Ἠλεκτρονικῆς κατασκοπίας συνέχεια

Οἱ δέκα τρόποι  μέ τούς ὁποίους ἡ NSA σᾶς παρακολουθεῖΦαίνεται πώς παρά τό ὃτι οἱ ἐπικυρίαρχοι τελευταίως ἒχουν πάρει κάποια σοβαρά μαθήματα "συμπεριφορᾶς" ἀπό μίαν πλευράν τήν ὁποίαν οὐδόλως ἒλαβαν ποτέ ὑπ' ὂψιν τους, συνεχίζουν μέσω τῶν ὀργανώσεών τους (ἐπί τῶν ὁποίων ἒχουν ἐπενδύσει τεράστια κεφάλαια σέ ἐξοπλισμόν), νά δοκιμάζουν τίς ἀντοχές τοῦ κόσμου σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην, μέ μεθόδους που σε πολλές περιπτώσεις μᾶς θυμίζουν ἂλλες ἐποχές. Εἶναι περισσότερον ἀπό σίγουρον πώς ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πολλοί νοσταλγοί τῆς παλιᾶς καλῆς ἐποχῆς (γιά ἐκείνους) τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί τῶν δύο πλευρῶν, που ὑπενθύμιζαν στόν ἀπλόν κόσμον τό "ἀντίπαλον δέος" καί τόν κίνδυνον ἐξαπλώσεως τοῦ κομμουνισμοῦ, παρομοιάζοντάς τον ὡς ἐπιδημίαν, συναγωνιζομένην τήν θνησιμότητα τῆς πανώλης τόν μεσαίωνα. Κι ὃλα αὐτά καθώς κυριώτερον μέλημά τους εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυσις ἀπολύτου κυριαρχίας σοβιετικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ τύπου σέ ὁλόκληρον τόν πλανήτην.
Ὃμως ἂς δοῦμε τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ περίφημη NSA που ἒβγαλε τά ἂπλυτά της στήν φόρα ὁ ἒντιμος κι ἀκέραιος ὡς ἂνθρωπος, συνεργάτης της κ. Ἒρικ Σνόουντεν, μετατρέποντάς την σέ κουρελού :
  1. Κατά τήν Guardian: Ἡ NSA ἐπιτρέπεται νά συγκεντρώνει πληροφορίες ἀπό ἀνθρώπους που διαχωρίζει σέ 3 ἐπίπεδα ὑπόπτων, ἀπό ἓναν μόνον ὓποπτον μέ 260 τηλέφωνα "ἐπαφῶν" στό κινητό του, μποροῦν νά παρακολουθοῦν καί καταγράφουν 4.569.760.000 ἂλλους ἀνθρώπους. 
  2. Guardian: Χρησιμοποιοῦν metadata γιά νά παρακάμπτουν νόμους καλύτερα ἀπό τό νά καταγράφουν συνομιλίες. Καλούμενοι ἀριθμοί ἢ λαμβανόμενα τηλεφωνήματα, ἡ διάρκειά τους, ὃπως καί ὁ πλησιέστερος σταθμός κυψελικῆς ἀναπροώθησης (κεραία), ὃλα συλλέγονται. 
  3. Κατά τό Wikileaks: Τό PRISM εἶναι ἓνα κυρίαρχο ἠλεκτρονικό κατασκοπευτικόν πρόγραμμα που χρησιμοποιεῖ ὑπάρχουσες πληροφορίες ἀπό κοινωνικά δίκτυα, μέσα σέ 6 μῆνες, 18.000 λογαριασμοί ἒχουν "πειραχθεῖ".
  4. New York Times καί Washington Post:  Ἡ NSA ἒχει τηλε-ἠχογραφήσει ὃλες τίς ὑπεράκτιες ἐπικοινωνίες, μέσα καί ἒξω ἀπό τίς ΗΠΑ. Ἡ "ἐξόρυξις" στοιχείων καί πληροφοριῶν ἀπό ἑκατομμύρια τηλεφωνικῶν κλήσεων, εἶχεν ἐπιτραπεῖ ἀπό τόν Μπούς μετά τήν 11/9 (τήν καταστροφήν τῶν διδύμων πύργων).
  5. ABC News: Μποροῦν νά μετατρέψουν τό τηλέφωνό σας, τήν κάμερα καί τό μικρόφωνο τοῦ ὑπολογιστοῦ σας σέ τηλεχειριζόμενον "διεισδυτικόν ἰόν". Μποροῦν νά σᾶς ἀκοῦν ἀκόμη κι ἂν τό τηλέφωνόν σας εἶναι ἀπενεργοποιημένον.
  6. Bysiness Week: Συνεργάζονται κι ἒχουν στενές ἐπαφές μέ ἑταιρεῖες ὃπως ἡ Google, καί ἐνσωματώνουν δικούς τους κώδικες στά κινητά Androids, αὐτό σημαίνει πώς τό 75% τῶν smartphones που ἒχουν πωληθεῖ τοὐλάχιστον στίς ΗΠΑ, ἒχουν κώδικα NSA.
  7. Guardian: Ἒχουν δαπανήσει τ' ὀλιγώτερον 256,9 ἑκατομμύρια δολλάρια "σπάζοντας" κρυπτογραφημένους κωδικούς e-mail, ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἐργάζονται δέ ἐπισταμένως προκειμένου νά εἰσάγουν "τρωτά σημεῖα" στά συστήματα κρυπτογράφησης. Ἐπηρεάζουν ἑταιρεῖες σχεδιασμοῦ ἠλεκτρονικῶν προϊόντων, γιά νά ἀποκτήσουν "κάλυψιν" πρόσβασης.
  8. Discovery: Τό τμῆμα διακίνησις κεφαλαίων κι ἐμβασμάτων τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν καταγράφει τίς κινήσεις λογαριασμῶν ὑπόπτων καθώς καί ξένης ἐθνικότητος ἀτόμων. Ὃμως ὁ Σνόουντεν ἀπεκάλυψεν πώς αὐτό ἐπεξετάθη καί γιά τούς πολίτες τῶν ΗΠΑ.           
  9. CNET: Ἡ NSA ἐπίσης ἒχει ἐμπλακεῖ καί στί ἐπιθέσεις ΜΙΤΜ (Man-in-the-middle = ἂνθρωπος εἰς τό μέσον), στήνοντες ἱστοσελίδες σάν τῆς Google, ὑποκλέπτοντες πληροφορίες, προτοῦ στείλουν τά στοιχεῖα στήν πραγματικήν ἱστοσελίδα προορισμοῦ.
  10. The Wall street Journal: Ἡ NSA κατασκοπεύει ἀκόμη καί τά ἐρωτικά ἐνδιαφέροντα ἀτόμων, ἐδήλωσαν πώς τό "ἐρωτικόν ἐνδιαφέρον" συμβαίνει πολύ σπάνια καί τιμωρεῖται αὐστηρά. Ἡ ἲδια ἡ NSA μέσα σέ 1 χρόνον ἒχει παραβιάσει τόν νόμον σέ περισσότερες ἀπό 3.000 περιπτώσεις.
"Καί ὁ πρόεδρος Κάρτερ σημειώνει στό ἡμερολόγιόν του πώς τό Ἰσραήλ εἶναι τό πραγματικόν αἲτιον καί ὁ κυρίως ἒνοχος. Παρ' ὃλα αὐτά ὑποδεικνύει τό δικό του ἐπιστημονικόν πάνελ προκειμένου νά διερευνηθῆ τό γεγονός που λαμβάνει χώραν", σημειώνει ἡ ἲδια ἐφημερίς.

Οἱ διαπιστώσεις αὐτές τῶν ἐφημερίδων δέν εἶναι σημερινές ὑπ' ὂψιν κι αὐτό διότι ἒχουν συλλεγεῖ σέ ἀνύποπτον χρόνον πολύ προτοῦ ὁ Σνόουντεν διαλύσει καί τίς τελευταῖες ἀμφιβολίες σχετικά μέ τόν κρυφά μέσα ἀλλά  καί ὓπουλον τρόπον μέ τόν ὁποῖον δροῦν γιά πολλά χρόνια οἱ μυστικές ὑπηρεσίες που ἐξυπηρετοῦν τό σύστημα (κι ὂχι τόν ἀμερικανικόν λαόν). Διότι ἒχει πλέον καταστεῖ σαφέστατον πώς ἀνέκαθεν οἱ μυστικές αὐτές ὑπηρεσίες ἦσαν δημιουργημένες διά νά ἐξυπηρετοῦν τόν Ρόθτσιλδ μέ τήν παρέαν τῶν τραπεζιτῶν καί χρηματιστῶν, μέ σκοπόν τήν ὀμαλήν κι ἀπρόσκοπτον (ὃπως ἐνόμιζαν) ἐξάπλωσιν τῆς κυριαρχίας των.
Ὃσον λοιπόν ἀρχίζει νά ξεθωριάζη ἡ εἰκόνα τοῦ "δημοκρατικοῦ" μοντέλου διοίκησης τῶν ΗΠΑ τά τελευταῖα 3 χρόνια, που ἀπό "Νέος" Κόσμος καί γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί τῶν ἲσων εὐκαιριῶν, τείνει νά γίνη τό "κακόμοιρο" ταλαίπωρο ὁμοσπονδιακόν κρατικόν συνονθύλευμα μερικῶν πολιτειῶν, ὃπου κάποια ἑκατομμύρια κατοίκων ἒχασαν χάριν τῆς σωστῆς (!!)  ἐπενεργείας τῶν μεθόδων αὐτῶν ὃλων τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῆς κατά τά ἂλλα χρηστῆς (!!) διοικήσεως, μέ τούς κοινωνικά ἲσους (!!) νόμους καί κανονισμούς, ὃ,τι εἶχαν καί δέν εἶχαν, σπίτια, χρηματικόν ἀπόθεμα, οἰκογενειακά καί προνοιακά ἐπιδόματα καί τελικά καί τήν ἀσφάλισή τους, διαλύοντας οὐσιαστικά τήν ζωήν τους.

Τό πιό τραγικόν στήν περίπτωσιν τῶν Ἀμερικανῶν πολιτῶν πλήν ὀλίγων ἐξαιρέσεων, εἶναι ὃτι δέν ἐγνώριζαν κἂν πώς οἱ ΗΠΑ δέν ἦσαν οὒτε κράτος, ἀλλά ἐπικρατοῦσεν παντελής ἂγνοια τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν που ἐπικρατούσαν τόσα χρόνια στόν δρόμον που ἒστρωναν γιά ὃλους τούς πολίτες μελλοντικά οἱ ἑταιρεῖες τσιράκια τῶν Ρόθτσιλδ καί Σία. Ἐχρειάστηκεν λοιπόν μία ἀπλά ὀργανωμένη κι ἐνορχηστρωμένη σωστά "κρίσις" γιά νά πάρουν χαμπάρι ὃτι τούς ἒσκαβαν τόν λάκκον. Πάλιν καλά δέ που τό ἀντελήφθησαν στό καί 1 λεπτό, εἰδάλλως οἱ συνέπειες θά ἦσαν τό ὀλιγώτερον ἀνήκεστες, ἀνεπανόρθωτες καί καταστροφικές γιά ὃλους. Ἂς μήν ξεχνοῦμεν ὃμως πώς ἐκεῖνος ὁ κόσμος ἐξύπνησεν κι ἐμᾶς ἐδῶ που κι ἐμεῖς δυστυχῶς ἐπαναπαυόμασταν στήν "ἠθικήν βάσιν" τῆς δικῆς μας διοικήσεως καί βασιζόμασταν στό ἀνύπαρκτον φιλότιμό των. 
Ἂς ἐλπίσωμεν στό μέλλον πώς τό ἀνθρώπινον γένος, θά παραδειγματιστῆ σοβαρά καί θά μπορέση πιό ὑπεύθυνα νά ἀκολουθῆ μίαν διαφορετικήν ὁδόν καί μοντέλον ζωῆς που δέν θά ὁδηγῆ μέσα στό κλουβί τοῦ θηρίου, ὃπως ἒπραξεν ἒως τώρα. Ἀκόμη ἂς ἐλπίσουμεν ὃτι στό μέλλον οἱ ἂνθρωποι θά πάψουν νά εἶναι τόσον εὒπιστοι σέ ὑποσχέσεις καί μεγάλα λόγια ἀνθρώπων κυρίως πολιτικῶν που κάθε συμφέρον ἒχουν νά τούς ἐκμεταλλευθοῦν. Τελευταῖον δέ ἂλλ' ὂχι ὓστατον ἂς ἐπιτέλους ἀποφασίσουμεν νά χρησιμοποιοῦμεν ἀσφαλιστικές δικλεῖδες που θά προλαμβάνουν καί ἀποσοβοῦν καταστάσεις τέτοιες ὃπως αὐτές τῶν ὁποίων καθημερινῶς γινόμαστε μάρτυρες κι ὃτι μέ σύνεσιν καί ἀποφασιστικότητα θά προσπαθήσουμεν νά ἐλέγξουμεν καί τήν παραμικρήν λεπτομέρειαν καί πτυχήν τῶν πεπραγμένων τῶν κυβερνήσεών μας σέ τακτήν βάσιν.

Αὐτά κι εὒχομαι καλήν ὑγείαν, ὑπομονήν καί δύναμιν...

Ἓνας ἀπλός πολίτης

                 http://www/ft.com/
                 http://s.wsj.net/img/b.gif
                 http://www.washingtonpost.com/politics

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;