Ξεκαθάρισμα προθέσεων

Τί δέν καταλαβαίνουμεν σωστά ;

  Ἡ παρούσα ἀνάρτησις δέν ἀφορᾶ συγκεκριμένον θέμα, ἀλλά σχολιασμόν, ἐπί αἰτήματος ἀναγνώστου τοῦ μπλόγκ μας

Μέ ἀφορμή σχόλιον ἑνός ἐκ τῶν φίλων που διαβάζουν τό μπλόγκ γιά καιρόν, ἡ σημερινή ἀνάρτησις. Ἢ καλύτερα, καθίσταται ἀναγκαῖον νά διασαφηνισθοῦν ὁρισμένα πράγματα. Κι αὐτό κυρίως ἒχει νά κάνῃ μέ τίς προθέσεις μου καί τόν σκοπόν ὓπαρξης αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ μπλόγκ. Διότι διέγνωσα πώς στήν βασικήν του ἐπιφύλαξιν ἒχει δίκιον, ἀλλά τοῦ διαφεύγει ἡ συνολική θεώρησις τοῦ θέματος που ἀπασχολεῖ, ὂχι μόνον ἐμένα ἀλλά καί πιστεύω ὃλους τούς μπλόγκερς που ἐπιδίωξίς τους εἶναι ἡ ἒρευνα. ὃπως κι ἡ ἃρτια πληροφόρησις τῶν ἀναγνωστῶν τους.
Ἀρχικά πρέπει νά θέσουμεν τήν ἀναγκαίαν κι ἱκανήν συνθήκην, που ὑπάρχει ὡς προϋπόθεσις, ὃταν κάποιος ξεκινάει νά δημιουργήσῃ ἓνα πόλον ἐνδιαφέροντος, ἀλλά καί πηγή πληροφόρησις γιά τό τοπικόν καί παγκόσμιον κοινόν, διότι παρῆλθεν ἀνεπιστρεπτί ἡ ἐποχή, που τά δημοσιεύματα ἀφορούσαν ἀποκλειστικά καί μόνον τόν τοπικόν πληθυσμόν. Ἂν κι αὐτό ἐξυπακούεται, τό νά γράφῃ κανείς μέ σκοπόν τήν πληροφόρησιν τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι ἀναγκαῖον νά ἱκανοποιῆ ἒξ ἲσου καί τό κοινόν που τόν διαβάζῃ σέ ὁλόκληρον τόν κόσμον, εἲτε ἀποτελεῖται ἀπό Ἓλληνες, εἲτε ἀπό ἀλλογενεῖς.

Εἶναι ἐπίσης προϋπόθεσις ἀναγκαία, τό νά καλύπτῃ καί σειράν θεμάτων, που ἀφοροῦν κάποιον φάσμα ἐνδιαφερόντων, τέτοιον που νά ἱκανοποιῆ πολλαπλές ἀπαιτήσεις ἀναγνωστῶν, ὃσον κι ἀνάγκες πληροφόρησης. Σάν παράδειγμα θά ἀναφέρω κάποιον ἀναγνώστην ἀπό Αὐστραλίαν, ὁ ὁποῖος μοῦ γράφει πώς γυρίζει ἀπό τήν ἐργασίαν του βράδυ, δέν ἒχει χρόνον νά ψάξῃ στό διαδίκτυον καί ἀπασχολεῖται γιά λίγον μόνον, διαβάζοντας τό μπλόγκ αὐτό που καλύπτει κάποιο μεγάλον μέρος τῶν ἀναγκῶν του γιά πληροφόρησιν, ἐξοικονομῶν χρόνον. Ὑπάρχουν θέλω νά πῶ περιστάσεις, ὃπως κι ἰδιαίτερες περιπτώσεις που κάποιοι συνάνθρωποί μας, συμβαίνει νά ἒχουν διαφορετικές ἀνάγκες ἀπό ἐμᾶς ἢ κάποιους ἂλλους.
Ἒτσι ἀναλύοντας τό θέμα ἐκτενέστερον, θά ἢθελα ὃλοι οἱ φίλοι ἀναγνώστες νά ἀντιληφθοῦν, πώς οἱ φαινομενικές προθέσεις, δέν ἀποτελοῦν καί αὐταπόδεικτον δεδομένον. Θά μποροῦσεν  κάποιος νά σκεφθῆ πώς τά θέματα ἢ τό κάθε  τι που ἀναρτᾶται στίς σελίδες μας, εἶναι ἀπόφασις στιγμιαία ἢ καί ἐντελῶς παρορμητική, ἀλλά δέν εἶναι ἒτσι κι αὐτό δέν συμβαίνει μόνον στό δικό μας μπλόγκ, ἀλλά στήν πλειοψηφίαν τῶν ἀνθρώπων που πασχίζουν, ξοδεύουν ὧρες ἀτελείωτες, προκειμένου νά σᾶς σερβίρουν κάποιαν ἀντικειμενικήν κι ὃσον τό δυνατόν ἀκριβεστέραν πληροφόρησιν. Εἶναι βεβαίως πολύ πιθανόν, ὡς ἂνθρωποι νά ὑποπέσουν σέ λάθη, ἀλλά αὐτό εἶναι κάτι διαφορετικόν.

Ἐπομένως θά παρακαλούσα, τούς φίλους ἀναγνῶστες, νά μήν περιορίζουν τήν σκέψιν καί τά ἐνδιαφέροντά τους, ὃπως καί τίς ἀπαιτήσεις τους ἀπό ἐμᾶς, σέ πληροφόρησιν μέ τήν στενήν ἒννοιαν τοῦ ὃρου, δηλ. ἀποκλειστικά στό εἶδος θέματος που ἐκείνους ἐνδιαφέρει, ἀλλά νά κατανοοῦν καί τήν ὓπαρξιν καί ἂλλων ἀτόμων, που ἒχουν διαφορετικές προτιμήσεις ἀπό αὐτούς, πρᾶγμα ἀπόλυτα φυσιολογικόν. Ὃπως ἐπίσης ἂς κατανοήσουν πώς ἂν φερ' εἰπεῖν πειθόμεθα ἀναπτύσσοντες θέματα μέ κάθε λεπτομέρειαν (που ἐνδιαφέρουν ἐκείνους), θά ἒπρεπεν νά πλατιάζουμεν ἐπίσης καί σέ θέματα που πιθανόν ἐνδιέφεραν κάποιον ἂλλον ἀναγνώστην, ὁπότε θά ἐγράφομεν βιβλίον ἀντί γιά ἂρθρα. Ἐξ ἂλλου σήμερα ὑπάρχει τόσον πλουσία πληροφόρησις καθημερινῶς που σχεδόν ὃλοι εἶναι μέσα στό θέμα.
Θά ἢθελα ἐπίσης νά πληροφορήσω τούς φίλους ἀναγνῶστες πώς ἐπεξεργαζόμαστε μίαν νέαν μέθοδον προσεγγίσεως τῶν ἀναγνωστῶν μας, ἐγκαινιάζοντες μίαν μέθοδον ἀμέσου ἐπαφῆς, μέ ἀπώτερον σκοπόν νά συμμετέχουν ἐνεργῶς στήν ἐπιλογήν καί κάλυψιν θεμάτων, πρᾶγμα που θά διανθίσῃ τό μπλόγκ μέ ἁρτιωτέραν ὓλην καί ποικιλλομορφίαν θεμάτων, ὣστε νά ἀγγίζουν καί ὃσους  δέν μένουν εὐχαριστημένοι ἲσως ἀπό τήν παρατιθεμένην ὓλην. Αὐτή ἡ διάδρασις που φαίνεται δικαιότερη καί κατά πολύ πιό ἐνδιαφέρουσα γιά ὃλους, διότι θά μποροῦν νά ἀναφέρονται καί σέ τοπικά δεδομένα, που ἀφοροῦν τό ἂμεσον περιβάλλον τους, θά δώσῃ καινούργια ἐνδιαφέροντα στόν καθένα, μέσῳ τῆς ἐπαφῆς του μέ ἀνθρώπους ἀγνώστους μέχρι τοῦδε, καθώς καί θά τονώσῃ τό αἲσθημα τῆς δημιουργικῆς ἐπικοινωνίας.

Θέλω ἐξ  ἂλλου νά καταστήσω σαφές, πώς κάθε κομμάτι πληροφόρησης, χάνει τήν ἀξίαν του ἐάν δέν εἶναι ἀντικειμενικόν, ἐπομένως ἡ προσπάθειά μας συνοψίζεται στήν ἀπόδοσιν κειμένων στό κοινόν, που δέν ἀπηχοῦν τήν προσωπικήν θεώρησιν ἀποκλειστικῶς τοῦ γράφοντος τό ἂρθρον, ἀλλά συνάμα. τήν σφαιρικώτερην ἂποψιν τοῦ πῶς τό βλέπουν, ἢ τό ἀντιμετωπίζουν  σειρά ἀπό ἂτομα που ἐπίσης βρίσκονται μέσα στόν κύκλον τῶν μπλόγκερς, ἀσχολούμενοι μέ τήν ἒρευναν καί πληροφορίαν.Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός παράθεσης τῶν συνδέσμων στήν κεντρικήν μας σελίδαν, ὣστε ὁ κάθ' εἶς νά ἐνημερὠνεται  ὃσον τό δυνατόν εὐρύτερα.
Πολλοί ἀπό τούς ἀναγνῶστες ἲσως δέν γνωρίζουν τήν χρονοβόρον καί ἀσύμβατον μέ τά σημερινά δεδομένα ἒρευναν που ἀπαιτεῖται γιά τήν διερεύνησιν πηγῶν πληροφόρησης, που δέν εἶναι πάντοτε τόσον εὒκολα καί ἀνεμπόδιστα παρεχόμενη. Χρειάζεται χρόνος καί μεγάλη προσπάθεια σχεδόν σέ κάθε περίπτωσιν, προκειμένου νά συλλεγοῦν πληροφορίες.Γιά νά ἀποδώσῃ καρπούς δέ αὐτή ἡ προσπάθεια πρέπει νά ὑπάρχει καί ἡ ἀγαθή πρόθεσις νά παραθέτῃ κανείς τό ἀληθινόν, τό πραγματικόν γεγονός, ἐκεῖνο που θά ἐπιτρέψῃ στόν ἀναγνώστην νά ἀφαιρέσῃ τά ὃποια χρωματιστά γυαλιά φορεῖ καί νά ἀτενίσῃ τήν πραγματικότηταν ὃπως εἶναι.
Δέν νομίζω νά ὑπάρχῃ μπλόγκερ ὁ ὁποῖος νά ἒχῃ τήν ὑποβολιμιαίαν πρόθεσιν, νά περάσῃ κάποιο δόγμα στόν ἀναγνώστην του, ἂν κι ἐδῶ που φθάσαμεν ὃλα εἶναι πλέον πιθανά. Ὁ μπλόγκερ ἐρευνᾶ, ἀνασκάπτει, ὃπως ὁ χειρουργός μέ τό νυστέρι του τήν σάπιαν σάρκαν που ἀφαιρεῖ καί βγάζει στήν ἐπιφάνειαν τήν ὑγιῆ ἀποκαθιστώντας τήν ἀπωλεσθείσαν ἱσορροπίαν στήν ὑγείαν τοῦ ἀρρώστου, ἒτσι κι ὁ ἐρευνητής ὃσον κι ἂν γίνεται δυσάρεστος διότι καταρρίπτει παλαιά δεδομένα καί πεποιθήσεις ἀποκρυσταλλωμένες, φέρνοντας μέ ρεαλισμόν τό κάθε τί κρυφόν, κυρίως λόγῳ συμφερόντων, στήν ἐπιφάνειαν ἀποδίδοντας γυμνήν τήν ἀλήθειαν στόν ἀναγνώστην του.

Ὑγιαίνετε

Ἓνας ἀπλός πολίτης

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;