Ἡ πανουργία τοῦ συστήματος


Τρόποι ἀντιμετώπισης κι ἀντιπαράθεσης


Ἂρθρον τοῦ Ἀνδρέα Μπαξεβανίδη

Τό νοιώσαμεν κι αὐτό στό ταλαιπωρημένο σαρκίον μας. Ἒχουμε πλέον ἐμπειρία καί τῶν τρόπων καί τῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἐπενέργειαν τῶν μεθόδων που χρησιμοποιεῖ τό σύστημα αὐτό που ἐκπροσωποῦν στήν χώραν μας, αὐτοί οἱ ἀπρόσωποι "χαμένοι" λακέδες τῶν ἀφεντικῶν τους, που παριστάνουν τούς κυβερνῆτες. Αὐτά τά ἂχρηστα παλιόπαιδα που δίκην χαμινίων λυμαίνονται τά δημόσια πράγματα, παρέχοντες τήν "μερίδαν τοῦ λέοντος" στούς ξένους τραπεζίτες, ἐνῶ σάν λιγδιάρηδες καί φτωχομπινέδες που εἶναι φυλάσσουν τά ψυχία γιά τόν ἑαυτόν τους.

Αὐτά τά ὑπολείματα τοῦ βενιζελισμοῦ που στηριζόμενοι στά ὀνόματα ἂνευ ἀξίας, ἱκανά ὃμως νά ξεγελοῦν κάποιους ἀπό τούς ἀδαεῖς καί ἀνιστόρητους στήν πατρίδαν μας, κατάφεραν ἐπί σχεδόν ἑκατόν χρόνια τώρα νά μονοπωλοῦν τήν ἐξουσίαν, προσφέροντες σχεδόν μονίμως καί χωρίς ἲχνος αἰδοῦς, πρόσβασιν στά ξένα κοράκια νά ἀποδομοῦν συστηματικά τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς πολύτιμους πόρους της. Ἂχρηστοι, ἂπειροι καί χαμερπεῖς οἱ ἲδιοι, ἐθεώρησαν πώς αὐτό ἦταν τό μόνον που μπορούσαν νά φέρουν σέ πέρας, ὂντας ἀδούλευτοι καί τεμπέληδες ὀλκῆς. Μετρημένοι στά δάκτυλα εἶναι κάποιοι που ἐγνώρισαν τί σημαίνει μεροκάματο, οἱ ὑπόλοιποι ὃλοι εἶναι ἀπλῶς παιδιά τῶν μπαμπάδων τους, χωρίς εἰδικότητα, ἀνειδίκευτοι, γραφιάδες τελευταίας γραμμῆς.

Ὑπῆρχεν καί μία ἀκόμη προϋπόθεσις που τούς διευκόλυνεν προκειμένου νά λειτουργήσουν κατ' αὐτόν τόν τρόπον, ἐντοπίζοντες "τό μπορετό" γιά τούς ἲδιους καί χρήσιμον ὃσον καί πλουτοφόρον γιά τά ἀφεντικά τους. Δέν ἦσαν Ἓλληνες τήν καταγωγήν, σχεδόν κατά κανόναν ὁ ἓνας ἂν ὂχι καί οἱ δύο γονεῖς τους, ἦταν ἐβραῖος, αὐτό ὃμως διευκόλυνε τήν κατάστασιν μιᾶς καί γαλουχήθηκαν ἐκ γενετῆς μέ ἓναν καί μόνον σκοπόν : τήν καταστροφήν τῆς χώρας στήν ὁποίαν γεννήθηκαν. Γι'αὐτό τούς ἐσπούδασαν καί σέ κάποια Χάρβαρντ, γι' αὐτό τούς "κόλλησαν" ἀπό νέους ἀκόμη κοντά σέ παλαιότερους πολιτικούς,  προκειμένου νά μάθουν τά κόλπα.

Πῆραν λοιπόν τά μαθήματα που ἒπρεπεν ὣστε νά τελειοποιηθοῦν καί νά γίνουν ἐπαγγελματίες προδότες, οὓτως ὣστε νά δύνανται ἀνενδοίαστα καί χωρίς ἲχνος ἀναστολῶν νά "καλύπτουν" τίς ἑκάστοτε ἀνάγκες ἀναλόγως τῶν περιστάσεων καί νά ξεπουλοῦν τήν χώραν, πρός ὢφελος πάντοτε ἐκείνων που ἐπί σειράν ἐτῶν συνεργάστησαν μαζί τους, ἒχοντές τους ὑποχείρια πρός ἐκπλήρωσιν τῶν ἐπεκτατικῶν καί ληστρικῶν τους σχεδίων. Τρεῖς τέσσερις οἰκογένειες Βενιζέλοι, Παπανδρέου, Καραμανλῆδες, Μητσοτάκηδες, Πάγκαλοι κι οἱ παρατρεχάμενοί τους, που ὃλοι γνωρίζουμεν καί συμμετέχουν πάντοτε στίς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν ἐναλλασσόμενοι.

Αὐτούς τούς "δεύτερους" σέ ρόλον, δέν τούς "χάλαγεν" ποτέ ἂν τυχόν τούς ἐτοποθετούσαν σέ θέσεις παρακατιανές, εἲτε ὑφυπουργούς, εἲτε γεν. γραμματεῖς στά ὐπουργεῖα, ἐκεῖνον τό ὁποῖον τούς ἒνοιαζεν, ἦταν οἱ θέσεις κλειδιά, γιά νά ἒχουν τήν δυνατότηταν νά μασᾶνε. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα λίγον τούς ἐνδιέφερεν, ἀκόμη κι ἂν ἐκ τῶν πραγμάτων καί τῶν σχεδίων τῶν ἀφεντικῶν τους, ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά "παίζουν" τόν ρόλον τῆς μείζονος ἢ ἐλάσσονος ἀντιπολίτευσης. Ναί τό εἲδαμεν κι αὐτό, Ἀρχηγοί προβεβλημένοι σέ παρόμοιες θέσεις, νά κέκτηνται περιουσιῶν δυσθεώρητων ἀκόμη καί γιά τούς ὁμοίους τους τῆς συμπολιτεύσεως.Πολλοί ἐξ αὐτῶν ὑπῆρξαν καί φοροφυγάδες ὀλκῆς.

Ἒχοντες λοιπόν τό ἐφόδιον τῆς θεωρητικῆς γνώσης καί μέ τίς νουθεσίες κι ὐπό τόν ἀσφυκτικόν ἒλεγχον τῶν ἀφεντικῶν τους σιωνιστῶν, ἐπεδόθησαν κι ἐπιδίδονται μέχρις σήμερα, στήν ἐφαρμογήν τῶν διδαχθεισῶν μεθόδων ἀπογύμνωσης τῆς Ἑλλάδος που ἐσχάτως περιῆλθεν παρ' ὃλην τήν κατάντιαν της, τό φόβητρον τοῦ συστήματος. Διότι γνωρίζουν καλά τί σημαίνει Ἓλληνας, ὃπως ἐπίσης τό ἒχουν γευτεῖ κατά τό παρελθόν, κατά τήν διάρκειαν τῶν διεθνῶν συρράξεων τοῦ πρώτου καί τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου κι ὂχι μόνον. Αὐτό τό ξέρουν ἀπό πρῶτον χέρι οἱ ἐπικυρίαρχοι γι αὐτό καί "σκιάζονται" ὃσον καί νά πῆς. Οἱ συνεχεῖς ὑποχωρήσεις σέ θέματα που στήν ἀρχήν ἐτήρησαν  ἂκαμπτην στάσιν, ἐνῶ σήμερα κάνουν βήματα πρός τά πίσω, εἶναι σημάδι φόβου κυρίως.

Ὁ μακιαβελισμός


Στό βιβλίον του πρός τόν ἂρχοντα καί μελλοντικόν ἡγέτην Λορέντσο τόν Β΄ τῶν Μεδίκων δούκα τοῦ Οὐρμπίνο, γύρω στό 1500, ὁ Νικολό Μακιαβέλλι σέ περίπτωσιν κληρονομικῆς ἀνάληψης τῆς ἐξουσίας δίδει τίς ἀκόλουθες συμβουλές : δύο τρόποι ὑπάρχουν γιά τήν κατάκτησιν τῆς ἐξουσίας, ἣ νά τήν κατακτήσῃς ἢ νά τήν κληρονομήσεις, δύο μέσα ὑπάρχουν ἢ τά ὃπλα τά δικά σου ἢ τῶν ἂλλων, δύο οἱ προϋποθέσεις, ἣ ἡ τύχη ἢ ἡ ἱκανότητα.. Μέσα ἀπό τίς συμβουλές τοῦ Νικολό Μακιαβέλι ἐπέλεξαν τήν εὐκολωτέραν ὁδόν οἱ διαχρονικοί κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος τοὐλάχιστον τόν τελευταῖον αἰώναν. Τήν κληρονομικήν ἐξουσίαν.

Τό γιατί εἶναι σχετικά εὒκολον νά ἀπαντηθῆ, κι εὐκολονόητον γιά ὃσους ἒχουν διαβάσει τίς μεθόδους Μακιαβέλι.Διότι συνεχίζει τίς παραινέσεις του λέγων πώς, δύο τρόποι ὑπάρχουν γιά νά διατηρήσης τήν ἐξουσίαν σου, ἣ νά διατηρήσης τά μέσα ἐπιβολῆς τοῦ προκατόχου σου, ἢ νά τά προσαρμόσης στίς καινούργιες συνθῆκες. Γράφει ὁ Μακιαβέλλι πώς ἂν εἶσαι κληρονομικός ἡγέτης δέν ἒχεις νά φοβᾶσαι γιά τήν μακροημέρευσιν τῆς ἐξουσίας σου διότι, ἀκόμη κι ἂν δέν διαθέτεις τήν ἀπαιτουμένην ἱκανότηταν ἣ ἐμπειρία, ἀπλά καί μόνον ἡ "συνήθεια" τῶν διοικουμένων στήν δυναστείαν σοῦ ἐξασφαλίζει μίαν συνέχειαν.

Οὒτε ἀνάγκη ὑπάρχει νά εἶσαι σκληρός, ἀντιθέτως πρέπει ἡ πολιτική σου νά διαπνέεται ἀπό ἢπιες μεθόδους, νά εἶσαι ἀγαπητός καί κάθε σου πρᾶξις νά γεννάει τήν προσδοκίαν γιά κάτι ἂλλον, ἲσως καλύτερον, αὐτό φθάνει γιά νά δημιουργῆ μίαν παράδοσιν που θά σέ κρατάει στήν ἐξουσίαν γιά χρόνια. Κάπως ἒτσι ἒχουν τά κελεύσματα που δίδει ὁ Μακιαβέλλι στόν νεόκοπον νεαρόν ἡγέτην, τόν 21χρονον τότε Λορέντσον κι αὐτά δυστυχῶς ἐφήρμοσαν ἐπάνω στήν δικήν μας καμπούρα τόσα χρόνια οἱ πολιτικοί μας, διαιωνίζοντας, μέ πανοῦργον τρόπον, τήν παραμονήν τους στήν ἐξουσίαν.

Αὐτά ὃλα βεβαίως δέν εἶναι δικά τους κόλπα, ἀλλά ἀποκυήματα τῆς διανοίας τῶν σιωνιστῶν ἀφεντικῶν τους, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης κληρονομικῶ δικαιώματι ἀνέλαβαν τήν ὃποιαν ἐξουσίαν κατέχουν σήμερα, βασιζόμενοι στήν παραίνεσιν Μακιαβέλλι που λέγει πώς σάν προϋπόθεσιν μπορεῖς νά ἒχῃς ἢ τήν τύχην ἣ τήν ἱκανότηταν. Ἐκεῖνοι γνωρίζοντες ἀπό χέρι τήν ἒλλειψιν ἱκανότητος που εἶχαν ὡς γεννημένοι πλιατσικολόγοι καί τυμβωρύχοι, ἐβασίστηκαν στήν τύχην που τούς εὐνόησεν ἰδιαίτερα λόγῳ τῆς ἀμορφωσιᾶς που ἐπικρατούσεν στίς μᾶζες. Ὁ μονόφθαλμος λέγει ἡ παροιμία ἂρχει τῶν τυφλῶν. 

Μέ μακιαβελικήν λοιπόν πονηριά, κυριολεκτικά μέ πανουργία ἐκρατήθησαν γιά χρόνια, ὃπως ὃλοι οἱ προκάτοχοί τους, μέ ἢπιες μεθόδους μέ μαλακόν καί ἀργόν τρόπον ἐφήρμοσαν ὃ, τι πιό ἀντιλαϊκόν κι ἀπάνθρωπον μέτρον, κατέστησαν τόν βίον ἀβίωτον στόν ἀπλόν ἂνθρωπον χωρίς ἲσως ἀκόμη νά ἒχουν ἀντιληφθεῖ τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς που ἒχουν προκαλέσει. Μά καί νά τό εἶχαν ἀντιληφθεῖ δυστυχῶς (γι' αὐτούς) εἶναι παντελῶς ἀνίκανοι νά τό ἐπανορθωσουν γιά ἓναν ἀπλόν καί προφανῆ λόγον, διότι δέν ἒχουν ἀπολύτως καμμίαν ἐμπειρίαν πρακτικήν ἐπανορθώσεως τέτοιων καταστάσεων καταστροφῆς κι ἀποκατάστασης τῶν ἐρειπίων που ἐδημιούργησαν.

Κι αὐτό διότι ποτέ δέν ἐμελέτησαν βαθύτερον τίς παραινέσεις τοῦ Μακιαβέλλι ὁ ὁποῖος παρακάτω γράφει πώς ἂν οἱ πολλοί ἡγέτες μαλώνουν μεταξύ τους γιά τό ποιός εἶναι ἀνώτερος, ἐξυπνότερος, ἱκανότερος, τότε ὃλοι τους δέν εἶναι παρά μετριότητες. Ὁ κόσμος ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ἒχει πάρει χαμπάρι ἀπό καιρόν τί "καπνόν φουμάρουν" οἱ κυβερνῶντες του κι ἒχει ἀπό καιρόν ἀποφασίσει νά ἀπαλλαγῆ μία καί καλή ἀπό δαύτους. Ὃπως ἐπίσης οἱ φιλόδοξοι γιά τήν "κονόμα" πολιτικοί μας δέν ἒδωσαν σημασίαν σέ μίαν ἂλλην παρατήρησιν τοῦ Μακιαβέλλι που γράφει ὃτι, ἐκεῖνος που ἒχει τό χάρισμα τοῦ ἡγέτη, εἶναι ἱκανός καί μόνον μέ ἓνα πέρασμά του νά κάνη τόν λαόν νά ὑποκλίνεται ἐμπρός του.

Ἡ Ἑλλάς κατέστη ὁ διαρκής τους φόβος


Εἶναι ἀπολύτως βέβαιον πώς τό σύστημα, ὁ διεθνής σιωνισμός καί μαζί καί τά δικά μας ἐδῶ τσιράκια τους κι ἐντολοδόχοι τῶν τρανῶν τραπεζιτῶν, ποτέ δέν ἐσκέφθησαν τίς ἒξτρα δυνατότητες τῶν Ἑλλήνων, ὃταν ἐξεπόνησαν τό σχέδιον γιά τήν κατάλυσιν ἀρχικά κι ἐν συνεχείᾳ τήν κατάληψιν τῆς παγκοσμίου ἐξουσίας, Ἐθεώρησαν ἀπλῶς πιό πρακτικόν κι εὒκολα ἐφικτόν, τό νά ἀναπληρώσουν σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον, σέ θέσεις κλειδιά στίς διάφορες κυβερνήσεις δικούς τους ἀνθρώπους, μυημένους στήν τεράστιαν κομπίναν, διότι ἐκεῖνο που εἶχαν πρό ὀφθαλμῶν, πρό πάντων ἧταν τό δέλεαρ, τό κεχρί δηλαδή, τά τρισεκατομύρια που θά ἒβαζαν στό χέρι.

Δέν εἶναι δά κι ἡ πρώτη φορά που τό βλέπουμε κι ἒχουμεν πάμπολα παραδείγματα, ἀπόπειρας δομήσεως συστημάτων που σκοπόν εἶχαν τήν ἀφαίμαξιν, τόν ἂνομον πλουτισμόν κι αὐτό τό εἲδαμεν καί πολύ πρόσφατα στήν περίπτωσιν τοῦ χρηματιστηρίου, ἑταιρειῶν ρεύματος, ὁμολόγων κλπ κλπ. Ὃμως ἐδῶ ἒχουμεν νά κάνουμεν μέ σφετεριστές ὀλκῆς, δέν εἶναι ἀπλῶς τυχοδιῶκτες, ἀλλά ἂνθρωποι τυχάρπαστοι που βασιζόμενοι στήν παροδικήν καλήν τους τύχην, ἐπέρασεν ἀπό τό μυαλόν τους ἡ ἰδέα νά κυριαρχήσουν στούς λαούς τῆς Ὑφηλίου κι αὐτό τό μετέτρεψαν σέ ἰδεολογίαν. Ἒχουν δηλαδή στοχεύσει πολύ ὑψηλά κι αὐτό ἒχει ἀντίκτυπον σέ κάθε θνητόν αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ πλανήτη.

Ἓνα ἀκόμη στοιχεῖον που ἒχει νά κάνῃ μέ τό θράσσος τους νά ἐπιτύχουν τέτοιου βεληνεκοῦς στόχον, εἶναι καί τό ὃτι προφανέστατα, ἐνθαρρύνονται κι ἐνισχύονται ἀπό τήν ἀρωγήν ὀντοτήτων που μέχρι σήμερα, ποτέ δέν γνωρίζαμεν καί δέν εἲχαμεν κληθεῖ νά ἀντιμετωπίσουμεν. Ὀντοτήτων που ἂν μή τι ἂλλο διαθέτουν τεχνολογίαν ὑπερτέραν τῶν ἀνθρωπίνων ὁρίων καί δυνατοτήτων. Κι ἐδῶ πλέον φθάνει κανείς σέ κάποια ἀόριστα προσωρινά ἀλλά ὁλοένα καί πιό ἐνισχυόμενα συμπεράσματα, γιά τό ποιός τελικά ἒχει τό πάνω χέρι σ' ἐτούτην τήν κατάστασιν που ἒχει δημιουργηθεῖ. Οἱ λαοί ἢ ἐκεῖινοι...;; Θαρρῶ πώς ἡ ζυγαριά κλείνει πλέον ἀποφασιστικά πρός τήν πλευράν τῶν λαῶν.

Ἀνεξάρτητα ἀπό τό ποιός φταίει, που τό ἒχουμε ξανατονίσει, τίς εὐθύνες ἠμῶν τῶν ἰδίων στό παιχνίδι που παίζεται εἰς βάρος μας καί που ἒχει νά κάνῃ μέ τήν ἀφύπνισίν μας ἐπειγόντως. Ἐδῶ παρατηρεῖ κανείς τήν πρεμοῦρα καί τήν ἀγωνίαν που ἒχει καταλάβει τήν παγκόσμιον πολιτικήν κοινότηταν (που εἲπαμε ἀπό ποιούς ἀποτελεῖται), νά ἒχουν ἐνσκήψει ἐπί τοῦ θέματος Ἑλλάς, ἀγωνιῶντες γιά τό τί μέλλει γενέσθαι. Ἀσχέτως τῶν φαινομενικῶν τους σκληρῶν δηλώσεων καί τακτικῶν που ἀφοροῦν τό χρέος, προσπαθοῦν πανικόβλητοι, νά περισώσουν ἑαυτούς πλέον, γνωρίζοντες κι ἐπαναφέροντες στήν μνήμην των τίς πανωλεθρίες που ὑπέστησαν στό παρελθόν ἀπό τόν ἀστάθμητον παράγοντα ἓλληναν.

Διότι προσκολλημένοι στήν Ὓλην, λειτουργοῦντες ἐπί τῆ βάσει ψευδῶν, σκιωδῶν μέσων ἐπιβολῆς που ἐπιτυγχάνουν μέ δόλιον τρόπον, ὑποδαυλίζοντες διαρκῶς τους πάντες, προκειμένου νά ἀποκτήσουν τό κέρδος που ἒχουν ὡς αὐτοσκοπόν, ἐνῶ τό ἐργαλεῖον τους εἶναι ὁ διασπειρώμενος φόβος, ἐλησμόνησαν τήν μοναδικήν ἰδιαιτερότηταν τῶν Ἑλλήνων. Τήν ἐντελῶς ξεχωριστήν πνευματικήν τους δεινότηταν καί τήν ὃλως διόλου ἀντίθετον κοσμοθεώρησίν τους, ἡ ὁποία βασικά προσκολλᾶται στό πνεῦμα καί τήν ἰδέαν καί μόνον. Αὐτό ἀποτελεῖ παράδοσιν ἀλλά κι ἰδιότηταν ἒμφυτον καί ἐνστικτώδη γιά τόν λαόν αὐτόν που ὂλοι ἐπιζητοῦν νά μειώσουν, λησμονῶντες πώς ἡ ὓπαρξις καί τῶν ἰδίων ἐξαρτᾶται ἀπό τούςἛλληνες.

Πρός ἐπίρρωσιν τῆς τελευταίας μου παρατήρησης θά θυμίσω, τήν λῆξιν τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ὡς γεγονός που ἐπηρέασεν ὃλους ἀνεξαιρέτως τούς λαούς τοῦ κόσμου. Ἡ παγκόσμια σύρραξις θά συνεχιζόταν ἲσως γι ἀρκετά ἀκόμη χρόνια ἐάν παρ' ὃλες τίς μορφές ἀντίστασης ἀπό διαφόρους λαούς καθώς καί τόν βαθμόν ἐπενεργείας τους στό τελικόν ἀποτέλεσμα. Τίποτε δέν ἒκρινεν τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγῶνος, παρά ἡ σθεναρή καί μέ ἀπίστευτες θυσίες ἑνός λαοῦ, μιᾶς χοῦφτας κυριολεκτικά ἀνθρώπων που διέθετεν ἡ Ἑλλάς, σέ σύγκρισιν μέ ἂλλες πολυάνθρωπες χῶρες, που ἒκρινε τελεσίδικα τό πέρας αὐτοῦ τοῦ αἰματηροῦ πολέμου.

Γιά αὐτόν τόν λόγον, τήν ἐπιτυχῆ μας ἀντίστασιν,μᾶς ἐτιμώρησαν φυσικά καί ὂχι ὁ "μπαμπούλας" τό φόβητρον τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν μέ τίς σιδερόφρακτες μεραρχίες. Ἐκεῖνοι που μᾶς ἐτιμώρησαν παραδειγματικά μειώνοντάς μας ντροπιαστικά, ἦσαν οἱ ἲδιοι μας οἱ σύμμαχοι, οἱ Ἂγγλοι, που μέ τήν ἐπαινετικήν φράσιν τοῦ Τσῶρτσιλ, "ὁ πόλεμος δέν θά κερδιζόταν χωρίς τούς Ἓλληνες" πονηρά μᾶς παγίδευσαν, ὁδηγοῦντες μας στήν σημερινήν ἐξάρτησιν τοῦ ἀνήκωμεν εἰς τήν Δύσιν. ὃλα αὐτά σημειωτέον παρά τήν θέλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μόνον μέ ἀνηλειμμένες πρωτοβουλίες ἐκ μέρους ντόπιων ἀνθρώπων που μεριμνούσαν καθημερνῶς γιά τό κακόν τῆς πατρίδος μας καί που ἐμεῖς σάν κορόϊδα τόσα χρόνια ψηφίζαμεν μετά μανίας.

Τώρα πλέον που ὡμίμασεν ἡ ὃλη κατάστασις, ξαφνικά οἱ ἐπικυρίαρχοι που γιά χρόνια ἐπερίμεναν μέ ἀνοιχτόν τό στόμα νά "χάψουν τόν μεζέ" βλέπουν μέ δυσάρεστην ἒκπληξίν τους πώς βρίσκονται ἀκόμη στήν ἀρχήν κι ὃτι καθίσταται ἀνάγκη νά μεταθέσουν στό μέλλον τό ὂνειρό τους γιά παγκοσμιοποίησιν. Μετά φόβου (ἂνευ θεοῦ πίστεως) ἀλλά μόνον ἐξ ἀνάγκης, κάνουν πίσω πείθοντες ἑαυτούς πώς ὃταν μέ τό καλόν δαμάσουμεν τούςἛλληνες, θά γίνῃ πραγματικότητα, ὑπομονεύουν διότι ἀλλέως πως δέν γίνεται ἐπί τοῦ παρόντος. Ἒχει ἐμπεδωθεῖ πλέον ἡ πεποίθησις κι αὐτό λειτουργεῖ ὑπέρ ἠμῶν, πώς ὃτι ἒχει νά κάνῃ μέ τούς Ἓλληνες, εἶναι δύσκολον νά χειραγωγηθῆ, αὐτός ἐξ ἂλλου εἶναι καί ὁλόγος γιά τόν ὁποῖον ξεκίνησαν τήν κομπίναν τους πρῶτα ἀπό τήν Ἑλλάδαν.

Οἱ ...παγκοσμιοποιητές


Μέ λίγα λόγια ἒχει γίνει φανερόν πώς τό σύστημα ἒχει πολλαπλές βαθμίδες, μέ τήν κορυφήν τῆς πυραμίδος νά γίνεται πολή ὀξεία εἰδικά στήν κορυφήν. Πίσω ἀπό αὐτούς που ὡς σήμερα ὠνομάζαμεν σύστημα κρύβονταν ἐπιτηδείως ἂλλοι, ὀντότητες ὡς εἲπαμεν ἐκμεταλλευόμενες πρός ὢφελός τους τά μέλη τῶν σιωνιστῶν Ἰλλουμινάτι καί τῶν γνωστῶν λεσχῶν Μπίλντεμπεργκ, κλάμπ Ρώμης, ἑταιρεῖες Οὐάσιγκτον DC, Λονδίνου, τούς ἐστεμμένους, τό τραπεζικόν κατεστημένον κλπ. Ἒφθασαν στό σημεῖον δέ, ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀπληστία τους γιά χρῆμα κι ἐξουσίαν νά τούς μεταλλάσουν σέ ὑβρίδια, μέ τροποποίησιν τοῦ DNA τους. Αὐτό γιά νά καταλάβῃ κι ὁ ἀφελέστερος ἀναγνώστης τό ποιόν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.

Γεννημένοι σκλάβοι καί λάτρεις τοῦ χρήματος καί τοῦ χρυσοῦ, ἒφθασαν στό σημεῖον νά χρησιμοποιοῦν τό ὀμορφότερον τῶν μετάλλων μόνον ὡς ἀποθηκευμένον εἶδος καί τίποτε παραπάνω, περιμένοντας προφανῶς πώς θά....ζήσουν καμμιά 400ριά χρονάκια περισσότερον ἀπό τούς ὑπολοίπους νά τό ...χαροῦν. Ὃσον γιά τήν ἐξουσίαν, δέν ριψοκινδυνεύουν νά ἐμπλακοῦν στά δίχτυα της , ἀφοῦ εἶναι ἀνίκανοι νά τήν διαχειρισθοῦν. Ἀπλῶς τήν ἀφήνουν στά χέρια τῶν ὑποχειρίων τους, που σάν πειθήνια ὂργανα (ὂντας ἐβραῖοι κατά τό πλεῖστον), ἐκτελοῦν ἀδιαμαρτύρητα τίς ἐντολές τους ἐπ' ἀμοιβῆ βεβαίως. Διότι ἡ ἀμοιβή βαδίζει μπροστά πάντοτε, ἲσως γιά νά τούς δίνει τήν ψευδαίσθησιν πώς μ'  αὐτόν τόν τρόπον ἐξασφαλίζουν τήν ἐπιβίωσίν των.Ἀλλά ἐπειδή τούς ὀφείλουμεν τόσα καί τόσα "καλά" που μᾶς ἒχουν κάνει, αὐτοί ὃλοι οἱ πρώην λιγδιάρησες που σήμερα περνιοῦνται γιά μεγαλοσχήμονες, κυρίως ἐννοῶ ἐκείνους τούς μεγαλοτραπεζίτες που πιστεύουν πώς μέ τό νά ἒχουν καταληστεύσει κι ἐξαπατήσει σχεδόν κάθε ζωντανόν ὂν αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ἒχουν ἀποκτήσει καί κάποιον πρεστίζ. Ἀλλά ἂς ποῦμεν καί ὀλίγα τινά γιά τά "ἰδιαίτερά"  τους. Στίς 10/11/1975 πραγματοποιήθηκεν ἡ 30ή γενική συνέλευσις τοῦ ΟΗΕ, κατά τήν ὁποίαν συνεζήτησαν γιά διάφορα θέματα, που ἀπασχολούσαν τήν παγκόσμιον κοινότηταν. Μέ τήν ἀπόφασιν δέ Νο 3379, ἐχαρακτήρισαν τόν σιωνισμόν, ὡς ἂκραν μορφήν φασισμοῦ καί φυλετικῶν διακρίσεων, πρᾶγμα που ἀρκετά χρόνια τούς κρατοῦσεν κλεισμένους στό καβοῦκι τους. Αὐτό συνέβη ὃπως διαπιστώνετε πρίν περίπου 45 χρόνια.


Ἒκτοτε, οἱ ἐπίδοξοι παγκοσμιοποιητές δέν ἠσύχασαν, διότι κάθονταν σέ ἀναμμένα κάρβουνα, μιᾶς κι αἰσθάνονταν ἐκτεθειμένοι στά ὂμματα τοῦ κόσμου μέ τήν προειρηθείσαν 3379 ἀπόφασιν. Ἐκίνησαν δέ γῆν καί οὐρανόν καί τελικῶς τό 1990-91, μετά παρέλευσιν 15 ἐτῶν ἀπό τήν ἒκδοσίν της, ξοδεύοντας πακτωλόν χρημάτων κατά τούς γνωρίζοντας καί μέ πληθώραν παρασκηνιακῶν ζυμώσεων, κατάφεραν νά ἀνακληθῆ (ἐπί ΥΠ.ΕΞ Σαμαρᾶ πάλιν). Ἐκεῖνο που ἐλησμόνησαν νά μᾶς ποῦν εἶναι πῶς θά χαρακτηρίζεται τοῦ λοιποῦ ὁ σιωνισμός, μήπως θεάρεστη θεωρία καί πρᾶξις..;; Αὐτοί οἱ γκάνγκστερς που ὡς τραπεζίτες σήμερα ξεζουμίζουν κυριολεκτικῶς τούς λαούς, εἶναι ἡ χειρότερη μορφή ἐπιχειρηματιῶν. Στήν πραγματικότηταν δέν πρόκειται κἂν γά ἐπιχειρηματίες, ἀλλά ἂν καί ἐλάχιστοι, συμπεριφέρονται σάν τίς τότε ὀρδές τῶν Οὒνων, που ἐπετίθεντο καί ἢρπαζον, κατακαίγοντας στό πέρασμά τους ἒτσι κι αὐτοί οἱ σημερινοί ἐπιδρομεῖς κερδοσκόποι ἐξ ἐπιλογῆς, προελάύνουν σπέρνοντας τόν φόβον καί τόν τρόμον στίς κοινωνίες τῶν ἐθνῶν, ὂχι πλέον μέ τό σπαθί ἀλλά μέ τήν κομπίναν τοῦ χρέους..


Αὐτοί οἱ ἲδιοι ἂνθρωποι εἶναι ἐκεῖνοι που συνεκεντρώθησαν συνεσκέφθησαν καί ἐδημιούργησαν αὐτό τό ἒκτρωμα που λεγόταν Φέντεραλ Ρεζέρβ (Federal Reserve Bank). Εἶναι τό ἲδρυμα που αὐτοί οἱ θρασεῖς τύποι χρησιμοποίησαν γιά τοὐλάχιστον 100 χρόνια σάν ἐργαλεῖον, γδέρνοντας τόν ἀφελῆ καί ἐν πολλοῖς ἀπροετοίμαστον γιά τέτοια καταιγίδαν ἀμερικανικόν λαόν, ἀφαιρώντας του κάθε τι που θά μποροῦσεν νά ἒχῃ ὡς ἒρεισμα. Ἡ Fed ἡ ὁμοσπονδιακή τράπεζα ἢ ἂλλως κεντρική τράπεζα τῶν ΗΠΑ ἑορτάζει τόν Δεκέμβριον ἓναν αἰώναν ἀπό τήν ἲδρυσίν της. Τόν Δεκέμβριον τοῦ 1913 ἐν μίᾳ νυκτί, κυριολεκτικά, θεσπίστηκε νόμος σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον ἡ τράπεζα αὐτή ἀνελάμβανεν τήν ἐξουσίαν ἐπί τοῦ νομίσματος τῶν ΗΠΑ, τό δολάριον.

 Ἒτσι ἀπό τότε τό νόμισμα τῶν ΗΠΑ ἀντί νά ἀνήκῃ στόν ἀμερικανικόν λαόν παραδόθηκεν εἰς χεῖρας μερικῶν ἰσχυρῶν τραπεζιτῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα. Μέ αὐτόν τόν τρόπον στερήθηκεν τό κράτος τήν δυνατότηταν ἒκδοσης καί κυκλοφορίας χρήματος καί ἀνατέθηκεν αὐτό στήν ἰδιωτικήν Fed. Ἒκτοτε λοιπόν ὃταν οἱ ΗΠΑ χρειάζονται περισσότερον χρῆμα, καί εἶναι βέβαιον ὃτι πάντα χρειάζονται, τότε ὑποχρεώνονται νά τό ζητήσουν καί νά τό δανειστοῦν ἀπό τήν Fed ὑπό μορφήν τοκιζόμενης πίστωσης, ὃπως ἀκριβῶς τό ἀπαιτεῖ ἡ πρᾶξις νομοθετικοῦ περιεχομένου που θεσπίστηκε τό 1913 (Federal Reserve Act).

Κάπου ἐν τούτοις ἐσκάλωσαν, οἱ παγκοσμιοποιητές διότι οἱ Ἓλληνες δέν εἶναι τόσον εὐκολομεταχείριστοι, ἰδιαίτερα ὃταν πρόκειται γιά τέτοια "μοῦτρα"  που προσπαθοῦν νά τόν ρίξουν στήν παγίδαν τοῦ διαρκοῦς χρέους χωρίς ἐπιστροφήν. Ἐκεῖνον τό παλιόν, ὃπως εἲπαμεν τοῦ Ἓλληνα ὁ σβέρκος ζυγόν δέν ὑπομένει, ἐπαληθεύεται γιά μίαν ἀκόμη φοράν. Ὃσον κι ἂν οἱ ἂχρηστοι φτωχομπινεδιάρηδες παλαιοπολιτικοί μας, ἐπιστρατεύτουν τήν ρητορικήν τους δεινότηταν νά τόν "τουμπάρουν" τόν λαόν, αὐτό δέν εἶναι τώρα πλέον εὒκολα κατορθωτόν. Ἒτσι ἀρχίζουν σιγά-σιγά νά πακετάρουν τίς ἀποσκευές τους, νά πᾶνε γιά φρέσκα. Τώρα θά μοῦ πῆτε ποιός θά ἀναλάβῃ μετά καί τά τοιαῦτα, ὁ μεγάλος φόβος τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων εἶναι αὐτός, ποιός θά ἒλθῃ μετά, σάν νά ἐρωτᾶ : Ποιόν θά κληθῶ νά ἐμπιστευθῶ..;;Ἀλλά σᾶς διαβεβαιῶ πώς ἂν ὁ μέσος πολίτης ξυπνήσει αὐτό θά ἦταν τό μικρότερον πρόβλημα.Τά δικά μας "μπουμπούκια"Ἒχει ὁ λαός συνηθίσει στό φαινόμενον, μέ τό μόλις ὁ ὁποιοσδήποτε πρωθυπουργός ἀναλάβει καθήκοντα στήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας, τήν ἐπομένη κιόλας τό πρωΐ νά παίρνῃ τό ἀεροπλάνον γιά τήν Ἀμερικήν. Γιά χρόνια ἀνερωτιόμουν γιά ποιόν λόγον συμβαίνει αὐτό τό περιοδικόν ἀλλά σύνηθες κι ἐπαναλαμβανόμενον σταθερά.γεγονός. Στά πρόσφατα ὃμως χρόνια μέ τήν ἀφθονίαν πληροφόρησης, ἂρχισα νά ἀντιλαμβάνομαι τοῦ λόγου τό ἀληθές, ἀλλά καί τήν πραγματικότητα ὃπως ἒχει. Στίς τελευταῖες ἐκλογές ὁ Σαμαρᾶς ἐπῆρε τό ἀεροπλάνον κι ἐπισκέφθηκεν τήν ἀμερικανοεβραϊκήν κοινότηταν. Ἀλήθεια τί ἢθελεν ἐκεῖ..;; Ποιό καθῆκον, ἢ ὑποχρέωσις τόν ἐκάλει ἐκεῖ ἐνῶ λειτουργοῦσεν σάν πρωθυπουργός μιᾶς χώρας ..; Ἢ μήπως ἐκεῖνο που τόν ἐκάλει ἦσαν κάποια ἀόρατα δεσμά, μή ὁρατά στόν καθένα, ἀλλά εὐκρινῶς διακρινόμενα στούς μυημένους στά μυστήρια καί τίς δαιδαλώδεις ὑπόγειες διαδρομές τῶν μασονικῶν στοῶν, τῶν ὁποίων θαμῶνες εἶναι σχεδόν ὃλοι οἱ ἐπί Γῆς ἐκτελοῦντες χρέη κυβερνητῶν..;;

Ὁ Σαμαρᾶς, ὃπως καί ὁ προηγούμενος πρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καί ὁ πρό αὐτοῦ, τοὐλάχιστον ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, τελοῦν ὑπό τόν ἒλεγχον τῆς ἐβραϊκῆς κοινότητος τῶν ΗΠΑ. Τό πολυπλόκαμον αὐτό τέρας που λέγεται σύστημα, μέ τά πάνω ἀπό 34 συνολικά ἂν δέν κάνω λάθος ἐπίπεδα ἐνημέρωσης καί γνώσης τῶν πεπραγμένων, ὃπου μέσα του ὁ Προεδρος τῶν ΗΠΑ, δέν φθάνει παρά τήν 18ην κλίμακαν, ἒχει ἐνταγμένα καί τά δικά μας φερέφωνα, αὐτά τά ρεμάλια που ἀσκοῦν ἀπλῶς τήν πολιτικήν που ἐπιθυμοῦν τά ἀφεντικά τους. Ὁ Σαμαρᾶς παίρνει ἀπό ἐκεῖ ἐντολές, ἀπό ἐκεῖ τόν κατευθύνουν στήν ἂνευ αἰδοῦς προσέγγισιν τοῦ Ἰσραήλ, πρός σύναψιν  "είδικῆς" συμφωνίας, ἐντός τῆς ὁποίας πάλιν ἐμεῖς θέ εἲμαστε οἱ ριγμένοι κι αὐτοί που αἰωνίως θά πληρώνουν τό μάρμαρον. Ἡ συμπόρευσις που ἀνηγγέλθη,  στήν πολιτικήν, τούς στόχους κλπ, ὃλα ὑπαγορεύονται ἀπό ἐκεῖ.


Αὐτοί ὃλοι οἱ καραγκιόζηδες ὃμως ἒτσι λειτουργοῦν καί δέν πρέπει νά παραξενευόμαστε, διότι δέν γνωρίζουν ἂλλον τρόπον νά δημιουργήσουν, διότι δέν γεννήθηκαν ἐλεύθεροι, παρά μόνον ρομποτάκια που ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τῶν ἀνωτέρων τους, ἒτσι τούς γαλούχησαν, διότι ἐκεῖινοι οἱ ἐντρυφῶντες στήν κορυφήν τῆς πυραμίδος δέν θέλουν ἂτομα σκεπτόμενα, γι' αὐτήν τήν ἐργασίαν ἒχουν ἂλλους πληρωμένους λακέδες που τούς ἐξυπηρετοῦν, καταλάβατε φίλτατοι ἀναγνῶστες ;; Μία κακή ἀρχή εἶχε γίνει ὃταν τό 1990 ἡ Ἑλλάς ἀνεγνώρισεν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ (τῆ φροντίδι Σαμαρᾶ), διακαῆ πόθον τότε τῶν ἐβραίων που καλά καί σώνει ἢθελαν νά ἐκπροσωποῦνται στήν διεθνῆν κοινότηταν καί ἐπισήμως. Ἒκτοτε ρυθμίστηκαν οἱ ἐπί μέρους παράμετροι, ὃλα βαίνουν καλῶς (!!!).

Στήν  Ἑλλάδαν ἒχουμεν τό Κ.Ι.Σ τό κεντρικόν ἰσραηλιτικόν συμβούλιον, που ἰσχυρίζεται πώς ἒχει τό 2% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας καί που ἐδρεύει στήν συμπρωτεύουσαν, ἐντός τῶν κόλπων τοῦ ὁποίου  ἐντάσσονται δεκάδες μεγάλων ἑταιρειῶν (περίπου 37% τῶν ἐπιχειρήσεων στήν χώραν μας). οἱ ὁποῖες δέν φορολογοῦνται μόνον καί μόνον διότι ἐμφανίζονται ὡς δικές τους ἑταιρεῖες, μέ δικόν τους φορολογικόν σύστημα καί φοροεισπακτικόν μηχανισμόν ἀνεξάρτητον τοῦ ἑλληνικοῦ. Τά κέρδη αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν εἶναι ὑψηλώτατα, ἀλλά χάρις στόν νόμον που ἒχουν ρυθμίσει ἀκριβῶς στά μέτρα τους (Μαρδοχαῖος Ἀαρών Ἀβουρί - Σημίτης 1996, τελευταῖον ΦΕΚ) δέν φορολογεῖται. Προσέξατε ὃμως, τό 10% τῶν κερδῶν αὐτῶν κατ'  ἒτος, συλλέγεται ἀπό τούς φοροεισπράκτορες τοῦ Ἰσραήλ. Ποιός θά μποροῦσεν νά ἀνεχθῆ κάτι παρόμοιον..;; Αὐτό χαρακτηρίζεται ἀληθινή ληστεία. Μέσα στό ἲδιον μας κράτος λειτουρεῖ παρανόμως ἀντισυνταγματρικῶς, ἓνα ἂλλον κράτος. Αὐτό ἀλήθεια δέν εἶναι μία μορφή ρατσισμοῦ καί μάλιστα μέ τόν πιό ἂσχημον μανδύαν..;; Ἐφ' ὃσον ἐπιβάλλεται τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἂκοντος..;; Βάσει ποίας λογικῆς ἀπαιτοῦν νά τούς ἀποδέχεται ὁ λαός μας ὃταν ἀσχημονοῦν κατ' αὐτόν τόν τρόπον..;;

Ἀντιστοίχως τώρα ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, νομικόν πρόσωπον ἰδιωτ. δικαίου καί αὐτή καί ὃπως καί νά  τό κάνουμεν πρόκειται περί ἀσυγκρίτως μεγαλυτέρου κύρους κι οἰκονομικῆς ἐπιφανείας, καταβάλλει κανονικά φόρους στό ἑλληνικόν δημόσιον. Ὃσον καί ἂν ψέγουμεν τίς τακτικές καί πρακτικήν τῶν ἱεραρχῶν καθώς καί τόν βίον καί πολιτεία τους, δέν μποροῦμεν νά τούς καταλογίσουμεν κάτι τό ἐπιβαρυντικόν στόν τομέαν αὐτόν. Ἒστω καί ἐάν τό κράτος τήν εὐνοεῖ ἐν μέρει, ἡ ἐκκλησία κρατάει βιβλία κι ἀποδίδει ὡς ὀφείλει λογαριασμόν στό κράτος καί αὐτό εἶναι νόμιμον καί σωστόν. Ὁ φόρος που καταβάλλει εἶναι τῆς τάξεως ποσοστοῦ 20%.

Οἱ φουκαράδες ἀμερικανοί πολίτες, αὐτοί οἱ καθημερινοί ἂνθρωποι ὃπως ἐσεῖς κι ἐγώ, ὑπέφεραν ἐπί δεκαετίες ἀπό τήν ὓπαρξιν κι ἐπιρροήν τοῦ ἐβραϊκοῦ λόμπυ στά πολιτικά πράγματα τῆς χώρας τους. Οἱ ἐπήλυδες αὐτοί που σάν βδέλλες προσκολλῶνται στούς λαούς μέ μόνην των ἒγνοιαν, ἀναζήτησιν καί ἀπόκτησιν κέρδους καί δή χρυσοῦ, ἒχουν ἀγγίξει πλέον τά ὃρια τῆς ὑπομονῆς τῆς διεθνοῦς κοινωνίας. Οἱ λαοί τούς ἀπεχθάνοται ὂχι γιατί σάν ἂτομα τούς βλάπτουν, ἀλλά διότι ἡ κοσμοθεώρησίς τους ξεφεύγει ἀπό τά ἀνθρώπινα παραδεκτά ὃρια. Οἱ Ἀμερικανοί μαζί μέ τούς Ἓλληνες κατά τά φαινόμενα διανύουν βίους παράλληλους, Ἒχουν καταληστευθεῖ ἐπί δεκαετίες ἐκεῖνοι ἐνῶ ἐμεῖς ἐπί αἰῶνες κι ὂχι μόνον καταληστευθεῖ ἀλλά καί μέ ἒντεχνους χειρισμούς ἒστρεψαν τούς Τούρκους ἐναντίον μας, μέ ἀποτέλεσμα τήν 400ετῆ σκλαβιάν τοῦ λαοῦ μας, τούς δυτικούς  τότε μέ τίς σταυροφορίες ἐπίσης, ἐπί 2000 χρόνια σχεδόν μᾶς ἐκμεταλλεύονται.

Μετά τά πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιών τό 1878, που δέν εἶναι καθόλου Σιών ἀλλά Ζίον, ἀπό τήν ὀνομασίαν τοῦ ναοῦ τοῦ Ζηνός στήν Ἰερουσαλήμ ἐξ οὖ καί Ζίονισμ, που τόν κατεπάτησαν, κατεδάφισαν καί στήν θέσιν του ἀνήγειραν τόν ναόν τοῦ Σολομῶντος, κλέπτοντες τούς δομικούς λίθους του, ἐκμεταλλευόμενοι ἀκόμη καί τήν κυριότηταν τῆς ὀνοματολογίας τῶν Ἑλλήνων, σέ νεωτέραν των σύνοδον στό Μπάζελ τῆς Ἐλβετίας ἀπεφάσισαν καί ἐσχεδίασαν τήν διαδικασίαν καί ἐφαρμογήν τῆς Νές Τάξης Πραγμάτων. Οἱ δικοί μας ἐδῶ που καθημερινῶς ἀσκοῦνται σέ γυμναστήρια μαθαίνοντες καί γυμναζόμενοι νά σκύβουν, ὣστε νά μποροῦν ἀπρόσκοπτα νά προσκυνοῦν τά ἀφεντικά τους. Μέ τέτοια τσιράκια βεβαίως καί θά πάῃ μπροστά ὁ κοινός τους σκοπός. Εἶναι ὃμως καιρός νά ἀλλάξουμεν αὐτήν τήν καθιερωμένην πραγματικότηταν. Καί θά τήν ἀλλάξουμεν εἲτε τό θέλουν εἲτε ὂχι, ἡ ἀπόφασις ἒχει ληφθεῖ καί ὁ κύβος ἐρρίφθη.


Ἐδῶ κι ἓνα ἀνέκδοτον ἀπό τόν βίον καί τήν πολιτείαν τῶν δικῶν μας "ξεφτεριῶν" που μόλις πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἂκουσα. Ὃταν κάποιοι δικοί μας συνήντησαν τόν Βενιζέλον σέ κάποια ἐπίσκεψιν στό ὑπουργεῖον ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ,  τοῦ συνέστησαν νά ἀποδεχθῆ μίαν συγκεκριμένην πρότασιν (τῆς END), ἐκεῖνος ἀπήντησεν: "Μοῦ ζητᾶτε δηλαδή νά ἀλλάξω ἀφεντικά τώρα..;; Ἐν μέσῃ ὀδῶ..;", φαντασθεῖτε φίλτατοι συνέλληνες μέσα σέ τί κλουβί μέ ἂγρια ζῶα μᾶς ἒχουν κλεισμένους. Ὁ σιωνισμός δημιούργησεν ἓναν στρατόν πειθήνιων ὀργάνων μέ μόνον προορισμόν νά ἐκτελῆ τά διατεταγμένα διαχρονικά καί κατά τά φαινόμενα αὐτός ὁ ἲδιος ὁ στρατός εἶναι που θά τούς ὁδηγήσῃ στόν ΑΦΑΝΙΣΜΟΝ, κι αὐτό ὂχι τόσον ἓνεκα ἀνικανότητος, ἀλλά κυρίως ἓνεκα ΒΛΑΚΕΙΑΣ.

Μέ ὃλην τήν καταστροφήν που ἒχουν ἐπιφέρει στήν Ἑλλάδα καί τόν ἑλληνισμόν, εἶναι περιεργείας ἂξιον πῶς ὁ ἓλλην ἀκόμη δέν ἒχει ἀντιδράσει. Μᾶς ἀποδόμησαν πρῶτα  ἀπ' ὃλα τό ἐκπαιδευτικόν μας σύστημα, αὐτός ἦταν ὁ πρωταρχικός τους στόχος. Ἂρα Παιδεία μηδέν, κι ὃταν λέμε μηδέν ἐννοοῦμεν γλῶσσαν κι ἱστορίαν, τά ὑπόλοιπα ἒπονται. Μᾶς ἒκλεισαν μοστράροντάς μας χρήματα, ὃλα τά μεγάλα παραγωγικά μας ἐργοστάσια. Μᾶς καθυστέρησαν τήν τεχνολογικήν μας πρόοδον γιά ἓναν αἰώναν περίπου. Ἀπέρριψαν ἢ ἐξαγόρασαν πραγματικά ἰδιοφυεῖς ἐφευρέσεις, Ἑλλήνων ἐφευρετῶν καί διανοητῶν. Κατάφεραν μέ πανουργίαν νά μᾶς ὑποτιμήσουν τό ἰσχυρώτατον νόμισμά μας περισσότερον ἀπό πέντε φορές τά 50 τελευταῖα χρόνια.  Ἐπέτυχαν χάριν στήν ἰδικήν μας ἀβελτηρίαν καί ἀμεριμνησίαν νά χειραγωγήσουν τό πολιτικόν μας σύστημα γιά ἓναν αἰώναν.

Ὃλα αὐτά ἒγιναν ἐφικτά χάριν ἑνός ἰδιωματικοῦ στοιχείου τῆς ράτσας τους τήν πανουργίαν τους.....!Ποῦ ὃμως βρισκόμασταν ἐμεῖς ὃλον αὐτό τό διάστημα..;; Καί τί ἀντετάξαμεν..; Αὐτήν φίλοι μου τήν ἀπάντησιν, θά τήν ἀφήσω σέ ἐσᾶς..., νομίζω πώς ἒχετε ἀρκετήν εὐφυΐα γι' αὐτό.... 

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;