Οἱ ἐπιλογές μας

Ὁ μέγας Πλάτων εἶπεν "αἰτίας ἐλομένου θεός ἀναίτιος"


Τί ἐννοοῦσεν ὃμως ;; Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἢθελεν νά διδάξη ὁ Πλάτων, εἶναι μία καθημερινή πραγματικότης, βίωμα καί ἐμπειρία γιά ὃλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, χρώματος, θρησκείας ἢ πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἐθνικότητος ἢ ὐπηκοότητος. Πρόκειται γιά τίς ἐμπειρίες που ἀποκτᾶ κανείς, ἀπό τό σύνολον τῶν ἀποτυχιῶν που ἀντιμετωπίζει στήν ζωήν του, πῶς ὃμως ;; Τό πῶς, παίζει σημαίνοντα ρόλον, ὁ Πλάτων τονίζει μέ τόν σοφόν του λόγον, ἐντελῶς ὀρθολογιστικά πώς, ἀπό τίς ἐπιλογές μας κρίνεται ἡ πορεία μας στήν ζωήν. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἀποφθέγματος σέ ἐλευθέραν μετάφρασιν εἶναι : "Γιά τίς ἐπιλογές μας δέν φταίει ὁ θεός". Ἐπομένως κι ἐπειδή δέν νομίζω νά ὑπάρχει κάποιος που θά μποροῦσε νά ἀμφισβητήση τήν πλατώνειαν λογικήν, τό καίριον ἐρώτημα εἶναι, τί ἐπιλογές ἒχουμεν, ὃπως καί ποιές ἀπό αὐτές ἐπιλέγουμεν.
Μέχρι σήμερα οἱ Ἓλληνες, αὐτό τό γνωρίζουμεν ὃλοι ἐμεῖς, ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ἐννοῶ, δυστυχῶς δέν ἒχουμεν κάνει καλές ἐπιλογές. Τό γιατί εἶναι ἓνα ἂλλο κεφάλαιον, ἀλλά αὐτό δέν ἀκυρώνει τά ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῶν ἐπιλογῶν αὐτῶν, τά ὁποῖα συναντοῦμεν κάθε μέρα μπροστά μας, σέ κάθε βῆμα. Αὐτές οἱ ἐπιλογές εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνες γιά τίς καθημερινές αὐτοκτονίες, που ἒφθασαν σε ἀριθμόν, τόν πληθυσμόν μίας μεγάλης κωμοπόλεως, ἐνῶ διαρκῶς αὐξάνει. Οἱ τελευταῖες
κυβερνήσεις που μᾶς ἒβαλαν τά δύο πόδια σέ ἓνα παποῦτσι, εἶναι ἐπίσης ἀποτέλεσμα δικῶν μας κακῶν ἐπιλογῶν. Οἱ μισθοί κι οἱ συντάξεις που κόβονται, τό ξεπούλημα τῶν τιμαλφῶν τῆς πατρίδος μας, οἱ "κακές"συγκυρίες που φορτίζουν ἀκόμη περισσότερον τήν ἢδη φορτισμένην ψυχολογίαν τῶν Ἑλλήνων, ἡ καταπίεσις ἀπό τίς δυνάμεις καταστολῆς καί τό παρακράτος, τά "προεδρικά διάτάγματα" που μᾶς δυναστεύουν μέ τήν ἀρνητικήν φιλοσοφία τους, που ἐπιδεινώνουν τήν ζωήν μας, ὃλα εἶναι δικές μας ἐπιλογές, ὃσον καί ἂν αὐτό σᾶς φαίνεται ὑπερβολικόν ἢ ἀδικαιολόγητον.

Θά χρειαζόταν ἲσως μπόλικο χαρτί καί μελάνη προκειμένου νά ἀπαριθμήσουμε τά λάθη μας ὡς λαοῦ, που δέν ἀποτελοῦν μόνον χαρακτηριστικόν τῶν τελευταίων ἐτῶν. Αὐτή ἡ λανθασμένη τακτική κατήντησεν νά μᾶς χαρακτηρίζει στούς ξένους, ὡς ἐπιπόλαιου λαοῦ, εὐθειθοῦς σέ διαστρεβλωμένες ἐντολές ἀπό τούς κρατούντας, κι ἐπεξετάθη σέ ἐπίθετα που ἀκοῦμεν προσφάτως, ὃπως τεμπέληδες, ἀτάσθαλους, ἀπατεῶνες κλπ, κλπ. Αὐτά ὃλα φίλοι συνέλληνες καί μή, εἶναι δικά μας δημιουργήματα. Ἐμεῖς εἲμεθα ἐκεῖνοι που ἒδωσαν αὐτό τό δικαίωμα, ὂχι τώρα ἢ πέρισυ ἢ πρίν 10-20 χρόνια. Κρίσιμες ἀποφάσεις που ἒπρεπε νά ληφθοῦν ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια, αἰῶνες θά ἒλεγα, ἒγιναν ἀντικείμενον παρατεταμένων συζητήσεων, μετετέθησαν γι' ἀργότερα καί τελικά δέν ἐλήφθησαν ποτέ. Μεταθέτοντες ὡς συνήθως στούς μεταγενεστέρους τήν εὐθύνην λήψεως τῶν ἀπαραιτήτων ἀποφάσεων, ἒδωσαν (οἱ πρόγονοί μας) τό περιθώριον στούς ἐχθρούς τοῦ ἑλληνισμοῦ, τοῦ δικαίου καί τῆς Ἐλευθερίας, νά θέσουν σέ ἐφαρμογήν τά σχέδιά τους γιά τήν κυριαρχίαν τους ἐπί ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτου.
Μόλις χθές σέ μίαν ἀνάρτησιν τοῦ δημοσιεύματος ἑνός ξένου blog, τοῦ  Truthout, γίναμεν κοινωνοί τῶν μεθόδων τοῦ συστήματος που ἀποτελεῖται ἀπό τήν σκοτεινήν πλευράν που κυριάρχησεν ἒως σήμερον καταδυναστεύοντας τούς λαούς, μέχρι τώρα καί που κατελήστευσεν τούς διαθέσιμους πόρους πολλῶν κρατῶν. Αὐτό τούς ἂνοιξεν τήν ὂρεξιν γιά νέες ἐπεκτάσεις τῆς ἰσχύος των φθάνοντες στό σημεῖον νά ἐπιθυμοῦν νά ἐπιβάλλουν τήν θέλησίν των σέ ὃλον τόν πλανήτην. Ἐννοώντας φυσικά ὃλα ἀπολύτως τά κράτη. Αὐτό διότι ὃπως εἶπεν καί ὁ φημισμένος ἱστορικός μας Θουκυδίδης, "Οὐδείς χρῇσθαι τῷ δικαίῳ λόγῳ πω παρατυχόν ἰσχύει τι κτήσασθαι προθείς τοῦ μή πλέον  ἒχειν ἀπετράπετο ». Δηλ. κανείς μέχρι τώρα, ἒλαβεν ὑπ’ ὃψιν του τό δίκαιον, ὣστε τοῦτο νά τόν ἐμποδίσῃ νά ἀποκτήσῃ διά τῇς δυνάμεώς του, κάτι που τοῦ ἒτυχεν καί δέν τό ἐπῆρε ὃταν τό ἐνόμισεν ἄδικον" ( Θουκ. 76 ).

Μέ λίγα λόγια αὐτός που ἒχει τήν δύναμιν νά ἐξουσιάζη, ποτέ δέν διστάζει νά χρησιμοποιήση τήν ἰσχύν του, προκειμένου νά ἀποκτήση κάτι κι ἂς ἡ πρᾶξις του θεωρεῖται ἂδικος. Ὃσον δέ ἀφορᾶ λάθη τῶν πολλῶν, ἠμῶν τῶν πολιτῶν, ψηφοφόρων δηλαδή, ὁ σοφός ἱστορικός μας εἶπε καί τό ἐξῆς, "Το τε γάρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνει, μάλιστα ἒπεται ". Δηλ. διότι καί το συμφέρον ἀκολουθεῖ πρό πάντων, ἐκεῖ  ὃπου κάνει κανείς τά πιό λίγα σφάλματα ( Θουκ.Α 42 ). Ἂρα ἒμεῖς ἐφ' ὃσον κάναμεν ἢ κάμνωμεν ἀκόμη λάθη, παραμελοῦντες τά συμφέροντά μας (τά καυτά), δικαίως ταλαιπωρούμεθα, ἀκόμη δέ καί ἂν αὐτά ἢ μεγαλύτερα λάθη, ἀμέλειες καί παραλείψεις στό παρελθόν ἐκ μέρους τῶν ἀρχαίων, μεσαιωνικῶν ἢ νεωτέρων πατέρων μας, βαρύνουν σήμερα στίς δικές μας πλᾶτες, δυσχεραίνοντας τήν ζωήν μας.
Ἲσως ὁ σημερινός ἂνθρωπος νά πρέπη ἐγγύτερον νά ἐνσκήψη κι ἐξετάση καλύτερα τά σημερινά μας συμφέροντα, νά τά ἐξετάση πιό ἀναλυτικά καί μέ μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον, συγκροτημένα, ἒτσι ὣστε αὒριον τά παιδιά μας καί οἱ μέλλοντες νά ἒλθουν, μεταγενέστεροι Ἓλληνες, μήν ἀναθεματίζουν ἐμᾶς τούς σημερινούς, που γιά ἐκείνους θά θεωρούμεθα τό ἲδιον ὑπεύθυνοι, ὃπως δι' ἐμᾶς οἱ παλαιότεροι. Τά δικαιώματά μας, ἐκεῖνα που ἀπορρέουν ἐκ τοῦ συντάγματος, τό ὁποῖον πρό πολλοῦ ἒπαυσε νά δημιουργῆ φραγμούς ἠθικούς ἢ πρακτικούς γιά τήν ἐκτελεστικήν ἐξουσίαν, ὀφείλει νά γίνη πρωταρχικό μας μέλημα καί ἐπιδίωξις, καθ' ὃτι περιέχει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ "ἀνθρωπίνου δικαίου" πρῶτον, κι ἒπειτα τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτου, τά ὁποῖα οὐσιαστικῶς ἒχουν παντελῶς καταργηθεῖ.

Εἶναι ὡραῖον νά ἒχη κανείς ἐπιλογές, αὐτό τοῦ δίδει τήν αἲσθησιν τῆς ἐλευθερίας σκέψεως, κινήσεως, τοῦ πράττειν. Ὃταν ὃμως οἱ ἐπιλογές σπαταλῶνται καί ἀφήνονται ἒρμαια τοῦ χρόνου, δέν μπορεῖ νά προκύψη κάτι καλόν. Ἂς μήν ξεχνοῦμεν ὁ Κρόνος (Χρόνος) εἶναι ἀμείλικτος, κινεῖται ἐμπρός ἀενάως, εἶναι ἡ φύσις του αὐτή καί πρό πάντων δέν συγχωρεῖ, τό ἀντίθετον μάλιστα, τιμωρεῖ καί μάλιστα αὐστηρά, ὃπως ἐμεῖς σήμερα τιμωρούμεθα διά τήν ὀλιγωρίαν μας τότε που ἒπρεπεν νά κινηθοῦμεν ἐνεργῶς πρός διόρθωσιν τῆς πορείας τοῦ σκάφους ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπιβαίνωμεν, εἲτε ὀνομάζεται Ἑλλάς, εἲτε πλανήτης Γῆ. Τά λάθη πληρώνονται καί δέν εἶναι ἐτούτη ἠ μόνη φορά που πληρώνουμε λάθη. Μόλις τόν προηγούμενον αἰώναν, κατά τήν διάρκειαν καί μετά τό τέλος τοῦ Α΄παγκοσμίου πολέμου καί ἒως τό 1922 διεπράξαμεν ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες ἓνα τεραστίας σημασίας λάθος που ἐστέρησεν τήν πατρίδαν μας, ἀπό τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν νά διατηρήση τά ἐδάφη που κατεῖχε πρό χρόνων ἀμνημονεύτων καί που οἱ ἲδιοι οἱ σημερινοί μας δυνάστες παρώθησαν τούς Τούρκους νά μᾶς πάρη. Λάθος που ἐκόστισεν τήν ζωήν σέ ἓνα ἑκατομμύριον Ἓλληνες κι ἀτελείωτα βάσανα, ξερρίζωμα κι ἂπειρους ἐξευτελισμούς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρέπειας.
Αὐτά δέν εἶναι ἀπλῶς λάθη, εἶναι τραγικές συνέπειες, που ἀπορρέουν ἀπό κάκιστους χειρισμούς ἀνθρώπων ἐντεταλμένων μέ τό καθῆκον νά μᾶς διαλύσουν (βλέπε Ἐλ. Βενιζέλος), ἐνῶ ἐμεῖς πειθόμενοι στά ὡραῖα λόγια ἀπό μπαλκόνια καί μεγάφωνα-φερέφωνα κελευσμάτων ξένων πρός τά συμφέροντα τῆς πατρίδος μας καί τῆς ὁλότητος που λέγεται ἑλληνισμός, τούς ἐμπιστευθήκαμεν. ΕΛΛΗΝΕΣ, ἂς πάψουμε νά πιστεύουμεν ἒτσι εὒκολα τόν κάθε ἓναν, ἂς ἐπί τέλους ἀναλογισθοῦμεν τί ἐπίπτωσιν θά ἒχη τό κάθε Ναί ἢ τό κάθε Ὂχι που θά ἐκστομίσουμεν ἀπέναντι στόν κάθε ἓναν. Ἂς γίνουμε πιό ὑπεύθυνοι ἒναντι τῶν παιδιῶν μας, που θά ἀκολουθήσουν καί θά κληθοῦν μέ τήν σειράν τους νά παίξουν τόν ρόλον που σήμερα ἒχουμεν ἐμεῖς ἀνά χεῖρας. Πρό πάντων συνέλληνες ἀφήσατε τίς σειρῆνες τῶν κομμάτων νά ὠρύονται. Τό ξαναλέμε κόμμα = κόψιμο>τεμάχισμα, κομμάτιασμα τῆς κοινωνίας. Μήν παρασύρεσθε ἀπό τήν αἲγλην τῶν χρωμάτων, ἀγαπεῖστε τό ΦΩΣ = γλαυκόν = λευκόν, ὂχι σάν ψῆφον, ἀλλά σάν καθαρότητα, ἀγνότητα διαφάνειαν, ὃπως τό ἀψεγάδιαστον, τό ἂσπιλον φωτονικόν φῶς τῆς ἀλήθειας.

Ἡ E.N.D. καί οἱ παράγοντές της

Μόλις κλείσαμεν ἓναν χρόνον ἀπό τήν ἐμφάνισιν τοὐλάχιστον δημοσία, τῆς End National Debt, τήν ὀργάνωσιν που ἀποκαλοῦμεν ΕΝΤ που ἐν τούτοις εἶχεν ξεκινήσει τόν ἀγώναν της νά βοηθήση τήν Ἑλλάδα κάπου δύο χρόνια πρότερον. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς (δέν ἐξαιρῶ ἑαυτόν), διήλθαμεν τό χρονικόν αὐτό διάστημα τοῦ ἑνός ἒτους ἀνερωτώμενοι ἐνῶ παρακολουθούσαμεν τά τεκταινόμενα, ἂν καί κατά πόσον ἡ ὀργάνωσις ὃσον καί οἱ παρουσιαζόμενοι παράγοντές της, εἶχαν σάν στόχον ἐκεῖνον τόν ὁποῖον ἐξ ἀρχῆς καί σταθερῶς διεκήρυτταν. Ἒχοντας ἀκούσει πολλούς ἀπό τούς φίλους καί γνώριμους μέσα ἀπό τίς ἱστοσελίδες καί τίς ὁμάδες που στηρίζουν καί μετέχουν τῆς ἰδέας ΕΝΤ- Σώρρας κλπ. νά μοῦ λένε τούς ἐνδοιασμούς τους, ὡς πρός τήν εἰλικρίνειαν τῶν ἐν λόγω πατριωτῶν μας ἐξ Ἀμερικῆς, ἒχω συνάγει πώς οἱ φόβοι μας πρέπει νά κυριαρχοῦνται ἀπό ὡρισμένες λογικές σκέψεις.
Ἐδῶ ἒχουμε νά κάνουμε μέ δύο πρόσωπα γιά νά τό συνοψίσουμε, τό ἓνα εἶναι τό ἀπαίσιον σύστημα, μέ ὃλους τούς συμπαρομαρτούντας θιασῶτες του (που ἐδῶ που τά λέμε δέν εἶναι καί λίγοι) καί ἀπό τήν ἂλλην τήν ΕΝΤ μέ ἓνα ἐντελῶς διαφορετικόν πρόσωπον, τό ὀλιγώτερον ὂχι καταπιεστικόν καί καταδυναστευτικόν, τό ἀντίθετον μάλιστα δείχνει πατριωτικόν. Ἐπομένως ἐκ πρώτης ὂψεως ὁμοιάζει ἐλκυστικώτερον μᾶλλον τό δεύτερον. Ἀναλύοντάς το  θά προσπαθήσουμεν νά δοῦμε βαθύτερα τά κίνητρα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, τοὐλάχιστον ἀπό ὃσον τά φαινόμενα  δείχνουν. Εἶναι σχεδόν τρία χρόνια που αὐτοί οἱ καλοπροαίρετοι Ἑλληνες προσπαθοῦν νά πείσουν τόν κόσμον γιά τίς εἰλικρινεῖς τους προθέσεις, φθάνοντας μάλιστα στό σημεῖον νά μᾶς ἀναλύουν κάθε πτυχήν τῶν ἐπί μέρους διαδικασιῶν, πῶς τά χρήματα ἒφθασαν ὡς αὐτούς, ποιοί χειρισμοί εἶναι ἀναγκαῖοι προκειμένου νά λυθῆ τό πρόβλημα χρηματοδοτήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.
Οὐχί μόνον, ἀλλά ἐκτός τῆς ἀπαραιτήτου ἐνημερώσεως που κάνουν στό ὁλονέν αὐξανόμενον ρεῦμα ἀποδοχῆς των, λαμβάνουν τόν κόπον ἐπί ἐβδομαδιαίας βάσεως νά δίδουν μαθήματα ἱστορίας συγχρόνου καί ἀρχαίας γιά πολλά θέματα που μέχρι σήμερα κανείς δέν εἶδε νά παρατίθενται στίς σελίδες τῶν βιβλίων (τῶν ἀποδεκτῶν ἀπό τούς σιωνιστές). Τά ταξίδια τους ἀπό Ἀμερική στήν Ἑλλάδα ἒχουν γίνει πλέον Ὁμόνοια-Σύνταγμα, ἐρχόμενοι κάθε λίγο, συμμετέχοντες σέ διαλέξεις σέ συνεντεύξεις που δίδουν, σέ ὁμαδικές συγκεντρώσεις κλπ κλπ. Τί δείχνει ὃλη αὐτή ἡ προσπάθεια αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, που σημειωτέον δέν εἶναι καθόλου μικροί στήν ἡλικίαν. Ὁ μέσος ὃρος χρόνων που τούς βαραίνουν εἶναι γύρω στά 63 χρόνια ἢ τό λιγώτερον 60, ποιές θά μπορούσαν νά εἶναι οἱ "κρυφές" ἐπιδιώξεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ;; Σέ περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν μᾶς δουλεύουν δηλαδή.

Ἐγώ μέ τήν ἐμπειρίαν τῶν χρόνων μου καί μέ τά τόσα που ἒχουν ἀντικρύσει τά μάτια μου θά ἒλεγα τό ἐξῆς : Ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, συνήθως οἱ ἀνθρωποι μετά τά 60 τους χρόνια περιέρχονται σέ μίαν κατάστασιν ἂν θέλετε φιλοσοφικῆς διαθέσεως, ἐπανόδου στόν διαλογισμόν καί γενικῶς ἐπιδιώκουν τήν διόρθωσιν εἰ δυνατόν τῶν κακῶν πεπραγμένων τῆς ζωῆς των. Βεβαίως ὁ τρόπος ποικίλλει ἀναλόγως τοῦ ἐπιπέδου μορφώσεως τοῦ ἀτόμου. Στήν περίπτωσιν αὐτήν ἒχουμε νά κάνουμεν μέ κάποιους ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπιστήμονες. Θά πίστευεν κανείς ἐξ ὑμῶν πώς εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ἂνθρωποι νά ἐνεργοῦν ὡς "λακέδες" κάποιων μεγαλόσχημων, θέλοντας νά κονομήσουν ;; Δέν πιστεύω κάποιοι νά ἒχουν τήν ἐντύπωσιν πώς στήν ἡλικίαν αὐτήν αὐτά τά καλλιεργημένα ἂτομα θά ξεκινούσαν καριέραν καί μάλιστα μέ τόσον χαμηλόν ὑπόβαθρον καί πρό πάντων μέ τόν κίνδυνον νά διέλθουν τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς των στήν φυλακήν ;; 
Μετά τόσον χρόνον που ὃλοι μας τούς ἒχουμεν ζήσει, συνάγεται τό ἀβίαστον συμπέρασμα πώς δέν πρόκειται περί ἀπατεώνων, ἀλλά περί ἐντίμων πατριωτῶν που ἀγωνίζονται ὃπως ὂλοι μας γιά τό κοινόν καλόν. Τελευταίως μάλιστα μέ τήν ἐξήγησιν τοῦ προέδρου κ. Λαμπράκη πώς πίσω ἀπό τήν ΕΝΤ ὑπάρχουν ἂνθιρωποι μεγάλου βεληνεκοῦς οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν τό καλόν τοῦ ἑλληνισμοῦ, πολλές ἀμφιβολίες διαλύθηκαν, ἀλλά κι ἐπιβεβαιώνουν διάφορα που εἶχαν παραληφθεῖ, λόγω πιέζοντος χρόνου.
 Ἐχθές τόν ἂκουσα σέ συνέντευξιν στό ξενοδοχεῖον ΑΚΑΛΙ στά Χανιά νά λέη γιά μίαν ἂλλην λεπτομέρειαν ἐκ τῶν πλείστων που ἒχει ἀναλύσει, λέγων ὃτι "ὃταν ἡ Κίνα ἀλλά κι ἂλλα κράτη εἶχαν ἐμπιστευθεῖ τά ἀποθέματα χρυσοῦ που εἶχαν στίς ΗΠΑ, εἶχαν δοθεῖ ὡς ἀποδείξεις, κάποια ὁμόλογα, ὃπου ἀνεγράφετο τό συνολικόν βάρος χρυσοῦ καί τό ποσοστόν ἐπιτοκίου (5%) που ἐτέθη ὡς ἀντισταθμιστικόν ὢφελος. Τἀ χαρτιά αὐτά περνούσαν στήν πάροδον τοῦ χρόνου ἀπό πρόεδρον ἢ πρωθυπουργόν στόν διαδεχόμενόν του ἢ στά παιδιά τους καί μέ τά χρόνια ξεχάστηκαν. Ὃμως αὐτά τά χαρτιά εὐρέθησαν στά χέρια κάποιων οἱ ὁποῖοι διάκεινται εὐνοϊκῶς ἒναντι τοῦ ἑλληνισμοῦ καί τά παρέδωσαν σέ ἑλληνικά χέρια". Δέν εἶναι ξεκάθαρον σέ ποίου τά χέρια παρεδόθησαν, ἀλλά ἡ προσωπική μου ἂποψις εἶναι πώς ἐννοεῖ τόν Σώρραν.

Εἶναι ἂπειρες οἱ διηγήσεις τοῦ κατά τά ἂλλα ὑπομονετικοῦ κ. Λαμπράκη, ὃσον ἒχει νά κάνη μέ τίς πρακτικές τοῦ συστήματος κατά τήν διάρκειαν τῶν τελευταίων ἐτῶν, ὃπως τό γιατί ἒρριξαν (οἱ ἲδιοι) τούς δίδυμους πύργους τοῦ διεθνοῦς κέντρου Ἐμπορίουστό Μανχάτταν, ὃταν ἐξέπνευσεν ἡ προθεσμία κι ὢφειλαν νά ἐπιστρέψουν τόν χρυσόν στήν Κίνα, που σημειωτέον δέν εἶναι κι ἡ μόνη που ἒπεσεν θῦμα τῆς ληστρικῆς των ἀπληστίας.Οἱ Φιλιππίνες ἂν δέ κάνω λάθος ἒπαθαν κάτι ἀνάλογον. Θέλω ὃμως νά παρατηρήσω καί κάτι ἀκόμη ἐδῶ. Ἒχει λάβει κανείς ὑπ' ὂψιν τό πόσοι πόροι χρειάζονται, πόσος χρόνος, τί διάβασμα, πόση μεγάλη προσπάθεια προκειμένου οἱ ἂνθρωποι αὐτοί νά εἶναι τόσον καλά ἐνημερωμένοι σέ τόσες λεπτομέρεις που ἀφοροῦν πράγματα ἂγνωστα γιά τούς "κοινούς θνητούς" ;; Ἳσως αὐτό νά εἶναι κι ἓνα νόμισμα που ἒχη δύο ὂψεις, ἡ μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὓποπτη, ἀλλά πιστεύω δεδομένου τοῦ ὃτι συντρέχουν οἱ προηγούμενοι λόγοι, δέν εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Ἐξ ἂλλου ὁ Ὑδροχόος τοῦ ὁποίου τήν ἐπίδρασιν ἀπολαμβάνωμεν ἢδη ἐδῶ καί μερικά χρόνια, μᾶς ἐγγυᾶται πώς ἡ εἰλκρίνεια θά εἶναι πάντοτε ὁρατή καί θά λάμπη σάν διαμάντι μέ τήν κρυστάλλινην καθαρότητά του. Πιστεύω λοιπόν πώς οἱ ἐπιλογές μας σήμερα δέν εἶναι πολλές στό σημεῖον που ἐφθάσαμεν. Ἐπισταμένως ὀφείλουμε νά ἐπιλέξουμεν "ἐκ δύο κακῶν τό μή χεῖρον βέλτιστον", μέ λίγα λόγια τό μικρότερον κακόν εἶναι προτιμώτερον, ὃταν τά ἀδιέξοδα σέ κυκλώνουν ἀπό παντοῦ. Ὂντως ὑπάρχουν πολύ περισσότερες ἐπιλογές, μέ τήν διαφοράν ὃτι μᾶς "δένουν τά χέρια" πολλές ὑπογραφές που ἒχουν μπεῖ ἀπό τίς κυβερνήσεις μας τσιράκια τῶν τραπεζιτῶν ἢ διεθνῶν τοκογλύφων που στραγγίζουν τούς πόρους ἀπό τά κράτη που ἐντέχνως ἐμπλέκουν σέ παρατεταμένο χρέος-διάσωσιν-μνημόνια. Ὃμως οἱ λαοί δέν ξεχνοῦν καί ὃ,τι χειραγωγήσεις κάμνουν ἐκεῖνοι, θά ἒλθη μιά στιγμή που θά γυρίσουν μπούμερανγκ ἐναντίον τους.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑΡΣΕΙΝ ΔΕΙ

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό :zeuxisblog46











Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;