Ὁ μηχανισμός

Τό ἑλληνικόν κράτος δέν προστατεύει τόν ἓλληναν πολίτην


Τό πῶς δέν τόν προστατεύει, τό γνωρίζουμεν ὃλοι βιώνοντάς το καί μάλιστα κάποιοι ἀπό ἐμᾶς σέ τέτοιο σημεῖον που δέν εἶναι δυνατόν νά περιγραφῆ, παρά μέ τά μελανώτερα χρώματα. Οἱ καθημερινές πλέον περικοπές μισθῶν καί συντάξεων που ἑνίοτε ὁδηγοῦν συνανθρώπους μας σέ ἀπονεννοημένον διάβημα, λόγω ἀδυναμίας καλύψεως βασικῶν ἀναγκῶν τῶν οἰκογενειῶν, τῶν παιδιῶν τους καί τῶν ὑποχρεώσεων που ἀπορρέουν ἀπό αὐτά. Αὐτές τίς ἡμέρες γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς ἀπηνοῦς διώξεως, ἐκ μέρους τῶν μηχανισμῶν τοῦ κράτους. τῶν ἀπλῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων, μέ πρώτους στό στόχαστρον τά ἂτομα τρίτης ἡλικίας καί τίς εὐάλωτες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτοί εἶναι πάντοτε καί τά μόνιμα θύματα τῆς ἀναλγησίας, τῆς ἀβελτηρίας καί τῶν ἀστοχιῶν (ἐάν πιστεύσουμεν ὃτι δέν γίνονται σκόπιμα).

Ὃσον διά τό γιατί δέν τούς προστατεύει, αὐτό εἶναι μία αλλη ἱστορία που τώρα πλέον ἒχει γίνει καταληπτή ἀπό ὃλον τόν κόσμον, μέ πρώτους τούς ἀναδιφῶντες ἰντερνετικές πληροφορίες. Εἶναι γεγονός πώς τό διαδίκτυον προσφέρει πληροφόρησιν, ἡ ὁποία κυμαίνεται ἀπό τήν ἀπλήν κοροϊδίαν, ἒως τίς ἐγκυρώτερες τῶν πληροφοριῶν που εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἀνακαλύψη ἂνθρωπος. Τό σύστημα λοιπόν ἀγαπητέ ἀναγνώστα, στοχεύει οὐσιαστικά στήν ἐξάλειψίν σου, ἐνῶ μέχρις ὃτου ἐπιτύχει τήν τελικήν σου ἐξόντωσιν, σέ χρειάζεται ὡς καταναλωτήν. Γιά ποιόν λόγον ἒχει θέσει αὐτόν τόν "εὐγενήν" στόχον, παραμένει ἓνα ἂλυτον αἲνιγμα, τοὐλάχιστον γιά ἐμένα. Διότι περικλείονται πολλοί κίνδυνοι γιά τήν ὓπαρξιν καί μακροημέρευσίν του, μέσα στόν βασικόν του στόχον.

Μερικά ἐκ τῶν δειγμάτων τοῦ πόσον ἠλίθια  εἶναι αὐτή ἡ ἐπιδίωξις τοῦ συστήματος, που σέ γήϊνον ἐπίπεδον ἀντιπροσωπεύεται ἀπό τούς ἐβραιο-μασονο-σιωνιστές, ἒχουμε ἰδεῖ τόν τελευταῖον καιρό μέ τήν ὀνείρωξιν που ἒπαθε, ἐπιδιώκοντας τήν ἀνάφλεξιν τοῦ πολέμου στήν Συρίαν, που ὀνειρεύθησαν νά ἐπεκτείνουν σέ παγκόσμιον. Ὃμως ἀτυχῶς ἡ ριξιά ἀπεδείχθη ἂσφαιρη, θέτοντας ἐν ἀμφιβόλω τήν ἲδια του τήν ὓπαρξιν. Ἀλλά δέν ἦταν ἡ μόνη του ἀστοχία τό θέμα τῆς Συρίας, κι ἂς ἒχει φάει τά λυσσακά του νά ἀνακατέψη τά δημοκρατικά καθeστώτα στό βορειοαφρικανικόν τόξον. Μόλις προχθές διεδόθη ἡ πληροφορία πώς καί στίς ΗΠΑ, ὁ Ὀμπάμα ἒκανε πίσω στό νομοσχέδιον γιά τήν ὑγείαν, τό γνωστόν μας "Obama Care", ἐνῶ σημερινό δημοσίευμα τῆς ἐφημ. New York Times ἀναφέρει πώς "...δεκάδες χιλιάδες ὑπαλλήλων ἐπέστρεψεν ἐχθές ἐκ νέου στίς ἐργασίες των, μετά τήν λῆξιν τοῦ μέτρου τό ὁποῖον εἶχεν ἀναγγείλει ἡ κυβέρνησις, ἐν ὂψει νέας παρατάσεως στίς συνομιλίες καί διαβουλεύσεις σχετικῶς μέ τόν πρϋπολισμόν..", ἐπανερχόμενη στό φυσιολογικόν ρυθμόν της καί πάλιν.
Ὁ Ὀμπάμα ἐν τῶ μεταξύ δείχνει τάσεις ἐπιστροφῆς σέ ἠπιώτερες πολιτικές, τοὐλάχιστον αὐτό ἰσχυρίζεται ἀρθρίδιον τῆς ἰδίας ἐφημερίδος "..θέλοντας νά ἐπανέλθη σέ μή κατἁστροφικές πολιτικές.." Αὐτό ἀσφαλῶς, ἂν θέλει τό πιστεύει ἡ διεθνής κοινή γνώμη που παρακολουθεῖ μέ ἀνάμικτα συναισθήματα, τόν μέν ἀμερικανικόν λαόν νά ὑποφέρη, τήν δέ κυβέρνησίν του νά παλινωδῆ ἀνάμεσα σέ ἀποφάσεις καί πήγαιν' ἒλα μέ τίς πρακτικές που ἀκολουθεῖ κι ἐξαγγέλει. Ἡ ἐπίδειξις πάντως ἰσχύος ἐκ μέρους τοῦ πάλαι ποτέ πλανητάρχη, ἒπιασεν πᾶτον κατά τό μᾶλλον ἢ ἦτον, ἀφήνοντάς τον νά πορεύεται κατά τά φαινόμενα μόνον μέ τό β΄ συνθετικόν, τό ...-άρχης.!!    

Πυραμίς

Ἡ δομή τοῦ συστήματος, ἒτσι ὃπως τόσα χρόνια τήν βιώνουμεν εἶναι αὐτή μίας μεγάλης πυραμίδος, ἡ ὁποία στήν βάσιν της ἒχει τό λαόν (τούς ὑπηκόους), που εἶναι καί τό μεγαλύτερον ὀγκωδέστερον τμῆμα, ἐν συνεχεία στήν ἀμέσως ἐπομένην βαθμίδαν στέκονται τά ΜΜΕ που εἶναι καί οἱ "ἐνδιάμεσοι κρῖκοι" καί μοιράζονται τόν χῶρον μέ τήν ἐκκλησιαστικήν ἐξουσίαν καί τήν τοπικήν αὐτοδιοίκησιν, αὐτοί ἒχουν οὐσιαστικά τούς ἲδιους στόχους. Κατόπιν σέ ἐπόμενην βαθμίδα εὐρίσκονται τά κόμματα, που παίζουν τόν ρόλον τσελιγκάδων. Στό ἀμέσως ἐπόμενον ἐπίπεδον διατρίβουν τά σώματα ἀσφαλείας, που μοιράζονται τόν χῶρον μέ τήν δικαστικήν ἐξουσίαν, ἡ ὁποία λογικά θά ἒπρεπεν νά κατέχη τό ὑψηλώτερον τμῆμα τῆς ἐν λόγω πυραμίδος, προκειμένου νά λειτουργῆ ἀπροσκόπτως. Τέλος στό τρίτο ἀπό τό τέλος ἐπίπεδον διαβιοῦν οἱ κυβερνήσεις, ἐπί ἀνακλίντρων.
Γιά τίς δύο τελευταῖες βαθμίδες πολλά ἒχουν εἰπωθεῖ τά τρία αὐτά χρόνια. Γιά τήν προτελευταίαν
που στεγάζει τό λεγόμενον ἀπό ἐμᾶς μέ τό συνοπτικόν ὂνομα "σύστημα" ἢ Ἐλίτ, ὃπως οἱ ἲδιοι ἀρέσκονται νά ἀποκαλοῦν ἑαυτούς, λίγο πολύ τούς γνωρίζουμε. Εἶναι οἱ ἀρχικλέφτες τραπεζίτες, οἱ τρόφιμοι λεσχῶν ἢ κλάμπ, ὃπως ἡ λέσχη Μπίλντεμπεργκ, τό κλάμπ τῆς Ρώμης, οἱ Ἰλλουμινάτι, μεγαλοεπιχειρηματίες, οἱ ἂρχοντες γενικῶς καί ἐστεμμένοι ἢ μή που τούς πληρώνουν οἱ λαοί χωρίς νά κάνουν τίποτε κλπ, κλπ. Εἶναι γενικῶς ἂτομα ἐπαρμένα που χαρακτηρίζονται ὡς καιροσκόποι, τυχοδιῶκτες καί σφετεριστές (διάβαζε ἀλῆτες μέ μίαν λέξιν), οἱ ὁποῖοι ζοῦν σέ βάρος τῶν κοινωνιῶν καί που τό θράσσος τους ἒφτασεν στό σημεῖον νά ἐπιθυμοῦν τόν τελειωτικόν ἐξολοθρεμμόν τῆς ἀνθρωπότητος, ἰδέα που κρίνεται τό ὀλιγώτερον ἠλίθια μιᾶς καί θέτει στό στόχαστρον τήν αἰτίαν τοῦ δικοῦ τους πλουτισμοῦ. Διότι μόνον οἱ λαοί παράγουν πλοῦτον αὐτοί ἀπλῶς τόν ἐκμεταλλεύονται.


Τώρα στήν κορυφήν τῆς πυραμίδος, ἐδρεύει ὁ πανόπτης ὀφθαλμός, που πρόσφατα μάθαμεν ὃτι κυριαρχεῖται ἀπό ὀντότητες μή ἀνθρώπινες. Τούς ὀνομάζουμεν μέ μίαν λέξιν ἐρπετοειδεῖς, ἐνῶ εἶναι ἐλάχιστοι ἐκεῖνοι που ἒτυχεν νά ἀντικρύσουν κάποιο ἀντιπροσωπευτικόν δεῖγμα αὐτῶν τῶν πλασμάτων. Γνωρίζουμεν γι' αὐτούς, πώς ἀνήκουν σέ ἀπείρως πιό προηγμένον πολιτισμόν τοῦ ἰδικοῦ μας, πώς εἶναι δύσμορφοι γιά τήν ἀνθρωπίνην τοὐλάχιστον αἰσθητικήν ἀντίληψιν, εἶναι ἂριστοι γενετιστές, ἒχοντες ἐπιτύχει τήν σύζευξιν τοῦ ἰδικοῦ τους μέ τό ἀνθρώπινον DNA, καί ἐδημιούργησαν ἂτομα μέ ἀνθρώπινα ἐξωτερικά χαρακτηριστικά ἐνῶ ἐσωτερικά κυριαρχοῦνται ἀπό τήν δικήν τους φύσιν. Λέγεται πώς πολλοί ἐξ αὐτῶν τῶν ὑβριδικῶν πλασμάτων περιφέρονται ἀνάμεσά μας κυρίως ἐργαζόμενοι γιά λογαριασμόν τῶν δημιουργῶν τους, σέ θέσεις κλειδιά κυβερνητικῶν ἀποφάσεων. Ἀκόμη λέγεται πώς εἶναι αὐτοί που τροφοδοτοῦν τήν φαρμακοβιομηχανίαν μέ φόρμουλες φαρμάκων πρός γενικήν κατανάλωσιν, ἐπίσης τά chemtrails ἀποτελοῦν δικήν των ἐφεύρεσιν καί που μόλις ἐφέτως ἐκυκλοφόρησαν τά πρωτόκολλά των (βλέπε σχετικήν ἀνάρτησίν  μας ἐδῶ ).
Ἀπό ὃ,τι δείχνει ἐκ πρώτης ὂψεως τό πρᾶγμα, δέν εἶναι εὒκολον θέμα ἡ ἀντιμετώπισις, ὃλου αὐτοῦ τοῦ μηχανισμοῦ ἐπειδή οὓτως ἢ ἂλλως ἒχει ὃλα τά ἀτοῦ στά χέρια του καί εἶναι συμπαγής καί παντοδύναμος. Σύν τοῖς ἂλλοις οἱ προαναφερθεῖσες ὀντότητες ἀνήκουν σέ μία ἢ δύο βαθμίδες ὑψηλωτέρας διαστάσεως ἀπό ἐμᾶς, στήν τετάρτην καί πέμπτην, εἶναι σχεδόν ἀόρατοι στά δικά μας μάτια, ἀλλά ἀντισταθμίζεται ἀπό τό γεγονός πώς κι ἐκεῖνοι ἒχουν τίς ἲδιες βιολογικές δυνατότητες μέ ἐμᾶς, σύμφωνα μέ δική τους μαρτυρίαν καί παραδοχήν. Ξέχωρα ἐν τούτοις ἀπό αὐτά, ἒχουν ἓνα μεγάλο μειονέκτημα : ἒχουν τήν τάσιν νά ὑποτιμοῦν τόν ἀντίπαλόν τους βασιζόμενοι στήν δικήν τους ἐπιστημονικήν ὑπεροχήν, ὃπως καί στά μέχρις τοῦδε ἐφαρμοσθέντα μέτρα που ἐπέδρασαν ἀρνητικά στίς μᾶζες (Haarp, σύστημα ὑποήχων, πλέγμα ἐλέγχου συνειδήσεων, Chemtrails κλπ).

ΔιακυβέρνησιςΑὐτό που συμβαίνει στήν Ἑλλάδαν, ἂς σημειωθῆ, συμβαίνει σέ σχεδόν ὃλα τά κράτη, ἀλλοῦ περισσότερον καί ἀλλοῦ ὀλιγώτερον. Μήν ξεχνᾶμε πώς οἱ ἀσκοῦντες τόν ἒλεγχον εἶναι ὀλίγιστοι, ἐπομένως μόνον μέ συλλογικόν τρόπον ἒχουν τήν δυνατότηταν νά ἐλέγχουν τούς λαούς, ἒχουν ἂρα προσβάσεις στήν κάθε κυβέρνησιν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Ἐδῶ ὑπάρχει ἀκόμη ἓνα ἐλάττωμα τοῦ μηχανισμοῦ τους, δέν εἶναι ἱκανοί λόγω μικροῦ ἀριθμοῦ τους νά ἐλέγχουν τούς πάντες. Κατέφυγαν λοιπόν σέ λύσεις πάλιν μαζικές, ἀξιοποιώντας τά σώματα ἀσφαλείας στόν ἒσχατον βαθμόν, καταστέλλοντες οὐσιωδῶς κάθε δραστηριότητα ἢ πιθανή γιά ἐκείνους ἀντίδρασιν. Αὐτό τούς ἒστησεν ὃμως ἀντιμέτωπους μέ τό σύνολον τῶν κοινωνιῶν τῶν ἀνθρώπων σέ ὃλην τήν Γῆν, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν δίκτυα, ὃπως τό Thrive, τό Lorea initiative κλπ που ὀργάνωσαν τήν ἀντίδρασιν τοῦ κόσμου καί τά θετικά ἀποτελέσματα τά ἀκοῦμε κάθε μέραν.
Στήν Ἑλλάδα λόγω καί εἰδικῶν συνθηκῶν (τίς ὁποῖες ἐμεῖς δημιουργήσαμεν μέ τήν ἀβελτηρίαν μας), ἡ λύσις δέν ἀνεφάνη εἰσέτι, ἀλλά θά φανῆ ὃσον οὒπω. Ἡ σημερινή ἐπικρατούσα κατάστασις μέ τήν πρεμούρα τῶν ἰθυνόντων καί τόν ταυτόχρονον πανικόν τους που τρέμουν καί στήν σκέψιν ἀκόμη μήπως χάσουν τόν λουφέ (τήν ἁρπαχτήν δηλ. καί τήν καρέκλα τους), τούς ἒχει ὡδηγήσει σέ τόσες σπασμωδικές κινήσεις, ὣστε τώρα τά ἒχουν χάσει ἐντελῶς. Δέν ὑφίσταται στήν οὐσίαν κράτος, μέ τήν ἒννοιαν τῆς ὀργανωμένης λειουργίας καί αὐτόματου ἐλέγχου τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας σέ ὃλα τά ἐπίπεδα. Ἡ τεραστία ὓφεσις σέ συνδυασμόν μέ τήν ἐπαπειλούμενη ἀνά πᾶσαν ὣραν καί στιγμήν ἒκρηξιν τῆς λαϊκῆς ὁργῆς κι ἐξεγέρσεως που καραδοκεῖ στήν γωνία, τούς ἒχουν βγάλει ἒξω ἀπό τά νερά τους.


Συνηθισμένοι σέ ἢπιες εὒκολα διαχειρίσημες καταστάσεις, τά χάνουν ὡς ἂπειροι λαγωνίκοι, στήν πρώτην πιεστικήν κατάστασιν καί παρουσιαζόμενες ἀνάγκες. Τότε εἶναι που καταφεύγουν στα "μεγάλα ἀφεντικά" τους κι ἐπιχειροῦν τά ὑπερατλαντικά τους ταξίδια, μέ σκοπόν νά περάσουν γιά λίγον ἀπό τόν πάγκον, στήν Οὐάσιγκτον, ὃπου τούς περιμένουν οἱ ὁμόφυλοί τους ἐβραιο-μασονο-σιωνιστές, νά ἐπαναλάβουν τό μάθημά τους μήπως καί τούς ἒχει ξεφύγει κατιτίς...Τό ἀποτέλεσμα εἶναι μία πρόσκαιρη εὐφορία ὀλίγων ἡμερῶν καί στήν συνέχεια μπλέκουν πάλι στά γρανάζια τῆς ὑφέσεως καί μπλοκάρουν. Τήν μία ἐπαπειλοῦν τάχα τούς εὐρωπαίους "συνεταίρους" μας μέ ἐκλογές, ἐκεῖνοι πάλιν που βρίσκονται στό ἀκόμη πιό χαμηλώτερον ἀπό ἐμεῖς σκαλοπάτι ὓφεσης (ἐκεῖνοι χρεωστοῦν τρίς) που τούς ἀπειλεῖ κάθε λεπτό στήν πρώτη στραβοτιμονιά, πανικοβάλλονται καί τούς ἀποτρέπουν.
Χαμός στό ἲσιωμα μέ ἂλλα λόγια που λέει κι ὁ θυμόσοφος λαός. Ἡ κυβέρνησις εἶναι τοὐλάχιστον 3 χρόνια πλέον που ἒχει χάσει κάθε ἐπαφήν μέ τήν πραγματικότητα που ἀντιμετωπίζει ὁ λαός τῆς Ἑλλάδος στό ἀσφυκτικά στενό ὃριον τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Ὁ λαός ἀσφυκτιᾶ κι ὁ κάθε πολίτης σκέπτεται τοὐλάχιστον μία φορά τήν αὐτοκτονίαν τό τελευταῖον διάστημα. Οἱ αὐτοχειριασθέντες ἒχουν αἰσίως φθάσει τίς 4.500 κι αὐξάνουν συνεχῶς. Φυσικά καί ἡ οἰαδήποτε κρίσις, ὃσον σκληρές κι ἀπάνθρωπες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες, δέν δικαιολογεῖ τήν αὐτοκτονίαν. Κάποιοι τό ἰσχυρίζονται ἐν τούτοις, ἀλλά οὐδέν ἀνοσιώτερον τούτου, τό ἀνθρώπινον πλᾶσμα βρίσκει νόημα στήν ζωήν του, ἐφ' ὃσον παλεύει κι ἀγωνίζεται νά ἐπιβιώση, ἐπομένως τό νά αὐτοκτονῆς τό λιγώτερον εἶναι δειλία κι ὁ ἓλλην δέν εἶναι ἀπό τήν φύσιν του ρίψασπις.


Ὡς τόσον, ἡ χώρα διανύει τόν τρίτον χρόνον χωρίς οὐσιαστικά κυβέρνησιν, ἐφ' ὃσον οἱ σημερινοί κολλεγιόπαιδες πρωθυπουργοί που διοικοῦν ἐλέω ἐβραιοσιωνιστῶν, δέν καταφέρνουν νά κυβερνήσουν λειτουργοῦντες διά μέσω Remote control. Εἶναι στήν πραγματικότηταν ἀκριβοπληρωμένα πιόνια που φέρουν ὁλοένα καί χειρότερα ἀποτελέσματα, τόσον που οἱ ἂλλοι, οἱ ἀπό πάνω, ἒχουν βάλει σέ ἐνέργειαν κάθε δυνατόν μέσον πρός βοήθειαν τῶν ἀχρήστων ἐξαρτημάτων τους, μέχρι κι ἡ ἀντιπολίτευσις σιγοντάρει τώρα τήν κυβέρνησιν, τό ΚΚΕ, ὁ ΣΥΡΙΖΑ κλπ ἓτεροι Καππαδόκαι, ὃλοι στόν "ἀγώναν" μήν τυχόν καί πέσουμε βρέ παιδιά...!!!;;
Περισσότερες ἀπό τρεῖς φορές ὁ Σαμαρᾶς ἒχει προφέρει τήν λέξιν "ἐκλογές", τό λέγει ἂραγε γιά νά φοβερίση τόν κόσμον, ἐμᾶς..;; Ἀνερωτῶμαι, ἂν ἒχουν ἒστω καἰ τήν παραμικρήν συναίσθησιν τοῦ ποῦ βρίσκονται καί τί ξεστομίζουν. Ἂλλες τόσες φορές τό μάζεψεν πάλι πίσω, διαψεύδοντας τήν ἐξαγγελίαν, τήν "διαρροήν" που λησμονεῖ μέσα στόν πανικόν του πώς ἒχει ἐκφέρει ὁ ἲδιος. Τό κόμμα τοῦ ΠΑΣΟΚ που χρωστάει στόν λαόν που τό κράτησε γιά σχεδόν 3 δεκαετίες στήν ἐξουσίαν κι ἒχουν γδύσει κυριολεκτικά τό κράτος ἀπό τούς πόρους του, περίπου 150 ἑκατομμύρια, ἒχει πέσει σύμφωνα μέ τίς πληρωμένες δημοσκοπήσεις στό γελοῖον ποσοστόν τοῦ 4% , ἀφοῦ οἱ δημοσκόποι "δανείζουν"στήν ΝΔ κάποιους πόντους προκειμένου νά "πιάση" ἓνα ἀξιοπρεπές 23-24%, που κι αὐτή χρωστάει στόν λαόν που βασανίζει τήν ὣραν ἐτούτην κάπου 120 ἑκατ. εὐρώ. Τί ἒγιναν αὐτά τά χρήματα, τό ἀφήνω στήν φαντασίαν σας...


Ἡ διακυβέρνησις στήν Ἑλλάδαν σήμερα ἐκτελεῖται ἀπό μερικούς δημοσιοϋπαλλήλους ὑπουργείων, οἱ ὁποῖοι φιλότιμα ἐξυπηρετοῦν τούς πολίτες που στέκονται στίς οὐρές ὃπως στήν δεκαετίαν τοῦ '40 καί '50 στά μονοπώλια καί στόν φοῦρνον γιά ψωμί. Διότι οἱ ἀνώτεροι ὑπάλληλοι γνωστοί καί ὡς Γκόλντεν μπόϋς μέ τίς μισθάρες τῶν 25.000+, προτιμοῦν νά ἐργάζονται τελοῦντες "ὑψηλήν" ἐποπτείαν, προσερχόμενοι στά γραφεία στίς 12,45΄ κι ἀπερχόμενοι ἐργαζόμενοι ὑπερωριακά ἒως τίς 15,45΄ ἐκτελώντας (κυριολεκτικά, στήνοντάς την στόν τοῖχον) τήν ἐργασίαν των, λύνοντες προβλήματα δύσκολα που ἀναθέτουν στούς ὑφισταμένους τους δεόντως πρός διεκπεραίωσιν. Ἐχθές δέ ἐν μέσω τοιαύτης κρίσης, ἐδόθησαν στοιχεῖα μισθοδοσίας αὐτῶν τῶν "ὑφισταμένων"που πραγματικά βγάζουν μάτι.
Μισθοί λοιπόν που φθάνουν τίς 2,5-5,5 χιλιάδες εὐρώ γι' αὐτούς τούς παρατρεχάμενους, τήν στιγμήν που γέροι ἀνήμποροι συνταξιοῦχοι φυτοζωοῦν μέ 300 μόνον εὐρώ, που οὒτε νά φᾶνε δέν φτάνουν, καθώς οἱ ὑποτιθέμενοι ὀργανισμοί κοινῆς ὠφελείας ἒχουν ἐδῶ καί τρία χρόνια, τόν καιρόν τῆς ἁρπαχτῆς δηλ. περίπου ἐπταπλασιάσει τά τέλη που χρεώνουν στόν χειμαζόμενον λαόν.Ἐν τῶ μεταξύ τράπεζες, ἰδιῶτες, ὀργανισμοί ἰδιωτ. καί δημοσίου δικαίου, στρέφονται ὁ ἓνας ἐναντίον τοῦ ἂλλου μέ μηνύσεις, οἱ κατασχέσεις βρίθουν καθημερινῶς ἀπό ὃλους σέ ὃλους. Αὐτά ὃλα ἐνῶ οἱ "δημοφιλέστεροι" κυβερνῆτες ὃλων τῶν ἐποχῶν ἐπέτρεψαν σέ κάτι μίνι δικτοτορίσκους τοῦ τύπου Σπύρου Α. Γεωργιάδη, νά λύνουν καί νά δένουν καθώς λυμαίνονται τόν δημόσιον κορβανά καί πράττουν ὃ,τι θέλουν.

Ἒτσι μοιραῖα ὁδηγούμεθα σέ ὃλο καί βαθυτέραν κρίσιν (ἡ ὁποία βεβαίως ὑπέβοσκεν γιά χρόνια) που μᾶς ἀναγκάζει νά χάνουμεν διαρκῶς ἒδαφος, ὡς λαός, ὡς ἒθνος, ὡς κρατική ὀντότης. Τά λεγόμενα "ἀσημικά" τῆς πατρίδος μας κοντεύουν νά ξεπουληθοῦν καί ἀπορῶ πῶς δέν λειτουργεῖ ὁ πόλος δικαστική ἐξουσία τοὐλάχιστον νά ἀνακοπῆ ὁ ρυθμός αὐτός τῆς κατρακύλας, ἀφοῦ ὁ λαός δέν φαίνεται νά ἒχη ἐντιληφθεῖ κἂν σέ τί τοῦνελ θά μποῦμε, μέ σχεδόν ἐλάχιστες ἐλπίδες γιά γυρισμόν στήν προτέραν κατάστασιν.

Ταυτόχρονα, δειλά-δειλά ἂρχισαν νά κυκλοφοροῦν τά νέα γιά τό ἀπό μακροῦ κυοφορούμενον ὂνομα τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων. ἀπό ἐπροχθές λοιπόν ἐκυκλοφόρησεν στό διαδίκτυον ἡ πληροφορία πώς τό ὂνομα τοῦ κρατιδίου θά γίνη "Βόρειος Μακεδονία", πρᾶγμα τό ὁποῖον βεβαίως ἦταν ἀναμενόμενον ἀπό τόν ἑλληνικόν λαόν, ὁ ὁποῖος παθητικά παρακολουθοῦσεν ὃλες τίς δῆθεν διαβουλεύσεις καθ' ἣν στιγμήν ἡ ὀνομασία του ὃπως εἶχεν διαρρεύσει πρίν ἀπό τό 2000, θά περιεῖχεν τό συνθετικόν Μακεδονία. Πρός τοῦτο δέον ὃπως ὁ λαός μας εὐγνωμονεῖ τούς κατά καιρούς μιλημένους ὑπουργούς μας ἐξωτερικῶν, ἀνδρείκελλα στά χέρια ξένων συμφερόντων κι ἐπιδιώξεων, κκ. Γ.Παπανδρέου, Ντ. Μπακογιάννη, τόν νῦν κ. Ἀβραμόπουλον καθώς καί ὃσους τέλος πάντων ἒθεσαν τό δικό τους λιθαράκι πρός ἐπιτέλεσιν τοιούτου ἀξιομνημονεύτου ἀποτελέσματος (!!).

Τά Κόμματα

Ἡ λέξις κόμμα, ἀπό μόνη της μᾶς καθοδηγεῖ στό τί ἀκριβῶς σημαίνει καί σέ ποιάν λειτουργίαν ἀποσκοπεῖ. Τό κόμμα σημαίνει κομμάτι, χωριστό, διαχωρισμένον τμῆμα, ὃπως τό κόμμα που χρησιμοποιοῦμεν στήν γραφήν, χωρίζει τίς λέξεις, τίς ἒννοιες ἢ προτάσεις. Αὐτήν τήν ἐργασίαν λοιπόν φέρει σέ πέρας ὡς ἐργαλεῖον στά χέρια τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτελείων τῶν σιωνιστῶν. Δηλ. ἐπιμερίζει, χωρίζει, διαιρεῖ τό κοινωνικόν σύνολον σέ μικρότερα τμήματα, λιγώτερον ὀγκώδη, ὣστε νά καθίστανται εὐκολώτερον διαχειρίσιμα. Ἐπομένως εἶναι ὠφέλιμα στό σύστημα, ἐνῶ παντελῶς ἐπιζήμια στό κοινωνικόν σύνολον. Αὐτό εἶναι αὐταπόδεικτον, δέν τό ὑποστηρίζω ἐγώ, πρόκειται γιά τετράγωνην λογικήν. Ἀσχέτως ἐάν ὃλοι αὐτοί οἱ κομματάρχες κόπτονται καθημερινῶς περί τῶν συμφερόντων τάχα συνεχνιῶν, ἢ τῶν ἀνήμπορων κοινωνικῶν τάξεων καί τῶν εὐάλωτων ὁμάδων.
Οἱ κ.κ. Τσίπρας ἢ ὁ νεοχρισθείς ΓΓ τοῦ ΚΚΕ κ. Κουτσούμπας, κατά πᾶσαν πιθανότητα  κι οἱ δύο ἀποτελοῦν ἐπιλογές συστημικές, ὃπως ἐξ ἂλλου κι οἱ προηγούμενοι κι ἂς ἐλπίσουμε νά ἀπαλλαγοῦμεν στό μέλλον τελείως ἀπό τέτοιες πρακτικές που δηλητηρίασαν γιά δεκαετίες τήν ζωήν μας συσσωρεύοντας μαζί μέ τίς χιλιάδες νεκρούς καί τραυματίες, ἀναπήρους κλπ καί τήν μόλυνσιν που ὀνομάζεται κομματοκρατία, που μᾶς ἒφερεν αἰσίως (δι' αὐτούς), στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς καί τῆς μή ἀναστρέψιμης καταστάσεως, πρός τό παρόν. Εἶναι αὐτή κυρίως ἡ κομματοκρατία ὑπεύθυνη γιά τήν τεραστίαν ζημίαν τήν ὁποίαν ἒχει ὑποστεῖ ὁ Ἑλληνισμός, ἀλλά οὐχί μόνον, διότι ἀποτελεῖ πληγήν ἐπικίνδυνον δι' ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα, που μολύνει ταχύτατα σάν ἐπιδημία, τούς λαούς στερώντας τους τό πολυτιμώτερον τῶν ἀγαθῶν: τήν ἐλευθερίαν. 

Πρόκειται γιά τήν ἀρρώστειαν τήν προσφιλεστέραν στούς παγκόσμιους ἐπιβήτορας διότι δρᾶ ἀνώδυνα, βαθμιαία, χωρίς νά εἰδοποιεῖ ἐγκαίρως τούς προσβαλλομένους γιά τόν κίνδυνον που διατρέχουν, ὡς ἐκ τούτου θεωρεῖται ἀσφαλής μέθοδος λειτουργίας, κι ἀπαραίτητον ἐξάρτημα τοῦ μηχανισμοῦ. Εἶναι κάτι τό ἀντίστοιχον μέ τήν θρησκείαν τήν ὁποίαν παλιότερα οἱ μεγαλύτεροι ἀποκαλούσαν τό "'ἀφιόνι τοῦ λαοῦ", μέ ἂλλα λόγια τό ὂπιον (ναρκωτικόν), κάτι που ἐνθουσιάζει ἀλήθεια τό σύστημα διότι μέ κάτι τέτοια ἐπέτυχαν νά ἐδραιωθοῦν. Φυσικά ἒχουν καί ἂλλες μεθόδους, ὃπως τά ναρκωτικά, τό ἒγκλημα, τούς ὑπολογιστές, τά ΜΜΕ, τόν κινηματογράφο, τήν τηλεόρασιν, ὃπλα μαζικοῦ ἐλέγχου εἶναι ὃλα αὐτά φίλε ἀναγνώστα κι ἂν δέν τό ἒχεις σκεφθεῖ καλό θά ἦταν νά τό ψάξης λιγάκι.
Εἶναι ἡ ἀσθένεια που ἐπροξένησεν τήν μικρασιατικήν καταστροφήν, μέ κυριώτερον ἐργαλεῖον τόν Ε.Βενιζέλον ἢ Μπενί (Βενιαμίν) Ζελόν ἢ ὃπως ἀλλιῶς λεγόταν. Εἶναι ἡ κομματοκρατία ὑπεύθυνη γιά τήν μετέπειτα τραγωδία, τόν ξερριζωμόν τῶν Ἑλλήνων ἀπό τίς προαιώνιες πατρίδες των. Εἶναι ἡ ἲδια που ὠδήγησεν στό νεώτερον δικό μας ὁλοκαύτωμα, τόν ἀλληλοσπαραγμόν τοῦ '45-'49, μέ τούς χιλιάδες νεκρούς, τήν τελικήν ὑποτέλειαν τῆς πατρίδος μας, τίς τεράστιες ὑλικές ζημίες, τά ξερονήσια καί τίς ἐξορίες γιά χιλιάδες ἀνθρώπους που πρωταρχικά ἀγωνίστηκαν γιά νά ἐκδιώξουν τόν κατακτητή, ἀλλά ἐντέχνως πως καί μέ τήν βοηθειαν προδοτικῶν στοιχείων μέσα ἀπό τά ἲδια τά κόμματα, κατέληξε στήν τελικήν μας ὑποταγήν, ὂχι στόν κατακτητήν ἀλλά στό ἀδηφάγο σύστημα.

ΜΜΕ, Τοπική αὐτοδιοίκησις, Ἐκκλησία

Ἢπιας μορφῆς τρόπος ἐπιβολῆς τῶν θελήσεων τοῦ συστήματος, οὐχ ἦτον ὃμως ἐπιβλαβής καί καταστρεπτική, καταστρέφει δέ ριζικῶς διότι στοχεύει κύρια στήν γαλούχησιν τῶν παιδιῶν. Αὐτά γίνονται τά πρῶτα θύματά της κι ἐν συνεχεία οἱ ἐνήλικες. Ἰδιαιτέρως λοιπόν αὐτά ἒχουμε τό καθῆκον νά ἀντιμετωπίσουμε ἀπό τήν ἀρχήν τῆς λαϊκῆς ἐπικράτησης. Ἂν κι ἐφ' ὃσον ποτέ καταλάβει ὁ κόσμος τήν κολοσσιαίαν δύναμιν που ἒχει διά τῆς ἐνότητος. Τά μίντια ὃπως τά λένε οἱ γλωσσομαθεῖς που δυστυχῶς εἶναι τελείως ἀμόρφωτοι στήν ἑλληνικήν γλῶσσαν καί τήν ἱστορίαν της, ἀρκετά χρόνια τώρα ἒχουν μεταβληθεῖ σέ κάτι παραπάνω ἀπό βακτηρία τοῦ συστήματος. Οἱ κυβερνήσεις τά χρησιμοποιοῦν ὁσάκις ἐπιθυμοῦν τήν "μέ τό μαλακόν"ἐπιβολή κάποιου μέτρου ἢ ὃταν πρόκειται γιά μίαν διαρροήν.
Προσφιλές μέσον, ἂν καί ὂχι τόσον ἀποτελεσματικόν ἐν τούτοις. διότι προκαλοῦν τό κοινόν αἲσθημα μέ τήν θρασύτηταν που ἐπιχειροῦν νά πείσουν τόν κόσμον γιά τήν οὐδετερότηταν ἑνίοτε, τήν ἀθωότηταν ἢ τήν μή συμμετοχήν τῶν ἰθυνόντων στά τεκταινόμενα. Πολλοί δέ ἒχουν καί αὐτοί μεταβληθεῖ σέ δικτατορίσκους, μέ δικά τους προγράμματα, μέ μισθούς ὑπέρογκους καί τό κορόϊδο ὁ ἓλλην, τοῦ ὁποίου ἰδιοκτησία καί ἀπόλυτη κυριότητα εἶναι οἱ συχνότητες, άλλά καί στήν δικήν του διακριτικήν εὐχέρεια ἐπαφίεται τό ἂν, πῶς, ἢ μέ ποιόν τρόπον θά χρησιμοποιοῦνται, ὃπως καί ποιοί θά ἒχουν τό δικαίωμα, ἀφοῦ πρωτίστως πληρώσουν στό ἀκέραιον τό τίμημα, νά ἀποφασίση τελικῶς τί θά πράξη, κάθεται ἀνήμπορος στόν καναπέ του, προσπαθῶν νά ἀντιληφθῆ τί συμβαίνει, τρέχει δέ κι ἐκλιπαρεῖ γιά λίγον ἀπό τόν πανάκριβον χρόνον τῆς τηλεοράσεως, συχνότατα τούς δημοσιογράφους (δεκανίκια τοῦ συστήματος) νά τόν βοηθήσουν σέ θέματα που τόν ἀπασχολοῦν. Ἒεε εἲμεθα βλάκες ἢ ὂχι..;;

Ἡ τοπική αὐτοδιοίκησις ἒχει καί αὐτή τά δικά της προικιά, διότι μᾶς ἀφαιμάσει ὑπερβολικά (πλήν ἐξαιρέσεων), μέ τρόπον ἂδικον, γίνεται δέ κύριος αὐθαιρέτως καί νομεύς κάθε τετραγωνικοῦ ἑκατοστοῦ πέρα ἀπό τήν ἰδιοκτησίαν μας, ἐνῶ μᾶς χρεώνει ἰδιαιτέρως τά ἐμπορικά καταστήματα μέ φόρους καί τέλη, ἀκόμη καί γιά δυό τρεῖς καρέκλες στό πεζοδρόμιον. Εἶναι καλόν καί ἐποικοδομητικόν νά ὑπάρχει τάξις καί καθαριότητα, ὃπως καί ἐργασίες κοινωφελεῖς, ὃπως τό δημοτολόγιον καί τά μητρῶα, δέν ἀντιλέγει κανείς. Ἀπό αὐτό τό σημεῖον ὃμως μέχρι τό νά γίνονται οἱ δήμαρχοι ἐπιχειρηματίες , μέ φοβερές ἐπιχειρήσεις σέ βάρος τῶν φορολογουμένων πολιτῶν που εἶναι ἀδύνατον νά προβλέψουν μίαν τέτοιαν ἐξέλιξιν τήν ὣραν που τόν ἐκλέγουν, Ὑπάρχει μεγάλη ἀπόστασις. 
                                  
Πολλοί ἐξ αὐτῶν πωλοῦν οἰκόπεδα τοῦ Δήμου ὡς ἐάν ἦσαν ἰδική των περιουσίαν. Κάποιοι ἂλλοι χρησιμοποιοῦν κονδύλια σέ προσωπικούς των ἐπαγγελματικούς στόχους κι ἀνάγκες. Ἀπό τήν ἂλλην ἐλάχιστα προσφέρουν σέ γενικές γγραμμές στό κοινωνικόν σύνολον. Ἡ δικαιολογία εἶναι πώς δέν τούς πληρώνει τά ὀφειλόμενα ἡ κυβέρνησις. Σύμφωνοι τώρα ἒτσι εἶναι, μά τόσα χρόνια...;; Συνέβαινε πάντοτε τό ἲδιον ;; Ἢ ἀφιλοκερδῶς ἐνεπλάκησαν στήν περιπέτειαν ἀναλήψεως εὐθυνῶν τῶν Δήμων..;; Ἐκτός αὐτοῦ ὁ κομματισμός ἒχει εἰσχωρήσει καί ἐδῶ, οἱ δέ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ὁδηγοῦνται στόν πολιτικόν στίβον προκειμένου νά διευρύνουν τίς γνώσεις κι ἐμπειρίες τους ἐνῶ θά αὐξήσουν ἒτι περισσότερον τό εἰσόδημά τους, στόχοι οἱ ὁποῖοι καί συνθέτουν τήν ἀρχικήν τους ἐπιδίωξιν. 

Ἀλλά ἡ ἐκκλησία ἒχει τήν πρωτοκαθεδρίαν στό ἐπίπεδον τοῦτο. Μηχανισμός μέ ἀπούσαν τήν ἐκκλησίαν δέν νοεῖται ἀγαπητέ ἀναγνώστα. Ἐδῶ ἀρχίζει καί τελειώνει τό πᾶν, ἐδῶ στεγάζεται τό θεῖον σέ ὃλες του τίς μορφές. Πρός θεοῦ, ἐξ ἀρχῆς δηλώνω πώς δέν γίνεται κἂν λόγος περί τοῦ θείου, ἡ πίστις εἶναι σεβαστή ἀπό ὃπου προέρχεται καί ὁπουδήποτε ἀποτείνεται ἢ προορίζεται, αὐτό δέν συζητεῖται. Ἐκεῖνο στό ὁποῖον ἀναφέρομαι εἶναι τό ποικιλώνυμον παπαδαριό, που κι ἐδῶ θά σημειώσω πώς μεταξύ των ὑπάρχουν καί ἱερεῖς σεβόμενοι πρῶτον τό ἂτομόν τους κι ἐν συνεχεία τούς συνανθρώπους των που συνδράμουν πάσει δυνάμει. Ἐπομένως πρός ἂρσιν πάσης παρεξηγήσεως δέν ὁμιλοῦμεν γι' αὐτούς. Ἐδῶ μᾶς ἀπασχολεῖ τό ἦθος τῶν περισσοτέρων που δέν εἶναι παρά καθαρά ἐπαγγελματική ρουτίνα. Ὡς γνωστόν δέ ἡ συνήθεια γίνεται δευτέρα φύσις.
                     
                        

Τώρα γιά ποιόν λόγον αὐτή ἡ κοινωνική ὁμάς ἐπισύρει τόσα ψεγάδια, καί κατακρίσεις, αὐτό ὀφείλεται κυρίως στήν συμπεριφοράν καί προσανατολισμόν κάποιων ἐξ αὐτῶν, που κυρίως εἶναι ἀρχιερεῖς, διότι οἱ χαμηλόβαθμοι στήν ἱεραρχίαν, σέ ὃ,τι παράπτωμα καί νά ὑποπέσουν εἲτε ἐπαγγελματικόν, εἲτε κοινωνικῆς μορφῆς, εἲτε πειθαρχικόν, χάνεται μέσα στόν ἀριθμητικά μεγάλον ὂγκον ἱερέων σέ ὃλην τήν ἐπικράτειαν καί στήν ἀλλοδαπήν, ὁπότε δέν γίνονται εὒκολα ἀντιληπτά. Ἐνῶ τῶν ἀρχιερέων οἱ ὁποῖοι εἶναι λιγοστοί, καθίστανται πιό ὁρατά, ἐνῶ ὁ κόσμος που παρακολουθεῖ τά ἀντιλαμβάνεται εὐκολώτερα καί τά χρησιμοποιεῖ γιά νά χαρακτηρίζη καί ὃλον τό ἱερατικόν σῶμα.  Αὐτά δέ τά παραπτώματα τῶν ἀρχιερέων μας που ἀπαιτοῦν νά ἀποκαλοῦνται "σεβασμιώτατοι" ἣ ἀκόμη καί "μακαριώτατοι", εἶναι μερικές φορές τόσον μεγάλα καί κράζουν ἐκ τοῦ μακρόθεν, περί τοῦ σάπιου ὑποβάθρου που ὑφίσταται στά τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας.
Οἱ ναοί κατήντησαν μαγαζιά, κάτι ἀντίστοιχον μέ τήν έφορίαν, ὃπου σχεδόν μόνον εἰσπράττουν, ἐνῶ οἱ ἐπιλεγόμενες ἀγαθοεργίες εἶναι σταγών ἐν τῶ ὠκεανῶ. Ποῦ πηγαίνουν ὃλα αὐτά τά χρήματα ;; Σήμερα μέ αὐτήν τήν τεχνητήν κρίσιν που μᾶς ἐπέβαλλεν τό σύστημα μέ τά χρέη τῶν κρατῶν, ἡ ἐκκλησία μένει οὐσιαστικά ἀμέτοχη. Ἐλάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις που βοηθοῦν ἐνεργά καί αὐτές γίνονται σέ διαπιστωμένα ἀνθρώπους προσδεδεμένους στό ἃρμα τῆς ἐκκλησίας, τής ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς θρησκείας. Ὃλοι οἱ ἂλλοι δέν εἶναι ἂνθρωποι δηλαδή ;; Αὐτά ἐδίδαξεν ὁ Χριστός ;; Μήπως δέν εἶπεν "ἀγαπᾶτε ἀλλήλους";; Μήπως ἐκέλευσεν, πάρετε, φάγετε, καταχρασθεῖτε τήν ἐμπιστοσύνην ἀθώων ἀνθρώπων, μεγαλώσατε τήν περιουσίαν σας, χτίσατε μεγάλες βίλες 200 τετραγωνικῶν στά βόρεια προάστια καί κυκλοφορήσατε μέ Μερσεντές κι ἂλλα πολυτελῆ αὐτοκίνητα καί βλέπετε ἀπ' ἒξω τούς φτωχούς κι ἀνήμπορους νά καίγονται ;; Γι' αὐτόν τόν λόγον θυσιάσθηκεν ὁ Σαμουήλ στό Κοῦγκι ;; Γι' αὐτό πέθανεν ὁ Παπαφλέσσας ;; Γι' αὐτό ἀνατινάχθηκεν τό Ἀρκάδι ;; Γι' αὐτό σουβλίσανε τόν Διᾶκον ;; Ποιά δηλαδή διδάγματα ἐλάβατε ἐσεῖς κύριοι;; Ποιοί στέκονται πίσω σας;; Διότι κάποιοι κάνουν collect...

Δυνάμεις ἀσφαλείας καί Δικαστική ἐξουσία

Τά σώματα ἀσφαλείας εἶναι τό ἐργαλεῖον στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν, προκειμένου νά μήν λερώνουν τά χέρια τους μέ "βρώμικες" δουλειές, καθήκοντα μέ ἂλλα λόγια που ἀπαιτοῦν , ἐκτός τῶν ἂλλων νά χρησιμοποιῆς καί τά χέρια σου. Ὂχι μόνον τά χέρια σου ἀσφαλῶς ἀλλά καί διάφορα ἂλλα ἐξαρτήματα που ποικίλλουν ἀπό γάντια, ἀσπίδα καί ρόπαλο (ξενιστί γκλόμπ), μέχρι εἰδικά καί ἐξειδικευμένα ὑλικά ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν, πυροκροτητές καί συσκευές χάϊ-τέκ (High tech) που ἀπαιτοῦν καί κάποιο φροντιστήριον καί σπουδήν ὣστε αὐτοί οἱ εἰδικοί νά ἐπίστανται παντός εἲδους νουβωτέ στόν τομέαν καταστολῆς.Ἀλλά ἡ ἀστυνομία μέ ὃλες τίς ἐπί μέρους ὑπηρεσίες της δέν εἶναι ἀπλῶς αὐτό που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Τά νεαρά παιδιά που ἐπιβαίνουν σέ μοτοσυκλέττες ἢ οἱ τυχόν τροχονόμοι που συναντοῦμεν.
Αὐτοί εἶναι ἡ ἐπιφάνεια, εἶναι ἐκεῖνο που τό σύστημα ἒχει σχεδιάσει γιά νά "φαίνεται". Ἡ ἀλήθεια κρύβεται ἐπιμελῶς καί δέν τήν ἀντιπροσωπεύει ὁ νεαρός που θά μᾶς ἐξυπηρετήση στό ἀστυνομικόν τμῆμα γιά κάποιο θέμα μας. Ὁ "μηχανισμός" συναντάει ἐδῶ, ἓνα ἀπό τά καίριά του μέρη, τό ὁποῖον ὀργανώνεται ὑπογείως, γιά νά προλαμβάνη τίς "'αντιρρήσεις" κάποιων που ἐννοοῦν νά μήν παραμένουν οἱ ἐπιθυμητοί ὑπήκοοι, ἀλλά νά συνεχίζουν νά ἀπειθαρχοῦν μέ τόν ἓναν ἢ τόν ἂλλον τρόπον. Φυσικό εἶναι ἡ κάθε περίπτωσις νά βρίσκει καί τήν ἀνάλογην ἀντιμετώπισιν, ἡ ὁποία διαβαθμίζεται ποικιλλοτρόπως, ἀπό ἀπλήν παρατήρησιν ἒως ἐκεῖ που τό ἀνθρώπινον ὂν μπορεῖ νά ἀνθέξη.

Θά ἦταν ἀπλόν νά ποῦμεν πώς σώματα ἀσφαλείας εἶναι μόνον ἡ ἀστυνομία κι ἡ ἀσφάλεια. Ὂχι, ἀντιθέτως, καλύπτουν ἓνα εὐρύτατον φάσμα ἐπίσημων ἢ ἀνεπίσημων ὑπηρεσιῶν, ἐνῶ (κι αὐτό σημειώσατέ το), ὑπάρχουν κλάδοι τῶν σωμάτων ἀσφαλείας που δέν εἶναι γνωστοί πάντοτε στήν δημοσίαν διοίκησιν. Ἀπό αὐτούς ἐπίσημοι κι  ἀναγνωρίσημοι εἶναι ἡ ἀστυνομία πόλεων, ἡ μυστική ὑπηρεσία, ἡ ΕΥΠ, ἡ τροχαία, τό πυροσβεστικόν σῶμα, τό λιμενικόν, οἱ συνοριοφύλακες, οἱ εἰδικοί φρουροί (γιά τά καϊνάρια μας) ἐνῶ τά μή ἐπίσημα εἶναι πολλά συστήματα καί ὀργανώσεις που βυσσοδομοῦν ἐναντίον τῆς κοινωνίας μέ πολλούς γνωστούς ἢ ἂγνωσους τρόπους. Πίσω τους κρύβονται συνήθως ξένες μυστικές ὑπηρεσίες που τούς ὀργανώνουν ὁπλίζουν καί πληρώνουν, ἡ CIA, ἡ Μοσάντ, ἡ Μίτ κλπ γιά νά θυμίσω ἀπλῶς κάποιες που ἐνεργά ἒχουν ἀναμιχθεῖ σέ διάφορα γεγονότα, στήν χώραν μας, ὃπως πυρκαϊές, τρομοκρατικά κτυπήματα, δολοφονίες κλπ.

Ὃλοι μαζί ὀργανώνουν τήν ἀντίληψιν που ἒχει ὁ μέσος ἂνθρωπος γιά τό ποιός εἶναι τό ἀφεντικόν ἐδῶ μέσα,  κάτι που ἀποσκοπεῖ στό νά ἐνσπείρη τόν φόβον, πώς πάντοτε ὃποια κι ἂν εἶναι ἡ πιθανή δημιουργουμένη ἀντίδρασις, ὁ  μηχανισμός  εἶναι προετοιμασμένος ἂμεσα γιά  νά τό ἀντιμετωπίση... Εὐτυχῶς ὃμως δέν εἶναι πάντοτε καί ἀπολύτως ἒτσι τά πράγματα, ἡ ἀλήθεια καί ἡ πραγματικότης. Διότι τώρα τελευταῖα ἒγινεν κατανοητόν ἀπό ὃλες τίς πλευρές, καί ἀπό τόν κόσμον, καί ἀπό τούς ἰθύνοντας, καί ἀπό τό σύστημα που τούς χησιμοποιεῖ, ἀλλά καί ἀπό τούς ἐξωγήϊνους που ἒστησαν καί συντηροῦν τό σύστημα, πώς δυστυχῶς γι' αὐτούς τό ἀνθρώπινον γένος, τούς πῆρε χαμπάρι κι ἀπεφάσισεν νά πῆ ὂχι, ΦΤΑΝΕΙ ΠΛΕΟΝ. Ὁπότε ὂντας κι ὃλοι αὐτοί ἐξαρτώμενοι ἀπό ἐμᾶς καί γνωρίζοντας τήν δύναμίν μας, ἒκαναν ἓνα βῆμα πίσω, καί δέν θά εἶναι τό μόνον.

Γιά τήν δικαστικήν ἐξουσίαν ἒχουμεν ἐπανειλημμένως γράψει, που δυστυχῶς κατήντησεν καί αὐτή ἓνα ἐξάρτημα τῆς ἐξουσίας, τόσον που πρίν βγεῖ ἡ οἰαδήποτε ἀπόφασις, πρέπει νά ἐλεγχθῆ, πιστοποιηθῆ ἀπό τά ἀφεντικά που πληρώνουν τούς μεγάλους μισθούς, προκειμένου νά ἐφαρμοσθῆ. Ἐλέγχουν ὂχι μόνον οἱ δικοί μας κυβερνῆτες, ἀλλά πρέπει νά δώσουν τό τελικό "okay" καί τά μεγάλα ἀφεντικά στίς Βρυξέλλες, ἀλλά καί τά πιό πάνω ἀκόμη που εἶναι ἀόρατα πρόσωπα. Μά ἐρωτῶ σέ τί κόσμον ζοῦμε βρέ παιδιά τελικά ; Αὐτό εἶναι εἰκονική πραγματικότης. Τόσον πολύ ἀλλοτριωμένοι εἲμεθα ; Ἐπιβιώνουμεν γιά νά περνοῦν κάποιοι καλύτερα ;;


Ὑπάρχουν, εἶναι ἀλήθεια αὐτό, κάποιοι δικαστικοί που τονώνουν τό ἠθικόν τοῦ λαοῦ καί ἱκανοποιοῦν τό δημόσιον αἲσθημα, σέ ὑποθέσεις που χρήζουν σαφηνείας καί ἀντιμετωπίσεως ἐντίμου. Αὐτοί οἱ λίγοι εἰσαγγελεῖς, ἀνακριτές καί πρόεδροι ἢ πάρεδροι δικαστηρίων, κάνουν τήν ἐργασία των ὡς ἀκέραιοι καί δίκαιοι ἂνθρωποι. Ἒλα ὃμως που ὃταν αὐτές οἱ μεγάλες ὑποθέσεις σκανδάλων, ὑπεξαιρέσεων κι ἐκμτάλλευσης δημοσίου χρήματος φθάνουν στήν βουλήν, ὃπου δέν ἐπικρατεῖ τό ἲδιον ἒντιμον πνεῦμα, ἣ στό ἐφετεῖον ἢ ὑψηλώτερα στόν Ἂρειον πάγον καί τό ΣτΕ, "κουκουλώνονται" ἐν ἀκαρεῖ ;; Πῶς λοιπόν ὁ κόσμος νά μήν πνέει τά μένεα ἐναντίον ὃλων αὐτῶν που κακοποιοῦν καί ρεζιλεύουν τήν δικαιοσύνην ;; Ἀκόμη καί οἱ λίγοι ἐκεῖνοι που ἀσκοῦν μέ ἀκεραιότηταν τά καθήκοντά των, χάνονται μέσα στήν σαπίλα που ὂζει καί θεωροῦνται ἀπό τό εὐρύ κοινόν συνυπεύθυνοι, διότι δέν ἀσκοῦν δριμυτάτην κριτικήν στούς ἂλλους, ἀλλά καί δέν τούς ἐκθέτουν ὀνομαστικῶς παντοῦ. 
Αὐτή εἶναι μία ἀκόμη "βρωμιά" τοῦ πολιτικοῦ μας κατεστημένου καί ἒχει ὀργανωθεῖ μόνον γιά τούς ἰδίους. Δέν ἐμφανίζεται δηλ. πουθενά τό πρόσωπον τῶν κατηγορουμένων ἢ ὑπόπτων, τάχα γιά τήν προστασίαν τῶν προσωπικῶν των δεδομένων. Μά στό πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους ὑποβόσκει ὁ φόβος μήν ἐκτεθοῦν πολιτικοί ἢ ἂλλα δημόσια πρόσωπα κι ἐμφανισθοῦν στίς σελίδες τῶν ἐφημερίδων καί τῆς τηλεοράσεως. Βλέπεις χάνουν "χέρια" σέ αὐτήν τήν περίπτωσιν, τά χέρια ἐκεῖνα που τούς εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά κάνουν τίς κομπίνες τους καί νά ἀποκομίζουν βασιλικά κέρδη. Πολύ βρωμιά μᾶς περιβάλλει ἀγαπητοί συνέλληνες...

Ὁ λαός καί οἱ ΜΚΟ


Ὁ λαός, ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν, εἶναι ἡ μᾶζα που γεννᾶται, ἀναπτύσσεται καί ὁλοκληρώνεται ἐντός τοῦ περιβάλλοντος που φροντίζουν αὐτοί που ὃλοι μας γνωρίζουμεν, νά κυοφορῆται τό αὐριανόν ἂτομον. Αὐτοί γνωρίζουν τήν ἐφαρμοσμένη πιά ἐπιστήμην τοῦ διαμορφώνειν τό ἂτομον, κατά τήν ἐπιλεχθείσαν ἀπό ἐκείνους μέθοδον, ὣστε ν' ἀποδώση ἀργότερον στήν κοινωνίαν τόν χειραγωγούμενον, κατευθυνόμενον πολίτην κατά τήν κρίσιν καί ἀρέσκειάν τους. Ἒτσι τούς ἐπιτρέψαμεν ἐμεῖς οἱ ἲδιοι νά μᾶς φτιάξουν, δίνοντάς τους ὃπως ἒχουμεν ξαναγράψει πολλάκις κάθε περιθώριον κινήσεων, πάντοτε εἰς βάρος μας. Αὐτά τά βάσανα που ὁ λαός μας βιώνει, ἒχουν τήν ρίζαν τους στήν ἀνεκτικότηταν, στήν ἀβελτηρίαν, τήν ὑπομονήν καί τήν ἂγνοιάν μας. Διότι μᾶς δημιούργησαν ὑπομονετικά νά γίνουμεν ἒτσι, νά μάθουμε νά εἲμεθα ὑπομονετικοί, ἀνεκτικοί κλπ. Καί τά δεχθήκαμεν ὃλα.
Ἂν δέ ὑποψιάζεστε τό γιατί ἢ τό πῶς, τό γνωρίζετε ἢδη μά θά τό ἐπαναλάβω, ὣστε νά γίνομαι κατανοητός. Μέ τήν ἒλλειψιν γνώσεως, ἀγαπητοί συνέλληνες, που καταλλήλως διαμορφώνοντες τούς νόμους μας ἐγκαθίδρυσαν μέσα στό σπίτι μας στήν πατρίδαν μας. Κυττάξατε γύρω σας πόσον μεγάλον εἶναι τό ποσοστόν τῶν ἀναλφαβήτων. Τά περισσότερα ἀπό τά παιδιά μας που φεύγουν ἐξ ἀνάγκης νά βροῦν μίαν ἐργασίαν ἂμεσα στό ἐξωτερικόν, ἂν καί ἀπόφοιτοι οἱ περισσότεροι ἀπό τά πανεπιστήμιά μας, δέν γίνονται δεκτοί, λόγω ἒλλειψης ἐξειδικεύσεως. Ἂσε τούς ἀποφοίτους γυμνασίου, αὐτοί ὁδηγοῦνται σέ ἐργοστάσια κάτεργα. Τό γιατί τό ἒκαναν εἶναι αὐτονόητον καί τό βλέπετε καθ' ἡμέραν, ἡ κοροϊδία, ἐκμετάλλευσις κι ἐξευτελισμός που ὑφιστάμεθα σήμερα ἀπό ἀνθρώπους στούς ὁποίους ἐμεῖς πρῶτοι δώσαμεν τά φῶτα. Καί ὂχι μόνον διότι ὃταν ἐμεῖς εὐρισκόμασταν στόν κολοφώναν τῆς γνώσης, τῆς δόξης, ἐκεῖνοι ἀκόμη ἦσαν μισοάγριοι καί σέ κατάστασιν που δέ ἐγνώριζαν ἀκόμη οὒτε σπίτι νά φτιάξουν. Τό ἒχετε συνειδητοποιήσει αὐτό;; Τό πόσον δηλαδή ἒχουμεν καθυστερήσει τήν ἀνάπτυξίν μας ὡς λαοῦ, ὡς ἒθνους, ἀπλῶς καί μόνον γιά νά δεχόμαστε ἀδιαμαρτύρητα νά μᾶς ἐπιβάλλουν τίς θελήσεις τους οἱ ὁποιοιδήποτε ;;

Τό μεγάλο θύμα ὁ λαός, ναί συμφωνῶ ἀπολύτως, μά ἀναρωτηθήκαμε κάποια στιγμήν στήν ζωήν μας, μήπως ἀδιαφορώντας γιά τά τεκταινόμενα, στήν οὐσίαν γινόμαστε κι ἐμεῖς συνεργοί στό ἒγκλημα κατά τοῦ λαοῦ μας ;; Νομίζω πώς ὂχι, κί ἂν ὑπάρχουν κάποιοι που τό ἒπραξαν χάνονται στά δισεκατομμύρια κόσμου, σέ ὃλον τόν πλανήτην που δέν ἀνέλαβαν τήν μοῖραν τους στά χέρια τους διαμορφώνοντες τό μέλλον τῶν παιδιῶν τους στό αὒριον. Πῶς νομίζετε πώς ἀνεφύησαν τόσες ἐκατοντάδες Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις, που ἀπό ὃ,τι ἀπεδείχθη τελικῶς, ἦσαν κι αὐτές ἐργαλεῖα στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν προκειμένου νά μᾶς ἀφαιμάσσουν τό προϊόν τοῦ μόχθου μας. Σήμερα ἐν μέσω κρίσης ἀκούγονται ποσά που σοῦ δημιουργοῦν ἐγκεφαλικόν κι αὐτά δίδονται ἀνερυθρίστα, ἀβασάνιστα, δίχως ἐνδοιασμόν γιά ἐντελῶς ξένους πρός τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων σκοπούς καί προορισμούς.
Ἐδῶ σᾶς παραθέτω μίαν φωτογραφίαν ἀπό τίς πάρα πολλές (σύνολον 528 οἱ ΜΚΟ στήν Ἑλλάδαν) που θά σᾶς δώση μίαν ἰδέαν τῶν τεραστίου ὓψους ποσῶν που λαμβάνουν ἂνευ αἰτιολογήσεως οἱ "χαϊδεμμένες" τοῦ συστήματος ἀπό ὃπου ἀντλοῦν χρῆμα ἢ βολεύουν τούς δικούς τους ἀνθρώπους.
Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἐκπλήττεσθε που καταντήσαμεν στό σημεῖον αὐτό, τό ὁποῖον μᾶς χαλιναγωγεῖ ὣστε νά μήν ἒχουμεν ἐλευθερίαν κινήσεων, τοῦ πράττειν ἢ ἀποφασίζειν σχετικά μέ τό μέλλον τῆς χώρας μας ;; Δέν τό νομίζω, λάβατε δέ ὑπ' ὃψιν πώς στά ἐπόμενα χρόνια θά βγοῦν στήν ἐπιφάνειαν σωρεία τέτοιων ἢ παρομοίων μικρῶν ἢ μεγάλων περιπτώσεων ἀσυλλήπτου μεγέθους καταχρήσεων, τίς ὁποῖες οὒτε κἂν φανταζόμαστε σήμερα.

Μά ἀλήθεια ποῦ νομίζετε πώς ἐπῆγαν τόσα χρόνια ὁ πλοῦτος τόν ὁποῖον παρῆγεν ὁ ἑλληνικός λαός ; Πιστεύει κανείς ἀλήθεια ἀκόμη πώς εἲμεθα μιά μικρή κι ἂθλια χώρα , κακόμοιρη που χαρακτηρίζουν ὃλοι ψωροκώσταινα ;; Μά εἲμεθα σοβαροί τώρα..;; Ἐδῶ φίλοι συνέλληνες μᾶς μαδοῦν σάν κοτόπουλα γιά αἰῶνες κι ἐσεῖς ἀκόμην πιστεύετε στά παραμύθια τύπου Χαλιμᾶς ;;
Κι ἂν κι ἐφ' ὃσον εἲμεθα ἒτσι ὃπως αὐτοί θέλουν νά μᾶς ὀνομάζουν καί δέν μποροῦμεν νά καλύψουμε τίς ἀνάγκες μας, τότε γιά ποιόν λόγον ἒχουν πέσει θεοί καί δαίμονες πάνω μας σάν τούς γῦπες καί ἐπιζητοῦν διακαῶς τόν χαμόν μας..;; Ἢ μήπως ὂχι ;; Λοιπόν θά σᾶς πῶ τό μυστικόν, που δέν εἶναι μυστικόν πλέον ἀλλά ὃλοι τό ἒχουν μυριστεῖ. Φίλοι συνέλληνες αὐτό συμβαίνει, διότι ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ, γι αὐτό καί θέλουν νά τό βάλουν στό χέρι, διότι ἐμεῖς ἀγνοοῦμεν, δέν μᾶς ἂφησαν ποτέ νά μάθουμεν. ὁ ἓλλην πρέπει κατ' αὐτούς νά δουλεύη, νά παράγη καί νά πληρώνει ἀδιαμαρτύρητα. "Ζήτω ἡ Ἑλλάς, πλήρωνε καί μήν μιλᾶς" δέν ἒλεγαν οἱ παλιότεροι ;; Ἒ λοιπόν ἂν σᾶς ἀρέσει αὐτός ὁ μηχανισμός τότε ὐπηρετεῖτε τον, ἂν πάλι θέλετε νά τόν ἀποκτήσετε, ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν... 

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Σύνδεσμοι: 
http://www.tovima.gr/#

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;