Ποιός ἐλέγχει πραγματικά τόν κόσμον

Οἱ πραγματικοί ἒνοχοι

Τό κατωτέρω ἂρθρον σᾶς τό παραθέτουμεν διότι περιέχει στοιχεία που πρέπει νά γνωρίση ὃλος ὁ κόσμος. Πιθανόν δέν θά συμφωνούσαμεν μέ ἓνα εἶδος μοιρολατρείας που τό διακατέχει καί τό πνεῦμα τοῦ τελεσιδικισμοῦ, που ἀφήνει ὁ συγγραφεύς νά διαπνέη τό κείμενόν του. Ὡστόσον περιέχει ἀλήθειες καί πραγματικότητες που ὃλοι ὀφείλουμεν νά γνωρίζουμεν σήμερον.

Σημείωσις zeuxisblog : τό κείμενο ἒχει προσαρμοσθεῖ στό πολυτονικόν .Συνηθίζουμεν νά λέμεν ὃτι γιά ὃλα φταίει τό κακόν «Κεφάλαιον» ὡσάν αὐτό νά εἶναι ἡ αἰτία τῆς κακοδαιμονίας καί ὂχι τό Σύστημα καί τά ἂτομα που τό συναποτελοῦν, ἀλλά καί ὁ τρόπος που χρησιμοποιοῦν τό κεφάλαιον καί τίς παραγωγικές δυνάμεις.

Τό Κατεστημένον, παρά τήν ἀλλαγήν προσώπων, ἐπιβιώνει καί ἀναπαράγεται χειρότερον καί ἀπειλητικώτερον. Μέ τήν σκόπιμην αὐτήν ἀπόκρυψιν τό Σύστημα μένει στό ἀπυρόβλητον, ἐνῶ τά πυρά κατευθύνονται σέ λάθος στόχον, δηλαδή στό... ἀόρατον κεφάλαιον που μπορεῖ σέ ἀρκετές περιπτώσεις νά εἶναι εὐεργετικόν στίς κοινωνίες, ὃπως εἶναι στίς οἰκογένειες καί στά ἂτομα. Ἀρκεῖ αὐτό νά τό χρησιμοποιοῦν γιά τό καλν τοῦ συνόλου. 

Ἂν τό χρησιμοποιήσης ὃπως οἱ ἐθνικοί εὐεργέτες γιά τό καλόν τῆς κοινωνίας (ἒργα ὁδοποιΐας, πολιτισμοῦ, ἀγαθοεργίες κλπ ), τότε εἶναι εὐεργετικόν. Ἀντίθετα, ἂν τό χρησιμοποιῆς γιά πολέμους, ἐπίδειξιν, ἐκμετάλλευσιν τῆς κοινωνίας τότε εἶναι κακό καί ὀλέθριον. Τώρα οἱ κεντρικοί τραπεζίτες συγκεντρώνουν μέ ἀπληστίαν τό χρῆμα- πρίν καταρρεύσει τό νομισματοπιστωτικό σύστημα- ὣστε νά βρεθοῦν ἰσχυροί μέ τήν ἒλευσιν τῆς Παγκοσμιοποίησης. [Ὁ νέος Πρόεδρος τῆς Ε. E κ. Herman van Rompuy που εἶναι τακτικόν μέλος τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ δήλωσεν ξεκάθαρα: «Ἡ κατεύθυνσις τῆς Εὐρωπαϊκής Ἒνωσης ἀπό δῶ καί στό ἐξῆς εἶναι ἡ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Εἶπεν ἀκόμη ὃτι ἡ συνάντησις τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν στήν Κοπεγχάγην σέ δύο ἐβδομάδες ἀπό σήμερα εἶναι ἓνα ἀκόμη βῆμα γιά τήν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ τοῦ πλανήτη»]. 


Οἱ "30" Κρίκοι τῆς Παγκόσμιας Ἐξουσίας:1. Ὁ Λευκός Οἶκος -Πρόεδρος καί τό Κογκρέσον ΗΠΑ/The US Presidency-Congress. Ἀνεξαρτήτως ποιός ἐκλέγεται πρόεδρος ἡ πολιτική τῶν ΗΠΑ παραμένει ἀναλλοίωτη καί σταθερή. Ὁ ἑκάστοτε πρόεδρος καί τό Κογκρέσον εἶναι ὂμηροι στά χέρια τῶν Ἐβραίων μεγαλοτραπεζιτῶν, τῆς 'Wall Street' καί τοῦ 'AIPAC' (Ἰσραηλινόν Λόμπυ = παρακράτος). Ἂν ὁ πρόεδρος ἀρνηθῆ μίαν μείζονα ἐπιλογήν τους (πόλεμο στό Ἰράν, ἢ ἐχθρότητα στό Ἰσραήλ κλπ), τότε εἲτε θά τόν καθαιρέσουν εἲτε θά τόν δολοφονήσουν καί οἱ γερουσιαστές δέν θά ἐπανεκλεγοῦν. 

2. Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα Ἀποθεμάτων/Federal Reserve Bank. Ἡ μεγάλη ἐξαπάτησις τῆς κοινῆς γνώμης γίνεται μέ τήν ὀνομασίαν τῆς Τράπεζας, ὡς Ὁμοσπονδιακῆς. Ἡ Fed εἶναι Ἐβραϊκή (καζαρικὴ)ὑπέρ-τράπεζα. Ἰδρύθηκε τό 1910 στήν νῆσον Τζέκιλ τῆς Βιρτζίνια, ὀλίγον πρίν ξεσπάσει ὁ Α΄ Π.Π . Αὐτή εὐθύνεται γιά τήν εἰσδοχήν τῆς Ἀμερικῆς στόν πόλεμον αὐτόν, τόν ὁποῖον χρηματοδότησεν, ὃπως ἐπίσης χρηματοδότησεν καί τήν προεκλογικήν ἐκστρατείαν τοῦ προέδρου Ουΐλσον. Ἡ Fed ἒχει τό προνόμιον τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἀμερικανικοῦ νομίσματος καί τῆς ἀσκήσεως τῆς Νομισματικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἂγρια τοκογλυφία που ἀσκεῖ ἡ Fed καί οἱ λοιπές Ἐβραϊκές τράπεζες χρεωκόπησαν τήν πλουσιοτάτην Ἀμερικήν καί τόν κόσμον. [Ἰδρυτές της εἶναι ἐπτά(7) κορυφαῖοι Ἐβραῖοι: 

α. Γερουσιαστής Aldridge μεγαλομέτοχος τῆς J.P Morgan καί πεθερός τοῦ Nelson Rockefeller 
β. Abraham Andrew, τότε ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν τῶν ΗΠΑ 
γ. Frank Vanderlip, τῆς National City Bank, που ἀντιπροσώπευε τά συμφέροντα τῶν William Rockefeller, Kuhn Loeb & Co 
δ. Henry Davidson κύριος μέτοχος τῆς J.P Morgan 
ε. Charles Norton, τῆς μεγάλης τράπεζας First National Bank τῆς N.Y 
στ. Benjamin Strong τῆς J.P Morgan καί τῆς Banker's Trust Co. Αὐτός ἒγινεν καί ὁ πρῶτος διοικητής τῆς F.E.D 
ζ. Paul Warburg, Γερμανο-Ἐβραῖος, συμμέτοχος τῆς Kuhn Loeb & Co σάν ἐκπρόσωπος τῶν δυναστειῶν Rockefeller καί Rothschild. 

Οἱ κληρονόμοι τῶν ὡς ἂνω οἰκογενειῶν εἶναι τά σημερινά ἀφεντικά τῆς Fed. Ὁ ἑκάστοτε διοικητής τῆς Fed εἶναι Ἐβραῖος καί μάλιστα Ἀσκενάζι (τόν Greenspan ἀντικατέστησεν ὁ Bernanke) Ἡ Fed εὐθύνεται γιά τούς πολέμους, τίς οἰκονομικές κρίσεις, καθώς καί γιά τήν διαρπαγήν τοῦ πλούτου καί τήν χρεωκοπίαν τῆς Ἀμερικῆς καί ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. 

3. Τράπεζες-Μεγαλοτραπεζίτες- Καρτέλ/'Banks-Bankers'-Cartel. Αὐτοί χρηματοδοτοῦν τίς προεκλογικές ἐκστρατεῖες τῶν προέδρων καί ἐπομένως αὐτοί οὐσιαστικά ἀνεβάζουν καί κατεβάζουν τόν Πρόεδρον. Εἶναι οἱ ἀπόλυτοι ἂρχοντες τῆς Ἀμερικῆς καί σκοπός τους εἶναι ἡ αὒξησις τοῦ πλούτου τους μέ κάθε θεμιτόν καί ἀθέμιτον μέσον(τοκογλυφία, πόλεμοι, ἐξοπλισμοί, κρίσεις, ἐκβιασμοί, ναρκωτικά, πορνεία, τζόγος, δουλεμπόριο, παιδεραστία, ἀπάτες, ἒγκλημα, βία, συνωμοσίες κλπ) Οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν εἶναι Ἐβραῖοι καί μάλιστα Σιωνιστές καί Μασόνοι-Ἰλλουμινάτι. 

4. Ὀλιγάρχες/Oligarchs. Αὐτοί εἶναι οἱ διευθύνοντες σύμβουλοι(CEO) καί μεγαλομέτοχοι τῶν πολυεθνικῶν. Εἶναι τά μεγάλα ἀφεντικά τῶν μεγαθηρίων τῶν ὁποίων ὁ Π/Υ ὑπερβαίνει κατά πολύ τούς Π/Υ πολλῶν κρατῶν. Ὁ πλοῦτος 250 τῶν πλουσιοτέρων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου ὑπερβαίνει τό 50% τοῦ παγκόσμιου πλούτου. 

5. Νέα Τάξη Πραγμάτων/'New World Order'. Εἶναι ἡ μεταναζιστική κοινωνία που θέλουν ν΄'α χτίσουν οἱ Σιωνιστές κί οἱ ἂνθρωποι τῆς διεθνοῦς πλουτοκρατίας, μέ τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς Παγκόσμιας Δικτατορίας. Ἡ Ν.Τ.Π ὀλίγον θά διαφέρει στά κοινωνικά καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῆς δουλοπαροικίας. 

6. Ἐκλεκτοί/ Chosen. Εἶναι τό Ἐβραϊκόν ἒθνος , που θέλει νά αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς «ἐκλεκτός λαός τοῦ θεοῦ». Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμεν ὃτι στό Ἰσραήλ ἒχει ἐγκατασταθεῖ ἓνα ναζιστικόν καί στρατοκρατικόν καθεστώς (ναζιστικές μέθοδοι κατά Παλαιστινίων, Ἀνακρίσεις, φυλακές, φίμωσις λόγου, στρατόπεδα συγκεντρώσεως κλπ) Ὑπάρχει ναζιστικόν κόμμα καί πολυάριθμοι ἒνθερμοι ὁπαδοί τοῦ ναζισμοῦ, ὃπως συμβαίνει καί στήν Ἐβραιοκρατούμενην Γερμανίαν, στίς ΗΠΑ καί σέ ἂλλες χῶρες, ὃπου ξεφυτρώνουν οἱ νοσταλγοί τῶν Ναζί σάν τά μανιτάρια. 

7. 'Wall Street'. Ἐκεῖ παίζονται ὃλα τά μεγάλα καί βρώμικα κερδοσκοπικά παιχνίδια σέ βάρος τῶν λαῶν τοῦ κόσμου. Ἐκεῖ ἀποκομίζουν ἀστρονομικά κέρδη οἱ Ἐβραῖοι κερδοσκόποι. Τά golden boys παίζουν μέ σημαδεμένα χαρτιά καί μέ νόμους κλεπτοκρατικούς καί κερδίζουν μέ μία καί μόνον κίνησιν δισεκατομμύρια, ἒτσι ὣστε νά μποροῦν νά χρεωκοπήσουν πανίσχυρα κράτη, ὃπως ἡ Βρεττανίαν (χτύπημα τῆς λίρας Ἀγγλίας ἀπό τόν George Soros) Ἀργεντινήν, ἡ Ἑλλάδα κ.ἂ. 

8. Ὀργανισμός Ἠνωμένων Ἐθνῶν ('United Nations) Αὐτός ἒχει μεταβληθεῖ σέ ὂργανον τῶν ΗΠΑ. Μέ τήν ἀρνησικυρίαν (veto) μποροῦν τά μόνιμα μέλη νά ἐξουδετερώνουν κάθε ἀπόφασιν τ[[ης πλειοψηφίας τῶν κρατῶν μελῶν. Ὁ ΟΗΕ σύρεται σάν οὐραγός πίσω ἀπό τίς θελήσεις τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἰσραήλ καί εὐλογεῖ τίς ἐπιθετικές ἐνέργειες καί τούς παράνομους ἰμπεριαλιστικούς πολέμους των. 

9. Ἀστυνομικόν Κράτος ('Police State') Ὃταν καταπιέζεται ἡ κοινωνία καί βιάζονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι ἐπόμενον νά ὑπάρξη κοινωνική ἀναταραχή. Τό Σύστημα γιά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς λαϊκῆς ἐξέγερσης ὀργανώνει ἀστυνομικά κράτη (ἀστυνομία, μυστικές ὑπηρεσίες, τάγματα ἐφόδου, ἀντιτρομοκρατικοί νόμοι κ. ἂ) Ἀρκετές ἀπό τίς μεθόδους που χρησιμοποιοῦν εἶναι βελτιώσεις τῶν μεθόδων τῆς Gestapo'. 

10. Διεθνές Νομισματικόν Ταμεῖον ('IMF') Αὐτό εἶναι ἓνα καταπιεστικόν οἰκονομικόν ὂργανον που ἐπιβάλλει καταναγκαστικούς κανόνες σέ κράτη που ἐξαναγκάζονται νά δανεισθοῦν κάτω ἀπό ἐπαχθεῖς τοκογλυφικούς ὃρους. Ὃποια χώρα πέσει στά νύχια τοῦ 'IMF' στό τέλος θά ἐξέλθη σέ κατάστασιν μεγίστης ἒνδειας. 

11. Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις (Non Governmental Organizations) Εἶναι ἡ 5η φάλαγγα τοῦ συστήματος που χωρίς δημοκρατικήν ἢ ἂλλην νομιμοποίησιν κατασκοπεύουν καί ἐλέγχουν τίς χῶρες στίς ὁποῖες δροῦν. Συχνά χρηματοδοτοῦνται μέ ἒξοδα τῶν Ἐβραίων σιωνιστῶν ('Rockefeller', Soros κ.ἂ) ἀλλά ὂχι σπανίως καί ἀπό τίς χῶρες που δέχονται τήν ἐπιβουλή τῶν ἐν λόγω ὀργανώσεων. Αὐτοί που ἐργάζονται σέ παρόμοιες ὀργανώσεις ἀποκαλοῦνται κατ' εὐφημισμόν κοινωνικοί ἀκτιβιστές'. 

12. Παγκοσμιοποιητές - 'Globalists'. Εἶναι οἱ ἂνθρωποι που πιστεύουν καί προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίησιν σάν πολιτικόν καί κοινωνικόν μοντέλον, καί ἐργάζονται γιά «Μίαν Γῆ καί τήν Παγκόσμιαν Κυβέρνησιν» Αὐτοί προωθοῦν τήν διάλυσιν τοῦ κράτους -ἒθνους, τήν οἰκογένειαν, θρησκείαν, παραδόσεις, διαχρονικές ἀξίες καί τήν Δημοκρατίαν. Παράλληλα προβάλλουν παρακμιακές ἀπαξίες, κακοήθειες καί διαστροφές σάν νέες ἀξίες τῆς σήμερον καί τοῦ αὒριον. Δυστυχῶς, ἡ Ἀριστερά καί ὡρισμένοι δῆθεν «προοδευτικοί διανοούμενοι» ἒχουν στρατευθεῖ στήν Νέαν Τάξιν καί ἒχουν γίνει ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

13. Οἰκογένειες Rothschild καί 'Rockefeller'. Εἶναι δύο ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων Ἐβραϊκῶν οἰκογενειῶν μεγαλοτραπεζιτῶν καί πλουτοκρατῶν στόν κόσμον. Ὁ πρῶτος ἐπηρεάζει οἰκονομικά τήν Εὐρώπην καί Ὁ δεύτερος οἰκονομικά καί πολιτικά τίς ΗΠΑ. Πρόκειται γιά δύο δυναστικές οἰκογένειες που διαθέτουν μέγιστην οἰκονομικήν, πολιτικήν καί πολιτιστικήν δύναμην καί ἐπηρεάζουν τίς ἐξελίξεις στήν Εὐρώπην καί στίς ΗΠΑ. Εἶναι οἱ πατριάρχες τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ. 

14. Νεοναζισμός - 'Adolph Hitler'. Ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ πέθανεν ἀλλά τό Ναζιστικόν καθεστώς του παραμένει ὡς ὑπόδειγμα τῶν Ἐβραίων Σιωνιστῶν. Καί ἐνῶ κατηγοροῦν δῆθεν τόνμ Χίτλερ γιά τό ὁλοκαύτωμα, στήν πραγματικότηταν δείχνουν λαγνείαν καί θαυμασμόν πρός αὐτόν. Ἐπομένως δέν εἶναι ἀπίθανον νά δοῦμεν ἀναβίωσιν τοῦ Ναζιστικοῦ καθεστῶτος χωρίς τόν Χίτλερ, γιά νά φέρουν εἰς πέρας τήν παγκόσμιαν ἐπικράτησίν τους καί νά τήν κρατήσουν ἐν ισχύι . 

15. Πεντάγωνον/'Pentagon'. Τό Ἀμερικανικόν Ἐπιτελεῖον τῶν Ε.Δ εῖναι στήν διάθεσιν τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ γιά νά καθυποτάξη διά τῶν ὃπλων τούς ἀνυπότακτους λαούς, που θέλουν να μείνουν ἐλεύθεροι. Διαθέτει 800 ὑπερπόντιες μεγάλες βάσεις καί τόν ἰσχυρότερον στρατιωτικόν μηχανισμόν στόν κόσμον. Ἐνῶ οἱ δυνατότητες τοῦ Ἀμερικανικοῦ μισθοφορικοῦ στρατοῦ εἶναι συντριπτικές σέ ὃπλα καταστροφῆς τοῦ ἀντιπάλου, τό ἠθικόν του εἶναι λίαν χαμηλόν γιά τήν διεξαγωγήν παρατεταμένου πολέμου χαμηλῆς ἐντάσεως.
16. ΝΑΤΟ / Σύμφωνοn Βορείου-'Aτλαντικοῦ. Τοῦτο εἶναι δημιούργημα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, Μετά τήν πτῶσιν τῆς Σοβιετικῆς Ἐνώσεως, τοῦ ἀνετέθη ὁ ρόλος τοῦ Παγκόσμιου «χωροφύλακα» γιά τήν προώθησιν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἐλλείψει νέου ἐχθροῦ ἐφηύραν τό φάντασμα τῆς Τρομοκρατίας. Τώρα ἐπανεξετάζουν τόν ρόλον τοῦ ΝΑΤΟ γιά τήν ἀσφάλειαν τῶν πετρελαιαγωγῶν, ἐνεργειακῶν πηγῶν, γραμμῶν συγκοινωνιῶν, ἀντιμετώπισιν ἐσωτερικῶν ταραχῶν, περιβαλλοντικῶν καταστροφῶν, ἐπαναστάσεων κ.ἂ. Ὃμως ὁ πραγματικός στόχος τοῦ ΝΑΤΟ εἶναι ἡ ὑπερφαλάγγισις τῆς Κίνας καί Ρωσίας καί ἡ διατήρησις τῆς Ε.Ε σέ κατάστασιν πολιτικῆς, στρατιωτικῆς καί ἐνεργειακῆς ὁμηρίας. Τό ΝΑΤΟ οὐσιαστικά κρατάει ὑπό κατοχήν τήν Εὐρώπην. 

17. Μυστικές Ὑπηρεσίες. Central Intelligence Agency, NSA, Echelon, M15, Mossad κλπ Αὐτές εἶναι ἡ σύγχρονη Λερναία Ὓδρα που περισφίγγει κράτη, λαούς καί ἂτομα μέ τήν στενήν παρακολούθησιν τῶν μέσων ἐπικοινωνιῶν, συγκοινωνιῶν, τίς συζητήσεις, κινήσεις , ὑγείαν, ἀτομικά δεδομένα, δραστηριότητες, ἀγορές, συμβόλαια, ἐμπόριον, πόρους, πολιτική κλπ Τώρα σκέπτονται νά ἐνσωματώσουν μικροκάψουλα στά ἂτομα γιά τήν συνεχῆ παρακολούθησιν τῶν πάντων ἐπί μονίμου βάσεως καί τήν καταγραφήν τῶν δεδομένων στόν κεντρικόν ὑπολογιστήν μαμμούθ. Τοῦτο θά ὑλοποιήση τόν ἐφιάλτην τοῦ BIG BRΟTHER. 

18. Συμβούλιον Ἐξωτερικῶν Σχέσεων. 'Council on Foreign Affairs Εἶναι Ἐβραϊκόν ὂργανον γιά τήν χάραξιν τῆς στρατηγικῆς καί ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. 

19. Ε.Ε, Βορειο-Ἀμερικανική Ἒνωσις (Ἀσιατική καί Ἀφρικανική Ἒνωσις ὑπό διαμόρφωσιν) Ἡ Ε.Ε ἀφοῦ πρῶτα μᾶς χορήγησεν τά πακέτα τῶν κονδυλίων γιά τήν διάλυσιν τῆς οἰκονομίας μας, τώρα μᾶς ἒφερεν τόν λογαριασμόν τῆς πληρωμῆς καί δυστυχῶς ἐλλείψει χρημάτων ἐπτωχεύσαμεν. Ἡ Ε.Ε εἶναι ἓνα σιωνιστικόν , πλουτοκρατικόν καί ἀντιδημοκρατικόν δημιούργημα , που σκοπεύει στόν οἰκονομικόν καί πολιτικόν ἒλεγχον τῆς Εὐρώπης. Μέ τήν συνθήκην τῆς Λισαβῶνος ἐξελίσσεται στό 4ον Ράϊχ. Παρόμοιον πείραμα ἒγινεν καί στήν Βόρεια Ἀμερικήν (μέ τήν NAFTA) μέ μικρότερην ἐπιτυχίαν. Τώρα ἐπιδιώκεται ἡ γιγαντιαία Ἒνωσις τῆς Ἀσίας μέ κέντρον τήν Κίναν. Τά ἲδια χιμαιρικά σχέδια προβλέπουν τήν Ἒνωσιν τῆς Ἀφρικῆς, οὓτως ὣστε νά ὑλοποιηθῆ ἡ τετραμερής διακυβέρνησις τοῦ κόσμου καί νά τυλίξη ὁ Οὐροβόρος Ὂφις ὁλόκληρην τήν Γῆν. Ὃμως ὁ «Σιωνιστικός Ὂφις» εἶναι καταδικασμένος νά ἀποτύχη καί θά ἀποτύχη, διότι εἶναι ἀντιμέτωπος μέ τούς λαούς καί τό ὑψιπετές Ἑλληνικόν Πνεῦμα (Ἐλευθερία-Δημοκρατία-Δικαιοσύνη κλπ) 

20. Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. 'Bilderbergers'. Εἶναι μία Ἐβραϊκή λέσχη καί ἓνα Κέντρον Σκέψεως ἐξεχόντων Ἐβραίων καί ἂλλων ὑψηλόβαθμων ἀξιωματούχων καί μεγαλοκροίσων, που σκοπόν ἒχει νά μελετάη καί νά χαράζη τήν στρατηγικήν που θά ἀκολουθήσουν οἱ διάφορες κυβερνήσεις γιά νά φθάσουν στήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων. Ἰδρυτής της εἶναι ὁ διαβόητος Γερμανο-Ἐβραῖος Χένρι Κίσσινγκερ. Τό ὂνομα της ἒλκει ἀπό τήν ὁμώνυμη πόλιν τῆς Ὀλλανδίας που πρωτοσυνεδρίασεν τό 1954. Σ' αὐτήν συμμετέχουν ἀρκετοί Ἓλληνες πολιτικοί καί ἐπιχειρηματίες. 

21. Τριμερής Ἐπιτροπή/ Trilateral Commition. Αὐτή πραγματεύεται περισσότερον Ἀμερικανικά θέματα. Συμμετέχουν περίπου τά ἲδια πρόσωπα καί ἒχει παρόμοιους σκοπούς μέ τούς 'Bilderbergers' 

22. Διεθνής Μασονία/ Τεκτονισμός. Εἶναι ἡ σύγχρονη Λερναία Ὓδρα, ἠ ὁποία ὑπό τό κάλυμμα τῶν ἀρχαίων παγανιστικῶν μυστηρίων , προωθεῖ Ἐβραϊκούς σκοπούς γιά τήν καθυπόταξιν τοῦ κόσμου. Εἶναι ὂργανον τῆς διεθνοῦς σιωνιστικῆς πλουτοκρατίας καί στηρίζεται στήν μυστικότηταν, ἀποκρυφισμόν, χάρις στήν αὐστηρήν ἱεραρχικήν δομήν του. Προωθεῖ τήν ἀλληλογνωριμίαν καί ἀλληλοϋποστήριξιν τῶν μελῶν του, τά ὁποῖα στρατολογεῖ μεταξύ τῶν μορφωμένων ἀστῶν ὃλων τῶν τάξεων. Ἒχει διεισδύσει σέ ὃλα τά ἐπίπεδα (κυβέρνησιν, στρατόν, ἀστυνομίαν, δικαστικόν, νομοθετικόν, οἰκονομίαν, ἐκκλησίαν κ.ο.κ) Στά πρότυπα τοῦ τεκτονισμοῦ ἒχουν δημιουργηθεῖ διάφορες λέσχες (skull and bones κ.ἂ) καί ἐνώσεις (AHEPA, AIPAC κ.ἂ) μέ ὓποπτους καί ἀμφιλεγόμενους σκοπούς. 

23. Ὁλοκαύτωμα/'Holocaust'. Αὐτό δημιουργήθηκεν μετά τόν Β΄ Π.Π ἀπό τούς Ἐβραίους που διέφυγαν ἀπό τήν Ναζιστικήν Γερμανίαν. Τό χρησιμοποιοῦν σάν «ἐργαλεῖον» πίεσης τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης γιά νά: 
α. Ἐκβιάσουν τήν ἲδρυση τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ στήν Παλαιστίνην. 
β. Ἀπομυζήσουν χρήματα ἀπό τήν Γερμανίαν-καί ὂχι μόνον- ὡς ἀποζημιώσεις γιά τά 6 (;;) ἑκατ. Ἐβραίους', που ποτέ δέν πιστοποιήθηκεν ὁ ἀριθμός τους. Ἀκόμη καί Ἐβραίοι σιωνιστές ὁμιλοῦν γιά μερικές δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες χιλιάδες που πέθαναν εἐξ αἰτίας τῆς πείνας, ἀσθενειῶν, στερήσεις ἢ σκοτώθηκαν συνεπεία τῶν βομβαρδισμῶν. 

24. Ἱερατεία-Μονοθειστικές Θρησκεῖες. 'Forces of Darkness'. Εἶναι οἱ τρεῖς μονοθεϊστικές ἐβραιογενεῖς (Ἀβρααμικές) θρησκεῖες (Ἰουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ἰσλαμισμός καί οἱ αἰρέσεις αὐτῶν) που εὐθύνονται γιά τούς πολέμους, τήν διχόνοιαν καί τό σκοτάδι στόν κόσμον ἐδῶ καί 1700 περίπου χρόνια. Οἱ κοσμοπολιτικές θρησκεῖες εἶναι ὑλιστικές καί δογματικές. Ἓνεκα τούτου δέν ἀρκοῦνται στούς πνευματικούς κανόνες, ἀλλά θέτουν καί κοινωνικούς κανόνες συμπεριφορᾶς στά ἂτομα καί ἀναμειγνύονται στήν πολιτικήν καί στήν οἰκονομίαν. Ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τους εἶναι ἡ Ἰουδαϊκή Βίβλος. Ἑπομένως ἂν καταρρεύσει ἡ ψυχοφθόρος Βίβλος, θά παρασύρη μαζί της καί ὃλο τό Κατεστημένον. 

25. Τρομοκρατία/ Ἂλ-Κάϊντα/'Al Qaeda' Εἶναι ἐξτρεμιστική ἰσλαμική ὀργάνωσις που ἐδρεύει στό Ἀφγανιστάν, πλήν ὃμως ἒχει πλοκάμια σέ ὃλες τίς ἰσλαμικές καί στίς Δυτικές χῶρες. Ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν Ἀφγανῶν Μουζαχεντίν που διεξήγαγαν τό Τζιχάντ (θρησκευτικόν πόλεμον) γιά τήν ἐκδίωξιν τῶν Σοβιετικῶν κατοχικῶν στρατευμάτων, πρᾶγμα που ἐπέτυχαν. Αὐτοί ὀργανώθηκαν στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ '70 ἀπό τήν CIA, ἀλλά σήμερον ἒχουν στραφεῖ ὡς τιμωροί τῆς Ἀμερικῆς, τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν χωρῶν που τίς ὑποστηρίζουν, διότι θεωροῦν μεγίστην ἀδικίαν τήν γενοκτονίαν τῶν Παλαιστινίων καί τήν ρατσιστικήν μεταχείρισην τοῦ Ἰσλάμ. 

26. Ὑποτακτικές Κυβερνήσεις. Stooges Governments Αὐτές παρότι ἐκλέγονται μέ δημοκρατικές διαδικασίες δέν εἶναι γνήσια δημοκρατικές διότι πειθαναγκάζονται νά ὑπακούουν στήν διεθνῆν ἐξουσίαν καί νά ἐκτελοῦν ἐντολές γιά τά σοβαρά θέματα γενικῆς στρατηγικῆς, τῆς Οὐάσιγκτον, τῶν Βρυξελλῶν, τοῦ ΝΑΤΟ, τοῦ ΟΗΕ, τοῦ ΔΝΤ, τῆς Διεθνοῦς Τράπεζας κ.ἂ 

27. Κοινοβούλια/Parliaments. Αὐτά συνιστοῦν τήν ἀντιπροσωπευτικήν δημοκρατίαν ἡ ὁποία πόρρω ἀπέχει ἀπό τήν Ἂμεσην Ἀθηναϊκήν Δημοκρατίαν. Οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Κοινοβουλίου ὑποκλέπτουν τήν ψῆφον τοῦ λαοῦ καί τήν καταχρῶνται ὑπέρ τῆς πλουτοκρατίας ἐπί 4ετίαν καί αὐτό τό θεωροῦν δημοκρατία. Στίς μέρες μας τά Κοινοβούλια βρίσκονται σέ παρακμήν ἓνεκα τῆς διαπλοκῆς τους μέ τούς οἰκονομικούς παράγοντες καί τήν διαφθοράν. 

28. Μέσα Μαζικής Ἐνημερώσεως/ Media. Αὐτά ἐλέγχονται ἀσφυκτικώτατα ἀπό μεγάλα συγκροτήματα καί ἀποκρύπτουν τήν ἀλήθειαν καί διασπείρουν τό ΨΕΜΜΑ. Ἒτσι οἱ πληροφορίες καί γνῶμες ἐμποδίζονται νά φθάσουν στήν κοινήν γνώμην καί ἡ ἀλήθεια εἲτε ἀποσιωπᾶται εἲτε διαστρέφεται, εἲτε δίδεται ἡ μισή. Ἡ παραπληροφόρησις, ὁ στραγγαλισμός τῆς διαφορετικότητος, τῆς ἀμφισβήτησης καί ἡ τηλεθέασις τῶν σκουπιδιῶν πρός χάριν τοῦ κέρδους ἒχουν καταστεῖ ὁ κανόνας στίος σύγχρονες κοινωνίες μας. Εἶναι ὁ θάνατος τῆς δημοκρατίας. 

29. Ἀνάκτορα Μπάκινχαμ / Buckingham Palace. εἶναι τό κέντρον τῆς διεθνοῦς Μασονίας-Ἰλλουμινάτι καί τῆς Ἰουδαϊκῆς θεοκρατίας. Ἀπό ἐκεῖ ἐκπηγάζει ἡ διεθνής ἐξουσία, διότι εἶναι ὁ ἀρχαιότερος ἐξουσιαστικός θεσμός. Ἐκεῖ ἐξυφαίνονται οἱ μεγαλύτερες συνωμοσίες, ραδιουργίες, ἲντριγκες, διαφθορά, λαϊκή καταπίεσις καί ἐκμετάλλευσις, ἀλλά καί οἱ κρίσεις καί οἱ πόλεμοι. Ὁ θεσμός αὐτός θεωρεῖται ὃτι ἒλκει τήν ἀρχήν του ἀπό τόν πανάρχαιον βασιλιᾶ- θεόν, Ἀνού. [Σύμφωνα μέ τήν νεοεποχίτικη Σουμεριακή Μυθολογία οἱ Ἀνουνάκι ἦλθαν ἀπό τόν πλανήτην Νουμπίρου, δημιούργησαν τούς ἀνθρώπους , φτιάξανε τήν Ἐδέμ καί μετά ἀποσύρθησαν στόν πλανήτην τους, ὃπου ἀπό ἐκεῖ μᾶς ἐπισκέπτονται ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν. Οἱ ἐστεμμένοι τοῦ Μπάκινχαμ διατηροῦν τήν παράδοσιν, ὃτι κατάγονται ἀπό τούς Ἀνουνάκι καί ἐκεῖθεν ἀντλοῦν τήν ἐλέω θεοῦ κληρονομικήν μοναρχίαν τους] 

30. Ἐγκέφαλος τοῦ Οὐροβόρου Ὂφεως/Brain of the taileating Snake Πολλά θρυλοῦνται περί τοῦ ἐγκεφάλου τῆς Συνωμοσίας (R &R ἢ Χ. K). Κανείς δέν γνωρίζει τόν νέον παγκόσμιον Fuhrer. 

Συμπέρασμα: 

Τώρα γνωρίζεις ὃλους τούς κρίκους τοῦ Κατεστημένου. Ἂλλοι μεγάλοι καί ἂλλοι μικρότεροι, συμπλέκονται καί διαπλέκονται καί μέσα ἀπό τίς ἀντιφάσεις καί συγκρούσεις τους κατορθώνουν νά κυβερνοῦν ἐδῶ καί 2.000 χρόνια. Ἒχουν ἀνακαλύψει τό μυστικόν τῆς ἀθανασίας μέ τήν ἀέναην ἀλλαγήν, τήν συνεχῆν προσαρμογήν-σάν τούς χαμαιλέοντες- τό ψέμμα, τόν δόλον, τήν πανουργίαν, τήν ραδιουργίαν, τήν καταπίεσιν καί τήν διαβολήν, παρμένα ἀπό τήν Ἰουδαϊκήν Βίβλον. Καί πάντα ὁ λαός εἶναι ὁ εὐκολόπιστος καί χιλιοπροδομένος, ὁ καταπιεζόμενος καί ὁ ἐπαναστατημένος. Ὁ ἐχθρός ἒχει ὂνομα. Εἶναι ὁ Ἐβραϊκός Σιωνισμός καί οἱ παγκόσμιοι τοκογλύφοι. Εἶναι τό Παγκόσμιον Κατεστημένον: Ψεύτικον, δόλιον, ἂδικον, ἀντι-ζωικόν, ραδιοῦργον, ἀνάλγητον, ἀλαζονικόν, ἀχόρταγον, ἁρπακτικόν, γραφειοκρατικόν, ἡδονιστικόν, ἐξουσιαστικόν, δογματικόν, θεοκρατικόν, ὑλιστικόν, συνωμοτικόν, πολεμοκάπηλον, ἰμπεριαλιστικόν καί ἐγκληματικόν (Ὃρα Γάζα, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Κύπρος κ.ἂ.) Τώρα εἶναι παρηκμασμένον, σάπιον καί ἐτοιμόρροπον. Ὁ πλανήτης μας ἀσθενεῖ βαρειά ἐξ αἰτίας τῆς κακοήθους βουλιμίας τους. Τό Κατεστημένον πνέει τά λοίσθια. Οἱ κυβερνήσεις, κατ' ἐντολήν τῶν διεθνῶν τοκογλύφων, ἒγιναν οἱ μεγαλύτερες ληστρικές ἑταιρεῖες συγκεντρώσεως χρήματος. Ἒχουν ἐπιπέσει στούς λαούς νά τούς πιοῦν τό αἶμα . Αὐτή εἶναι ἡ ἐντολή τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν. Ἡ Ἀντίστασις τῶν λαῶν γρήγορα θά τούς ἀνατρέψη. Ὑπάρχει ὃμως ἐναλλακτική λύσις; Σίγουρα Ναί. Ὁ Ἑλληνικός Λόγος (τό ἑλληνικόν δημοκρατικόν πρότυπον καί ὁ ἑλληνικός τρόπος σκέψεως) που δοκιμάσθηκεν πρίν 2.500 χρόνια μέ ἀπόλυτην ἐπιτυχίαν σ' αὐτόν ἐδῶ τόν τόπον. 

σύνδεσμοι : www.thesecretrealtruth
                    www.aporrito
Θά θέλαμε νά ζητήσουμεν συγνώμην γιά τήν ὓπαρξιν ἀσυνταξιῶν ἢ χρήσεως πιθανῶν λαθῶν μεταφραστικῶν τά ὁποῖα ἀφέθησαν ἒτσι ὣστε τό κείμενον νά μείνη ἀναλοίωτον , ὣστε νά ἐκφράζη τό ὓφος καί τό πνεῦμα τοῦ συντάκτου. Τό σχὀλιον ἐπίσης ἀπειχεῖ σκέψεις κι ἀπόψεις τοῦ ἰδίου. (zb46)       
Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;