Οἱ παραστάσεις συνεχίζονται μέ ἀμείωτην ἐπιτυχίαν

Μετά καί τήν χθεσινήν πανηγυρικήν ἒναρξιν στό θέατρον τοῦ παραλόγου


 Οἱ ...στριμωγμένοι..!!

Μετά τά χθεσινά ἐγκαίνια στήν Βουλή ἐπ' εὐκαιρία τῆς νέας κοινοβουλευτικῆς περιόδου (!!!) μετά τό μακρότατον καλοκαίρι, ἐκλήθησαν καί πάλι τά...σαΐνια τῆς κυβέρνησης νά σκεφτοῦν καί πάλιν (γιά τήν χώραν), ὃσον κι ἂν αὐτό θεωρεῖται ἐπίπονον καί ἐξόχως κουραστικό γιά αὐτούς τούς γόνους τῶν οἰκογενειῶν πατρικίων. Τό διακύβευμα μέγα, ἡ χώρα κατά πῶς τά λένε στό γυαλί νά τ' ἀκοῦμε ὃλοι ἐμεῖς τά κορόϊδα, που καθόμαστε σάν χάνοι καί τούς ἀκοῦμε. Ἀλλά κι αὐτό ἓνα μάθημα εἶναι γιά τούς ἀδαεῖς αὐτῆς τῆς ζωῆς, που περιμένουν νά...φέξη κάποια μέρα Δημοκρατία, μπάς καί τήν δοῦν κι αὐτοί, ὂχι τίποτε ἂλλο, ἀλλά νά ξέρουν πῶς εἶναι τέλος πάντων αὐτή που ὀνομάζουν τέλος πάντων μέ διάφορα ἐπίθετα, παλαιά, νέα, ἂνω, κάτω φρέσκια ἢ ξυνισμένη δημοκρατία...
Διότι ἡ νέα ἀκαδημαϊκή καριέρα τῆς ὁποίας αὐτοί ὃλοι οἱ "ὀλίγον" πολιτικοί μας, οἱ νεοχρισμένοι, ἂλλοι ἐκλεγμένοι κι ἂλλοι ἐγκάθετοι, ἀπολαμβάνουν τά προνόμια, ὡς χαϊδεμένοι τῶν σιωνιστῶν που  φιλοδοξοῦν νά ἀποκαλοῦνται κοσμοκυρίαρχοι, αὐτά τά κελεύσματα τούς δίνει. Πατάξατε ὁτιδήποτε σταθεῖ ἐμπόδιον στόν δρόμον σας, προκειμένου νά ἐγκαθιδρύσετε τήν νέαν ἢ ὃπως ἀλλέως πως θέλουν νά τήν ὀνομάζουν δημοκρατίαν. Δέν τούς ἐνδιαφέρει τί καί πῶς αὐτούς, ὃσον τά προνόμιά τους εἶναι ἐντελῶς ἐξωπραγματικά κι ὑπέρογκα σέ σχέσιν μέ τίς περιρρέουσες ἀποδοχές τῶν φουκαράδων (που δημιουργοῦν), αὐτοί προχωροῦν ἲσια στόν στόχον τους ἀσχέτως ἐάν ἢδη ἒχουν προσπεράσει τήν σανίδα καί βαδίζουν στό κενόν.Τόσον διορατικοί καί σώφρονες εἶναι !!!

Στό θέατρον αὐτό μέ τούς γνωστούς πρωτ-αγκωνιστές (χονδρό-λιγνόν), που διακωμωδοῦν καί γελοιοποιοῦν κάθε  ἒκφανσιν τῆς ζωῆς μας τελευταίως, συσκεπτόμενοι γιά τό πῶς θά.... τήν βγάλουν ὃλην τήν τετραετίαν, παίζεται αὐτές τίς ἡμέρες τό δρᾶμα "Τσοχατζόπουλος καί Σία" που τά δικαστήρια ἒκριναν ἒνοχον ἂνευ ἐλαφρυντικῶν καί που οἱ δικηγόροι του ἐδήλωσαν πώς θά συνεχίσουν ὑποβάλλοντες ἒφεσιν, ὀνειρευόμενοι κάποιο μερίδιον ἀπό τά δισεκατομμύρια που ὑπεξαίρεσεν ὁ... ἐκλεκτός των πελάτης. Ὁ ἐξέχων πολιτικός ἀνήρ ἒχει μείνει ὁ μισός ἀπό τήν πίεσιν που δέχεται ἐκ μέρους ἀπ' ὃ,τι φαίνεται τῶν παλαιῶν του συνεργατῶν (ὑπουργῶν) που ἐργάζονται στό παρασκήνιον, νά μήν μιλήση ἢ καταμαρτυρήση τά πεπραγμένα τους ἐν ὃσω συγκυβερνούσαν, ποιός ξέρει μέ τί τρόπους ἀπειλώντας τον.

 Ὁ καθένας μέ τόν πόνον του..
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ὁ φόβος που κυριαρχεῖ τόν τελευταῖον καιρόν στούς κόλπους τῆς κυβερνήσεως καί ὂχι μόνον, ἀλλά ἒχει διασπαρεῖ καί μεταδοθεῖ καί σέ ὃλο τό φάσμα τῶν κοινοβουλευτικῶν μας ἀνδρῶν, εἶναι πολύ μεγάλος. Ἐχθές ἐγκατέλειψαν καί τόν προσφιλῆ τους τρόπον νά μήν πατοῦν στήν Βουλήν λόγω τοῦ ἀγιασμοῦ. Λόγω λοιπόν τοῦ ηὐξημένου ἀριθμοῦ συμμετεχόντων στήν συνεδρίασιν (παρ' ὃλον ὃτι ἒλλειψαν πάλιν ἀρκετοί), ὑπῆρξεν μεγάλη κινητοποίησις τῆς ἀστυνομίας, που συνεκέντρωσεν κυριολεκτικά χιλιάδες ἀστυνομικούς μέ ὃλον τόν ὁπλισμόν τους μήν τυχόν γίνουν ἐπεισόδια. Ἐπεισόδια ἐν τούτοις δέν ἒγιναν τελικῶς κι ἒμειναν οἱ "χρηστοί"μας ταγοί μέ τήν ντροπήν καί τόν φόβον τους νά τούς κρατᾶ συντροφιά. Ὃσον γιά τόν Ἂκην Τσοχατζόπουλον κανείς δέν γνωρίζει τί θά γίνη καί ποιά θά ἀποβῆ ἡ τελική ἐτυμηγορία καί κρίσις τῶν δικαστῶν, που τελευταῖα δείχνουν νά συνέρχονται κι ἐπανακτοῦν τόν θεσμικόν τους ρόλον.

Τίς ἐντυπώσεις μ' ὃλα ταῦτα φαίνεται πώς ἒκλεψεν ἡ παράστασις "Χρυσή Αὐγή καί τρομοκρατία", που ὂντως ἐδημιούργησεν πάταγον. Ὁ κόσμος ἐγέλασεν μέ τήν ψυχήν του παρακολουθῶν τά τεκταινόμενα, ἐνῶ οἱ μεγάλοι φρόντισαν νά μήν εὐρίσκονται στήν Ἀθήναν (ὁ Σαμαρᾶς φρόντισε νά βρίσκεται στήν Ἀμερικήν), προσποιούμενοι πώς τά "καλά παιδιά" τῆς ἀστυνομίας ἒπραξαν εἰς τό ἀκέραιον τό καθῆκον των, ὃπως ἐσυνήθιζαν νά ἐξαγγέλουν κατά τήν διάρκειαν τῆς δικτατορίας. Βεβαίως αὐτό τό "καθῆκον" σχεδιάστηκεν ἀπό τούς ἐπιτελεῖς κι ἐπί κεφαλῆς, σκηνοθετῶν κλπ τῶν θεατρικῶν παραστάσεων, πρός τόν σκοπόν πάντα ταῦτα νά γίνουν πιστευτά ἀπό τό εὐρύ κοινόν, που συνήθως εἶναι ἒτοιμο νά χάφτη κάθε τι τό ὁποῖον τοῦ σερβίρουν ὡς εἲδησιν. Δέν λείπουν οἱ προφάσεις γιά δίωξη κάθε εἲδους βλέπετε.  Ἦταν μιά καλή εὐκαιρία νά φορτώσουν σέ κάποιους ὃλα τά στραβά που στήν διάρκειαν τῶν τελευταίων χρόνων ἐδημιούργησαν οἱ ἲδιοι καί οἱ παρακρατικοί τους, θυμᾶστε τό σπάσιμο τῶν βιτρινῶν ὃλου τοῦ κέντρου κι ὂχι μόνον μία φοράν..., τούς νεαρούς κουκουλοφόρους που ποτέ κανείς τους δέν συνελήφθη (καί πῶς ἐφ' ὃσον ἦσαν ἐντεταλμένοι ἀστυνομικοί).., τούς νεκρούς κλπ

.
Συνελήφθησαν καί περαπέμπονται λοιπόν τά κεντρικά στελέχη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς αὐθαιρέτως, ἂνευ καμμίας οὐσιαστικῆς ἀποχρώσης ἐνδείξεως κι αὐτό διότι κάποιοι ἒκριναν πώς τό timing, ἡ χρονική στιγμή ἐθεωρεῖτο κατάλληλη. Σίγουρα δέ δέν ἐπρόκειτο γιά τόν φόνον τοῦ Φύσσα, αὐτό τούς χρησίμευσεν μόνον ὡς πρόφάσις. Μᾶς ἒχουν ἀπό χρόνια συνηθίσει σέ τέτοιου εἲδους αὐθαιρεσίες καί ξαφνικές "συγκινήσεις" οἱ κυβερνήσεις μας καί τό κάνουν ἐνστικτωδῶς θά ἒλεγε κανείς, ὃταν κάτι θέλουν νά κρύψουν. Ὡς πρακτικῆς λοιπόν ἀπορρεούσης ἐκ τῶν καθημερινῶν καθηκόντων τους, ἐπιλέγουν νά κινηθοῦν ὃποτε τό καλεῖ ἡ ἀνάγκη. Στήν προκειμένην περίστασιν λοιπόν, τό πιθανώτερον εἶναι πώς ἢθελαν νά "κουκουλώσουν" τά καινούργια μέτρα τά ὁποῖα ἒρχονται μαζί μέ τήν ἒλευσιν τῆς τρόϊκας αὐτές τίς μέρες (ἂν ὂχι κάτι ἂλλο σπουδαιότερον). Αὐτό διότι ὡς συνήθως οἱ ἐξαγγελίες τους περί μελλοντικῶν ἐσόδων, συνήθως πέφτουν ἒξω, ἂρα ὑπάρχει χάσμα μεταξύ τῶν εἰσπραττομένων καί τῶν ὀφειλομένων.Ἐξ  ἂλλου ἀπό ποῦ νά εἰσπράξουν πλέον...;;
Ἐδημιούργησαν ἐπομένως τόσον ντόρον καί τό ἀποτέλεσμα μᾶλλον θά εἶναι καί πάλιν μετ' ὀλίγον νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι οἱ "ἐρίφηδες" καί θά ἀποδοθοῦν στήν κοινωνίαν γιά νά συνεχίσουν τό ἒργον τους ἀνενόχλητοι. Ἒτσι φτιάχνονται ὃλα ἐδῶ στήν Ἑλλάδαν μας ἀγαπητέ ἀναγνώστα καί μένουν ἃπαντες εὐχαριστημένοι καί μέ πλήρην ἱκανοποίησιν ὃσον ἀφορᾶ στά πεπραγμένα τους. Τό περίεργον ὃμως γεγονός τό ὁποῖον ξεσήκωσε τά μή καθεστωτικά ΜΜΕ, εἶναι τό γιατί καί μέ ποιές κατηγορίες συνέλαβαν τούς ἰθύνοντας καί μεγαλοστελέχη τοῦ κόμματος τῆς Χ.Α.Δηλαδή ἡ εὐαισθησία τους, δέν λειτούργησεν ὃταν πρίν λίγα χρόνια πρίν ὁ Ἀβουρί (Σημίτης) ἒστιψεν ὡς λεμονόκουπα τούς ἐπίδοξους ἐπενδυτές τοῦ ἀπλοῦ κοσμάκη στό Χρηματιστήριον, ἐνῶ κι ἐκεῖνος κι ὁ Παπαντωνίου, τότε ΥΠΟΙΚ τούς ὢθησεν νά βάλουν ἐκεῖ τά χρήματά τους..;; Ἢ πάλιν ὃταν ἀντί τοῦ προϋπολογισμένου ποσοῦ τῶν 16 δίς εὐρώ, ἐξόδεψαν (σέ μίζες) περίπου 55 δίς προκειμένου νά κατασκευάσουν ἢ ἀνασκευάσουν χώρους καί ἐγκαταστάσεις γιά τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες..;; Ἢ πάλιν λίγον ἒπειτα μέ τά δομημένα ὁμόλογα..;;

Τί νά πρωτοθυμηθῆ κανείς τέλος πάντων. Ποῦ ἒβοσκεν αὐτή ἡ εὐαισθησία τῶν εὐτραφεστάτων μελῶν κυβερνήσεως καί κοινοβουλίου, ὃταν ὁ ΓΑΠ φερόμενος αἰσχρά ἐξέθετεν ὃλον μας τόν λαόν ἀπέναντι στήν εὐρωπαϊκήν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν ἐν πολλοῖς ἐμεῖς δημιουργήσαμεν, ἂν τό καλοεξετάσει κανείς. Καί μήπως εἶναι ὁ μόνος..;; Γιά ποίου τά ψεγάδια νά μιλήσουμε καί ποίου νά ἀφήσουμεν. Εἶναι πραγματικά θαυμαστή ἡ ἀντοχή τῶν Ἑλλήνων στήν καταπόνησιν ἀγάπητοί μου, δέν ὑπάρχει ἂλλος λαός που νά ἀντέχει τόσον τήν ταλαιπωρίαν, τήν καταπίεσιν, τήν ἀγωνίαν τοῦ αὒριον, οὒτε νομίζω καί νά ὑπάρχει ἂλλος λαός, ὡς ἒθνος δηλ. ὁμιλῶ, που νά διατηρῆ ἐπί τοσοῦτον ἂσβεστην τήν ἐλπίδαν γιά ἓνα καλύτερον αὒριον.
Οἱ Ἓλληνες ὡς ἒθνος ὑπῆρξαν κατά τό μεγαλύτερον μέρος τῆς ὑπάρξεώς των εἰς τήν Ἱστορίαν, ἀπ' ἀρχῆς πολεμικός λαός, οἱ συνεχεῖς κακουχίες που ὑφίστατο ὂχι μόνον κατά τίς μάχιμες περιόδους, ἀλλά κι ἐν περιόδω εἰρήνης προκειμένου νά βρίσκεται διαρκῶς σέ ἐτοιμότηταν, ἐσφυρηλάτησαν μέσα του μίαν τόσον ἀδάμαστον ψυχολογίαν, που ἀληθινά ἀγγίζει τά ὃρια τοῦ θαυμαστοῦ, τοῦ ἐξαιρετικοῦ καί αὐτό εἲμεθα σίγουρα δέν ὐπάρχει ἀμφιβολία. Ἐπομένως μέλλει νά ἰδοῦμεν καί ἂλλα, ἐάν κι ἐφ' ὃσον συνειδητοποιήσουμεν ἁπαξάπαντες μίαν ἀδήρητον ἀνάγκην. Τήν ἀνάγκην νά ἀδελφωθοῦμεν, χωρίς νά λαμβάνουμεν ὑπ' ὂψιν τά τερτίπια ὃλων αὐτῶν τῶν φιγουρῶν τοῦ θεάτρου σκιῶν, τούς καραγκιόζηδες δηλαδή καί νά μεγαλουργήσουμεν στό μέλλον καί πάλιν.
Διότι ἀγαπητοί συνέλληνες αὐτός εἶναι ὁ προορισμός μας, αὐτή εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ λαοῦ μας στήν κοινωνίαν, ἡ συνεχής δημιουργία, ἡ ἀδιάλειπτος, ἡ ἀκατάβλητος διάθεσις νά δημιουργήσουμεν τό καλύτερον αὒριον, ὃσον καί ἂν μοιάζει μέ μεγάλη κουβέντα, στήν οὐσίαν εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια. Πρέπει λοιπόν ὃπως ἒχω ξαναπεῖ νά κοιτάξουμε μέσα μας, νά ἀνακαλύψουμε τήν ἀειρρέουσαν πηγήν αὐτῆς τῆς δυνάμεως που κρύβουμεν μέσα μας ὡς λαός κι ἐνωμένοι ξανά ὡς ἂλλος Προμηθεύς νά ἐπαναφέρουμεν τό ἀνθρώπινον γένος στόν ὀρθόν δρόμον, διότι ἒγινεν σκλάβος τῆς Ὓλης, ἀναζητόν ἂλλες ἀξίες τῶν χρησίμων δι' αὐτό, ὀφείλουμεν λοιπόν ν' ἀποκαταστήσουμεν τήν τάξιν, εἶναι δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς δικόν  μας καθῆκον αὐτό φίλοι συνέλληνες..., ἂς πράξουμεν τό καθῆκον μας.

Ἒρρωσθε

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46
Πηγή φωτό: Ἐφημερίς "τό Βῆμα"
Ἐπεξεργασία γελοιογραφιῶν : Α.Μπαξεβανίδης

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;