Ἡ ὣρα τῆς δικαιοσύνης...γιά τούς φαύλους


Συνομωσίες καί ἀνεξιχνίαστες δολοφονίες, παρακμή τῶν μοναρχιῶν, ἡ ἐλίτ ἐνώπιον τῆς Γήϊνης-Ἀστρικῆς Δικαιοσύνης

Ζοῦμεν ἓνα διάστημα λίμπο-ἀναμονῆς, μίαν ἐποχήν μετάβασης-ἀνανέωσης πρός μίαν νέαν Εποχή, ὃπου ὃλα ὃσα εἶχαν συγκαλυφθεῖ-κρυφθεῖ θά ἒρθουν στό φῶς. Αὐτό ὀφείλεται στά φωτόνια-κβάντα που προέρχονται ἀπό τόν Ἣλιον Ἀλκυόνη τῶν Πλειάδων τά ὁποῖα μεταφέρουν μία πολύ ἰσχυρήν καί καθοριστικήν ἐνέργειαν που οἱ Σκοτεινοί-Πεφωτισμένοι δέν μποροῦν νά ἀντέξουν-συλλάβουν καί κατά συνέπειαν ἐμφανίζονται ὃπως ἀκριβῶς εἶναι στήν πραγματικότηταν.

Εἶναι πολύ σημαντικόν νά κατανοήσουμεν ὃτι αὐτή ἡ ἀλλαγή ἐξύψωσης-συχνότητας παρ' ὃλον που δέν γίνεται ἀντιληπτή συνήθως εἶναι τό σημεῖον ἀναφορᾶς που ἒχουμε γιά νά τοποθετήσουμεν τήν κάθε φυσικήν, ψυχολογικήν καί ἐσωτερικήν κατάστασιν στήν θέσιν της . Ἒτσι ὃσον δέν ἀνοίγει τό Πλειάδιο-Σείριο ὁλόγραμμα-περίβλημα στό ὁποῖον εἲμαστε βυθισμένοι γιά νά ἀποκτήσουμεν πρόσβασιν σέ μίαν φωτεινήν φυλήν ἐξαγνισμοῦ-ἐξυγίανσης θά γίνεται ὃλο καί περισσότερον ἀπαραίτητη καί ἐπείγουσα.

Τόσον ἡ ἀντζέντα-σχέδιον ὃσον καί ἡ δικτατορική κατοχή τῶν καταχραστῶν-εἰσβολέων Ἀννουνακιανῶν-Γκρίζων-Ἐρπετῶν καί Δράκων ἂλιεν θά συνεχιστοῦν μέσω τῆς χειραγώγησης-ἐλέγχου πάνω μας. Τό σκοτεινόν τους ἒργον εἶναι νά μᾶς ἀφαιρέσουν τίς ἐσωτερικές καί ἀνθρώπινες ἱκανότητες τῆς σταθερότητος, τῆς εἰρήνης, τῆς συμπάθειας, τῆς ὁμόνοιας, τῆς ἁρμονίας, τῆς εὐφυΐας, τῆς συνείδησης ὃπως καί νά ἀλλοιώσουν τό DNA μας. Τότε ἡ συνέπεια γι' αὐτές τίς σκληρές καί ἀπάνθρωπες παραβάσεις τους εἶναι νά διώκονται τώρα ἀπό τήν γηΐνην-ἀστρικήν δικαιοσύνην που ἀποφάσισεν νά ἀντιδράση μπροστά σέ τόσες ἀδικίες, αὐθαιρεσίες, καταχρήσεις ἐξουσίας, ἐπιλεκτικές καί μαζικές δολοφονίες...

Καί σέ αὐτό τό πλαίσιον ἐντάσσονται πολλές δολοφονίες καί ἐξαφανίσεις που παρέμειναν ἀτιμώρητες καί δέν ἐξιχνιάστηκαν καί πρόσφατα ἒχουν ἀρχίσει νά ἒρχονται στήν δημοσιότητα καί νά στρέφονται κατά τῆς ΝΠΤ. Περιπτώσεις ὃπως αὐτή τῆς ἠθοποιοῦ Marilyn Monroe... ἢ οἱ θάνατοι διάσημων τραγουδιστῶν ὃπως τοῦ John Lennon, τῆς Whitney Houston, τοῦ Michael Jackson, τῆς Πριγκίπισσας Νταϊάνας τῆς Οὐαλίας...ὃπως καί ὁρισμένων πολιτικῶν ἀκτιβιστῶν ὃπως τῶν Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Benazir Bhutto, Isaac Rabin, Olof Palme, Anwae el Sadat, Salvador Allende καί πολλῶν ἂλλων.


             

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Σύνδεσμος : Alcyon Pleiades

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;