Ἀναθεώρησις τῆς ἰστορίας τῶν τελευταίων ἐτῶν

Τί ἀκριβῶς ἒγινε πίσω ἀπό τήν πλάτη μας ;; 

(Tό παγκόσμιον πραξικόπημα τῆς Goldman Sachs)


Tό blog Truthout μᾶς ἀποκαλύπτει κάποια μυστικά, που ἀφοροῦν ὂχι τά κυρίως γεγονότα που τά γνωρίζει ὃλος ὁ κόσμος, ἀλλά μερικές πτυχές τους που εἶναι ἂκρως ἐνδιαφέρουσες γιά ἐμᾶς τόν μικρόκοσμον που δέν γνωρίζουμε τί μαγειρεύουν ὃλοι αὐτοί τοῦ συστήματος πίσω ἀπό τήν πλάτην μας."ὃταν ὁ κόσμος στήν Ἑλλάδαν εἶδε τόν δημοκρατικά ἐκλεγμένον τους πρωθυπουργόν που ναγκάστηκε νά βγῆ ἒξω ἀπό τό γραφεῖον στίς 20 Νοεμβρίου τοῦ 2011, κι ἀντεκατεστάθη ἀπό ἓναν μή ἐκλεγμένον συντηρητικόν τεχνοκράτη, τόν Λουκᾶν Παπαδῆμον, οἱ περισσότεροι ἀγνοούσαν τήν εὐρύτερην εἰκόνα τοῦ τί συνέβαινεν γύρω τους, τήν στιγμήν ἐκείνην.
Ὃπως ἐπίσης καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς στίς ΗΠΑ, εἲμασταν τελείως ἀνίδεοι τοῦ τί ἐλάμβανε χώραν τό 2008, ὃταν στό Καπιτώλιον τό τηλεφ. κέντρον κατέρρεεν ἀπό τόν ὂγκον τῶν τηλεφωνημάτων ψηφοφόρων οἱ ὁποῖοι ἀπαιτούσαν νά ψηφιστῆ "ὂχι" καί οἱ ἐκλεγμένοι ἀντιπρόσωποί μας στό κοινοβούλιον ἐψήφισαν "ναί" τότε μέ ἐντολήν τοῦ δημοσίου γραμματέως τοῦ Μπούς Henry Paulsen κι ἐμπλακήκαμεν στό μεγαλύτερον σκάνδαλον χρηματοδότησης χρέους στήν ἱστορίαν τοῦ ἒθνους μας" λέγει χαρακτηριστικά.
                                                                                        

                                                
Ὁ Ἓλληνας Πρωθυπουργός Λουκᾶς Παπαδῆμος στό γραφεῖον του                                                              στό Προεδρικόν Μέγαρον στήν Ἀθήναν, Ἑλλάδα, 16  Ιανουαρίου 2012 (Φωτογραφία: Ειρήνη Βουρλούμης
The New York Times)
      
                                                                                                                                                         Συνεχίζει δέ ὃτι "τώρα καθώς ἡ τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ὡς βασικός παράγων τῆς συνεχιζόμενης κρίσης στήν Εὐρώπην ανακοινώνει ότι ο πρώην τραπεζίτης επενδύσεων Mark Carney  πρόκειται νά τεθῆ ὡς ἐπικεφαλῆς της, δέν μποροῦμε πλέον νά ἀγνοήσουμε τό τί συμβαίνει σέ ὃλον τόν κόσμον : ὃτι δηλ. ἡ Goldman Sachs διοργανώνει ἓνα παγκόσμιον πραξικόπημα.

Ὑπάρχει ἓνας δεσμός που ἐνώνει τόν Λουκᾶν Παπαδῆμον στήν Ἑλλάδα, τόν Henry Paulsen στίς ΗΠΑ καί τόν Mark Carney στόἨνωμένον Βασίλειον κι αὐτός εἶναι ἡ Goldman Sachs.Ὃλοι οἱ πρώην τραπεζίτες τοῦ γίγαντα τῆς Wall Street, τοποθετήθηκαν σέ θέσεις "κλειδιά"τῆς ἐξουσίας σέ διάφορα κράτη κι ὃλοι ἒπαιξαν ἓναν ρόλον στήν παγκόσμιαν οἰκονομικήν κρίσην μετά τό 2007-8, ἐξασφαλίζοντας ὃτι ἡ Goldman Sachs εἶχε τόν τρόπον νά ἐλέγχη τά πράγματα (τήν θύελλαν που ἐξέσπασεν) καθώς κι ὃτι θά προσποριζόταν σημαντικά κέρδη ἀπό αὐτήν της τήν δραστηριότηταν.

Ὃλον αὐτό ὃμως δέν ἦταν παρά ἡ ἀπλή ἀμυχή στήν ἐπιφάνειαν !!

Καθώς ἡ Εὐρώπη κατέρχεται ὁλοένα σέ μίαν λιτότηταν ἂνευ προηγουμένου, ἀποδεικνύεται πώς ἡ Goldman Sachs καθίσταται ὀ διαχειριστής τῆς κατάρρευσης τῆς ἠπείρου. Ὃπως ἡ βρεττανική ἐφημερίδα Inependant νέφερεν νωρίτερα αὐτό τό ἒτος,οἱ συντηρητικοί τεχνοκράτες οἱ ὁποῖοι διηύθυναν ἢ συνεχίζουν νά διευθύνουν θέσεις καίριες σέ ὑπό κατάρρευσιν οἰκονομίες, στήν Ἑλλάδαν, στό Βέλγιον,Ἰταλίαν,Γαλλίαν καί τώρα στό Ἠνωμένον Βασίλειον, ὃλοι χαίρουν ἐκτιμήσεως καί ἀποδοχῆς ἀπό τήν Goldman Sachs. Συγκεκριμένα ὁ νῦν ἐπικεφαλῆς τῆς ἲδιας εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Mario Draghi διετέλεσεν διευθύνων σύμβουλος τῆς Goldman Sachs International.

Ἐδῶ δέ στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες ὁ μετέπειτα Γενικός Γραμματεύς καί πρώην διευθύνων σύμβουλος τῆς Goldman κ. Henry Paulsen, ἒκανε τόσον καλά τήν δουλειά του ἐξασφαλίζοντας τό 2008 τό πακέτο διάσωσης πολλῶν δισεκατομμυρίων δολλαρίων τῆς Goldman, ἐνῶ κατόπιν ἀντικατεστάθηκεν στήν νέαν κυβέρνησιν Ὀμπάμα ἀπό τόν Tim Geithner, ὁ ὁποῖος συνεργάσθηκε πολύ στενά μέ τήν Goldman Sachs, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς New York Fed (ὀμοσπονδιακή τράπεζα) κι ἐκεῖ φρόντισεν ἒτσι ὣστε ἡ Goldman Sachs λαβεν δάνειον ἂνω τῶν 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ἀπό τό πακέτον διάσωσης τοῦ ἀποτυχημένου ἀσφαλιστικοῦ γίγαντα AIG.

Αὐτό που συμβαίνει ἐδῶ πηγαίνει πίσω περισσότερον ἀπό μία δεκαετία


Τό 2001 ἡ Goldman Sachs κρυφά   βοήθησεν τήν Ἑλλάδα νά κρύψη δισεκατομμύρια δολάρια μέ τήν χρῆσιν σύνθετων χρηματοπιστωτικῶν μέσων, ὃπως συμφωνίες ἀνταλλαγῆς κινδύνου ἀθέτησης.Αὐτό  επέτρεψε στήν Ἑλλάδα νά ἀνταποκριθῆ στίς βασικές ἀπαιτήσεις γιά τήν εἲσοδον στήν Εὐρωζώνην στήν πρώτην θέσιν. Ἀλλά ἐξ ἲσου δημιούργησεν μίαν τεράστιαν φοῦσκαν τοῦ χρέους ἡ ὁποία ἐξερράγη ἀργότερον, μέ ἀποτέλεσμα νά βυθιστῆ καί ὃλη ἡ Εὐρώπη στήν τρέχουσαν οἰκονομικήν κρίσιν, που πνίγει ὃλην τήν ἢπειρον. Ἐκείνη ὃμως, ἡ Goldman Sachs προστατεύεται ἀπό τήν ἲδιαν τήν κρίσιν μέ τήν φοῦσκαν τοῦ χρέους, λόγω τῶν στοιχημάτων σέ βάρος τῶν ἑλληνικῶν ὁμολόγων, ὃτι θά ἀποτύχη (ἡ Ἑλλάς) τελικῶς στήν ἀποπληρωμήν των.
Κατά κάποιον εἰρωνικόν τρόπον,   ἂνθρωπος ὁ ὁποῖος ἦταν ἐπικεφαλῆς μέσα στήν Κεντρικήν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἐγίνετο αὐτή ἡ συμφωνία μεταξύ Ἑλλάδος καί Goldman Sachs ἦταν (παρακαλῶ νά ἠχήσουν τύμπανα) ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος.
Ἡ Goldman ἒκανε πολλές παρόμοιες συμφωνίες καί ἐδῶ μέσα στίς ΗΠΑ, συγκαλύπτοντας τήν πραγματικήν ἀξίαν τῶν ἐπενδύσεων, ἐν συνεχεία πουλώντας τίς ἂχρηστες ἐπενδύσεις σέ πελάτες, ἐνῶ ταυτοχρόνως δεχόταν στοιχήματα πώς αὐτές οἱ ἲδιες ἐπενδύσεις θά ἀποτύχουν. Ἓνα τρανταχτό παράδειγμα ἦταν ἡ συμφωνία  «Timberwolf" ἡ ὁποία ἒρριξε μίαν Αὐστραλιανήν ἑταιείαν hedge funds, ὃπου ἡ Goldman Sachs banksters μέσω e-mail ὁ ἓνας μέ τόν ἂλλον, ἀπό κομπορρημοσύνη καί μόνον ἐκαυχῶντο πώς: "..φίλε ἡ Timberwolf ἦταν μία συμφωνία σκ...ά..".

Αὐτή ἡ ἰδια συμπεριφορά τῆς Goldman βοήθησε στό νά διογκωθῆ καί νά σκάση ἠ φοῦσκα στήν ἀγοράν κατοικίας στίς ΗΠΑ. Τό ὠστικόν κῦμα στήν συνέχειαν ἒτρεξεν πέρα ἀπ' τόν Ἀτλαντικόν καί χτύπησεν τήν Εὐρώπην καί τό προηγούμενον μασκάρεμα τῆς συγκάλυψης τοῦ χρέους στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Goldman τούς βγῆκεν ξυνόν, προξενώντας ἐμβάθυνσιν τῆς κρίσης. Ὃλοι αὐτοί οἱ γελοῖοι (κερδοσκοπικοί) χειρισμοί τῆς Goldman λογικά θά ἒπρεπεν νά προξενήσουν κατάρρευσίν της, ἀλλά οἱ τοποθέτησις ἀνθρώπων της σέ θέσεις κλειδιά (σέ κυβερνήσεις) καί στίς δύο πλευρές τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ὂχι μόνον δέν τήν ἒβλαψαν, ἀλλά ἀπενταντίας τήν βοήθησαν νά ἐπιζήση, προκόψη, ἐδραιωθῆ καί ἀκμάση. 
Καθώς ἡ  DailyKos συνοψίζει, "τό κανονικόν σενάριον συνήθως συνοψίζεται στό νά βοηθηθῆ ἓνα ἒθνος νά κρύψη ἓνα του πρόβλημα καί νά πουλήση τό χρέος του, μέχρις ὃτου τό πρόβλημα διογκωθεῖ σέ μιά φυσαλίδα καί ἐν συνεχεία σκάση μέ θεαματικόν τρόπον, ἀλλά ἡ Goldman βάζει ἀνθρώπους της σέ θέσιν ἐξουσίας ὣστε νά διαχειρίζονται τό χρέος, κατευθύνοντας τίς διασώσεις, οὓτως ὣστε ἐκείνη παίρνει ὃλα τά χρήματά της πίσω ἐνῶ ἡ χώρα μένει χωρείς ἂντερα κυριολεκτικά".

Γιά πολλά χρόνια τά τρελλά καπελάκια ἀπό ἀλουμινόχαρτο που συνήθως ἐπισημαίνουμεν στίς ἱστοσελίδες τοῦ Glenn Beck  καί που συνήθως ἐμφανίζεται ὡς εἰδικός στήν ἱστοσελίδα του, τήν λεγομένη Fox News, μᾶς ἒχει προειδοποιήσει ἀρκετές φορές γιά τήν παγκόσμιαν κυβέρνησιν ( δ , δ καί δῶ ). Ἡ πιό πρόσφατη ἀπειλή σύμφωνα μ'αὐτούς, εἶναι ἡ  τζέντα 21 καί ἠ δηγμιουργία ἑνός κατά τήν γνώμην μου σοβιετικοῦ τύπου ἀρχῆς στόν κόσμον, ὃπου θά κατάσχουν τήν ἰδιωτικήν περιουσίαν, μέ ἀναδιανομήν τοῦ πλούτου πρός τίς ἀνεπτυγμένες χῶρες, ἀναγκάζοντας ὃλους νά προσαρμοστοῦν στούς καινούργιους παγκόσμιους νόμους, θυσιάζοντας τήν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν.Ἡ ἱστοσελίδα προειδοποιεῖ πώς θά πρέπη νά φοβόμαστε τίς ὁλοκληρωτικές κυβερνήσεις καί ὂχι τίς πολυεθνικές ἑταιρεῖες τελικῶς.
Ὃταν ὃμως τό καπελάκι ἀφαιρεθεῖ καί φανεῖ τό πρόσωπον μιᾶς ἑταιρείας, τότε μπορεῖτε νά δῆτε τήν πολύ ἀόριστην μορφήν μιᾶς παγκοσμίου κυβερνήσεως, μέσα ἀπό τήν ἂνοδον τῆς Goldman Sachs καί τῶν συναδέλφων της στήν Wall Street. Ἓνα ἑκατομμύριον ἐρωτήματα προκύπτουν ὃταν συζητοῦμεν γιά τό τί συμβαίνει σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον.Κι ὃμως πάρα πολλά ἀπό αὐτά τά ἐρωτήματα δύνανται νά ἀπαντηθοῦν ἂν δεχθοῦμεν ὃτι οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Goldman Sachs ἒχουν ἐκτελέσει ἓνα παγκόσμιον πραξικόπημα.
Γιατί νά εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ἐργαζόμενοι τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἰταλίας, τῆς Πορτογαλίας, Ἰσπανίας, νά ζοῦν κάτω ἀπό τέτοια ἀπάνθρωπην λιτότηταν, καλούμενοι νά θυσιάσουν τούς μισθούς των, τίς συντάξεις των καί τίς θέσεις ἐργασίας των, ὃταν εἶναι βέβαιον ὃτι μετά πέντε χρόνια αὐτές οἱ ἲδιες πολιτικές, θά κάνουν τά χρέη αὐτά ἀκόμη σκληρότερα καί θά μεταθέσουν τήν ἀποπληρωμή τους ἀκόμη μακρύτερα..;; Αὐτό συμβαίνει διότι ἡ Goldman Sachs ἀπομυζεῖ καί τήν τελευταίαν ρανίδα πλούτου ἀπό αὐτά τά κράτη, που ἀλλιῶς θά μπορούσαν νά ἀνακτήσουν τίς ἀποτυχημένες τους ἐπενδύσεις που εἶχαν κάνει πρίν τήν συντριβήν.

Γιά ποιόν λόγον χιλιάδες ἰδιοκτῆτες  κατοικιῶν στίς ΗΠΑ ἐστράφησαν στήν αὐτοκτονίαν ἢ στήν ἐνδοοικογενειακήν βίαν ἢ ἀκόμη καί σέ μαζικές δολοφονίες..;; Διότι ὃταν ἀντί νά βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τόν ἀποκλεισμόν στό σπίτι, ὃταν μία ἀπλή λύσις ὃπως ἡ μετάθεσις ἐξοφλήσεως στεγαστικῶν δανείων στόν χρόνον,τά ὁποῖα ἡ  FDR ἒκανε μέ ἐπιτυχίαν κατά τήν διάρκειαν τῆς μεγάλης ὓφεσης, θά μπορούσαν ἂνετα νά ἀποσοβήσουν τήν δυστυχίαν καί τήν αἰματοχυσίαν..;; Αὐτό συμβαίνει διότι ἡ Goldman Sachs χάρη στό παιχνίδι που ἐδημιούργησεν κάνουν περισσότερα χρήματα ὃταν ἀντί νά ξαναγραφῆ μία ὑποθήκη, ἓνα σπίτι παραμένει προσημειωμένον.
Γιατί παρά τά βουνά ἀποδείξεων οἱ Μπάγκστερς (ἀντί γκάνγκστερς) τῆς Γκόλντμαν Σάκς καί ἂλλων ἰδρυμάτων τῆς Γουώλ Στρήτ δέν συλλαμβάνονται καί νά ριχτοῦν φυλακή γιά ἐξαπάτησιν πελατῶν, τήν χειραγώγησιν ἐπιτοκίων LIBOR καί πετώντας χιλιάδες Ἀμερικανῶν ἒξω ἀπό τά σπίτια τους σέ ἓνα σκάνδαλον ἂνευ προηγουμένου μέσω ρομπο-υπογραφῶν ;; Εἶναι διότι ἒχουμε ἓνα σύστημα δύο ἐπιπέδων δικαιοσύνης κι ὃταν ἓνας ἀπό τούς εὐνοουμένους τῆς ἐξουσίας, ὃπως ἡ Γκόλντμαν Σάκς τρώει ἓνα χτύπημα στό χέρι ὃταν κλέβει 50 δίς δολλάρια, ἐνῶ ἐσεῖς κι ἐγώ πηγαίνουμε φυλακή ἃμα κλέψουμε ἂς ποῦμε  ἓνα κινητό τηλέφωνο.

Ποιό τό νόημα νά διασωθῆ ἡ Goldman Sachs καί νά ξεπουληθῆ ἡ Main street ;;

Σέ ἓναν κόσμον ὃπου μετά τήν σὐγκρουσιν βλέπουμε πράκτορες τῆς Γκόλντμαν Σάκς νά ἒχουν καταλάβει θέσεις-κλειδιά ἐξουσίας σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον, ὀφείλουμεν ὃλοι οὐσιαστικά νά ἀντιληφθοῦμεν τό ποσοστόν ἐπηρεασμοῦ ἐπί τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν τῶν κοινωνιῶν. Διότι δέν ἒχουμεν πλέον μίαν οἰκονομίαν προσανατολισμένην πρός ὢφελος τῶν ἐργαζομένων, ἀλλά πρός τόν σκοπόν προσπορισμοῦ κερδῶν πρός ὢφελος τῆς Γκόλντμαν Σάκς. Ὁ χρηματιστής Alesio Rastani δήλωσεν στο BBC τόν Σεπτέμβριον λίγο πρίν ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος τοποθετηθεῖ ὡς πρωθυπουργός στήν Ἑλλάδαν πώς "ἐμεῖς δέν ἐνδιαφερόμαστε γιά τό ἂν θά πάη καλά μία οἰκονομία, ἢ ἂν σταθεροποιηθῆ, ἐμᾶς ἡ δουλειά μας εἶναι νά βγάλουμε λεφτά ἀπό αὐτό..., προσωπικά εἶχα ὀνειρευτεῖ κάτι τέτοιο πρίν τρία χρόνια. Πάω σπίτι νά κοιμηθῶ κι ὀνειρεύομαι κι ἂλλην ὓφεσιν..." καί συνέχισεν "ὃταν καταρρέει ἡ ἀγορά, κι ἒχεις ὀργανωθεῖ καί προβλέπεις σωστά, μπορεῖς νά βγάλης πολλά λεφτά ἀπό αὐτήν τήν δουλειάν.."
Ὃπως λοιπόν εἲδαμεν κατά τήν διάρκειαν τῆς τελευταίας δεκαετίας, ἡ Γκόλντμαν Σάκς καί ξέρει τί κάνει καί πῶς νά ὀργανωθῆ,  καί ἒχει σωστά στημένο τό παιχνίδι, μόνον που ὃλο αὐτό δέν εἶναι τίποτε ἂλλο ἂπό ἓνα παγκόσμιον πραξικόπημα. Καί ὃπως εἶπεν καί ὁ Rastani στό BBC, "δέν εἶναι ὣρα νά βλέπουμεν εὐσεβεῖς πόθους ὃτι οἱ κυβερνήσεις θά τακτοποιήσουν τά πράγματα. Δέν κυβερνοῦν οἱ Κυβερνήσεις, ἡ Γκόλντμαν Σάκς κυβερνᾶ τόν κόσμον..", κατέληξεν.

Σχόλιον : Ὃλα τά παραπάνω ἀποτελοῦν σίγουρα τήν πικρή'ν ἀλήθειαν καί πραγματικότηταν καί σίγουρα δέν εἶναι , μόνον αὐτή  ἡ σιωνιστική ἑταιρεία που μέλημά της μόνον ἒχει νά κερδίζη εἰς βάρος τοῦ κόσμου. Ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς ὃμως, γιά ἐμᾶς, τόν ἀπλόν κόσμον τῶν παγκοσμίων πολιτῶν, ἓνα νομίζω πώς πρέπει νά εἶναι τό δικό μας μέλημα: τό πῶς δηλαδή θά καταφέρουμεν νά ἀποτινάξουμεν ἀπό τήν πλάτην μας,ὃλους αὐτούς καί τήν κοροϊδίαν τους. Νά δημιουργήσουμεν μίαν κοινωνίαν τῶν ἐθνῶν δίκαιην καί ταξικά ἰσορροπημένην, χωρίς ἀναγκαστικά νά καταφύγουμεν στήν βίαν, ἀλλά ἀνοίγοντας διάπλατα τά μάτια καί τόν νοῦν μας καί διεκδικώντας ἀκατάπαυστα τά ἀπορρέοντα ἀπό τό σύνταγμα δικαιώματά μας, κυττώντας τους ἲσια στά μάτια ὡς ἲσος πρός ἲσον.

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Μετάφρασις :Α.Μπαξεβανίδης
Πηγή : ἱστοσελίδα Truthout
Σύνδεσμοι https://truth-out.org/opinion/item/12996-goldman-sachs-global-coup-de-tat
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;