Οἱ ΗΠΑ κηρύσσουν στάσιν πληρωμῶν..;;

Ποιές οἱ πραγματικές συνθῆκες τήν στιγμήν αὐτήν ;;


Ἡ ὀργάνωσις Thrive (Εὐημερία), ἐκπέμπει τά δικά της μηνύματα πρός ὃλον τόν κόσμον. Ἡ ὀργάνωσις αὐτή που ξεκίνησεν μόλις τό 2008-9 σέ σπαργανώδη κατάστασιν καί σήμερα ἒχει ἐξαπλωθεῖ παγκοσμίως χάριν στήν κοινωνικήν προσφοράν της καί τήν ἀμέριστον βοήθειαν πρός κάθε ἒναν συνάνθρωπο που ὑποφέρει, ἀσχέτως τοποθεσίας, κράτους, ἐθνότητος καί θρησκείας, τείνει νά καταλάβη ὁλόκληρον τόν πλανήτην, ἐκπέμπουσα τρόπους καί ὑπαγορεύουσα τήν μεθοδολογίαν προκειμένου τό ἂτομον νά ξεφύγη ἀπό τήν μέγκενην τῶν χρεῶν, τῶν μνημονίων ἢ ἂλλων παρεμφερῶν κερδοσκοπικῶν καταπιεστικῶν τακτικῶν τοῦ συστήματος τῶν κερδοσκόπων τραπεζιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν νά ἀπορροφήσουν τήν κάθε ἰκμάδα αὐτοῦ τοῦ πλανήτη καί τῶν λαῶν που τόν κατοικοῦν.Διερευνῆστε τούς 12 τομεῖς
Διερευνῆστε κρίσιμα θέματα σέ ὃλους τούς τομεῖς δραστηριότητος τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιλέξτε τό πλέον ἐνδιαφέρον δι' ἐσᾶς.

Ἐλέγξατε τό ἐπίπεδον γνώσεων σας γύρω ἀπό κρίσιμα θέματα καί ἀνακαλύψτε τό ἐπίπεδον πληροφοριῶν που σᾶς δίδεται μέ τήν προοπτοκήν Thrive.

Δεῖτε βίντεο κλίπς μέ διαφωτιστικές ἀναλύσεις
Δεῖτε πληθώραν βίντεο γύρω ἀπό τούς 12 τομεῖς δραστηριοτήτων σας, ὑπό τό πρῖσμα ἀναλύσεων εἰδικῶν ἢ καί ἀπλῶν συμμετεχόντων στό κίνημα Thrive.

ΣΧΟΛΙΟΝ ΣΕΛΙΔΟΣ : Σέ κάθε περίπτωσιν ἡ κίνησις Thrive, συναποτελεῖται ἀπό ἂτομα πρόθυμα νά παράσχουν πληροφορίες που εἶναι χρήσιμες στόν κάθε ἓναν, εἶναι ἒτοιμοι νά ἀκούσουν τά προβλήματα που ἀντιμετωπίζουν στά διάφορα κράτη καί κάνει ὃ,τι μπορεῖ στό πλαίσιον δυνατοτήτων της νά ἀντεπεξέλθη στήν ἀποστολή που ἒχει ἀναλάβει. Ὃλα αὐτά βεβαίως ὑπό μίαν αἲρεσιν, ὃπως προείπα ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ δυνατοῦ, διότι ἒχει ἒναν τεράστιον ὂγκον δραστηριοτήτων μέσα στήν ἲδια τους τήν χώραν ἡ ὁποία προσφάτως ἀναζητεῖ τίς λύσεις της, ἒξω καί μακρυά ἀπό τήν ἐπιρροήν τῶν γνωστῶν ἐπιβητόρων, τοκογλύφων τραπεζιτῶν που ἐξεμάνησαν παγκοσμίως.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Πηγή : Thrive

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;