ἀπώλειαν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ἀλλά κι ὑλικῶν ἀποκτημάτων προκαλεῖ πραγματικήν κατάπληξιν σήμερα τῶ ὂντι.


Ἡ Συνομωσία τῆς βύθισης τοῦ Τιτανικοῦ καί τῶν ἐπιθέσεων που γίνονται τήν 11ην ἡμέραν τοῦ μηνός . 
Σέ αὐτό τό 5ον βίντεο βλέπουμεν ὃτι εἶναι πολύ σημαντικόν νά συνεχίσουμεν ἐμβαθύνοντας ἐπάνω στήν «φοβερήν ἐκδήλωσιν τῶν Σκοτεινῶν» κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί συγχρόνως νά κάνουμεν γνωστές «τίς κρυφές αιτίες» γιά τίος ὁποῖες τό διάσημον ὑπερωκεάνιον «Τιτανικός» κατέληξεν στόν βυθόν τῆς θαλάσσης. 
Μήπως ὑπῆρχεν κάτι περισσότερον ἀπό αὐτό που «ἀναφέρθηκεν ἐπίσημα» στόν κόσμον, καί που ποτέ δέν ἒγινεν γνωστόν; Ἀλλά…

Δικαίωσιν ζητοῦν...

...οἱ μικρο-ομολογιοῦχοι ὁμογενεῖς καί ἑλλαδίτες
Panhellenic Post - The Online Newspaper of Hellenism https://PanhellenicPost.com ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ“Προσωπικά, μέ αἰματηρές θυσίες καί κόπους 40 ἐτῶν ἐργασίας σέ ἀνταγωνιστικόν περιβάλλον ὡς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, κατάφερα νά ἀποταμιεύσω περίπου 101.000 Εὐρώ γιά τό μέλλον τῆς οἰκογένειάς μου. Ἀντί κατάθεσης σέ ἑλληνικήν ἢ ξένην τράπεζαν τά ἀποταμίευσα σέ ὁμόλογα τῆς πατρίδας μου καθώς θεωρεῖτο ἡ πιό ἀσφαλής ἀποταμίευσις (…) τό κράτος μοῦ ληστεύει τίς 54.000…”. Αὐτά, μεταξύ ἂλλων, καταγγέλλει σέ ἐπιστολήν του πρός τήν ΡΗΡ ὁ κ. Κιλιτσιάν Μιχράν, ἀποταμιευτής- μικρο-ομολογιοῦχος, που ὃπως ἂλλοι 15.000 ἑλλαδίτες ἢ ἀπόδημοι Ἓλληνες, ἒχουν ὁδηγηθεῖ στό χεῖλος τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς ἀπό τό “κούρεμα” τῶν ὁμολόγων τους. Ὑπενθυμίζεται ὃτι τόσον ὁ Πρωθυπουργός κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀπό τό Ζάππειον, ὃσον πρόσφατα ἀπό τήν ΔΕΘ καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης καί ὑπουργός ἐξωτερικών κ. Εὐάγ. Βενιζέλος, εἶχεν ἀναγνωρίσει τό πρόβλημα μέ τούς μικρ…

Ποιοί εἶναι αὐτοί που...καί τί θέλουν

Ἓνα βίντεο τοῦ  Ἐρευνητικοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλλήνων που ξεσκεπάζει τούς ὑπευθύνους τῆς παρούσης ἑλληνικῆς τραγωδίαςἊν εἶσαι προδότης.., ποῦ θά πάη θά ξεσκεπαστῆς, μιά τοῦ κλέφτη, δυό τοῦ κλέφτη, ..τρεῖς καί ἡ κακή του μέρα, λέγει ἡ παλιά λαϊκή παροιμία. Τό βίντεο φημολογεῖται πώς ἒχει στό ἐνεργητικό του, κάποια ἑκατομμύρια τηλεθεάσεις-παρακολουθήσεις καί εἶναι στ' ἀλήθεια μοναδικόν συμπυκνωμένον κι ἀναφέρεται μόνον σέ πραγματικά καί σημαντικά, χωρίς πολλά-πολλά στολίδια καί φιοριτοῦρες, παρακολουθήσατέ το...εἶναι σύντομον καί ἀληθινόν.

Κατάφωρη ἡ ἀδικία κατά τῶν Μικρομολογιουχων

Εικόνα
Μία μεγάλη μερίδα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ (120.000 ἂτομα) ἐμπαίζεται καί λοιδωρεῖται ἀπό τήν σκιώδην ἑλληνικήν κυβέρνησιν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΡ. ΟΛΓΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Α. ΣΑΜΑΡΑ
Την αποζημίωση των μικροαποταμιευτών ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου, ζητά με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ.Αντώνη Σαμαρά, η Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού ΣΑΕ.

Όπως επισημαίνει η κα Σαραντοπούλου, το ζήτημα αφορά περίπου 15.000 ελληνικές οικογένειες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην πλειοψηφία τους απλούς ανθρώπους, αγωνιστές του καθημερινού βίου, οι οποίοι αποταμίευσαν τις οικονομίες μιας ζωής σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πατρίδας. Σήμερα βρίσκονται σε δεινή θέση αφού μετά την απόφαση για το κούρεμα του δημοσίου χρέους, έχουν υποστεί απώλειες της τάξεις των 75% και πολλοί από αυτούς βρίσκονται στα πρόθυρα της οικο…

Ποιός ἐλέγχει πραγματικά τόν κόσμον

Εικόνα
Οἱ πραγματικοί ἒνοχοιΤό κατωτέρω ἂρθρον σᾶς τό παραθέτουμεν διότι περιέχει στοιχεία που πρέπει νά γνωρίση ὃλος ὁ κόσμος. Πιθανόν δέν θά συμφωνούσαμεν μέ ἓνα εἶδος μοιρολατρείας που τό διακατέχει καί τό πνεῦμα τοῦ τελεσιδικισμοῦ, που ἀφήνει ὁ συγγραφεύς νά διαπνέη τό κείμενόν του. Ὡστόσον περιέχει ἀλήθειες καί πραγματικότητες που ὃλοι ὀφείλουμεν νά γνωρίζουμεν σήμερον.
Σημείωσις zeuxisblog : τό κείμενο ἒχει προσαρμοσθεῖ στό πολυτονικόν .


Συνηθίζουμεν νά λέμεν ὃτι γιά ὃλα φταίει τό κακόν «Κεφάλαιον» ὡσάν αὐτό νά εἶναι ἡ αἰτία τῆς κακοδαιμονίας καί ὂχι τό Σύστημα καί τά ἂτομα που τό συναποτελοῦν, ἀλλά καί ὁ τρόπος που χρησιμοποιοῦν τό κεφάλαιον καί τίς παραγωγικές δυνάμεις.
Τό Κατεστημένον, παρά τήν ἀλλαγήν προσώπων, ἐπιβιώνει καί ἀναπαράγεται χειρότερον καί ἀπειλητικώτερον. Μέ τήν σκόπιμην αὐτήν ἀπόκρυψιν τό Σύστημα μένει στό ἀπυρόβλητον, ἐνῶ τά πυρά κατευθύνονται σέ λάθος στόχον, δηλαδή στό... ἀόρατον κεφάλαιον που μπορεῖ σέ ἀρκετές περιπτώσεις νά εἶναι εὐεργετικόν στίς κοινωνίες, ὃπως ε…

Γιά τούς δανειολῆπτες

Εικόνα
Μέ τήν διάθεσιν νά προσφέρουμεν ἓναν ἀπλόν ὁδηγόν γιά ὃσους ἒχουν αὐτήν τήν περίοδον τήν τύχην νά ἒχουν ἐκκρεμμότητες μέ τράπεζες, σᾶς δίνουμεν ἀναδημοσιευόμενον τό παρακάτω ἂρθρον. Οι τράπεζες πιέζουν... τι πρέπει να κάνεις;

1. Τα δανεικά
α. Καταρχήν, η πρώτη συμβουλή είναι απλή και κατηγορηματική: Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, μην πάρετε δάνειο για κανένα λόγο, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, γιατί το χρέος είναι μαύρη σκλαβιά. Αν δηλαδή τα υπάρχοντα χρήματα δεν επαρκούν να καλύψουν ιατρικά έξοδα και κινδυνεύει σοβαρά η υγεία σας. Δικαιολογίες, όπως επιχειρηματική ευκαιρία ή αναγκαία κατανάλωση δεν υπάρχουν. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δανειοληπτών αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν σε αδυναμία αποπληρωμής, με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες. Ποτέ δεν πρέπει να δανειστείτε για αγορά καταναλωτικών αγαθών, διακοπές, ταξίδια, διασκέδαση κλπ
β. Αν οπωσδήποτε πρέπει να πάρετε δάνειο, η σειρά προτεραιότητας, με την οποία θα επιλέξετε δανειστή είναι: Γονείς, αδέλφια, …

Ὁ μηχανισμός

Εικόνα
Τό ἑλληνικόν κράτος δέν προστατεύει τόν ἓλληναν πολίτην
Τό πῶς δέν τόν προστατεύει, τό γνωρίζουμεν ὃλοι βιώνοντάς το καί μάλιστα κάποιοι ἀπό ἐμᾶς σέ τέτοιο σημεῖον που δέν εἶναι δυνατόν νά περιγραφῆ, παρά μέ τά μελανώτερα χρώματα. Οἱ καθημερινές πλέον περικοπές μισθῶν καί συντάξεων που ἑνίοτε ὁδηγοῦν συνανθρώπους μας σέ ἀπονεννοημένον διάβημα, λόγω ἀδυναμίας καλύψεως βασικῶν ἀναγκῶν τῶν οἰκογενειῶν, τῶν παιδιῶν τους καί τῶν ὑποχρεώσεων που ἀπορρέουν ἀπό αὐτά. Αὐτές τίς ἡμέρες γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς ἀπηνοῦς διώξεως, ἐκ μέρους τῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους. τῶν ἀπλῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων, μέ πρώτους στό στόχαστρον τά ἂτομα τρίτης ἡλικίας καί τίς εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτοί εἶναι πάντοτε καί τά μόνιμα θύματα τῆς ἀναλγησίας, τῆς ἀβελτηρίας καί τῶν ἀστοχιῶν (ἐάν πιστεύσουμεν ὃτι δέν γίνονται σκόπιμα).
Ὃσον διά τό γιατί δέν τούς προστατεύει, αὐτό εἶναι μία αλλη ἱστορία που τώρα πλέον ἒχει γίνει καταληπτή ἀπό ὃλον τόν κόσμον, μέ πρώτους τούς ἀναδιφῶντες ἰντερνετικές πληροφορίες. Εἶνα…

Ο Άγνωστος Πόλεμος...

Ο Άγνωστος Πόλεμος... | EAM B' - ΥΔΡΟΧΟΟΣ:

Διαβᾶστε τό ἂρθρον αὐτό μέ μίαν ἐμπεριστατωμένην ἂποψιν περί τοῦ τί γίνεται καί τοῦ τί θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθῆ στήν χώραν μας. Μνείαν ἐπίσης κάνει γιά τούς ὑπευθύνους ὃλης αὐτῆς τῆς κωλυσιεργίας τόσων ἐτῶν, τούς πολιτικούς που ὡδήγησαν τήν Ἑλλάδα στό τελευταῖον σκαλοπάτι τῆς ἐκτίμησις τῶν λαῶν, τά τελευταῖα χρόνια, ἐνῶ τήν ἀνέβασαν σέ ὑπ' ἀριθμόν 1 δυσπροσάρμοστον κράτος "ταραξίαν" στόν κόσμον. Εἶναι ὃμως ἒτσι τά πράγματα ;; Ὁ Παναγιώτης Τραϊανοῦ προσπαθεῖ νά μᾶς ξεκαθαρίση κάποια σημαντικά κι ἐνδιαφέροντα θέματα. Ἓνας πραγματικός πόλεμος διεξάγεται καθημερινῶς σιωπηλά καί τά θύματα τοὐλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τόν χῶρον μας, εἲμαστε ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, ὃπως καί ἡ χώρα μας, θύμα καί αὐτή κάποιων που σάν ἀλῆτες που εἶναι δέν ἐπιδιώκουν παρά μόνον τό σήμερα καί τήν ὑλικήν τους ἀπολαβήν, βασισμένην σέ προδοσία τοῦ ἲδιου τοῦ λαοῦ τους, ἂν μποροῦν αὐτοί οἱ ἂνθρωποι νά λογισθοῦν ὡς Ἓλληνες, ἐφ'ὃσον ἐξυπηρετοῦν μονίμως ἀλλότρι…

Ἠλεκτρονικῆς κατασκοπίας συνέχεια

Οἱ δέκα τρόποι  μέ τούς ὁποίους ἡ NSA σᾶς παρακολουθεῖ

Φαίνεται πώς παρά τό ὃτι οἱ ἐπικυρίαρχοι τελευταίως ἒχουν πάρει κάποια σοβαρά μαθήματα "συμπεριφορᾶς" ἀπό μίαν πλευράν τήν ὁποίαν οὐδόλως ἒλαβαν ποτέ ὑπ' ὂψιν τους, συνεχίζουν μέσω τῶν ὀργανώσεών τους (ἐπί τῶν ὁποίων ἒχουν ἐπενδύσει τεράστια κεφάλαια σέ ἐξοπλισμόν), νά δοκιμάζουν τίς ἀντοχές τοῦ κόσμου σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην, μέ μεθόδους που σε πολλές περιπτώσεις μᾶς θυμίζουν ἂλλες ἐποχές. Εἶναι περισσότερον ἀπό σίγουρον πώς ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πολλοί νοσταλγοί τῆς παλιᾶς καλῆς ἐποχῆς (γιά ἐκείνους) τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί τῶν δύο πλευρῶν, που ὑπενθύμιζαν στόν ἀπλόν κόσμον τό "ἀντίπαλον δέος" καί τόν κίνδυνον ἐξαπλώσεως τοῦ κομμουνισμοῦ, παρομοιάζοντάς τον ὡς ἐπιδημίαν, συναγωνιζομένην τήν θνησιμότητα τῆς πανώλης τόν μεσαίωνα. Κι ὃλα αὐτά καθώς κυριώτερον μέλημά τους εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυσις ἀπολύτου κυριαρχίας σοβιετικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην. Ὃμως ἂς δοῦμε τούς τρόπους μέ τούς ὁπο…

Οἱ ἐπιλογές μας

Ὁ μέγας Πλάτων εἶπεν "αἰτίας ἐλομένου θεός ἀναίτιος"
Τί ἐννοοῦσεν ὃμως ;; Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἢθελεν νά διδάξη ὁ Πλάτων, εἶναι μία καθημερινή πραγματικότης, βίωμα καί ἐμπειρία γιά ὃλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, χρώματος, θρησκείας ἢ πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἐθνικότητος ἢ ὐπηκοότητος. Πρόκειται γιά τίς ἐμπειρίες που ἀποκτᾶ κανείς, ἀπό τό σύνολον τῶν ἀποτυχιῶν που ἀντιμετωπίζει στήν ζωήν του, πῶς ὃμως ;; Τό πῶς, παίζει σημαίνοντα ρόλον, ὁ Πλάτων τονίζει μέ τόν σοφόν του λόγον, ἐντελῶς ὀρθολογιστικά πώς, ἀπό τίς ἐπιλογές μας κρίνεται ἡ πορεία μας στήν ζωήν. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἀποφθέγματος σέ ἐλευθέραν μετάφρασιν εἶναι : "Γιά τίς ἐπιλογές μας δέν φταίει ὁ θεός". Ἐπομένως κι ἐπειδή δέν νομίζω νά ὑπάρχει κάποιος που θά μποροῦσε νά ἀμφισβητήση τήν πλατώνειαν λογικήν, τό καίριον ἐρώτημα εἶναι, τί ἐπιλογές ἒχουμεν, ὃπως καί ποιές ἀπό αὐτές ἐπιλέγουμεν. Μέχρι σήμερα οἱ Ἓλληνες, αὐτό τό γνωρίζουμεν ὃλοι ἐμεῖς, ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ἐννοῶ, δυστυχῶς δέν ἒχουμεν κάνει καλές ἐπ…

Ἀναθεώρησις τῆς ἰστορίας τῶν τελευταίων ἐτῶν

Εικόνα
Τί ἀκριβῶς ἒγινε πίσω ἀπό τήν πλάτη μας ;;  (Tό παγκόσμιον πραξικόπημα τῆς Goldman Sachs)
Tό blog Truthout μᾶς ἀποκαλύπτει κάποια μυστικά, που ἀφοροῦν ὂχι τά κυρίως γεγονότα που τά γνωρίζει ὃλος ὁ κόσμος, ἀλλά μερικές πτυχές τους που εἶναι ἂκρως ἐνδιαφέρουσες γιά ἐμᾶς τόν μικρόκοσμον που δέν γνωρίζουμε τί μαγειρεύουν ὃλοι αὐτοί τοῦ συστήματος πίσω ἀπό τήν πλάτην μας."ὃταν ὁ κόσμος στήν Ἑλλάδαν εἶδε τόν δημοκρατικά ἐκλεγμένον τους πρωθυπουργόν που ἀναγκάστηκε νά βγῆ ἒξω ἀπό τό γραφεῖονστίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 2011, κι ἀντεκατεστάθη ἀπό ἓναν μή ἐκλεγμένον συντηρητικόν τεχνοκράτη, τόν Λουκᾶν Παπαδῆμον, οἱ περισσότεροι ἀγνοούσαν τήν εὐρύτερην εἰκόνα τοῦ τί συνέβαινεν γύρω τους, τήν στιγμήν ἐκείνην. Ὃπως ἐπίσης καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς στίς ΗΠΑ, εἲμασταν τελείως ἀνίδεοι τοῦ τί ἐλάμβανε χώραν τό 2008, ὃταν στό Καπιτώλιον τό τηλεφ. κέντρον κατέρρεεν ἀπό τόν ὂγκον τῶν τηλεφωνημάτων ψηφοφόρων οἱ ὁποῖοι ἀπαιτούσαν νά ψηφιστῆ "ὂχι" καί οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποί μας στό κοινοβούλ…

Οἱ παραστάσεις συνεχίζονται μέ ἀμείωτην ἐπιτυχίαν

Εικόνα
Μετά καί τήν χθεσινήν πανηγυρικήν ἒναρξιν στό θέατρον τοῦ παραλόγου

Μετά τά χθεσινά ἐγκαίνια στήν Βουλή ἐπ' εὐκαιρία τῆς νέας κοινοβουλευτικῆς περιόδου (!!!) μετά τό μακρότατον καλοκαίρι, ἐκλήθησαν καί πάλι τά...σαΐνια τῆς κυβέρνησης νά σκεφτοῦν καί πάλιν (γιά τήν χώραν), ὃσον κι ἂν αὐτό θεωρεῖται ἐπίπονον καί ἐξόχως κουραστικό γιά αὐτούς τούς γόνους τῶν οἰκογενειῶν πατρικίων. Τό διακύβευμα μέγα, ἡ χώρα κατά πῶς τά λένε στό γυαλί νά τ' ἀκοῦμε ὃλοι ἐμεῖς τά κορόϊδα, που καθόμαστε σάν χάνοι καί τούς ἀκοῦμε. Ἀλλά κι αὐτό ἓνα μάθημα εἶναι γιά τούς ἀδαεῖς αὐτῆς τῆς ζωῆς, που περιμένουν νά...φέξη κάποια μέρα Δημοκρατία, μπάς καί τήν δοῦν κι αὐτοί, ὂχι τίποτε ἂλλο, ἀλλά νά ξέρουν πῶς εἶναι τέλος πάντων αὐτή που ὀνομάζουν τέλος πάντων μέ διάφορα ἐπίθετα, παλαιά, νέα, ἂνω, κάτω φρέσκια ἢ ξυνισμένη δημοκρατία...

Τελικά εὐρέθη ἡ Ἀτλαντίς;;

Εικόνα
ἀποτελέσματα ἐρεύνης στόν βυθόν δυτικά τῆς Κούβας Ἓνα βίντεο που θά ξαφνιάση γιά τήν ὠμήν τοποθέτησιν τοῦ ὁμιλητοῦ, ὁ ὁποῖος μέμφεται ἐν τῶ ἃμα καί τήν Google γιά τήν πολιτική τῆς ἀπόκρυψης τῆς ἀλήθειας σέ πάρα πολλά θέματα που δέν συμφέρουν στό σύστημα, ἀποσιωπώντας ἢ ἀποκρύπτοντάς τα συστηματικά.Ἡ ,ετάφρασις ἀπό τό ἑλληνικό τμῆμα μεταφράσεων τοῦ You Tube, εἶναι πολύ καλή κι ἀξιοποιεῖ καί μίαν μελέτην ἓλληνος ἐρευνητοῦ καί συγγραφέως, ἀπολαῦστε το.
Ὁ σύνδεσμος που σᾶς ὁδηγεῖ στήν σελίδαν τοῦ Σ.Σοφιᾶ, που ὃμως δυστυχῶς δέν εἶναι προσβάσιμος σέ ὃλους, μπορεῖτε ἐν τούτοις νά ἐπικοινωνήσετε μέ τό webmaster γιά περαιτέρω διερεύνησιν.
Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46 Πηγή : U-tube

Οἱ ΗΠΑ κηρύσσουν στάσιν πληρωμῶν..;;

Εικόνα
Ποιές οἱ πραγματικές συνθῆκες τήν στιγμήν αὐτήν ;;

Ἡ ὀργάνωσις Thrive (Εὐημερία), ἐκπέμπει τά δικά της μηνύματα πρός ὃλον τόν κόσμον. Ἡ ὀργάνωσις αὐτή που ξεκίνησεν μόλις τό 2008-9 σέ σπαργανώδη κατάστασιν καί σήμερα ἒχει ἐξαπλωθεῖ παγκοσμίως χάριν στήν κοινωνικήν προσφοράν της καί τήν ἀμέριστον βοήθειαν πρός κάθε ἒναν συνάνθρωπο που ὑποφέρει, ἀσχέτως τοποθεσίας, κράτους, ἐθνότητος καί θρησκείας, τείνει νά καταλάβη ὁλόκληρον τόν πλανήτην, ἐκπέμπουσα τρόπους καί ὑπαγορεύουσα τήν μεθοδολογίαν προκειμένου τό ἂτομον νά ξεφύγη ἀπό τήν μέγκενην τῶν χρεῶν, τῶν μνημονίων ἢ ἂλλων παρεμφερῶν κερδοσκοπικῶν καταπιεστικῶν τακτικῶν τοῦ συστήματος τῶν κερδοσκόπων τραπεζιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν νά ἀπορροφήσουν τήν κάθε ἰκμάδα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη καί τῶν λαῶν που τόν κατοικοῦν.