Ἀλλάζει τό παιχνίδι στήν οἰκονομία τῆς Εὐρώπης


Ἡ Γερμανία πιστεύει ὃτι τό μακροπρόθεσμον μέλλον τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἐξελίσσεται  μόνον σέ συνάρτησιν μέ τήν Γαλλίαν
 Ἂρθρον τῶν  N.Y. Financial Times 
   
Ingram Pinn εικόνα

Μέχρι τώρα ἐπρόκειτο γιά συζήτησιν γιά τήν Γερμανίαν καί ἡ συζήτησις προσφάτως, έστράφη γύρω ἀπό τήν Γαλλίαν . Ἡ παρούσα δυναμική τῆς Εὐρώπης διαμορφώνεται ἀπό τόν γερμανικόν δισταγμόν καί τήν γαλλικήν  ἀδυναμίαν. Οι στάσεις αυτές εἶναι ἀλληλένδετες. Ἡ γαλλογερμανική ἀτμομηχανή ξέμεινεν ἀπό  ἀτμόν πρίν ἀπό λίγον καιρόν, ἀλλά, ὃπως φαίνεται ἀπό τό Βερολίνον, δέν ὑπάρχουν καί πολλά περιθώρια γιά νά συμβῆ κάτι θετικόν γιά αὐτά τά δύο ἒθνη που ταξιδεύουν πρός τήν ἲδια κατεύθυνσιν.
Τό Βερολίνον θέλει νά ἐμβαθύνη σέ ἂλλες σχέσεις. Πρίν ἀπό μερικά χρόνια, ἡ Angela Merkel εἶχεν πεῖ, ὃτι ἡ Βρεττανία θά μποροῦσεν νά συρθῆ σέ μίαν τρόϊκαν. Ἡ Γερμανίδα καγκελάριος ἐγκατέλειψεν τήν ἰδέαν ὃταν ἡ κυβέρνησις τῆς Βρεττανίας ἀπεφάσισεν νά παγκιστρωθῆ ἀπό τίς εὐρωπαϊκές ὑποθέσεις. Ἡ Πολωνία ἒχει ὑποκαταστήσει τόν χῶρον τῆς Βρεττανίας στήν γερμανικήν διπλωματίαν. Ὃμως, ἡ συνεργασία μέ τό Παρίσι παραμένει ἀπαραίτητη, ἂν ὂχι ἐπαρκής προϋπόθεσις γιά τήν πρόοδο.
Ἡ Εὐρώπη καί τό εὐρώ δέν δεσπόζουν στίς μετεκλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Christian καί Μέρκελ καί κεντροαριστερῶν Σοσιαλδημοκρατῶν. Τό μέλλον τοῦ ἑνιαίου νομίσματος ἒχει διαμελιστεῖ ἐπί μακρόν σέ μίαν ὑποεπιτροπήν που ἀποτελεῖται ἀπό μία ντουζίνα ὁμάδες που συζητοῦν τούς ὃρους ἑνός μεγάλου συνασπισμοῦ. Αὐτό ἂραγε δέν σημαίνει πώς τό εὐρώ ἒχει ἀφεθεῖ στό περιθώριον ?. Μᾶλλον ἀπό ὃ,τι φαίνεται διότι τά μεγάλα ἐπιχειρήματα μεταξύ τῶν δύο μερῶν βρίσκονται κάπου ἀλλοῦ.

Ὃπως τό ἀντιλαμβάνομαι, τό γραφεῖον τοῦ (γάλλου) πρωθυπουργοῦ ὑπέβαλεν στούς διαπραγματευτές συνασπισμοῦ τέσσερις πιθανές διαδρομές γιά τήν εὐρωζώνην . Ὃλοι θεωροῦν ὃτι ἡ ΕΕ ἀποτελεῖ βασικήν ἐγγύησιν γιά τήν γερμανικήν εὐημερίαν καί ἀσφάλειαν καί ὃτι ἡ Ἒνωσις δέν θά ἐπιβιώση ἀπό τήν κατάρρευσιν τοῦ εὐρώ? Καί ὃλα ἐξαρτώνται ἀπό τίς καλές σχέσεις ἐργασίας μεταξύ τῆς κ. Μέρκελ καί τοῦ Φρανσουά Ὀλάντ, τοῦ γάλλου προέδρου.
Ἡ πρώτη ἀπό τίς ἐπιλογές,  θά μποροῦσεν νά περιγραφῆ καί ὡς «σύγχυσις ἐν κρανίω": Δηλαδή ἐντός τῆς ευρωζώνης ὑπάρχει κάποια κίνησις πρός μίαν τραπεζικήν ἒνωσιν καί ἡ ἀμοιβαία οἰκονομική ἐποπτεία θά παραμείνη ἐντός τοῦ ὑφισταμένου νομικοῦ πλαισίου. Οἱ ὑφιστάμενες Συνθῆκες τῆς ΕΕ, ὑπάρχει ἡ ἂποψις ὃτι ἒχουν ἀποδειχθεῖ ἐξαιρετικά εὐέλικτες, ἐπιτρέποντας βαθύτερην  ὁλοκλήρωσιν τοῦ εὐρώ.
Ἡ δεύτερη εἶναι στό ἂλλο ἂκρον τοῦ φάσματος. Ἀπηχώντας τίς ἀπόψεις τοῦ Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε. Ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ἀπευθύνει ἒκκλησιν γιά μίαν ὁλοκληρωμένην δέσμην μέτρων, που ὑποστηρίζεται ἀπό τήν ἀλλαγήν τῆς Συνθήκης, προκειμένου νά ἐξασφαλίση τό μέλλον τοῦ εὐρώ. Θά τελειώση τό έργο ἡ ἀριστερά ἂν ἀναιρεθῆ, ὃταν ἡ Γαλλία μπλοκάρει τίς γερμανικές ἐκκλήσεις γιά πολιτικήν ἒνωσιν, κατά τόν χρόνον που καθορίζει ἡ Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ ?.
Ἡ τρίτη ἐπιλογή ἀναγνωρίζει ὃτι ἡ τραπεζική ἒνωσις, μέ σιωπηρήν ἢ ρητήν ἀμοιβαιότηταν τοῦ χρέους καί τήν συνυπευθυνότηταν, γιά τίς ἐθνικές δημοσιονομικές πολιτικές που θά ἀπαιτηθοῦν. Πράγματι, οἱ ἀλλαγές στίς συνθῆκες, εἶναι ἐφικτές, ἀλλά ἂν πρόκειται γιά ἓνα ὃπλον θά προτιμοῦσεν νά εἶναι ἓνα κυνηγετικόν ὃπλον. Οἱ τροποποιήσεις στήν Συνθήκη  θά πρέπη νά ὁρίζονται αὐστηρά ὣστε νά ἀποφεύγεται ἡ ἀνάγκη γιά ἐθνικά δημοψηφίσματα. Ὁ Εὐρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τό προβλέπει ὡς προαπαιτούμενον.

Τέλος, δέν ὑπάρχει αὐτό που ἐγώ ἀποκαλῶ τήν "ἂν ἡ Βρεττανία παίζει ἀνόητα buggers" ἐπιλογήν. Ἦταν δηλ. τό ἂν ἡ Βρεττανία ἐπεδίωκεν νά μπλοκάρη τίς ἀλλαγές, ἡ εὐρωζώνη θά προέβαινεν σέ νέες ρυθμίσεις ἐκτός τῶν Συνθηκῶν. Αὐτό εἶναι καί ὃ, τι συνέβη, ὃταν ὁ David Cameron προσπάθησεν καί ἀπέτυχεν νά ἀσκήση βέτο σέ ἓνα νέον δημοσιονομικόν σύμφωνον. Μποροῦμε νά ἐλπίζουμεν ὃτι ὁ πρωθυπουργός τῆς Βρεττανίας θά μάθη κάτι ἀπό αὐτό του τό λάθος.
Ἐπιφυλακτική μέσα στόν πραγματισμό της ἡ κ. Μέρκελ ὑποστηρίζει τήν τρίτην ὡς προτιμώμενην ἐπιλογήν της. Ἓνα μεγάλο κατά προσέγγισιν κτύπημα, θά ἦταν ἡ πιό πειστική ἐπίδειξις ἐμπιστοσύνης στό μέλλον τοῦ εὐρώ, ἀλλά, ἓνα ἢ πιθανόν περισσότερα ἐθνικά ἐκλογικά σώματα θά πυροβολοῦσεν πιθανῶς θανάσιμα κάποιον, ἀκόμη  ἂν ὑποτεθῆ πώς ὁ κ. Hollande, καί γιά ἓνα δευτερόλεπτον, ῆταν ἒτοιμος νά ἀναλάβη ἓναν τέτοιον κίνδυνον.
Ὃποια καί ἂν εἶναι ἡ ἐπιλογή, τό Βερολίνον πιστεύει ὃτι τό μακροπρόθεσμον μέλλον τοῦ εὐρώ ἐξαρτάται ἀπό τήν Γαλλίαν. Ὃπως ἒχω ἀκούσει πολλές φορές σέ ἓνα συνέδριον που διοργάνωσεν τό   ἲδρυμα Ditchley, ἡ κα Μέρκελ ἒχει θέσει μίαν νέαν ἀντίληψιν, σέ σχέσιν μέ τόν κ. Hollande στήν κορυφήν τῆς λίστας προτεραιοτήτων της. Τό Βερολίνον γνωρίζει πώς οἱ δύο πλευρές θά ἒχουν ὃπως καί νά ἒχη, πάντα μίαν διαφορετικήν ἂποψιν, ἂς ποῦμεν γιά παράδειγμα, τίς ἀντίστοιχες ἁρμοδιότητες τῶν πλεονασματικῶν καί ἐλλειμματικών κρατῶν ἐντός τῆς εὐρωζώνης, ἀλλά θά πρέπη νά ὁριοθετηθῆ κοινόν ἒδαφος. Μακριά ἀπό θριαμβολογίες που ἒχουν νά κάνουν μέ τήν γαλλικήν ἀδυναμίαν, ἡ κα Μέρκελ τό βλέπει ὡς ἐμπόδιον γιά μίαν πιθανή διμερῆ συνεργασίαν.

Τό ἐξοργιστικόν εἶναι ὃτι ὁ κ. Hollande ξέρει τί πρέπει νά γίνη. Οἱ ἐπισκέπτες στό Μέγαρον τῶν Ἠλυσίων συνήντησαν ἓναν πρόεδρον δημιουργικά ὀξυδερκήν σχετικά μέ τίς ἐπιταγές τῆς ἀνάγκης γιά ἀνοικοδόμησιν τῆς ἀνταγωνιστικότητος καί τήν μετατόπισιν τοῦ βάρους τῆς δημοσιονομικῆς προσαρμογῆς ἀπό τήν αὒξησιν τῶν φόρων γιά τήν μείωσιν τῶν δαπανῶν. Τό πρόβλημα ἒγκειται πάντοτε στό χάσμα ἀνάμεσα στήν ἀνάλυσιν καί τήν πολιτικήν βούλησιν νά δράσουν. Ὁ κ. Hollande ἀνησυχεῖ ὃτι ἂν κινηθῆ πάρα πολύ γρήγορα, οἱ Γάλλοι θά βγοῦν στούς δρόμους. Ὡστόσον, μέ τήν αργοπορίαν τούς ὁδηγεἶ προὀς τήν πλευράν τῆς ξενοφοβικῆς ἂκρας δεξιᾶς, που  ἐκπροσωπεῖται ἀπό τό Ἐθνικόν Μέτωπον τῆς Marine Le Pen. 
Ἡ ἐπιστροφή στήν ἀνάπτυξιν καί ἡ καλλιέργεια κλίματος μέ στόχον νά καταπολεμήσουν τήν πεποίθησιν ὃτι ἡ κρίσις τοῦ εὐρώ εἶναι ἒμπροσθεν τῶν πυλῶν, θεωρεῖται ἀπαραίτητη.Τίς τελευταῖες ἐβδομάδες ἒχουν δεῖ στίς ΗΠΑ, τά hedge funds νά προσπαθοῦν νά ἀγοράσουν αὐτήν τήν φορά τό τοξικόν χρέος τῶν πιό ἀδύναμων οἰκονομιῶν τῆς εὐρωζώνης. Κάποιοι θά τό ἐκλάβουν αὐτό ὡς κακόν σημάδι - διότι πολλά ἀπό αὐτά τά ἲδια κεφάλαια δέν ἦταν δά καί τόσο πολύν καιρόν πρίν, που  ἒχασαν μεγάλα ποσά ἀπό τά χρήματα τῶν πελατῶν τους "ποντάροντας" κατά τῆς ἐπιβίωσης τοῦ ἑνιαίου νομίσματος. Ποτέ δέν ἒχω καταλάβει πῶς οἱ ἂνθρωποι, που ὑποτίθεται ὃτι θεωροῦνται ἒξυπνοι καί γνῶστες τῶν ἀγορῶν μποροῦν  νά γίνονται τόσον πανάκριβα χαζοί γιά τήν πολιτικήν.
Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν, οἱ hedgies πιθανόν νά ἒχουν δίκιο γιά βραχυπρόθεσμες ἐπενδύσεις. Ὑπάρχουν Μπουρίνια μπροστά μας, καί ἲσως ἓνα ἢ δύο ἀπό αὐτά πολύ τραχειά, ἀλλά οἱ κυβερνήσεις τῆς εὐρωζώνης δέν ἒχουν συνέλθει ἀκόμη ἀπό τίς ἀγωνίες τῶν τελευταίων ἐτῶν προκειμένου νά τό ἀφήσουν αὐτό ἒτσι τώρα. Ἡ κ. Μέρκελ, ὃμως, ἒχει δίκιο γιά τήν μακροπρόθεσμην προοπτικήν: τό εὐρώ ἒχει μέλλον μόνον ἂν μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου, τά κράτη μέλη κατορθώσουν νά ἐπιτύχουν μίαν γενικώτερην ἱσορροπίαν τῆς ἀνταγωνιστικότητος. Καί αὐτή ἡ κίνησις πρέπει νά ξεκινήση μέ πρώτην τήν Γαλλίαν.

Γιά τήν ὣραν ἡ πολιτική ἒσωσεν τήν νομισματικήν ἒνωσιν. Τά ἀμοιβαῖα κεφάλαια ὑψηλού κινδύνου ἒχασαν τήν τεράστιαν δύναμιν τους, μέ τήν πολιτικήν βούλησιν νά βρίσκεται  πίσω ἀπό τό ὃλον σχέδιον. Ἡ ἂνοδος τοῦ λαϊκισμοῦ σέ ὃλην τήν ἢπειρον, ὃμως, ἀπειλεῖ μίαν ἀντίθετην δυναμικήν ?. Αὐτό εἶναι ἐρώτημα. Ἓνα κοινόν αἲσθημα που ἒρχεται νά ἐγκαθιδρυθῆ, εἶναι τό ὃτι κατηγοροῦν τό εὐρώ γιά τίς βασανιστικές οἰκονομικές καί κοινωνικές προσαρμογές που ἀπαιτοῦνται ἀπό τήν Εὐρώπην μέ σκοπόν τήν παγκοσμιοποίησιν. Τό ἑνιαίον νόμισμα εῖναι ἀσφαλές πρός τό παρόν. Θά ῆταν ὃμως σοβαρό λάθος νά ποῦμεν πώς τό παιχνίδι ἒχει τελειώσει.

Stephen Phillips

Oἱ ἐπισημάνσεις δικές μας.

Σχόλιον zeuxisblog46 : 
Κατά τά φαινόμενα, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες, δέν ἒχουν σάν ἒγνοιαν παρά τήν δικήν τους προοπτικήν καί μόνον, μή συνυπολογίζοντας κἂν τό λεγόμενον ἰδεῶδες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἒνωσης, που οἱ προκάτοχοί τους ἒθεσαν ὡς θεμέλιον λίθον κατά τό ἀρχικόν στάδιον τῆς δημιουργίας ἑνιαίας Εὐρώπης. Οἱ Ντελόρ καί Κόλ τότε ὃπως καί ὁ Σρέντερ, ἀπεδείχθησαν ἒτσι πρωτοπόροι μέν καί θεμελιωτές, ἀλλά μίας ἰδέας που ταχύτατα ἐπέρασεν σέ χέρια ἂλλων, που ὂχι μόνον δέν τήν ἐσεβάσθησαν, ἀλλά ἀντιθέτως τήν κατεπολέμησαν μετά μένους. Ἐξ ἂλλου τίς προθέσεις τους τίς δείχνει ἡ Συνθήκη Μάαστριχτ πο δέν ἐπειτρέπει δημοψηφίσματα, ἂρα γιά ποίαν δημοκρατίαν ὁμιλοῦμεν ;; 
Εἶναι κοινός τόπος πλέον καί ἀποτελεῖ πεποίθησιν αὐτό που στό τέλος τοῦ ἂρθρου ὑποστηρίζει κι ὁ δημοσιογράφος κ. Φίλιπς, πώς στούς λαούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου ἒχει ἐμπεδωθεῖ πλέον ἡ πεποίθησις πώς τό εὐρώ "βλάπτει" τίς ἀδύναμες οἰκονομίες. Διότι ἒχουν ἀλλάξει οἱ συσχετισμοί κι ὁ κόσμος δέν ἐμπιστεύεται αὐτούς τούς κάποιους που βρίσκονται πίσω ἀπό τίς κυβερνήσεις καί κινοῦν τά νήματα. Τώρα μόλις ὁ κόσμος ἀντελήφθη τόν κρυφόν στόχον ὃλων αὐτῶν νά φτιάξουν τήν ἐνωμένην Εὐρώπην. Καί ὁ στόχος αὐτός ἦταν νά κρατήσουν ζωντανήν τήν οἰκονομίαν που ἀρμέγουν κι ἐκμεταλλεύονται χρόνια, λόγω τῆς δραστήριας παραγωγικῆς της βιομηχανίας: ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ. Γι'αὐτόν τόν λόγον ἀναστάτωσαν τήν Εὐρώπην, γι'αὐτό ἒκαναν τούς δύο πολέμους καί στραγγίζουν τούς πόρους ὃλων τῶν ἂλλων κρατῶν της. Πολυεπίπεδον παιχνίδι..!!!


Ἀνηρτήθη ἀπό: zeuxisblog46

Πηγή:  https://www.ft.com
Πρωτότυπον ἂρθρον : https://www.ft.com/cms/s/0/8ef83326-40cc-11e3-ae19-00144feabdc0.html
Δημοσιογράφος F.T.: Stephens Phillips

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;