Γνωστοποίησις

Πέμπτη 31/10/2013

Ἓνα μήνυμα ἐλπίδας πρός ὃλους ;

Αὐθεντικόν  μήνυμα τῶν Πλειάδιων μέσω τοῦ blog που ἐδημιούργησαν τελευταῖα, ἀποσκοποῦντες στήν ἐνημέρωσιν ὃλων . 


Σκοπός μας εἶναι νά ἐπιστήσουμεν τήν προσοχήν γύρω ἀπό τήν ἀνάγκην νά προετοιμαστοῦμεν γι’ αὐτό τό μεγάλο ἀστρικόν γεγονός, τοῦ ὁποίου ἡ ἐνέργεια ἢδη ἒχει ἀρχίσει νά γίνεται ἀντιληπτή στόν πλανήτην μας μέσα ἀπό φωτεινά φαινόμενα, ὂμορφες λάμψεις, τήν παράξενην παθητικήν συμπεριφοράν τοῦ ἡλίου, αὒξησιν τῶν ἐμφανίσεων μετεωριτῶν, διακοπῶν ρεύματος.. Ὃλα αὐτά εἶναι ἐνδείξεις τῆς ἐπικείμενης ἂφιξης τῆς τεράστιας ἠλεκτρομαγνητικῆς του ζώνης ἡ ὁποία εἶναι φορτισμένη μέ φωτονικά σωματίδια, καί κάθε ἡμέρα που περνάει αὐξάνονται ὃλον καί περισσότερον.

Ἐπι πλέον θά προσπαθήσουμεν νά διασαφηνίσουμεν μέ ἐπιμονήν καί εἰλικρίνειαν διάφορες ἲντριγκες που ἐξυφαίνονται στόν πλανήτην μας Γῆν, στήν κοινωνία καί τίς κυβερνήσεις, ὃπως ἀκόμη καί συνομωσίες καί μάχες στό διάστημα…. Παρεμβολές που προσπαθοῦν νά ἐμποδίσουν ἢ νά καθυστερήσουν τήν ἀναπόφευκτην ἂφιξιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἡλίου τῆς ἐλπίδας, τῆς Ἀλκυόνης. Ἑνός ἡλίου που ἒρχεται νά βάλη τάξιν μέσα στό χάος στό ὁποῖον ζοῦμεν, καί νά ἐξαγνίση καί  καθαρίση κάθε τι ἀρνητικόν καί διεφθαρμένον που ὑπάρχει στήν Γῆν καί στό ἀνθρώπινον ὂν,  γι’ αὐτό θά πρέπη νά προετοιμαστοῦμεν σέ ὃλα τά ἐπίπεδα, γιά νά μπορέσουμεν νά ἀντέξουμεν τήν εἲσοδον στά δαχτυλίδια τοῦ γιγάντιου ἣλιου Ἀλκυόνη καί νά καταφέρουμεν ἒτσι νά ἐνταχθοῦμεν στήν νέαν Ἐποχήν τοῦ Φωτονίου που θά μᾶς ἐπιφέρη τήν τόσον ἀναμενομένην εἰρήνη καί εὐτυχίαν που ὃλοι μας θέλουμε νά ζήσουμεν.

Αὐτό τό ἱστολόγιον ἀπευθύνεται σέ ὃλα ἐκεῖνα τά ἂτομα που ἐνδιαφέρονται γιά θέματα που ἀφοροῦν τήν ἐπιστήμην, τήν κοσμολογίαν, τήν οὐφολογίαν, τήν ἀνθρωπολογίαν… που ἀναζητοῦν τήν ἀλήθειαν, καί που κυρίως παλεύουν γιά νά γίνουν καλύτερα καί πιό θετικά ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν, θέτοντας τίς βάσεις γιά ἓνα καλύτερο μέλλον που θά μᾶς φέρη ὁ Ἣλιος που δέν δημιουργεῖ σκιές, ἡ Ἀλκυόνη που βρίσκεται ἢδη πρό τῶν πυλῶν.

Ἐλπίζουμεν ὃτι μέ τήν μελέτην αὐτών τῶν σελίδων, ἂρθρων, βίντεο, κλπ θά μποροῦμεν ὃλοι νά εἲμαστε ἐνημερωμένοι καλύτερα κι ἒτσι νά προετοιμαστοῦμεν γιά νά ἀντέξουμεν τίς ἐξαγνιστικές φωτονικές ἐνέργειες τῆς Ἀλκυόνης, καί νά ἐνταχθοῦμεν στήν νέαν Φυλήν Koradhy ἢ Ἐποχήν τοῦ Φωτονίου.


Ἀνηρτήθη από: zeuxisblog46 

Σύνδεσμος :   alcyon pleyades 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;