Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2013

Οἱ ἀδύναμες κραυγές Σαμαρᾶ νά ὑπερασπιστῆ τήν χώραν

Εικόνα
Δέν ὐπάρχει ἐλπίδα γιά τόν παλαιοκομματισμόν στήν ἙλλάδανΣήμερα στίς σελίδες "γνῶμες" τῶν Ν.Y.Times, μέ τίτλον "τί δέν δέν εἶναι διατεθειμένη ἡ Ἑλλάδα νά κάνῃ", φιγουράρει ἡ σταθερή (;;) δήλωσις τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ, ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι διατεθειμένη νά ἐπιβάλλῃ περαιτέρω καί νέα μέτρα. Τό σύντομον ἂρθρον εἶναι ρηχόν ὃσον κι ὁ κ. Σαμαρᾶς, κατά πῶς φαίνεται τοὐλάχιστον ἒναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί συνίσταται στήν ἀκόλουθον δήλωσιν : "Ἡ ἑλληνική κοινωνία καί ἡ οἰκονομία της δέν ἒχουν τά περιθώρια νά ἀνθέξουν περισσότερα μέτρα, οὒτε καί ὑπάρχει ἀνάγκη ἐπιβολῆς περαιτέρῳ περικοπῶν σέ συντάξεις, μισθούς, ἢ περιορισμός αὐτῶν". 

Ὡς ἀποδεικνύεται κι αὐτό ἒχει χιλιοειπωθεῖ ἀπό πολλά χείλη, ὁ καθ' ὃλα σεβαστός θεσμός τόν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ ὁ κ. Σαμαρᾶς, τείνει νά γίνῃ περίγελως στούς ξένους παρατηρητές καί ὂχι μόνον. Ἀφοῦ κατέστη πλέον καταφανές καί στούς ξένους ἀνταποκριτές τῶν εὐρωπαϊκῶν καί διεθνῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, πώς ὁ κ. πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδο…

Ἡ πανουργία τοῦ συστήματος

Εικόνα
Τρόποι ἀντιμετώπισης κι ἀντιπαράθεσης
Ἂρθρον τοῦ Ἀνδρέα Μπαξεβανίδη

Τό νοιώσαμεν κι αὐτό στό ταλαιπωρημένο σαρκίον μας. Ἒχουμε πλέον ἐμπειρία καί τῶν τρόπων καί τῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἐπενέργειαν τῶν μεθόδων που χρησιμοποιεῖ τό σύστημα αὐτό που ἐκπροσωποῦν στήν χώραν μας, αὐτοί οἱ ἀπρόσωποι "χαμένοι" λακέδες τῶν ἀφεντικῶν τους, που παριστάνουν τούς κυβερνῆτες. Αὐτά τά ἂχρηστα παλιόπαιδα που δίκην χαμινίων λυμαίνονται τά δημόσια πράγματα, παρέχοντες τήν "μερίδαν τοῦ λέοντος" στούς ξένους τραπεζίτες, ἐνῶ σάν λιγδιάρηδες καί φτωχομπινέδες που εἶναι φυλάσσουν τά ψυχία γιά τόν ἑαυτόν τους.
Αὐτά τά ὑπολείματα τοῦ βενιζελισμοῦ που στηριζόμενοι στά ὀνόματα ἂνευ ἀξίας, ἱκανά ὃμως νά ξεγελοῦν κάποιους ἀπό τούς ἀδαεῖς καί ἀνιστόρητους στήν πατρίδαν μας, κατάφεραν ἐπί σχεδόν ἑκατόν χρόνια τώρα νά μονοπωλοῦν τήν ἐξουσίαν, προσφέροντες σχεδόν μονίμως καί χωρίς ἲχνος αἰδοῦς, πρόσβασιν στά ξένα κοράκια νά ἀποδομοῦν συστηματικά τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς πολύτιμους πόρους της. Ἂχρηστοι, ἂπ…

Ποιό τό μέλλον μας, ..ἂν ἀδρανοῦμεν

Οἱ προφάσεις που χρησιμοποιοῦν γιά τήν δικτατορία που ἐπιβάλλουν
Ἀκόμη οἱ λαοί δέν ἒχουν ἀντιληφθεῖ τό τί λάκκον τούς σκάβουν οἱ δυνάστες τῆς ἀνθρωπότητος, παρά μόνον προσπαθοῦν νά διαβλέψουν καί προΐδουν, ποιά τύχη τούς περιμένει καί τί εἲδους ἡμέρα θά ξημερώσῃ αὒριον γι' αὐτούς. Ὁ ὁρίζοντας τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων (κυρίως τῶν χαμηλοτέρων τάξεων), φθάνει μέχρις τίς παρυφές καί τήν ὁριογραμμήν τῶν κομμάτων. Πέραν τούτων δέν ἐπαρκεῖ ἡ ὀπτική ἢ ἡ μαντική των δυνατότης. Ὁ διεθνής σιωνισμός, εἶχεν προετοιμάσει μίαν ἀκολουθίαν μέτρων που ἐπρόκειτο νά λάβῃ, γιά τήν ὀμαλήν ἐκτύλιξιν κι ἐφαρμογήν τῶν σχεδίων τους, ὃπως καί τῶν στόχων που προσχεδίασαν. Μέχρις στιγμῆς, ἡ ἀφύπνισις τῶν μαζῶν, ἒχει κατά τά φαινόμενα τό προβάδισμα, ἀλλά κανείς ποτέ δέν γνωρίζει κατά πόσον τό σύστημα ἐν συνόλῳ θά "τό πάρῃ τόσον εὒκολα ἀπόφασιν, πώς ἒχασεν τό παιχνίδι".  Ἀναμένεται δύσκολος Χειμώνας κι ἀμφίρροπη Ἂνοιξις. Στό βίντεο αὐτό παρακολουθῆστε τό δυσμενές σενάριον, οὓτως ὣστε νά γνωρίζετε τίς συνθῆκ…

Ξεκαθάρισμα προθέσεων

Τί δέν καταλαβαίνουμεν σωστά ;  Ἡ παρούσα ἀνάρτησις δέν ἀφορᾶ συγκεκριμένον θέμα, ἀλλά σχολιασμόν, ἐπί αἰτήματος ἀναγνώστου τοῦ μπλόγκ μας Μέ ἀφορμή σχόλιον ἑνός ἐκ τῶν φίλων που διαβάζουν τό μπλόγκ γιά καιρόν, ἡ σημερινή ἀνάρτησις. Ἢ καλύτερα, καθίσταται ἀναγκαῖον νά διασαφηνισθοῦν ὁρισμένα πράγματα. Κι αὐτό κυρίως ἒχει νά κάνῃ μέ τίς προθέσεις μου καί τόν σκοπόν ὓπαρξης αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ μπλόγκ. Διότι διέγνωσα πώς στήν βασικήν του ἐπιφύλαξιν ἒχει δίκιον, ἀλλά τοῦ διαφεύγει ἡ συνολική θεώρησις τοῦ θέματος που ἀπασχολεῖ, ὂχι μόνον ἐμένα ἀλλά καί πιστεύω ὃλους τούς μπλόγκερς που ἐπιδίωξίς τους εἶναι ἡ ἒρευνα. ὃπως κι ἡ ἃρτια πληροφόρησις τῶν ἀναγνωστῶν τους. Ἀρχικά πρέπει νά θέσουμεν τήν ἀναγκαίαν κι ἱκανήν συνθήκην, που ὑπάρχει ὡς προϋπόθεσις, ὃταν κάποιος ξεκινάει νά δημιουργήσῃ ἓνα πόλον ἐνδιαφέροντος, ἀλλά καί πηγή πληροφόρησις γιά τό τοπικόν καί παγκόσμιον κοινόν, διότι παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτί ἡ ἐποχή, που τά δημοσιεύματα ἀφορούσαν ἀποκλειστικά καί μόνον τόν τοπικόν πληθυσμόν. Ἂν κι αὐ…

Ἀναζητοῦντες τόν τρόπον...

Μᾶς δουλεύουν ψιλό γαζί..

Τετριμμένες πρακτικές Καθόμαστε καί παρακολουθοῦμεν τήν ροήν τῶν γεγονότων ὡσάν θεαταί μίας ταινίας, ἑνός φίλμ που ἐξελίσσεται μέ τρόπον δραματικόν. Τό δρᾶμα ἀφορᾶ ἐμένα, ἐσᾶς ὃλους, τό σπίτι μας, τά παιδιά μας, τό περιβάλλον μας, ὃλα ὃσα δηλαδή ἀποτελοῦν αὐτό που ὀνομάζουμε πατρίδα μας. Ταυτόχρονα ἐνῶ παρακολουθοῦμεν τήν ἐξέλιξιν αὐτοῦ τοῦ ἒργου που ξετυλίγεται ἐμπρός ἀπό τά μάτια μας, συμβαίνουν διάφορα πράγματα που ἀφοροῦν ἐμᾶς καί ὃλα ἐκεῖνα που προείπαμεν, ἐνῶ πίσω μας, πίσω ἀπό τήν πλάτην μας, αὐτοί οἱ ἲδιοι δημιουργοί αὐτοῦ τοῦ "ἒργου" που βλέπουμεν, ἒχοντες σκηνοθετήσει κάποιο ἂλλο "ἒργον", πολύ πιό ἀρνητικόν καί δραματικόν ἀπό τό προκείμενον, καί που σχετίζεται μέ αὐτό, δουλεύουν κυρίως γιά λογαριασμόν τους καί πρός ὂφελος τῶν ἀφεντικῶν τους. Ἡ ἱστορία αὐτή λαμβάνει φοβερά ἐξωπραγματικές διαστάσεις, ὃταν ἐμεῖς κάνοντας μία πρόχειρην αὐτοκριτικήν, παραδεχόμαστε πώς, ναί, γνωρίζουμεν ὃλοι ἢ οἱ περισσότεροι τέλος πάντων τί παίζεται καί μπροστά μας καί πίσω μ…

Thrive σημαίνει εὐημερία

OIKONOMIA Ἡ κίνησις THRIVE μᾶς πληροφορεῖ
ΟΡΑΜΑ :Γιά τόν τομέαν οἰκονομικῶν: Μία ἀκμάζουσα ἀνθρωπότης σέ ἓναν ὑγιῆ πλανήτην, ἂνθρωποι πραγματικά ἐλεύθεροι νά καλύψουν τίς δικές τους ἀνάγκες, νά ἀνταλλάξουν ἐθελοντικά ἀγαθά, προκειμένου νά οἰκοδομήσουν τήν εὐημερίαν, καί νά φροντίζουν ὁ ἓνας τόν ἂλλον καί τό περιβάλλον χωρίς καταναγκασμόν ἢ ἐπιθετικότηταν.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ἡ σημερινή οἰκονομία διενεργεῖται ἀπό τό στημένον σύστημα που ὠφελεῖ ὀλίγους εἰς βάρος τῶν περισσοτέρων. Δέν εἶναι μόνον οἱ ΗΠΑ, ἀλλά σχεδόν τό σύνολον τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας, σήμερα εἶναι στά ὃρια τῆς κατάρρευσης σέ ἐλευθέραν πτῶσιν, ὑποσκάπτοντας τήν εὐημερίαν καί τήν ζωήν δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων μέ αὐτόν τόν τρόπον.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ : Ἒχουμεν τήν δύναμιν νά ἀλλάξουμεν τό οἰκονομικόν μας σύστημα καί νά τοῦ ἐπιτρέψουμεν νά λειτουργήση γιά τόν κάθε ἓναν. Ὑπάρχουν καλά ἀνεπτυγμένες καί λαμπρές ἰδέες γιά τό πῶς νά δημιουργήσουμεν πραγματικά ἀκμάζουσαν οἰκονομίαν.

Ἡ ἀφθαρσία τῶν ἰδεῶν

Εικόνα
Ἀΐδιες ὀντότητες παραμένουν οἱ ἰδέες στήν Ἑλλάδα
Γράφει ὁ Ζεῦξις Μπαξεβανίδης
Ὁ Πλάτων στήν προσπάθειάν του νά ὁριοθετήση τόν κόσμον του τῶν ἰδεῶν, κατέστησεν τήν φιλοσοφίαν ὡς ἐπιστήμην στούς ἐπιγιγνομένους. Βεβαίως καί ὑπῆρξαν ἂλλοι πρότερον αὐτοῦ, που σάν πρωτοπόροι ἐχάραξαν τήν ὁδόν τήν ἂγουσαν στήν τελικήν διασαφήνισιν τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν, ἡ ὁποία φέρει τήν σφραγίδαν τοῦ Πλάτωνος. Ἒκτοτε σέ περιόδους κατά τίς ὁποῖες ἡ πολιτεία δέν ποιεῖ τά θἐμιστα, οἱ ἀτυχῶς ὀλίγοι πλέον που ἐμελέτησαν τήν ἀρχαίαν ἑλληνικήν γραμματείαν καί φυσικά τόν Πλάτωνα, ἐπιστρέφουν στόν ἀπάνεμον λιμένα που περικλείει ἡ θεωρία τῶν ἰδεῶν του. Στό ἑλληνικόν DNA ὃμως ὡς φαίνεται, ἀπό χρόνους ἀμνημονεύτους παρέμεινεν ἡ μνήμη χαραγμένη πλέον στό ἐν-στικτόν τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι σήμερα βιώνουν μίαν ἀκόμη περίοδον ἐκτραχύνσεως τῶν ἠθῶν, ἀπαξίωσης τῶν κάθε εἲδους ἀξιῶν, ἒλλειψης ἠθικοῦ ὑποβάθρου σέ ὃ,τι λέγει , νομοθετεῖ ἢ πράττει ἡ πολιτεία.

Ἀλλάζει τό παιχνίδι στήν οἰκονομία τῆς Εὐρώπης

Εικόνα
Ἡ Γερμανία πιστεύει ὃτι τό μακροπρόθεσμον μέλλον τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἐξελίσσεται  μόνον σέ συνάρτησιν μέ τήν Γαλλίαν Ἂρθρον τῶν  N.Y. Financial Times 


Μέχρι τώρα ἐπρόκειτο γιά συζήτησιν γιά τήν Γερμανίαν καί ἡ συζήτησις προσφάτως, έστράφη γύρω ἀπό τήν Γαλλίαν . Ἡ παρούσα δυναμική τῆς Εὐρώπης διαμορφώνεται ἀπό τόν γερμανικόν δισταγμόν καί τήν γαλλικήν  ἀδυναμίαν. Οι στάσεις αυτές εἶναι ἀλληλένδετες. Ἡ γαλλογερμανική ἀτμομηχανή ξέμεινεν ἀπό  ἀτμόν πρίν ἀπό λίγον καιρόν, ἀλλά, ὃπως φαίνεται ἀπό τό Βερολίνον, δέν ὑπάρχουν καί πολλά περιθώρια γιά νά συμβῆ κάτι θετικόν γιά αὐτά τά δύο ἒθνη που ταξιδεύουν πρός τήν ἲδια κατεύθυνσιν. Τό Βερολίνον θέλει νά ἐμβαθύνη σέ ἂλλες σχέσεις. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ἡ Angela Merkel εἶχεν πεῖ, ὃτι ἡ Βρεττανία θά μποροῦσεν νά συρθῆ σέ μίαν τρόϊκαν. Ἡ Γερμανίδα καγκελάριος ἐγκατέλειψεν τήν ἰδέαν ὃταν ἡ κυβέρνησις τῆς Βρεττανίας ἀπεφάσισεν νά ἀπαγκιστρωθῆ ἀπό τίς εὐρωπαϊκές ὑποθέσεις. Ἡ Πολωνία ἒχει ὑποκαταστήσει τόν χῶρον τῆς Βρεττανίας στήν γερμανικήν διπλ…