Ἁπό πότε ξεκίνησαν τά ψεύδη


Πέμπτη 31/10/2013 Τί συνέβη μέ τόν Τιτανικόν ;


Οἱ Πλειάδιοι κομμάτι-κομμάτι, προσπαθοῦν νά συνθέσουν τό πάζλ τοῦ τί συνέβη στό παρελθόν, στό παρασκήνιον ἐνῶ ὁ κόσμος πίστευεν πώς τά πάντα ἒβαιναν καλῶς, ἐνῶ οἱ καταχραστές τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν λαῶν, ἒδρεπαν τούς καρπούς τοῦ μόχθου τῶν ἀπλῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων .Τό δέ πόσο πίσω πηγαίνουν ὃλες αὐτές οἱ δολιοφθορές που συνεπάγονται καί ἀπώλειαν ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων, ἀλλά κι ὑλικῶν ἀποκτημάτων προκαλεῖ πραγματικήν κατάπληξιν σήμερα τῶ ὂντι.Ἡ Συνομωσία τῆς βύθισης τοῦ Τιτανικοῦ καί τῶν ἐπιθέσεων που γίνονται τήν 11ην ἡμέραν τοῦ μηνός . 

Σέ αὐτό τό 5ον βίντεο βλέπουμεν ὃτι εἶναι πολύ σημαντικόν νά συνεχίσουμεν ἐμβαθύνοντας ἐπάνω στήν «φοβερήν ἐκδήλωσιν τῶν Σκοτεινῶν» κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί συγχρόνως νά κάνουμεν γνωστές «τίς κρυφές αιτίες» γιά τίος ὁποῖες τό διάσημον ὑπερωκεάνιον «Τιτανικός» κατέληξεν στόν βυθόν τῆς θαλάσσης. 

Μήπως ὑπῆρχεν κάτι περισσότερον ἀπό αὐτό που «ἀναφέρθηκεν ἐπίσημα» στόν κόσμον, καί που ποτέ δέν ἒγινεν γνωστόν; Ἀλλά τί «συνέβη» πραγματικά μέ τό μεγαλύτερον ὑπερωκεάνιον τοῦ κόσμου; Στήν πραγματικότηταν ὑπῆρξεν μία πολύ καλά σχεδιασμένη συνομωσία τῶν «Νιμπιρουανῶν-Ἐρπετοειδῶν». 

Ἦταν μία «μεγάλη συνωμοτική πλεκτάνη» που στήθηκε ἐναντίον μίας ὁμάδος πλουσίων ἐπιχειρηματιῶν «κατασκευαστῶν, τραπεζιτῶν, χρηματιστῶν», οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τρεῖς μεγάλους μεγιστᾶνες τοῦ πλούτου ἀντετίθεντο σθεναρά στήν δημιουργίαν τῆς «Ὁμοσπονδιακῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ» ἀφοῦ μέ τήν ἲδρυσίν της οἱ «Τράπεζες θά ἐπικέντρωναν καί θά ἒλεγχαν τήν παγκόσμιαν οἰκονομίαν». 

Κι ἀκόμη θά προκαλοῦσεν μεγάλες ἐπιπτώσεις στήν κοινωνίαν γενικά, ἀφοῦ μεταξύ τῶν νεκρῶν ἦταν καί ὁ John Astor ὁ «πιό πλούσιος ἂνθρωπος τοῦ κόσμου» τῆς ἐποχῆς του, στενός «φίλος καί χρηματοδότης» τῶν ἐφευρέσεων τοῦ Νίκολας Τέσλα, ὁ ὁποῖος ἀνεκάλυψεν τήν «ἐλευθέρα καί ἀπεριόριστην Δακτυλιοειδῆν ἐνέργειαν». Ἀφοῦ οἱ «Νιμπιρουανοί-Πεφωτισμένοι», γιά κανέναν λόγον στόν κόσμον δέν ἢθελαν νά γίνουν γνωστές αὐτές οἱ ἐφευρέσεις καί νά «συνεχίσουμεν ἒτσι νά ἐξαρτώμεθα» ἀπό τήν Νέαν Παγκόσμιον Τάξιν (New World Order) καί τίς σκληρές της δεσμεύσεις. 

Καί τί μποροῦμεν νά ποῦμεν γιά τίς παράξενες συμπτώσεις αὐτῶν τῶν συνομωσιῶν που ἀφοροῦν τίς ἰδιαίτερες ἡμερομηνίες που σχετίζονται μέ τόν ἀριθμόν 11 ὁ ὁποῖος ἐπαναλαμβάνεται καί σέ ἂλλα γεγονότα που ἒχουν συνταράξει τήν ἀνθρωπότητα καί συμβαίνουν σέ αὐτήν τήν ἡμερομηνίαν κλειδί; Μήπως ὃλα εἶναι καλά ἐνορχηστρωμένα; Ἀπ' ὃσον γνωρίζουμεν ποτέ δέν ἒγινεν γνωστή ὃλη ἡ ἀλήθεια γύρω ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῆς «11ης Μαρτίου 2004» στήν Μαδρίτη-Ἰσπανίαν, ἢ γύρω ἀπό «τούς Διδύμους Πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης» που συνέβη ἐπίσης στήν 11ην ἡμέραν . Μήπως ἀνήκουν σέ κάποιο σχέδιον που ἒχουν ὀργανώσει γιά «τίς τελετές τῶν ἀνθρωποθυσιῶν τους» που γίνονται σέ μαζικήν κλίμακαν, ἐπιλεκτικήν ἢ ταυτίζονται μέ «τήν ἒναρξιν καί τό τέλος ἑνός πολέμου»;            

Σχόλιον :

Ὃπως καί ἂν ἒχει τό θέμα πιστεύω πώς ὁ κόσμος ὀφείλει νά ἒχη τήν προσοχήν του ἐξαιρετικά τεταμένην. Ἐπίσης ἀνενδοιάστως πρέπει νά συνυπολογίζη κάθε πληροφορίαν ἀπό ὁπουδήποτε καί ἂν προέρχεται, ἐνῶ ὃσον καλύτερα κι σέ εὐρύτερον φάσμα εἶναι πληροφορημένος, τόσον ἀνετώτερα θά βγάζη συμπεράσματα περί τοῦ τί συμβαίνει, πρός τά ποῦ ὁδεύει ἡ περιρρέουσα κατάστασις, ὃπως ἐπίσης μέ σιγουριά θά μπορῆ νά ἀποφασίζη περί τοῦ πρακτέου. Ζοῦμε σέ ἡμέρες πονηρές καί σέ τέτοιες ἡμέρες πρέπει νά "μυριζόμαστε" ἀπό μακρυά τά στημένα παιχνίδια που προσπαθοῦν νά παίξουν εἰς βάρος μας. Σήμερα ὁ πολίτης βάλλεται πανταχόθεν ἀπό μύριες δυνάμεις καί τά μέτωπα εἶναι τόσα πολλά, που μόνον μέ τό μυαλό δύναται κανείς νά βρῆ τίς λύσεις του, ἂρα ἐπικεντρωθεῖτε  στόν στόχον σας!!! 

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Πηγή :  Alcyon pleiades

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;